O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Ájurvédské nauky-V

23.05.2010 18:50
Zdraví i nemoc jsou přímo závislé na potravě.

Tělesné kanály

Podle ájurvédy se lidské tělo skládá z rozsáhlého systému nejrůznějších kanálů (srótasů). Ty na jedné straně slouží pro vyživování tkání a orgánů, transportují základní substance, resp. bioenergie od tkáně k další tkáni a na druhé straně přispívají k udržování celého organismu v čistotě - obstarávají odvod zplodin. Nerušený průtok substancí těmito kanály znamená zdraví. Nemoc může nastat v případě čtyř různých typů poruch:

  • nadměrné cirkulace - jestliže se v kanálech dopravuje příliš mnoho substancí, nebo tekou příliš rychle
  • nedostatečná cirkulace - opak předchozího, nejsou navíc vylučovány tělesné zplodiny a skladují se v těle
  • blokovaná cirkulace - nastává v případě hromadění a tuhnutí bioenergie, tělesných zplodin nebo nestrávené stravy
  • poškození tělesného kanálu - bývá většinou výsledkem blokování. Substance hledají možnost obejití blokovaného místa a dostávají se přímo do tkáně nebo orgánu kam se organicky nehodí a výsledkem mohou být značné škody

Vitální body

jsou dalším významným aspektem ájurvédské anatomie. Poranění těchto bodů způsobuje trvalé poškození, nebo smrt. Znalost vitálních bodů představovala velmi důležitou součást vzdělání v asijských bojových uměních a v chirurgii, protože jejich pomocí bylo možné nepřítele zneškodnit a naopak obratným hmatem zachránit pacienta resp.jeho orgán. V těchto vitálních bodech se koncentrují životní síly. Masáží vitálních bodů lze posilovat vnitřní orgány a systémy. Teprve s buddhismem se tyto znalosti dostaly do Číny a Japonska. Spojení vybraných léčivých olejů, akupresůry, synchronních masáží a dalších aplikací vedlo ke vzniku slavné školy ájurvédské masážní techniky. Na lidském těle se uvádí 107 vitálních bodů, umístěných na horních končetinách (22), dolních končetinách (22, na břiše a hrudním koši (12), na zádech (14), a na hlavě a krku (37). Z toho jich je 41 v cévách, 11 ve svalové tkáni, 27 ve vazech a šlachách a 20 v kloubech. Z uvedených vitálních bodů jich 19 způsobuje okamžitou smrt, 33 způsobuje brzkou smrt, 3 způsobují smrt, pokud je pronikne cizí těleso, 44 způsobuje invaliditu a 8 je velice bolestivých.

K úplnému anatomickému výčtu lidského těla je nutné připomenout samozřejmě kosti (asthi), klouby (sandhi), svaly (péší), šlachy (snáju) a kapiláry (širá). Tyto jednotlivé skupiny jsou rozdělovány na další podskupiny...,ale pro naše informativní seznámení s ájurvédou jsou nepodstatné.

Příčiny nemocí

Zdraví je stav, kdy se všechny fyziologické funkce nacházejí v souladu, kdy se jedinec cítí šťastný a všechny smysly včetně  psýchy a duše harmonicky spolupracují. Nemoc se definuje jako kontakt s bolestí, utrpením, psychické nebo fyzické povahy. Pokud dochází k poruchám bioenergií může k nim dojít z několika důvodů:

  • neuspokojivým kontaktem smyslů se smyslovými předměty - tzn., že smyslové vjemy jsou příliš slabé (např. pozorování velmi malých předmětů, naslouchání málo slyšitelným zvukům, upírání chutí, pachů, doteků...), nebo příliš silné (např. extrémní síla zvuku na diskotékách, silné zápachy, chutě, silné tlaky na tělesný povrch...). K tomu patří i pozorování předmětů budících ošklivost, úzkost, naslouchání nepříjemným slovům, nadávkám, spotřeba zkažené potravy, dýchání špatného vzduchu, iritující doteky atd.
  • chybným počínáním, které vede k nevhodným verbálním, tělesným a mentálním aktivitám - nadměrné nebo falešné používání mluvy (lhaní, hádání se, pomlouvání, nadávání, nedostatečná komunikace, skoupost na slovo a naopak nevhodné, zbytečné a nadměrné žvanění), těla (potlačování přirozených tělesných potřeb a naopak násilné nebo časově nepřiměřené uspokojování těchto potřeb, letargie, přepínání se, náhlé a násilné pohyby údů, zbytečné posty nebo naopak nadměrné jídlo resp. jídlo v nevhodnou dobu, nedostatečné nebo nadměrné dýchání, zbytečné zadržování dechu)a psychiky (úzkost, smutek, hněv, chtivost, žárlivost, zaslepenost, tvorba předsudků, lhostejnost) platí za chybné, ale každý člověk si je musí u sebe zjistit sám.
  • vlivem klimatických změn - teplo, horko, déšť mají vliv na bioenergie. Pokud je některé roční období příliš horké, studené nebo deštivé jedná se o nadměrnou funkci. Nedostatečná funkce je tehdy, když zima je málo studená, léto málo horké, nebo příliš málo prší. Špatná funkce znamená, že zima je teplá nebo léto chladné.

Narušené bioenergie působí agresivně a tělesné tkáně jsou schopné  vytvářet pouze reakci. Pokud jsou narušené bioenergie silnější než odolnost tělesných tkání, choroba se rychle zhoršuje a naopak. Tělesné tkáně trvale degenerují, protože jsou pro udržování důležitých životních funkcí spotřebovávány.Pro jejich tvorbu je důležité trvalé přijímání potravy a trávení. Proto jsou zdraví i nemoc přímo závislé na potravě.

Podle odborných materiálů zpracovala ing. Tatiana Flanderková

Převzato z https://www.terapie.aztip.cz/