O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

AA Metatron - Energetické vlny

02.11.2011 14:24

 

 

Energetické vlnové přechody

Poselství od Archanděla Metatrona

Přijala Natalia Glasson, 22. 10. 2011

 

      Z království andělů se skrze mé bytí a srdce rozšiřuje hojnost lásky; přáli bychom si, abyste věděli, že vás bezpodmínečně milujeme. Jsme tu pro vás stále a pomůžeme vám se vstřebáváním všech nezbytných energií, aby pokročil váš duchovní růst. Na Zemi probíhají energetické změny, ale hlavní pozornost je zaměřena na duchovní pokrok lidstva. Nyní je čas, abyste postoupili až za hranici toho, o čem se domníváte, že je pro vás možné, abyste si dovolili vstoupit do pravdy o svém bytí, energii a důvodu k existenci. Největší dar, který bychom si přáli, aby lidstvo v této době přijalo, je zrychlený duchovní růst, vědomí, pochopení a citlivost; chceme vás povzbudit, abyste udělali další krok vpřed a umožnili tak odhalení nových duchovních lekcí. Někteří z vás již po nějakou dobu pociťují rozšiřování svých energií, zatímco jiní se cítí zaseknutí a nehybní, jak energie 11-11-11 vstupuje na Zemi. Každý člověk obdrží množství energie, která ho posune vpřed na jeho duchovní cestě.

 

      Tak jako tomu bylo s dalšími energetickými vlnami, které jsme již dříve ukotvili v Zemi, energetická vlna 11-11-11 bude mít takové kvality světla a učení, abyste je přijali a integrovali, což pomůže úplnějšímu přijetí a začlenění Stvořitelova světla. Účelem každé energetické vlny je pomoci vám propojit se se Stvořitelem na hlubší úrovni, porozumět více Stvořitelově energii a přijmout za své nové aspekty Stvořitelova světla. Stvořitel přitahuje pozornost lidstva i duší ve vnitřních rovinách k určitým kvalitám, které jsou nejvíce vhodné k ukotvení a pomohou všem prožít hlubší jednotu s Ním. Přijetím učení a kvalit každé  z energetických vln, které jsou ukotvovány v Zemi, můžeme zažít sami sebe, jak se rozvíjíme jako Stvořitelův aspekt na Zemi. Energetická vlna 08-08-08 hovořila o ukotvování lásky na Zemi a v lidských duších, byl to v růstu lidstva významný bod obratu. Na lásku se vždy zaměřovali mnozí, nyní jsme viděli, jak mnohem větší množství lidí otevřelo svá srdce lásce Stvořitele i lásce, kterou uchovávali ve svém bytí. 08-08-08 bylo velkou aktivací lásky a mnohým lidem se opravdu rozbřesklo, že láska je zapotřebí, aby vyléčili své životy i Zemi a zároveň pochopili, že láska je jedinou skutečnou pravdou. Díky velkému množství lidí, kteří se probudili a upřeli svou pozornost na lásku a s podporou těch, kteří si tuto pravdu stále pamatovali, jsme viděli, že energetická vlna 08-08-08 přinesla energii hojnosti. Učení spočívalo v přijetí energie hojnosti, která je ukryta v lásce, přijímání a ukotvování hojnosti ve vaší realitě. Energie hojnosti se ukotvila v době, kdy na se Zemi objevil velký finanční chaos, ale byla to pro mnohé obrovská lekce, aby pochopili, že si mohou vytvořit vlastní hojnost ve svých životech, za pomoci přijetí energie a kvality hojnosti. Dokonce ještě dnes mnozí usilují o přijetí energie hojnosti, protože vzorce toho čemu věříme, se také musí změnit, aby se síla hojnosti mohla manifestovat. Je důležité si uvědomit, že energie hojnosti už na Zemi pomohla mnohým, protože pozvedla a znásobila jejich pocity lásky a jejich duchovní postup. Kvalita hojnosti byla zaměřena na rozvoj a posilování vašich manifestačních schopností a byla také ukotvena jako oživující energie, která se stane základem pro další energetické vlny, které budou ukotvovány. V té době bylo ukotveno učení o pocitech vlastní sebehodnoty a toho, že si zasloužíme lásku a hojnost, aby toto pomohlo lidstvu rozpustit strachy a omezení spojené s těmito kvalitami a otevřít energie lidstva, aby mohlo zažívat další kvality a učení.

