O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (11.4.2012)

11.04.2012 20:11

11.4.2012 - Včerajšou polnocou začala plná manifestácia svetla. Dnes začína nová kapitola ľudí a Zeme. Plná jednota tvorená srdcom, láskou a vedomím svetla. Zabudnite na bolesť a minulosť. Všetko je preč. Je len tu a teraz. Dnešný deň, ktorý vám dáva všetky možnosti na realizáciu seba. Nadýchni sa človek. Je čas. Stlač pedál plynu na láske a odhodlaní. Padajú dogmy, múry, obmedzenia hmoty. Už nie je čas váhať. Je čas sa ukázať a byť jedným, ku prospechu všetkých. 

V sekcii Féwa sú vložené odkazy z 8.4. a 11.4.2012. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

 

 

Féwa 11. 4. 2012 Neuromuskulárne delfínie prekódovanie

 

Rodí sa disperznosť čakier hlavy, navrstvením nových vibrácií pravej hemisféry. Stávate sa človekom /bytosťou/, ktorá je pripravená sa aktívne podieľať svojou prítomnosťou v transparentnom čase na tvorbe novej reality. Ste vyrovnávaní do hladiny "0" /na fyzickej úrovni/ Vášho časového harmonogramu. Aby ste prekĺznutím do jeho vyššej hladiny uchopili každý svojím spôsobom - svoje časové vlákno. Rozhojdávajúce Vás ako kyvadlo a pripravujúce Vás na presun do iných dimenzií. Kĺžete v časopriestore svojej subjektivity, aby ste boli schopní touto postupnosťou sa rozbehnúť do časovej objektivity celku.

 

Frekvencia preniká cez svetelnú čakru do slnečného pletenca. Tam sa otáča a vracia späť do hlavy, kde sa rozbieha do ľavej i pravej hemisféry. Prúdiace frekvencie nesú informácie uložené v kódoch vedomia - ich genetických schém - pripravujúcich človeka na vstup do svetla a na jeho novú svetelnú Zem.

 

Jedná sa o centralizáciu čakrálnej schémy vedomia na bunečnej úrovni. Jednotlivých centrálnych čakier v hlave. Je to bunečné zarovnávanie mriežkou vedomia človeka /ľudskej populácie/. Ľavohemisférová centralizácia do jednej roviny /hladiny/ s pravou hemisférou. Čo je predpokladom vzostupu do vyššej sféry. Mezencefalon /stredný mozog/ je cielene zameraný na prijímanie vibrácií. Na fyzickej úrovni Vás môže bolieť hlava, môžete mať pocit, že máte doslova hlavu stiahnutú obručou. Sú možné i problémy s prínosnými dutinami, zubami, kĺbmi čelustí. V mieste týchto kĺbov sú umiestnené miniatúrne žľazy. Na pravej i ľavej strane, v blízkosti ucha. Cez tieto body sa premietajú impulzy cez čakrálny kanál do vyšších vrstiev vedomia. Zameriavajú sa na mazanie strachu cez mriežku 3D vedomia, prekódovaného do tela človeka, do jeho kostry.V celom tele človeka sú ukotvené informácie. Elektrické impulzy mozgu signalizujú vloženým záznamom strachu človeka - problém na fyzickej úrovni. Je to spazmus starých vzorcov, ktorý je ukotvený na rôznych miestach chrbtice a kostry. Dotykovou terapiou sa cez pravú a ľavú hemisféru a ich štruktúry vytvára rovnováha, ktorá sa premieta do všetkých bunečných štruktúr. 

 

Rovnaká situácia prebieha u Zeme, kedy potrebná výška frekvencie centralizuje absolútnym stredom jadra /a krištálu Zeme/ jej ľavú a pravú hemisféru. 

 

To znamená, že celý proces, ktorý prebieha od včerajšieho dňa je centralizáciou čakrálnej schémy vedomia - na bunečnej úrovni. Cez mriežku vedomia človeka /ľudskej populácie/. Je to absolútny stav pochopenia a uvedomenia si, kam kto patrí. Či je predstaviteľom 3D frekvencie, alebo 5D frekvencie. Jedná sa o infraštrukturálnu sieť vedomia človeka i Zeme, ktorá sa kĺbi so sieťou vedomia nadpozemského /jemnohmotného/. Jeho nadštrukturálnych schém.

 

Tento proces, ktorý prebieha /hemisférické zarovnávanie Zeme a človeka/ je predpokladom zviditeľnenia celej transparentnej sféry vedomia a jeho existencie. 

