O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

PRAVDA ODHALENA ! O SKUTEČNÉM CÍLI SVOBODNÉHO ZEDNÁŘSTVÍ !

05.06.2013 20:19

převzato z http://petrabostlova.wordpress.com , šiřte prosím dále ...

 

 

SKUTEČNÁ PRAVDA O CÍLI SVOBODNÉHO ZEDNÁŘSTVÍ. KTERÝ ZNÁ JEN ŠPIČKA SVOBODOZEDNÁŘSKÉ PYRAMIDY. NIKDO JINÝ.

 

Musím se už ozvat (neustále konfrontována tou snůškou nesmyslů a blasfémií, někdy z neznalosti, někdy úmyslně, šířící se po vlnách světových médií), abych přinesla PRAVDU o celé té pohádce o svobodném zednářství a jejím cíli. Stejně tak o tzv. NWO (New World Order) a vším s tím spojenému. Cíli, který nezná ani naprostá většina zednářů samotných, dokonce ani ti vysokých stupní zednářského zasvěcení.

 

Odkud ten cíl a skutečný záměr vím tedy já? Ač sama nezednář. Vím ho přímo od člena Rothschildovy rodiny. Který, ač mladý, k mé velké lidské lítosti, už nežije. Mnohem podstatnější, vlastně jediné to podstatné v tom celém, je to, že zemřel v Kristu Ježíši. A nad to není víc. Protože tak dosáhl život věčný s Pánem Ježíšem. Díky, Pane!

 

Ten příběh Rothschildovy rodiny (pozn. Evelyn Rothschild je hlavou zednářské větve skotského ritu, tedy nejvýše postaveným v zednářské pyramidě řízené z Londýna, pod který spadá také Česká republika), kterému ona bezmezně věří (!) a který mi jen pár dní před svou nečekanou smrtí pověděl, je opravdu bizardní. Neprozradil mi ho však kvůli tomu, že by snad měl v úmyslu vynášet rodové tajemství (byl to opravdu vzorný syn, plně respektující a milující svého otce), ale ten důvod tkvěl v tom: Poněvadž byl bystrý mladý muž, začal vážně pochybovat o pravdivosti příběhu, ve kterém, jako člen rodiny Evelyna Rothschilda, vyrostl. Vida totiž, že oni, zednáři, takový neuvěřitelný mocný a silný kolos (!), táhnoucí se tu po staletí, najednou jsou ve svých plánech tak významně bržděni a lámáni nějakou malou, bezvýznamnou blechou z Děčína. Která, jediné, co má, je její víra v Boha. (Protože víc ani nepotřebuje.) Potřeboval si tak se mnou o tom promluvit, co já na to.

 

Až z tohoto příběhu lze pochopit všechno to dění kolem nás a prohlédnout, co se vlastně děje za oponou.

 

 

Nejprve je třeba zmínit, to, co vyvěrá ze znalosti příběhu, jsou dvě věci: a) Tzv. iluminace zednářů, tedy jejich kariérní postup v zednářské hierarchii prostřednictvím okultního zasvěcování, neznamená nic jiného, než právě pravý opak toho, to jest: zatemňování. Zatemňování mysli jedince, který na zednářské hierarchii postupuje. Ten příběh je totiž tak pohádkový, že už školák ZŠ by jeho pravdivosti nevěřil. A jemu věří dospělí jedinci, k tomu vysoce vzdělaní a bystří. b) Vysvitne vám z toho, že celé svobodné zednářství je postaveno na jediném: Na strachu. To moc dobře vědí zednáři nižších stupnů, kteří jsou denodenně a permanentně pod psychickým terorem jejich vyšší hierarchie. Nemusí je ale už možná napadnout, že ten strach postupuje dál, že každý má nad sebou ještě vyššího a dokonce na této zemi v jejich hierachii nejvyšší, tedy v současnosti Evelyn Rothschild (protože on jediný z nich je neodvolatelný, funkce se dědí v rodině z otce na syna), to nemá jinak. Ano. I Evelyn Rothschild jedná pod strachem, jak jsem z celého postupně pochopila a i jeho mysl je zatemněná. A zatemněnější o stupně zasvěcení, které ho dělí od zednářů nižších stupňů.

