O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

11-11-11 Druhá Trojitá Brána & Kódy obnovy

07.11.2011 12:04
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn
Energie Nové Země, říjen 2011

Milovaná rodino světla,
Toto je velký okamžik transformace planety Země, vytvoření Nové Země a Zlatého Věku Míru a Lásky. Dosáhli jste časového portálu či hvězdné brány – 11/11/11. To reprezentuje „Kosmický Okamžik“ Globálního Probuzení a Jednoty. Je to okamžik, kdy budou „Světelné“ či „Kosmické kódy“ Obnovy přijaty do Krystalické mřížky Země. Přijetí Kódů Obnovy opět zrychlí frekvence Zemského Hologramu a umožní znovuspojení s Vědomím Sedmé Dimenze, jak planeta pokračuje na své Cestě do Božího Srdce Multidimenzionálního Vědomí.
Je to moment Radosti a Oslavy. Jste na své cestě „domů“… individuálně i jako civilizace této planety. Velké Probouzení je v plném proudu! Ti z vás, kteří jsou připraveni, se vydali za naplněním účelu Duše Nové Země a stávají se Multidimenzionálními „ukazovači cesty pro lidstvo“. Jak se Země usazuje do Holografického Matrixu Nové Země Páté Dimenze, lidstvo se učí, jak vyjádřit Jednotu a Jednotné Vědomí Propojení – to je Esencí Páté Dimenze. Denně si začínáte uvědomovat, že jste skutečně Občany Planety – Jedna Rodina se společnými problémy a záležitostmi. Začínáte také vnímat, že jediným způsobem, jak tyto problémy vyřešit, je sejít se (spojit se) v Míru a Lásce a vytvořit Novou Cestu vpřed.
Milovaná Rodino Světla, oslavujeme tento Veliký Okamžik Transformace. Na konci roku 2010 jsme byli velice šťastní, když Země učinila svůj „skok Vzestupu“ ze Staré Třídimenzionální časové linie do Nové Pětidimenzionální linie. V tom okamžiku byly všechny scénáře „Konce Světa“ zneplatněny zároveň s tím, jak se Země a všechny její Živé bytosti sladily s Realitou Znovuzrození a Nové Země. Poté, v srpnu 2011, v čase Lví Brány, jste učinili další krok vpřed tím, že jste se spojili s Šestou Dimenzí a Proudem Hojnosti a Manifestace, který odemkl Novou Zemi. Ti z vás, kteří byli připraveni, ukotvili tyto energie „Linie Růže“ krystalické mřížky – tyto energetické meridiány přenášejí Vědomí Kosmického Krista do Srdce Planetární Mřížky.
Nyní, v 11/11/11, ti, kteří vstupují do Multidimenzionálního vědomí jako „ti, co ukazují cestu“, ukotví Sedmou Dimenzi – Vědomí Vzestoupených Mistrů Světla. Stanete se nejen Mistry Pozemské reality, ale integrujete také Spirituální Mistrovství a Moudrost, která vás připraví na nové role Správců a Strážců Nové Země a její reality. Toto spojení znamená „konec náboženství“ jako organizovaného prostředku kontroly a rozpoznání Individuálního Spirituálního Spojení s Božím Srdcem. V Sedmé Dimenzi světla existuje Jasné Rozpoznání Světla ve všem a Radost oslavující Boží Světlo a Srdce v Obřadech Posvátného Spojení a Lásky.
Stanete se také Průvodci a Učiteli pro ty, kteří jsou právě na začátku své Cesty k Probuzení a opouštějí matrix třetí dimenze. Tak, jak jste pracovali na ovládnutí dovedností této Nové reality, tak budete nyní povoláni k tomu, abyste druhým ukázali, jak se stát Mistry a Rozpomenout se, Kdo Jsou a jak Kráčet s Láskou.