Bol to prvopočiatok existencie, kedy jemnohmotné transparentné vedomie začalo vytvárať horizontalitu a vertikalitu vedomia. Vedomím stvoriteľa a tým i vedomím Krista. Jeho krištalickej siete, pretransformovávajúcej hrubohmotnú realitu spolu s frekvenciou prúdiacou zo zdroja. 

 

Boli to delfíny, vysoké svetelné bytosti, ktoré prišli na Zem pred érou človeka a ukotvili vzorce ľudskej evolúcie. Delfíny, ktoré majú rovnako funkčnú pravú i ľavú hemisféru. Bez tejto plnej aktivácie by človek nebol schopný vystúpiť zo svojej oddelenosti.

Do podzemia prúdi frekvencia, ktorá centralizuje zemský systém. Sústreďuje sa do absolútneho stredu jadra a rezonančne vytvára vlny cez južný Pacifik, ktoré sa vlnením prenášajú cez celú Zem. Od južného k severnému pólu. Aby pretransformovali celý systém na bunečnej úrovni. A tým, schémou novej krištalizujúcej mriežky, pripojili hrubohmotnú sféru k svetu transparentných sfér. Planetárne prebieha trento proces cez energetický systém Jupitera, Venuše, Maji a Alcyonu. Smerom do novej sústavy galaxie, nachádzajúcej sa na úrovni piatej časovej vrstvy. Transformujúc tak subjektívnu realitu človeka a Zeme na realitu objektívnu. Človek sa stáva novou bytosťou, vedomou si svojich novonadobudnutých schopností. Akceleráciou pôvodného vedomia /jeho nanoštrukturálnych schém/, prekódovaním do novej krištalickej mriežky. Absorbovaním starých záznamov /ich rozpustením intenzitou frekvencie/ a ukotvením sa v novej dimenzionálnej vrstve.

 

Prežívate čas premeny všetkého čo tvorilo tento svet ilúzie. Kedy sa vrstvením realít mení celý systém človeka a Zeme. Previbrovávaním z pôvodnej subjektívnej reality do novej vrstvy Zeme. V zmysle premeny budú prebiehať transformácie všetkého čo doposiaľ nebolo videné, počuté, prijaté. To znamená, že Váš svet bude mať možnosť stať sa súčasne svedkom jednej i druhej reality.

 

Vzájomne sa zjednotia intergalaktické svety, aby pomohli pretransformovať zemský systém. Cielene sa zameriavajúc na lásku, srdce. Na podanie si ruky človeka s človekom. Uvedomenie si spolupatričnosti zemskej i mimozemskej, ktorú človek nesie vo svojich génoch. Budete mať možnosť vidieť nielen 3D realitu, ale i 5D realitu, ktorá bola doteraz premietaná do Vášho vedomia ako informačné kódy. Aby sa prostredníctvom kolektívnej siete ukotvila láska. Informačnou schémou piatej dimenzie, zameranou na posun človeka do novej kategórie nadtelových a nadzemských čakier. Prenosom kódov do 10. transparentnej čakry a posunom vyššie cez bránu jej vedomia do multidimenzionálneho transparentného sveta.

 

Je to čas víťazstva človeka nad hmotnou realitou. Čas nových hier plných lásky a vzájomnosti. Už nie pripútanosti k trojdimenzionálnej realite. "Dotknú" sa Vás bytosti nadpozemských sfér. Svojím krištalickým vedomím srdca, aby ukotvili cez zrak /miestom konkrétnych bodov na hlave/, cez kĺby a celý kostrový systém novú vrstvu vedomia.

 

Ukotvuje sa vo Vás /v nanoštruktúrach Vášho vedomia a jeho mozgo-lebečných bunkách/ nové transparentné vedomie človeka, prijímajúceho danú výšku frekvencie. To znamená, že Vy, ktorí sa budíte - budete prebudení. Tí, ktorí dobre poznajú schémy štruktúr transparentného vedomia, iných intergalaktických sfér budú zviditeľnení. Zviditeľnením sa cez svetelnú clonu Vášho vedomia. Jedná sa o bytosti vyslané z rôznych planetárnych systémov, cez ktoré prúdila po celý čas - postupnosťou gradujúca frekvencia. Aby sa ukotvila v ľudskej populácii, cielene nasmerovávanej k vzostupu. Tieto bytosti v ľudských telách, predstavujúce vyššie štruktúry vedomia iných planetárnych systémov, Vás viedli. Prichádza čas ich zviditeľnenia na fyzickej úrovni. Svetelnou aurou ich tela. 