(Jak jinak si vysvětlit, že naopak poděkuje strůjcům a je vděčen za úkladnou vraždu svého milovaného syna, která se mu podá tím nejneuvěřitelnějším způsobem. Ale to už by bylo v našem vyprávění moc příběhů najednou.)

 

Tak tedy onen slíbený příběh, který se v Rothschildově rodině dědí z otce na syna, kterému rodina bezmězně věří a podle něho jedná. Za prvé rodina věří, té neskutečné báchorce (!), že syn Rothschildovy rodiny je synem samotného Satana! A ne v nějakém přeneseném slova smyslu. Ale ve skutečném, fyzickém. Když tu příšeru pak vidí, která se jim pravidelně fyzicky zjevuje na určeném místě v Londýně, příšeru, něco mezi Hadem a Kozlem, která požírá lidi (!), u které není ani jediný záblesk čehokoli lidského (!), je opravdu k neuvěření, že člověk může žít ve víře, že tato zrůda je jeho fyzický otec. Toto zatemnění však v sobě skrývá tu základní Satanovu lest: Jestliže jsem uvěřil, že toto je můj skutečný otec, mohu ho snad neuposlechnout? Mohu snad dělat věci proti němu? Mohu jednat a myslet proti němu? To dost těžko, že? A v tom to celé tkví. Nyní tak Evelyn Rothschild (jako i jeho mužští předchůdci) je pozemským vykonavatelem této zrůdy, která však celé lidstvo nenávidí, samozřejmě Evelyna Rothschilda a jeho rodinu včetně. Tato zrůda, Satan, která upadla v nemilost skutečného Stvořitele nebe a země, Hospodina, původně to anděl Lucifer (překlad: nosič světla) ve vysoké serafínské hierarchii, nabrala tento svůj hrůzostrašný vzhled po svém duchovním pádu, po vzpouře proti Bohu (spolu s ostatními padlými anděly, dnes démony usilující o lidské duše). Jak sami vidíte, i on Satan ještě jako anděl Lucifer, byl také dílem Hospodinova stvoření. Nemůže tak být žádnému člověku pravým otcem! Jemu nebyla dána moc žádného člověka stvořit ani ho zrodit, sám původně jako stvořený, nemůže tvořit duše. To může jenom Bůh! Ale otcem v přeneseném smyslu se stává naopak každému lháři, vrahovi, modloslužebníku atd. atp., tedy každému hříšníkovi, protože každý hříšník ho následuje, ježto on, Satan, je otcem hříchu. Vzpoury proti Bohu.

 

A nyní samotné tělo příběhu: Satan usiluje svrhnout Hospodina z Jeho místa Stvořitele. (Což ale samořejmě možné není!) A pohádka, kterou balamutí rodinu Rothschildovu, která pak podle toho dál jedná, skrze „své otroky zednáře“ (protože tak je na zednáře z jejich pozice pohlížno, že život zednáře nepatří už jemu samotnému, natož pak prý Bohu, ale Rothschildovi), je tato: Cílem Satana je vyvolat naprosté peklo na zemi. Takovou bolest, nářek a utrpení lidí, rozšířit hřích do nekonečných rozměrů a nakonec lidi naházet do sirného jezera na zemi, aby Ježíš, dojat nad tím utrpením člověka, znovu na zem z Nebes sestoupil, jako před 2000 roky, ve snaze pomoci těm trpícím lidem. A jak se Ježíš přiblíží k tomu sirnému jezeru plnému trpících lidí, zezadu prý přiskočí Satan a postrčí ho, aby sám Ježíš do toho sirného jezera spadl. Jeho Otec, Hospodin, v žalu nad tím, co se stalo, že přišel o svého jediného Syna, nechá, podle Satanových přání a předpokladu, průchod svému hněvu a dá vybuchnout tuto zemi a ta energie, která se tím uvolní, tu si vezme Satan a tak získá energii samotného Hospodina a postaví se na Jeho místo. A tak nad Hospodinem „zvítězí“.

