O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas aktuálně (Den převratných změn - 26.2.2011)

27.02.2011 15:28

26. 2. 2011 – DEN PŘEVRATNÝCH ZMĚN

Bůh vyznačil zóny deformace životního projevu ve jsoucnu; vyznačil a ohraničil. Dnešním dnem se přes vyznačené hranice pobytu nemocných bytostí nákaza životní deformace, ať je v jakémkoliv uspořádání bytostných kategorií, nemůže šířit vibračními kanály tak výrazně jako doposud.  Bůh, který vstoupil do řešení nemoci jsoucna, vydává tón, který prostupuje každý atom jsoucna a jako nový zákon paralyzuje šíření deformace. Zóny určené jako sídliště nemocných bytostí, jsou označeny jako zóny „s karanténou“.

Dnešním dnem Bůh v okamžiku, o kterém rozhodne on sám, beze svědků uzavře nebezpečná centra bytostí, která působí v lidských tělech v deformaci do nedávné doby nazývané černou magií. Láska Boží tak učiní mateřským pohybem vycházejícím ze soucitu k postiženým touto deformací a samozřejmě také ze soucitu ke všem bytostem v jsoucnu, jelikož život v jsoucnu již byl touto deformací krajně ohrožen. Bůh nejedná s nikým jako s poraženým, ale jako Láska soucitná zachraňující a uzdravující. Není zde termín poražený,  je jenom „zachraňovaný“ a „ uzdravovaný“. Novým programem Krista, jeho novou tvůrčí linií. Vzhledem k označení do nedávna existujícího pojmu zlo na nemoc, by existence tohoto centra během krátkého času způsobila smrt těchto bytostí, a to na obou dvou základních rovinách existence. Duchovní i fyzické. Změna nastavení – označení zla na nemoc je nadějí pro postižené, i ty, kteří těmito nemocnými bytostmi byli ohrožovány, ale také znamená, že pokud nemocným (dříve označovaným jako bytosti negace či zla) nebude poskytnuta pomoc, je otázka času, za jak dlouho na nemoc tyto bytosti duchovně a tudíž i fyzicky zemřou. Nemoc těch, kteří působili černou magií a šířili totální destrukci je smrtelná a je to jejich nemoc.

Bůh v lednu po vstoupení země do času otevřeného cyklu hodnot a vytvoření jemnohmotných duplikátů nechal proběhnout zákonitý výkon rozsudku na základě jurisdikce Vyšší Galaxie, která na základě vstupu Země skrze pásmo Amezdas do Vyšší Galaxie energeticky „ uzamkla“ lidské bytosti nemocné černou magií do speciálních energetických boxů, aby vyšší Galaxie ochránila svojí dimenzi před rozkladem, které vibrace těchto bytostí způsobují. Vzhledem k tomu, že již dříve na Kristův pokyn došlo k připoutání bytostí působících černou magií k duchům působícím magicky v neviditelnu, pro nové uspořádání vesmíru Bůh již určil sídliště- místa pobytu bytostí které působily v deformaci černé magie. Lidské bytosti působící v deformaci nazývané donedávna černá magie, dostávají milost: nebudou vydány do područí neviditelných duchů v minulosti nazývaných duchové pádu, jak určoval dosavadní zákon vývoje vesmíru v protikladu zla a dobra. Půjdou však žít do sféry, která je blízká těmto duchům a vpodstatě budou tvořit stále jednu karanténní zónu. Příjde čas, kdy skrze jejich kódovou charakteristiku člověk, bude pomoženo také těmto duchům pádu.

Nová linie evoluce je nastavena nikoliv v poznávání dobrého a zlého, nýbrž v poznávání zdravého a škodlivého pomoci uzdravováním.  Změna evolučního směru nastala díky nesmírné oběti Krista, která vyvrcholila jeho obětí za vesmír v září 2009. Touto změnou evoluční linie vystupuje Kristus z úlohy Beránka Božího do role Nejvyššího Lékaře, neboť jeho prolitá krev pro vesmír nashromáždila dostatečný potenciál pro jeho uzdravení. Za předpokladu usilovné služby a práce bytostí nebes, neporušeného vesmíru a transformovaného člověka, zejména ve spojení nového bohoandělství s novým boholidstvím. Dochází tak ke splnění toho, co Kristus v 80.letech minulého století sdělil přes Boženu Cibulkovou, o dovršení cesty obětí v budoucnosti, která se pro nás stala již přítomností.

Pro uzdravení nemocné duše je zapotřebí lásky pečujících, ale také uvědomění duše, že je nemocná. A její spolupráce na procesu léčby. Pro toto uvědomění Bůh dnes vdechne prvotní sílu do duší všech těch, kteří se nacházejí ve stavu smrtelné nemoci, která jim oživí vědomí do stadia, aby byli schopni si svoji nemoc uvědomit, až o ní budou uvědomováni. Toto vdechnutí se odehraje dnes v okamžik, o kterém rozhodne a bude vědět jenom Bůh. Bude to láskyplný akt pouze mezi ním a nemocným dítětem. Je stejně již obecně otázkou kratičkého času, kdy si lidé uvědomí svůj stav podle radiace a již i vnímatelného stavu duše odrážejícím se na vnímatelném vzhledu člověka na Zemi. Tento okamžik může nastat již kdykoliv.