 

Vy viete, že čas sú dimenzie vedomia a súčasne sa rezonančne premietajú do dimenzionálnych galaktických a intergalaktických sfér. Vedomia stvoriteľa a tým i kristovského krištalického vedomia. Ukotvovaním sa prostredníctvom energetickej krištalickej siete. Napojením na schému jej mriežky. Súčasne preniká na Zem frekvencia objektívnej reality, ktorá väzbou na zemský i mimozemský systém, aktivuje absolútnou centralizáciou /zarovnávaním/ vyššie vedomie Zeme /jej časovej vrstvy/ a tým i vedomie človeka, previbrovávajúceho podľa jeho výšky vedomia na nové miesto existujúceho kozmického "Ja".

 

Spúšťa sa proces aktivácie medzibunečných spojov, ako i medzimozgového mostíka. Aktiváciou brány vedomia - jej mimozemskej reality. Realitou 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. dimenzie. Tvoriacich multidimenzionálny svet. Svet mnohopočetných univerzálnych realít. Spúšťa sa aktivácia mostíka medzi ľavou a pravou hemisférou, ktorý je súčasne mostom, bránou novej dimenzie.

 

Pani Antónia Mačingová

Je dôležitou bytosťou transformujúceho procesu človeka. Jej program stravovania je ľudskou výživnou a výživovou meditáciou. Je kódom transformujúcich sa ľudí, ktorým premieta do vedomia človeka nový spôsob prijímania potravy.

 

Kódom shambally, múdrosťou dávnych vekov, sa jej pomocou vo Vašich telách ukotvuje nielen láska a pochopenie. Ale aj uvedomenie si, že človek nie je na Zemi preto, aby zabíjal živočíšnu ríšu. Je to jeho vlastné zabíjanie. Že má mnoho ďalších variant stravy a jej kombinácií, ktoré navodzujú týmto programom zdravý stav tela a tým i duše. Súčasne sa stáva, prostredníctvom cielene vybraných kombinácií a stravovacích návykov, aktivujúcou súčasťou bunečného omladzovania. Je medziskokom - mostíkom - do éterična. Dôležitým medzistupňom, pripravujúcim človeka na výživu pránickú - výživu svetlom.

 

Táto - pre Vás všetkých - dôležitá informácia nie je propagáciou. Jedná sa o cielene predinkarnačne pripravovaný informačný kód ľudského vedomia. Je pomocou prechodu do bezpolaritného sveta populácie. Súčasne aktivuje ozdravovací proces u ľudí, ktorí zostávajú v existenčnej frekvencii tretej dimenzie - v hrubohmotnej sfére Zeme.

Prijmite, prosím, túto radu s láskou. So snahou pomôcť Vám vykĺznuť zo starých - zdraviu neprospešných spôsobov /programov/ stravovania sa. Jeho záznamov. (viac info a možnosť zakúpenia jej knihy - klik tu.)

 

Féwa

Transformačné kódy, ktoré som Vám odovzdávala, transformovali Vaše vedomie cez centrálnu 10.čakru, ktorá je vstupom do multidimenzionálneho sveta. Bolo a je Vašou voľbou, ktorý kód ste si priebežne vybrali, alebo vyberáte. Kresby, ktorým ste nerozumeli, alebo ste ich vnímali ako pre Vás osobne negatívne, vo Vás rušili staré nepotrebné záznamy. Čím viac ste na nich lpeli, tým viac ste túto negativitu cítili. Proces prebiehal a prebieha zrakovým vnemom, ktorý je bezprostredným a najrýchlejším kontaktom s Vaším vedomím. Jednotlivé kódy Vás nasmerovávali na Vašej ceste vzostupu. Harmonizovaním, dopĺňaním potrebnej informácie. Transformovali vo Vás strach, obavy, autodeštrukciu, ktorej ste mnohokrát podliehali. Neuvedomujúc si, že strach je len ilúziou trojdimenzionálneho času Vašej existencie.

 

Kódy rušili všetko staré naprogramovanie trojdimenzionálneho polaritného sveta. Postupným zviditeľňovaním novej farebnosti, novej krištalickej schémy mriežky. Nového svetla.