 

(No není to bláznivina?!)

 

Satan vychází z toho, co se jednou už tak trochu stalo, argumentoval mi syn Rothschilda, tehdy, kdy Satan záměrně rozšiřoval hřích po zemi do takových obrovských rozměrů, že Hospodin dal průchod svému hněvu a dal zatopit zemi. (pozn. Zachráněn byl jen, jak víme, spravedlivý Noe se svou rodinou, protože věřil Bohu a na všechno přicházející se připravil a postavil si archu, tak, jak Hospodin mu řekl, navzdory všem posměváčkům svého okolí, kteří zahynuli pak v té vodě.)

 

Jak víme ze Starého zákona, co tomu (také) předcházelo: padlí andělé sestupovali na zem a plodili zrůdy s dcerami lidskými (Genesis 6, 1-8 a následující). – To je odpověď i těm, kdož se ptají, co tím Satanael Antikrist zamýšlí, že nyní oplodňuje stovky žen vysokých zednářských rodin. Jemu, jako synu Satanovu (ten jediný jím je, protože ten jako jediný není Bohem stvořen, dokonce ani zrozen, ale učiněn v ďábelských laboratořích, mocí Satana a jeho vlivem, nemá také duši, není tedy člověk), jde právě o to, rozlítit Boha, jak učinil Satan před tisíci roky, aby Hospodin znovu nechal propuknout svému hněvu a zemi zatopil. Jemu jde o rozšiřování hříchu do astronomických rozměrů, proč, víme už tedy z výše řečeného.

 

Satanovi tak jde o repete potopy země, jako za časů Noeho, bylo mi dále prozrazeno.

 

(pozn. Což ale není možné: Jak čteme ve Starém zákoně, Hospodin se zařekl, že už zemi nikdy nezatopí, že už nepříjde potopa jako za Noeho a svůj slib zpečetil stvořením duhy.)

 

 

 

Když jsem poprvé slyšela ten příběh, bylo pro mě neskutečné, že dospělí lidé mohou věřit takové pohádce…že to už si opravdu žádá hodně vysoký stupeň „iluminace“, tedy ne osvícení, ale naopak zatemnění (mysli).

 

 

Pravděpodobné je, že tomu příběhu, alespoň z části (?), nejspíš věří i Satan? Že je něco takového možné. Což samozřejmě NENÍ. Když pomineme všechny ty báchorky, už jen ten fakt, který je nezpochybnitelný: JEŽÍŠ JIŽ JEDNOU V TĚLE PŘÍŠEL. AŽ PŘÍJDE PODRUHÉ, PŘI SVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU, NEBUDE TO JIŽ V TĚLE! Koho a jak tak do toho sirného jezera chce pak Satan házet?? Ha?! (Když Ježíš nebude v těle.)

 

 

A blížíme se k závěru našeho vyprávění: Jaká je v tom celém dění role špičky zednářské pyramidy? Jsou zavázáni v tomto plánu Satanovi pomoci, jej uskutečnit, pomoci tu vytvořit peklo na zemi – a za odměnu, 10 nejvyšších vybraných zednářů z každé zednářské obedience ,- ale to se říká: kdoví jestli, tomu zase věří ti nejvyšší z dotyčných obediencí, možná že ve skutečnosti jde jen o tu Rothschildovu rodinu a jí podobné rodiny, stojící na špičce ostatního zednářského ritu (kdežpak potom pak nějakých těch 500 milionů přeživších! – co koluje v tzv. „alternativních médií“, to je jen úmyslná zednářská blasfémie, aby se nižší zednáři ve svém snažení snažili ještě více, aby byli také oni za “odměnu” jedni z těch apokalypsu přeživších) -, budou moci odcestovat na jinou planetu, tady za sebou zanechavše naprostou spoušť, danou v nemilost Satanovi a na té planetě se usídlit a tam žít.