Kódy obnovy
Milovaní, jak se přibližujete k 11/11/11, začali jste již dostávat Kódy Obnovy. Tyto Světelné Kódy aktivují a posílí procesy Obnovy Země. „Kódy Obnovy“ jsou „balíčky“ Kosmických Světelných informací či nahrávkami, které obsahují instrukce Božího Srdce pro Obnovu Veškerého (S-)tvoření pro tento Nový Cyklus Kosmického Zrození. „Konec“ je pryč… je to opravdu Čas Zrození a Začátku.
„Kódy Obnovy“ aktivují vaše Světelné Tělo a vaši DNA a obojí sladí s Původním Modrotiskem Formy Božího Multidimenzionálního Lidského Života a umožní rozvoj Lidské Formy novými způsoby. To znamená, že budou posílány silné „elektrické“ energie elektrickou „nabíječkou“ skrze vaše Světelné Tělo do Těla Fyzického, čímž i fyzická DNA obdrží informaci Obnovy a Regenerace.  
Výsledkem této Nové Energie bude navýšení Frekvence Světelného i Fyzického těla, což přinese Vyšší a Jemnější prožívání Reality těm, kteří jsou připraveni obejmout nové frekvence a ztělesnit je coby mistři Nové Reality v Nové Zemi.
V širším smyslu Kódy Obnovy ovlivní každý aspekt Života na Zemi, jak Nový matrix Páté Dimenze získává tvar a začíná se projevovat novými způsoby, které vyjadřují Božskou způsobilost Člověka k Lásce, Míru a Hojnosti. Každý aspekt Života bude znovu zvážen a přetvořen tak, aby ladil s Novou Realitou. Tento proces se urychlí, jakmile budou Kódy obnovy ukotveny a uzemněny do Mřížky Nové Země.
Milovaná rodino Světla, bude vaším privilegiem obdržet a ukotvit tuto energii, aby Všichni na Zemi mohli čerpat z Hojnosti a Požehnání, které proudí dolů na Zem od ukotvení Vědomí Šesté Dimenze. Je čas, aby z toho měli prospěch Všichni a proto se rozpadá starý ekonomický systém, který vytvářel chudobu a ekologickou destrukci, a bude nahrazen novým způsobem života, který bude založen na trvale udržitelném rozvoji a etických principech, které zajistí základní Lidská Práva na jídlo, přístřeší, oděv a vzdělání pro každého, stejně jako příležitost rozvoje a růstu dle Plánu Duše každé bytosti.
Tyto změny povstanou z úzkosti a chaosu, který kolem sebe vidíte teď. Ti z vás, kteří přišli na Zem s Plány Duše, které volají po Nových Komunitách a Nových Sociálních a Ekonomických systémech, budou nyní vyzváni, aby sdíleli své dary pro Vyšší Účel. „Kódy Obnovy“ aktivuji a zrychlí ty, jejichž prací je být součástí Obnovy a Zrození Reality Nové Země.
Milovaní, jak „Kódy Obnovy“ proudí na Zem z Božího Kosmického Srdce, je vhodný čas uvědomit si, jak se můžete plněji sladit s Plánem Vaší Duše a nově přicházejícími energiemi.