 

      Energetické vlny zakotvené z 08-08-08 mají velkou důležitost, protože jsou spojeny s novým cyklem od 2012 dále. Každá vlna je vlastně aspektem energie roku 2012 ukotvující se do Země. Po určité době bylo dosaženo toho, že se lidstvo může skutečně naučit integrovat přechod roku 2012 a porozumět mu.

 

      Energetická vlna 09-09-09 se postarala o vyšší vibrace lásky ukotvené do Země, které pozvedla vibrace lásky v lidech a povzbudila ještě více lidí, aby začali vtělovat lásku do každého činu, reakce, myšlenky či energie, kterou vytvářejí. V té době bylo podpořeno rozpouštění negativních energií a zbytečných návyků, protože byly přivedeny kvality jako bezpodmínečná láska, přijetí a rovnováha. Lidstvo bylo povzbuzeno, aby rozvíjelo přítomnost lásky a pochopilo, že láska nemůže být jednomu dána a druhému odejmutá, láska musí být dávána hojně všem. Ve stejné době bylo také důležité zaměření se na sebelásku, aby bylo pomoženo hlubšímu čištění a aby bylo možné "vymazat" mnohé zvyky a posuzování. Mnozí byli podpořeni v tom, aby přijali své vlastní energie, svou pravdu a Stvořitele a také přijmout záměr a odhodlání, které jsou potřebné k dosažení vzestupu. Energie rovnováhy je také neodlučitelná a učila, že rovnováhy a míru musí být dosaženo uvnitř, aby se rozvinula vnitřní síla; tímto způsobem, ať se objeví jakýkoli chaos či turbulence kolem nebo dokonce ve vás, vy zůstanete spojeni se světlem Stvořitele a budete zažívat lásku.

 

      Se vstupem energetické vlny 10-10-10 přišly kvality propojení, komunikace, jednoduchost, láska a dbalost a také zaměření na království přírody. Lidstvo začalo být žádáno, aby rozvíjelo tyto kvality uvnitř svého bytí a ukotvilo je ve své realitě. Bylo a stále je zapotřebí porozumět, přijmout a budovat svou schopnost propojování se a komunikace se svou duší, svými průvodci, se Stvořitelem a početnými odpovídajícími aspekty Stvořitele. Zaměření se na očistu života a myšlenek člověka bylo podpořeno kvalitou jednoduchosti. Stvořitel vás žádal, abyste zjednodušili svůj život, abyste se zaměřili pouze na to, co je potřebné a pustili z hlavy zkušenosti či energie, které vás odvádějí od vaší pravdy a z vaší cesty. S přítomností jednoduchosti došlo k hlubokému čištění a to umožnilo lidem věnovat více času svému duchovnímu rozvoji na základě uvědomění, že ne vše vyžaduje záměr a pozornost. Kvalita již jednou ukotvené lásky, jakožto základu energetické vlny, nabídla k ukotvení další vyšší vibrace lásky, jejich aktivaci zevnitř a jejich vyjádření. Zatímco při energetické vlně 09-09-09 bylo žádáno, aby lidská láska byla bezpodmínečná, vlna 10-10-10 byla zaměřena na podporu přijetí láskyplné dbalosti. To znamená být bdělý, vědomý a všímavý ke své mysli, abyste se ujistili, že vytváříte jen myšlenky lásky a z lásky. Láskyplná dbalost znamená milovat svou mysl a odpouštět jí, chápat, že negativní myšlenky, které produkuje, jsou jen zvyk, ale skutečný účel mysli je být nástrojem projektujícím vaši milující duši. Vidíme, že na Zemi dokonce i nyní, kdy se k blíží energetická vlna 11-11-11, jsou lidé stále žádáni, aby očišťovali svou mysl a uplatňovali láskyplnou dbalost, propojovali se a komunikovali s mnohými aspekty Stvořitele, včetně své duše. Dokonce i již předložené planetární učení od Lorda Buddhy, které v této době růstu nabízí klíče ku pomoci lidstvu, hovoří o vědomém propojení, úplném propojení v každém okamžiku. Koncentraci na naslouchání Zemi a Matce Přírodě též tato energetická vlna přinesla, aby byla v Zemi ukotvena hlubší láska. Aby byla prožívána hlubší jednota s duší světa a dimenzemi Stvořitelova vesmíru, musí lidstvo pracovat po boku Země a naslouchat její pradávné moudrosti, o kterou se může podělit. Dokonce i teď je potřeba pracovat s přírodními královstvími, dělit se o svou lásku a mít úctu. My jsme viděli přijít království stromů, aby nám připomnělo, že s námi spolupracuje a přeje si být k službám, ale my musíme vzít na vědomí  jeho přítomnost. Lord Buddha také mluvil o hlubokém propojení mezi planetární úrovní a královstvím zvířat, jak každé zvíře má moudrost, kterou může předat lidstvu. Království přírody a Země k vám nyní hovoří slovy starověké moudrosti a budou v tom pokračovat, aby vás vedli dále dopředu. Je důležité, abyste se otevřeli energetickým posunům, aktivacím a ukotvováním, která se dějí na Zemi, jednoduše záměrem, že budete otevření, citliví a vědomí.

