O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 2. (Zdraví darebáci "úspěšní" v životě)

22.02.2011 08:18

Redakce Rahunta (Pavel N.) : Předkládáme Vám v několika pokračováních ukázky textu z materiálu "DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ A JEJICH LÉČENÍ.pdf" (viz sekce "Studijní materiály") autorů Josef Staněk a Jana Brzobohatá, kteří působí ve sdružení nazvaném AGAPE Brno (viz jejich stránky zde). I když používají jinou slovní terminologii než my na Rahuntě, v mnohém se s námi prolínají a obecně docházejí k zajímavým závěrům. Jejich práci proto můžeme doporučit k Vaší pozornosti.

 

Zdraví darebáci "úspěšní" v životě

Po přečtení předchozích řádků vyvstane většině čtenářů v mysli námitka: Kdyby to byla pravda, museli by ti největší darebáci býti nejvíce nemocní ! A oni kypí zdravím a dělají si posměšky.

 

Jsou dvě příčiny, proč tak není. První je skutečnost, že lidská společnost je směs velmi různě vyvinutých duchů. Automatické působení duchovních zákonů dává každému přesně tu míru odpovědnosti, která mu přísluší. Co je dovoleno jednomu, není dovoleno jinému. Méně vyvinutým lidským duchům, kteří se chybně rozhodují, je dáváno více času, aby mohli své chybné rozhodování změnit, polepšit se, protože jen tak se mohou vyhnout následkům svého chybného myšlení, cítění a chtění. Jde o projev nepředstavitelně dokonalého spojení Boží lásky a spravedlnosti ke každému. To je konkrétním projevem Ježíšova poučení: "Čím kdo více dostal, tím více po něm bude požadováno !" A také lidové pozorování: "Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje".

 

Druhou skupinu "úspěšných" tvoří ti, kteří se rozhodli následovat rozhodnutí Luciferovo. On odmítl reprodukovat lásku podle Božího trojvyzařování. Tím se vlastně stal "kritikem a opravovatelem" Boha. Lidé, kteří jej následují, postupují stejně. Nejprve přestanou vyzařovat lásku ke všemu. Následuje vývoj předurčený duchovním zákonem: "Každý může sklízet jen to, co seje". A lidský duch, který přestane sklízet lásku, pocítí prázdnotu, osamělost, opuštění a zoufalství. Poté za stavu, do kterého se sám dostal, obviní všechny ostatní, celý svět a tím Boha. V tomto stavu k němu přistupuje Satan a řekne: "Ty sám jsi Bůh. Můžeš všechno, co chceš !" A člověk odhodí zábrany, odpoutá se od svědomí. V tomto okamžiku se odpoutává od věčnosti. Jediným ukazatelem správnosti jeho jednání se stává vlastní okamžitý prospěch. Působištěm těchto lidí se stává dočasnost. Čas je jejich nepřítelem. Tuší, že jim ho mnoho nezbývá. Všimněte si lidí, kteří stále horečně spěchají, na zamyšlení nad čímkoliv vážným nemají čas ! Protože "i na ně svítí slunce mého Otce" říká Ježíš, uplatňují vše dávané ihned pro sebe. A výsledky podle jejich vlastního chtění požadují jen ve hmotě. Dostavivší se krátkodobé úspěchy jim neposkytují pravou radost a štěstí, proto musí být nahrazovány jinými.

 

Pro pochopení chování těchto lidí je možné použít takové podobenství: Představme si strmou skálu, po níž s velkou námahou šplhají vzhůru k věčnosti lidé. Výstup je velmi namáhavý a těžký. Těm, kteří vystupují, je našeptáváno: "Kam se namáháš ? Nahoře nic není, právě tak, jako dole. Osvoboď se od bludu lezení ! Odskoč a poznáš svobodu !" Tu jeden z lezoucích tak učiní. Padá dolů, cítí se svoboden a osvobozen. Ti, kolem kterých padá, slyší a vidí, jak si to libuje. Považuje lezoucí za hlupáky, za zajatce nesmyslných dogmat a předsudků. Často je láká, aby jej následovali. U těch, kteří jej vidí padat, vzniká otázka: Nemá pravdu ? Vždyť se cítí opravdu dobře ! A ví někdo, co je nahoře a co je dole ? Neví a nesmí to vědět. Jinak by znalostí výsledků snažení neprokázali svou pravou podstatu. Pomoci při rozhodování jim může jen analogie z hmotného života. V něm se měli již dávno přesvědčit, že vše, co je snadné a rychlé, za nic nestojí a je většinou skrytým podvodem. K cíli se dochází jen opravdovým a namáhavým snažením ! Proto nezáviďme "úspěšným zdravým" darebákům. Setkání s PRAVDOU je zbaví života.