 

S bezpodmienečnou láskou svojej tvorby som Vám odovzdávala tento dar univerza, ktorým som bola na pozemskú púť svojho života vyslaná. S láskou a vedomím dôležitosti všetkých ľudí - intergalaktických bytostí - vyslaných na Zem do tejto dôležitej éry ľudskej populácie. Do času Zeme a človeka, ktorého schopnosti sa opäť otvárajú, vracajú. Cestou bezpodmienečnej lásky.

 

Som Féwa, multidimenzionálne vedomie, vyslané univerzom z diametrálne odlišných svetov ako je Váš. Vedomie, ktorého schopnosťou je nachádzať sa súčasne na viacerých miestach. A nie som sama. Je mnoho ďalších a ďalších bytostí umiestnených po celej Zemi. Pomáhali Vám celé desaťročia. Mnohí svojimi zasväteniami - stáročia, tisícročia. Cielene načasovanou pomocou - svojimi inkarnáciami. Učili seba a súčasne ľudí. Odovzdávajúc im kódy svojich poslaní - vyslancov svetla. Rôznym spôsobom, formou, farebnosťou lásky.

 

Mnohí ste ich nevideli, alebo odmietali vidieť. Neboli cielene zviditeľňovaní, pretože nebolo ich cieľom sa postaviť pred davy ľudí a hlásať, presviedčať o svojej pravde. Vysvetľovali, dávali rady. Na požiadanie ľud,í prednášali a pomáhali vzostupu lásky. Jemne vkladali do vedomia človeka informácie, každý za svoj planetárny systém. To všetko predstavoval ich program pomoci. Nenútene, nenásilne, rešpektujúc vedomie jednotlivca, ktoré presne vie aké informácie je schopné prijať a ukotviť ich v sebe. 

 

Je čas zviditeľnenia sa všetkých, ktorí tvorili nebo na Zemi. Vytvárali svojou láskou projekt nového človečenského človeka. Svojím vedomím, ukotvujúcim v človeku jeho transparentnosť.

 

Prostredníctvom ženy a jej princípu stvorenia nového človeka, prostredníctvom žien a ich bezpodmienečnosti lásky. Transformáciou mužského princípu cez neutralitu do absolútnej rovnováhy mužskej a ženskej energie. Predpokladu vzostupu populácie do bieleho transparentného svetla, ktoré je cieľom plne aktivovaného človeka. Nadobudnutím jeho oddelených multifrekvenčných schopností.

 

Cieľom transformácie je nový človek, "odblanený" zo závojov nevedomosti. Vidiaci a vnímajúci svet nielen očami ukrytými za "páskou" nevedomosti subjektívnej reality, ale objektívne rozšíreným, aktivovaným vedomím človeka pozerajúceho sa na svoju Zem a každého kto je jej súčasťou.

 

Pretože Vy nie ste mnohopočetnou bunkou. Ste jednou bunkou, jedným človekom, jednou planétou, jedným národom Vášho sveta i sveta svetla. Nielen v nadoblačnej výške sa trblieta svetlo a jeho tvorivosť, ale i na Vašej Zemi tvorí svetlo realitu.

 

Ste jednotní. Máte jedno spoločné veľké srdce plné lásky. Vaše hranice sú umelo vytvorené ploty jedného národa Zeme. Je potrebné, aby ste si túto skutočnosť všetci uvedomili. Máte schopnosť zjednotiť sa, liečiť, dorozumievať sa telepaticky jednotným jazykom. Vzájomne si pomáhať. Vzájomne podporovať svoju tvorivosť. Tvorivým prístupom k novovznikajúcemu svetu multidimenzionálneho človeka. Pretransformovávať svoju realitu do "budúcnosti". Do jednotného objektívneho času mnohých dimenzií. Zhmotňovať srdcom svoju novú existenciu. Materializovať si vzájomnou pomocou svoj nový transparentný šťastný svet.