 

      Za posledních několik let vedoucích k roku 2012 jsme ukotvili a objevili mnoho energií ze Stvořitelova zdroje; kvality lásky, bezpodmínečné lásky, láskyplné dbalosti, hojnosti, přijetí, vyváženosti, propojení, komunikace, jednoduchosti, úcty a moudrosti království přírody. Toto je jen několik kvalit, lekcí a inspirací, které byly ukotveny, protože každý jednotlivec z každé energetické vlny pochopil a přijal to, co potřeboval. Vidíme, že Stvořitel nás provedl cestou růstu, která nám umožňuje připravit se na přesuny energií a vědomí, které proběhne v našem bytí. Tyto kvality a učení byly ukotveny o těchto datech, protože vzorce čísel nesou a symbolizují větší navýšení energie a také přitahují pozornost lidstva, které může být více otevřené a vědomé si toho, co se odehrává ne energetické úrovni. Mnoho lidí se ptá, proč užíváme tato data jako aktivaci, někteří věří, že je to zkrátka přáním lidstva, aby tato data byla něčím zvláštní, aby měla význam, ale to není tento případ. Vzorce dat jako 09-09-09, 10-10-10 a 11-11-11 byly umístěny do vaší energie a vaší duše velmi dávno, jako klíče k aktivaci. Dokonce opakovat si tato čísla pro sebe stále dokola jako mantru, umožní, aby došlo ve vašem bytí k potřebným aktivacím, jako klíč, který odemkne nové aspekty vaší energie a vědomí, které odpovídá vašemu současnému stádiu růstu. Je velmi mocné, dokonce i když se o takovém datu jen zmíníte příteli, umožňujete tím přirozenou aktivaci zevnitř pro vás oba. Je to podobné nevědomé aktivaci, ale nyní, když jste si toho vědomi, stane se to vědomou aktivací, takže tato aktivace může proběhnout před příslušným datem díky vašemu soustředění se na něj, ale bude kolem tohoto data posílena díky intenzitě proudění energií na Zemi. Je vždy třeba, aby aktivace nejprve proběhla uvnitř vás, potom je podpořena a zesílena energetickou vlnou, která se ukotvuje. Takto to bylo vždy.

 

      Účelem, za kterým před vás dnes předstupuji, je, abych vám připomněl předchozí energetické vlny, které byly ukotveny a v této chvíli je potřeba, abyste se znovu na tyto energie vyladili v procesu naplnění lekcí a učení, které vlny přinesly, abyste mohli postupovat vpřed s lehkostí. To vám pomůže v hlubším začleňování těchto energií do vašeho bytí a v přípravě na aktivaci 11-11-11. Tato aktivace bude tou doposud nejmocnější a tak je zapotřebí, aby vaše energie byly silné a abyste s jistotou měli přijatu veškerou moudrost předchozích energetických vln. Cítím, že každá energetická vlna má pro vás ke sdělení stále určitou moudrost. V průběhu let jste tolik vyrostli, takže učení, které vám tyto vlny chtějí předat, může být odlišné nebo vám může přinést mnohem širší pochopení. Je pravda, že některé z kvalit stále potřebují být integrovány hlouběji do vaší reality, aby bylo dosaženo jejich úplnějšího přijetí.