 

Příčiny nemocí, jež mají původ v člověku samém

Jak bylo výše popsáno, lidské tělo je zobrazovacím jevištěm duchovních a duševních pochodů. Jestliže tělo onemocní, musí se nemocný obrátit v prvé řadě do sebe. Aby mohl pravdu vycítit, poznat příčinu nemoci, musí nejprve obnovit stav absolutní pokory. V takovém stavu je člověk až tehdy, když svoje "zásluhy" a kladné vlastnosti pociťuje jako samozřejmost ! Před PRAVDOU je vše dokonalé samozřejmostí. Význam pokory je možné přiblížit analogií z matematiky: Jednička v poměru k nekonečnu je právě tak nulou, jako bilion. Pouze nula před nekonečnem obstojí - stává se jedničkou - hodnotou. Pouze nulové sebevědomí umožňuje člověku přiblížení k pravdě, umožňuje vývoj poznání. Touto cestou, touhou po poznání ve stavu absolutní pokory, dojde člověk k poznání příčiny vlastní nemoci. A to je první předpoklad vyléčení.

 

Struktura příčin nemoci je u každého syndromu (nemoci) jiná a dokonce u různých lidí při témž syndromu rozdílná. Proto uváděné průměry jsou jen orientačním ukazatelem, polopravdou. Při popisu jednotlivých symptomů však naznačují, kterým směrem a v jaké síle musí být napřena náprava. Bez ohledu na odlišnost jednotlivých symptomů odcitují autoři průměrný podíl příčin asi takto: 33% karmický podíl (dědičné a vrozené dispozice), 30% duchovní příčina (rozebírá tato kniha), 15% účinek jedů v potravinách, prostředí a geopatogenní zóny, 15% vliv nesprávné výživy, 7% vliv nedostatečného nebo jednostranného pohybu.

 

U jednotlivých syndromů se tyto podíly proměňují tak jako u osob. Uvádíme je proto u každého syndromu jednotlivě. Složení průměrných příčin syndromu směruje nápravu - léčbu a umožňuje odhad velikosti účinku jednotlivých léčebných postupů. Karmický podíl (dědičnost) není možné ovlivnit (je odstranitelný pouze za fyzické přítomnosti "Božské vibrace v těle" - Ježíše).

 

Léčení jakéhokoliv syndromu začíná nápravou v duchu. K tomu slouží živá meditační modlitba - otevření se léčivé Boží síle, Božímu vyzařování do stvoření, podle zákona: "Proste a bude vám dáno !" Velikost účinku je dána jen čistotou modlitby a míře otevření se. Ona míra otevření se jest podstatou tzv. placebo efektu neboli "víra tvá tě uzdravila". Boží vyzařování očišťuje lidského ducha, působí pomalu (pomalost Božích mlýnů), ale jistě. Ono otevření se jest pravdou i silou i moudrostí a transformuje energii z duchovních do nižších vibračních rovin bytí (jemnohmotných, hmotných). Této transformaci je možné napomoci pomocí přírodních "vibračních" prostředků, které urychlují uzdravování těla (doplňují chybějící vibraci). Jsou to stromy, byliny, zvířata, vůně, barvy, kameny. Toto všechno stvořené vyzařuje, rezonuje a pomáhá doplnit chybějící vibrace v těle. Ze zvířat nejsilněji vyzařují včely (i jejich produkty), koně a psi. Ze stromů dub.

 

Je všeobecně známo, že léčivá rostlina, včelí produkt a ostatní pomocné léčivě prostředky (včetně léků) mají rozdílný účinek podle toho, od koho je máte, za jakých okolností byly získány a jaký "ód" na nich lpí. Silně léčivě spolupůsobí kvalita a velikost mentální energie bylinkáře, léčitele, lékaře. Tato energie, působící přes "třetí oko" lékaře, přidává účinek léčivce, kameni, produktu, chemikálii (léku). Protože kvalitních dodavatelů těchto léčivých prostředků není v současnosti mnoho, je možné použít k „otevření" jejich léčivé síly tuto knihu - vyzařování Ježíšova zápisu - stopy v protonaci (akaších), na počátku a na konci knihy. Daný prostředek postavíme na obrázek a požádáme o jeho "nabití, otevření". Můžete si ověřit, že takto ovlivněný prostředek pak rozezná každý citlivec od prostředku neovlivněného. I ten, kdo cítí rukou vyzařování této knihy, ucítí vyzařování léčivky, kamene, včelího produktu, vůně, léku. Pak prohlédnete, jak vysvětlování léčebného účinku přírodních produktů pouze jejich chemickým složením je rozumářská omezenost.

Diskusní téma: Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 2. (Zdraví darebáci "úspěšní" v životě)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.