 

Pozn. Všimněte si, že se se zednáři jako takovými v záchraně vůbec nepočítá, jejich role v tom celém příběhu je: udělat špinavou práci, pomoci ten ďábelský plán uskutečnit – a pak v rámci něho, tady sami v bědných bolestech zemřít. To oni ti dotyční ale samozřejmě nevědí…

 

 

Ale ani oni ve skutečnosti o nic nepříjdou. Obalamuceni jsou totiž i ty samotné špičky zednářské pyramidy. Proč? Je v tom totiž jeden „malý“ háček. Žádná taková planeta totiž NEEXISTUJE! Sice dělají pokusy s usídlením se na Marsu, ale řekněte: chtěli byste tam na té poušti žít? Možná přežít, přeživořit, ne ale žít plným životem. Jenže Satan jim slibuje krásnou planetu. Ale žádná taková není! Jediná pro život svořená byla a je planeta Země, to proto, že jako jedinou takovou ji Hospodin tak stvořil. Žádnou jinou.

 

A po Druhém Kristově příchodu to bude nádherný Jeho Nový ráj, který tuto zemi nahradí. (- Ta přestane tím momentem existovat.) Zase tady a nikde jinde. Do kterého budou vzati všichni to, kteří Ježíše následují.

 

 

Takže suma sumárum, zednáři: Už se nemusíte snažit stoupat ve vaší hierarchii, ve snaze a úsilí, abyste to byli právě vy, kteří tu vámi plánovanou a připravovanou apokalypsu přežijete. Satan nepočítá s přežitím jediného z vás!

 

Ani Vás, pane Rothschilde. Ať zednář nízký nebo vysoký, jste na tom všichni stejně: drženi a řízeni strachem a obalamuceni do astronomických rozměrů! Zařvat však podle Satanova plánu máte úplně všichni. Ať malý nebo velký.

 

Ta tragédie na tom však je, že ta smrt je na věčnost (!), že se nejedná o nějaký bájně smyšlený přechod do „paláce moudrosti“, jak vy zednáři věříte, ale do věčného trápení a bolestí Pekla, sdílet osud s vaším idolem, Satanem, kterému tento osud byl Bohem vyměřen. A jemu, Satanovi, jde teď o jediné: stáhnout s sebou do věčného zatracení Pekla co nejvíce duší, a tak se pomstít Hospodinu, kterému jinak než přes utrpení jeho dětí, tedy nás lidí, ublížit nemůže. (Vy, my všichni, jsme mu totiž jedno. Tedy jestli za “jedno” se dá pokládat nenávist, kterou chová ke každému z nás, bez vyjímek, pane Rothschilde.)

 

Blahoslavený Váš syn Pavel, který to, naštěstí, včas pochopil.

 

 

A na závěr: Jaký je naopak plán Hospodina, Boha Stvořitele, Otce nás všech: Aby zachráněno bylo KAŽDÉ (!) z Jeho dětí (a nikdo z nás se nedostal spolu se Satanem do Pekla! do věčné bolesti, nářku a věčného strádání), abychom byli spaseni my všichni, pro věčný život s Ním v Ráji. Což ale není vůbec automatické!

Je to možné jen tehdy, opustí-li člověk cestu Satana a příjme do svého života Ježíše. A s Ním a podle Něj i žije svůj život.

 

 

Bůh při Svém stvoření dal člověku svobodnou vůli. A na něm teď je, jak se rozhodne.

 

 

A jak se rozhodneš právě TY?

 

www.varovani.org

 

Diskusní téma: PRAVDA ODHALENA ! O SKUTEČNÉM CÍLI SVOBODNÉHO ZEDNÁŘSTVÍ !

Datum: 03.01.2017

Vložil: Klatu

Titulek: Probuzení !

Je opravdu až k neuvěření kolik lidských bytostí na této planetě je po tisíciletí ohlupováno a oblbováno pseudo náboženstvím a různými dalšími bludy.Už se milý lidé konečně vzbuďte je za pět minut dvanáct a žijte konečně své životy ke kterým jste byli stvoření.Křesťanství spolu s dalšími teologicky postavenými systémy je podvod všech podvodů!!!Slouží k oddělení od normálního světa jako všechny ostatní.Podporuje slepé podřízení se autoritě.Náboženstvi nikdy nemůže zlepšit lidstvo,protože samo je otroctvím:-) Potlačuje lidskou zodpovědnost tím,že Bůh má kontrolu nad všim.(Náboženství nikdy nemůže zlepšit lidstvo,protože samo je otroctvím).A páchá strašné zločiny,které jsou ospravedlňovány ve jménu božím.A nejdůležitější je,že zplnomocňuje ty,kteři,znají pravdu,ale využívají mýty k manipulaci a kontrolováni společnosti.Náboženský mýt je nejmocnější nástroj,který byl kdy vytvořen a slouží jako psychologická půda ve které se ostatním mýtům hojně daří!!!