 

      Rád bych nyní s vámi sdílel invokaci, kterou je možno použít k účinnému dosažení této integrace.

      'Milovaný Archanděli Metatrone, vím, že jsi vůdčí bytostí vzestupu v této době, tak si nyní přitahuji Tvé energie, vědomí a duši do své blízkosti, aby mi pomohly a podpořily můj proces vzestupu na Zemi. Prosím, obklop mě svou vysokou vibrací lásky.

 

      (Nadechujte světlo Archanděla Metatrona.)

 

      Prosím, abys poslal své světlo do celého mého bytí, abych mohl/a být očištěn/a od negativních energií, strachů, stagnujících energií, nechtěných zvyků a systémů přesvědčení a mé bytí bylo připraveno k přijetí světla.

 

      (Seďte a dovolte, aby se toto dělo.)

 

      Archanděli Metatrone, chci se propojit jen s těmi energiemi z každé energetické vlny, které jsou potřebné a zásadní, které mi prospějí a podpoří můj proces duchovního růstu. Prosím, pošli energetickou vlnu 08-08-08 a ukotvi ty nejvhodnější energie nejvyšší vibrace v mém bytí. Dovol, abych zažil/a láskyplné a bohaté energie této vlny i učení a vědomí, které je pro mě nyní vhodné přijmout.

 

      (Seďte a představujte si, jak se energetická vlna propojuje s vaší sedmou čakrou na vrcholku vaší hlavy a protéká vaším čakerním kanálem a vtéká do Země, zaměřte se na shromažďování té energie ve vaší srdeční čakře.)

 

      Žádám Archanděla Metatrona a energetickou vlnu 08-08-08, aby mi ukázali moudrost či vhledy, kterým potřebuji nyní porozumět. Vím, že tyto energie se integrují do mého bytí a je-li to vše, co je nyní zapotřebí, pak je to také dokonalé.

 

      (Seďte a přijímejte.)

 

      Archanděli Metatrone, volám Tě, abys v mém bytí ukotvil ty nejvhodnější energie, kvality a moudrost nejvyšších vibrací enrgetické vlny 09-09-09. Nechť protéká dolů mým čakerním kanálem a vtéká do Země. Já se současně zaměřuji na shromažďování této energie v mé srdeční čakře.

 

      (Seďte a prožívejte to.)

 

      Žádám Archanděla Metatrona a energetickou vlnu 09-09-09, aby nyní se mnou sdíleli nezbytnou moudrost a vhledy, které potřebuji k podpoře svého duchovního postupu na Zemi.

 

      (Seďte a přijímejte.)

 

      Archanděli Metatrone, volám Tě, abys v mém bytí ukotvil ty nejvhodnější energie, kvality a moudrost nejvyšších vibrací energetické vlny 10-10-10. Nechť protéká dolů mým čakerním kanálem a vtéká do Země. Já se současně zaměřuji na shromažďování této energie v mé srdeční čakře.

 

      (Seďte a prožívejte to.)

 

     Žádám Archanděla Metatrona a energetickou vlnu 10-10-10, aby nyní se mnou sdíleli nezbytnou moudrost a vhledy, které potřebuji k podpoře svého duchovního postupu na Zemi.

 

      (Seďte a přijímejte.)

 

      Archanděli Metatrone, prosím, nechť tyto energetické vlny splynou v jednu energii uvnitř mého bytí a probudí a aktivují novou moudrost a vědomí mé duše.'

 

      (Dovolte si jen se zaměřit na svou srdeční čakru a svou duši a umožněte, aby proběhla integrace a aktivace.)

 

      Z tohoto procesu můžete získat mnoho moudrosti a vhledů, možná budete po dobu několika dní po meditaci cítit rozvíjející se energie a inspiraci. Tuto meditaci můžete opakovat tak často, jak budete před vlnou 11-11-11 cítit, že je nezbytné a rovněž i nadále, jestliže to budete považovat za vhodné.

 

      S velkou láskou v tento výjimečný čas

 

      Archanděl Metatron

 

 

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Více zde: https://www.cestakmedusi.cz/news/aa-metatron-energeticke-vlny/

Diskusní téma: AA Metatron - Energetické vlny

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.