Duhový Most a Role Indigovo-Křišťálových mezi 11/11/11 a 12/12/12
Je Skupina Duší či Rodina Duší, jejichž specifickým Záměrem Duše je projít hlavním Posunem. Je to Indigovo-Křišťálová Rodina Duší. Původně bylo jejich posláním přinášet podněty k Velkému Probouzení a Transformaci Planety – pomocí systémů výzev a posílením sebe, Rozvzpomenutím si na svůj Boží Odkaz coby Lidských Andělů a aktivací DNA Světelných Kódů nutných pro Probuzení a Transformaci.
Nyní se však mnoho z nich posouvá do nových rolí, které umožní rozvoj Nové Země. Indigovo-Křišťálová Rodina Duší buduje „Duhový Most“ k Nové Realitě. Jsou to mladší lidé (zejména pod 40 let), kteří poskytnou kreativní energii přinášející pokrokové myšlenky v oblasti technologie, ekonomiky a sociální interakce. Tyto nové myšlenky budou „semeny“, která vzklíčí a vezmou na sebe podobu nového způsobu života.
Jakmile bude tento „Duhový Most“ nových myšlenek a konceptů vybudován, přejdete do nového Multidimenzionálního způsobu života, který ctí Zemi i všechny, co na ní žijí, a válka a chudoba se stanou věcí minulosti.
Existuje mnoho Indigovo-Křišťálových bytostí, které jsou nyní připraveny obejmout Nový Záměr Duše. Tento Nový Záměr plně sladí s Novou Zemí a při Oslavách Příchodu Domů 12/12/12 tato Skupina Vedoucích Duší zaseje nové struktury a komunity, které převedou Zemi přes Duhový Most do Konečné Trojité Hvězdné Časové Brány. To proběhne v období mezi 12/12/12 a 21/12/12 – v devítidenním časovém rozpětí, kdy nastane konečná integrace a sladění s Kosmickým Srdcem a Země bude „pře-nastavena“ na další Velký Cyklus Evoluce k Míru, Harmonii a Lásce.
Mnoho z vás příští rok zjistí, že se Záměr Vaší Duše změnil a byl radikálně přestavěn, jak začnete „novou inkarnaci“ ve stejném fyzickém těle. To znamená velké změny v životech mnoha lidí, jak se připravujete na to, čemu budeme říkat „Konečný Posun“ v roce 2012. Pro teď, Milovaná Rodino Nové Země, si zvykejte na Proud Změn a budete vědět, jak přijmout a odevzdat se svému osudu s Ladností a Radostí. Můžete si být jisti, že se přesouváte na místo Radosti a Štěstí v Nové Zemské Realitě.

Indigovo-Růžová Hvězdná brána 11/11/11
Milovaná Rodino Nové Země, v listopadu 2009, první události spojené s 11/11/11, jsme vás vedli k otevření Kosmické Brány Růže a otevření vaší Osobní „Hvězdné Brány Vzestupu“ – byla tak aktivována Korunní Čakra pomocí Solárních, Galaktických a Kosmických Center, což vám umožnilo začít zažívat plné spojení s Multidimenzionalitou. Poté byla o Slunovratu 2010 aktivována Hvězdná Čakra Duše a Hvězdná Čakra Země, což vám umožnilo plně uzemnit a integrovat tyto nové energie. Každý z vás, kdo umožnil tuto Transformaci, má nyní „napojené“ čakry, což mu umožňuje rozkvět Multidimenzionální a Kosmické Reality.
Hvězdnou branou 11/11/11 se Země spojí se svým Kosmickým Osudem. Tak jako jste se vy při první Bráně 11/11/11 stali Zlatým Pohárem (Grálem) Světla, nyní se tímto Pohárem Světla stává i Země a je naplněna Kosmickou Kristovskou Energií!
Milovaní, Vzestoupená Země se stala Posvátnou a naplněnou Kristovským Světlem a Bezpodmínečnou Láskou. To znamená, že ti, co se snaží vykořisťovat Zemi i její Lidi, už více neuspějí. Boží Plán už více nedovolí tento druh chování či podporu činností tohoto druhu. Pouze ti, kteří používají Svobodnou Vůli ke zvolení Lásky, Míru a Harmonie budou v Nové Realitě prosperovat. Je Čas, aby Zemi zdědili Tvůrci Míru!

Oslavujeme s vámi 11/11/11!
..............................................
Pro ty z vás, kteří by rádi 11/11/11 sdíleli s Celií Fenn a Archandělem Michaelem – budeme v New Yorku. V Central Parku uspořádáme meditaci a 12. a 13. Budeme ukotvovat Světelné Kódy v New Yorku.

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, https://www.starchildglobal.com.


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.

 

Diskusní téma: 11-11-11 Druhá Trojitá Brána & Kódy obnovy

Datum: 07.11.2011

Vložil: janko

Titulek: Trojice zrcadel

Každá dvojice jedniček je svým zrcadlem. Možností pokračovat cestou "domů", do nehmotného světa "školy", kam vstupujeme po absolvování "školky" ve fyzických tělech.
Ti, co už mají školku i školu za sebou, ti se mohou rozhodnout k té nové inkarnaci ve stejném těle spolu se mnou. Bude nás většina, budeme propojovat vědomě či svým podvědomím slovníky duchovních nauk s poznáním vědy.