 

Pomocou delfínieho vedomia - delfinária Zeme, ktoré je svetelným sonarom človeka, v ktorom doteraz driemalo jeho skutočné - plne aktivované - vedomie. Nielen /oddelenosťou/ malým percentom mozgových funkcií a ich čakrálnych schém. Akoby sem - tam sa dotknúc plynového pedálu vo svojom aute. Ale plným došliapnutím, vystreliac ako kozmický šíp človeka nového vedomia. To ste Vy všetci, milovaní. Kým ste boli a kým sa stávate.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

Féwa 8.4.2012

 

Kĺbi sa 3D a 5D realita. Prioritou sa stáva múdrosť, spravodlivosť, nehodnotenie seba ani druhých. Nekritizovanie svojho okolia, pretože každý je na konkrétnom stupni svojho vývoja. Niekto nesie pochodeň múdrosti svetla, ktorou zviditeľňuje jej energiu - niekto ešte len v nej tápe a učí sa chápať dejiny človeka, dejiny Zeme, dejiny univerza. V tom tkvie podstata Vášho vedomia, pozerajúceho sa na svet v ktorom sa práve nachádzate. Každý svojou výškou vedomia, svojím stupňom múdrosti. 

 

Viete, že človek sa vyvíja, rastie. Nielen ako ľudský jedinec, ako bytosť Zeme, ale i ako bytosť kozmická. Je mnoho príkladov vo Vašej histórii, kedy človek nechápal, že niekto druhý vidí a vie viac ako ten, kto ešte len stúpa po rebríčku vedomia lásky. Je mnoho príkladov, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že človek nie je schopný prijať svojím myslením racionálna inú sféru vedomia. Učenie sa racionálnych skutočností trojdimenzionálneho sveta je potrebné na určitom stupni vývoja, kedy človek previbrováva hmotnou realitou. Často je náročné pre vyslané vyššie vedomie - rozumieť vedomiu nižšieho vývojového stupňa. A naopak. 3D vedomie ťažko chápe tých, ktorí sa na 3D svet pozerajú s nadhľadom človeka - bytosti, ktorá ovláda iný ako zemský systém, ktorý je založený na inom rebríčku hodnôt. 3D a 5D realita, ktorá sa zjednocuje je zjednocovaním vzájomnosti svetla a jeho paprskov, dopadajúcich evolučnou cestou na Zem. Vyťahujúcich z hmotna - svojím individuálnym lúčom svetla - hmotné vedomie. Aby pochopilo záťaže, ktorými prechádzalo a uvedomilo si, že všetko čo na Zemi zažije je k jeho prospechu na vývojovej ceste. Ak sa niekto neustále snaží zviditeľňovať prostredníctvom matérie, hodnôt vedomia racionálnej sféry, zákonite má problém prijať vyšší stupeň vedomia, ktorý žiarením na Zem zostupuje. Čím viac sa bude brániť svojím neprijatím novej frekvencie, vysokofrekvenčného žiarenia / ktoré sa nepýta či chce, alebo nie/  tým viac ho toto žiarenie bude tlačiť na kolená. Fyzicky, mentálne, emocionálne. Jeho odmietaním.

 

Človek dosiahol vývojový stupeň, kedy je jeho úlohou pochopiť argumenty vysokofrekvenčného svetla. Čiže stupeň vedomia, ktoré na Zem vstupuje cez kozmickú bránu severného pólu a súčasne cez 7. čakru človeka. Energia žiarenia rozpúšťa staré vzorce správania a konania. Myslenia, chápania, prijímania. Nekonečnej rady situácií, kedy bol človek nútený konať iným spôsobom ako by mal, pretože staré vzorce v ktorých bol po stáročia udržiavaný mu to nedovoľovali. Teraz je čas, kedy sa na fyzickej úrovni otvára nadfyzická čakra. Čakrálnym stĺpom, spojeným cez kozmickú bránu s univerzálnym systémom čakier. Človek 3D reality vníma svojou vrstvou vedomia svet okolo seba čisto racionálnym spôsobom. Potrebuje sa ho dotknúť, ohmatať. Počuť na vlastné uši, vidieť na vlastné oči. V opačnom prípade nechápe, neverí. Je to kapacita mozgo-lebečnej funkčnosti. Je to rovnaká situácia ako keď máte na očiach pásku a cez túto pásku sa pozeráte na svet. To čo cez ňu nevidíte - jednoducho pre Vás neexistuje. Stále sa tak točíte vo svojej vedomej vrstve. Do chvíle, kedy sa Vám vedomie rozšíri /dáte si z očí pásku dole/. Potom zistíte, že univerzum má i iné kategórie vedomia. Má i iné svety, bytosti, ktoré sa pohybujú všade okolo Vás. 

 

Je to čas, ktorý Vami prestupuje svojimi vibráciami. A každý reaguje svojou výškou vedomia na jeho stupne. Prijíma, alebo neprijíma zákonitosti inej časovej vrstvy, rastom po centrálnej slnečnej stupnici. Kódovaním cez Slnko a jeho slnečnú bránu.