Datum: 31.12.2016

Vložil: Nina

Titulek: zkušenost s démony

Tohle je zajímavý - http://skristem.cz/roger-a-jeho-zkusenost-s-demony/

Datum: 12.10.2016

Vložil: Ajka

Titulek: Rozumim clanku

Ahojda, clanku rozumim, v zasade bude pravdivy v tom, ze kazde spolecenstvi, tajne, netajne ma nejakeho sveho "tajneho"vladce. A clovek jako ovce skace a slouzi. Jenze vyobrazeni toho, jak ona prisera vypada je znacne nepresne. Vetsinou jsou to bud mimozemstani, ci demoni, nejcasteji na zemi vsak operuji reptiliani-ovladaji umeni shape shift, cili berou na sebe podobu lidi. Takze nedelejme z pisatele blazna, jen interpretoval jak nejlepe umel sdeleni pritele. Ovsem ja rikam jedno, buh je laska, buh je okamzik stvoreni, my jsme v nem a nemusime absolutne nikomu slouzit. Toto vedomi osvobozuje.

Datum: 24.10.2015

Vložil: Filip Jordan

Titulek: Reakce z pohledu odbornika

Vazena pani, s nejcistsim bozskym pozehnanim bych Vas rad pozadal o navstevu nejblizsiho psychiatrickeho zarizeni. Je mi to moc lito, ale bez odborne pomoci se toto nezvladne. Mnoho stesti za poznanim sve vnitrni pravdy, ktera teprve je cestou k bohu.

Datum: 16.03.2015

Vložil: Guyver

Titulek: Z produkce firmy MERDEL Ltd. - Medaila spásy:

http://nd06.jxs.cz/992/606/cce943b116_98935678_o2.png?1408560842
http://nd06.jxs.cz/992/606/cce943b116_98935678_o2.png?1408560842

Panna Maria s trnovou korunou? WTF???
A na koho jsou psána autorská práva, jejichž známkou je ten symbol ©? Na Pannu Marii nebo na Carberryovic Máňu? Dozvíme se odpověď?

Datum: 10.03.2015

Vložil: Guyver

Titulek: Velice srandovní počtení!

Ještě lepší než to, co svého času chrlil Tatrouš Novák. A zcela určitě ze stejného zdroje. Pečeť Živého Boha, Medaili Spásy, Pilulky proti Temnotě... vše vám dodá firma MERDEL Ltd. https://jkhgadfly.wordpress.com/tag/merdel-ltd/ paní Mary McGovern Carberry, alias Sestry Marie Matky Spásy. Ceny lidové, od 10 kusů výše množstevní sleva.
A teď kontrolní otázka:
Ve kterých irských hrabstvích se nejčastěji vyskytuje jméno McGovern?

Datum: 02.05.2015

Vložil: dement

Titulek: Re: Velice srandovní počtení!

V Guyverovciach. :)

Datum: 28.05.2015

Vložil: Guyver

Titulek: Re: Re: Velice srandovní počtení!

Dohledej na mapě Irska.

Datum: 28.05.2015

Vložil: Guyver

Titulek: Re: Re: Velice srandovní počtení!

...á propos, taky ti tady připadá mrtvo jak na palubě Mary Celeste?

Datum: 15.08.2014

Vložil: člověk

Titulek: chudáci

Vy všichni pomatení chudáci, co blouzníte v náboženských bludech všech různých vír - měli byste věřit především sami v sebe - za život a skutky si zodpovídáte sami a žádná vyšší síla vás nevykoupí...