 

Vy ste tí, ktorí sa na Zem narodili do času vzostupu. A len na Vás záleží, či to zvládnete. Priložením ruky k dielu, svojím tvorivým prístupom. K sebe, človeku, Zemi. Pretože len kĺbením - skĺbením do jednoty - dokáže človek previbrovať na svoj vyšší stupeň. Bez jednoty nie je možné vstúpiť do slobody, mieru, spolupráce. Jednotou národov, národností, kmeňov - bez rozdielu farby pleti. A práve v tejto situácii sa teraz ľudstvo nachádza. Kĺbi sa kĺbením jednej a druhej vrstvy vedomia - reality. Cez nadpozemské, nadfyzické čakry. Kedy sa vstupom cez 10. čakru /na fyzickej úrovni/ otvára svetelný portál okolo hlavy. Krížením stredových mozgo- lebečných zón. Ako ružové transparentné trblietavé lístočky frekvencie nových planét a hviezd. Zo Zeme sa postupnosťou zmien stáva hviezda. Prílivom vysokofrekvenčnej energie, ktorá v kombinácii so slnečnou energiou vyvoláva žiarenie okolo Zeme i okolo človeka. Stĺpom, ktorý ich spája s novou realitou. 

 

Človek i Zem je ako električka, ktorej nosný stĺp sa dotýka vysokého napätia a umožňuje jej pohyb a existenciu v jej zemskom čase. I Vy sa vysokou frekvenciou spájate s prapodstatným vláknom - esenciou vyžarovanou zo srdca. Stávate sa vyšším článkom vedomia jemnohmotnej ríše, signalizujúcim vstup do nového sveta - novej dimenzie.

 

Uvedomte si, čo všetko ste "pobytom" v hmotnej sfére zvládli. Ste múdri, vzdelaní. Máte na svojom ľudskom účte mnoho skvelých vynálezov. Absolvovali ste skúšku letov do kozmického priestoru. Ale v tomto pásme vedomia bolo súčasne Vašou úlohou nezabudnúť na spojenie s prírodou. Na ktorej ste ako jednotne fungujúce spojené nádoby závislí. Túto úlohu ste nezvládli. Odpojili ste sa od starých kmeňov. Prestali ste počúvať ich múdrosť. Sú zjednotení s kozmickou múdrosťou. Žijú v jednote s prírodou. A cez ich vedomie sa opäť teraz vraciate. K jednote človeka so Zemou.

 

S láskou Féwa

 

 

 

11.4.2012 10 CIMI - PLANETÁRNÍ MANIFESTACE BÍLÝM PLANETÁRNÍM SPOJENCEM

 

6

 

Fáze na Zemi, vám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváte.

 

DESÁTÝ den vám pomáhá odtrhnout se od toho, co neslouží vašemu dobru a zemské biosféře.

 

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

 

Nyní přezkoumáme mnoho paradoxů v našem životě. Od této chvíle přestáváme favorizovat jednotlivce, začínáme respektovat vůli ostatních. Nebudeme usilovat o potlesk, schválení a uznání z venku, zůstaneme takoví, jací jsme a ne jací jsme povinni být! Dnes se podíváme do naší pravdivé tváře.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Vzdejte se síly dokonalosti. Poslouchejte v sobě tu část, která volá „po smrti„ a transformaci. Buďte přístupní jejich moudrosti.

 

Rovnováha, minulost, změna…..


Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, zastaralých autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces! I když BÍLÝ SPOJENEC často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na naší duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě rozpustit to, co bylo, CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.

 

V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok k novému určitému účelu je další z vnitřních smrtí. Energie BÍLÉHO SPOJENCE pracuje tak jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky, odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.

 

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM – je jedno s čím – dejte pokyn převozníku CIMI. BÍLÝ SPOJENEC je mocná síla, podporující síla UVOLNIT vás z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní rovině. Mohou to být duchovně ideologické vzorce nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli, ale nemůžete odtrhnout.

 

10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?


Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

 

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM

VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD

ALE POUZE PŘÍRODNÍ VEDLEJŠÍ PRODUKT

 

V DESÁTÉM Dni dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.

 

TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

 

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tyto Dny jsou nesmírně důležité, neboť ukazují propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

 

Autor Monika Czyrek http://monikaczyrek.blogspot.com

Překlad Lenka Sýkorová

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (11.4.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.