Bůh označil jako nemoc každou životní deformaci i tvrdost srdce, touhu po mamonu, závist, hněv, sexuální úchylky a podobně. Do speciální úlohy vstupuje archanděl Gabriel, který se stává v oblasti jsoucna také knězem nemocných duchů.

Vzhledem k tomu, že duch pádu zvaný Světlonoš, Jitřenka, (dnes nesoucí jméno Luciel) svým pokáním vnesl bytostné světlo do propasti, kde byla tma, a tímto bytostným světlem zkušenosti pádu do propasti a výstupu z ní díky oběti a pomoci Krista a těch, kteří ho následovali, je překonána temnota. Pojem „temnota“ již neexistuje. Záře Lásky Boží prostupuje i nejtemnější místa jsoucna a tam, kde byla neprostupná temnota, je nyní alespoň šero nebo přítmí. Vyznačením zón nemoci je zrušeno označení „peklo „ a „předpeklí „ včetně významu, které tato označení nesla.. 

Bůh uznal za své děti i ty, které nestvořil.

Dnešním dnem začíná přesun duchů životní deformace – pádu, včetně těch, ke kterým byli připoutány lidské bytosti působící v donedávna funkčním pojmu černý mág. Jejich vzájemné připoutání v existenčních složkách sice trvá, ale neviditelní duchové již dnešním dnem musí opustit Zemi a odejít na jim určené místo. Speciální vibrační tón, který Kristus vyslal do celého jsoucna, paralyzoval ty nejnebezpečnější vibrace a nejnebezpečnější centra vibrací a to umožňuje andělům převést tyto bytosti na místa jim určená.

Lidské bytosti kdysi funkční v pojmu černý mág zůstávají na Zemi, avšak s uzavřenými magickými centry. Nadále jsou vyjmuti ze jména člověk Země pro svoji nemoc se všemi důsledky z toho plynoucími, neboť jejich energetická tělesná posila by zvyšovala šíření jejich destruktivních vibrací, které by bránily transformaci Země a lidských těl. Proto je jejich izolace stále nutná. Do této transformace tyto bytosti nemohou být zařazeny, ale již jim může být přislíbena později. Vzhledem k tomu, že jim jméno člověk zůstává, může na ně být aplikováno uvědomování jejich původu synovství Božího, jejich nemoci i o pomoci Krista.

Vzhledem k tomu, že duchové v neviditelnu působili na Zemi i jako udržovatelé funkce některých starých zákonitostí starého systému Země a jejich odchodem by mohlo dojít k velkým katastrofám, jsou jejich pozice nahrazeny jenom elementálními bytostmi, které přicházejí tuto službu vykonávat z oblastí planety, kterou ze starého systému Solární soustavy známe jako Saturn.  Zůstávají zatím také elemenetální bytosti, které tuto službu na Zemi po dobu její historie vykonávají a které se vůči Zemi a člověku neprovinily. K platformě služby pro elementy hmoty přicházejí dnes speciální týmy andělů nebes, které povedou práci elementálních bytostí a povedou Zemi z platformy jejích základních živlů „oheň – země – voda – vzduch „k její transformaci.

Duchové destruktivních vibrací z neviditelna tedy nebudou na Zemi přítomni. Zůstávají zde dále lidské duše, které jsou také deformovány, ať již destrukcí donedávna nazývanou černou magií, bojechtivostí, nenávistí, touhou po moci a podobně. Je nutno si uvědomit, že změna pojmu zla na nemoc neznamená pro nás úlevu v práci. Tato změna znamená pro vesmír záchranu s podmínkou, že budeme na záchraně pracovat.

Stejně tak skutečnost, že Bůh uzavírá kosmickou etapu Obětí krvavého utrpení těla a duše, které On na sebe vzal jako první a nejvíce a to v úloze Beránka Božího neznamená, že není nutná, lépe řečeno nezbytná obětavá služba a práce. Díky obětí Krista a všech, kteří ho následovali, mohl Kristus změnit evoluční linii. Hierarchie lidských i andělských bytostí je uspořádána do další evoluční etapy dle zásluh, to je podle toho, co kdo udělal, ale hlavně obětoval, a snad ještě v rámci vymezeného času je ochoten pro lásku a milosrdenství obětovat. Stále platí novozákonní situace o vdově, která obětovala málo, ale všechno co měla, a bohatém člověku, který obětoval, co se obnosu týče, více než ona žena, ale v proporci ke svým možnostem, dal málo. Toto podobenství se netýká jen finančních prostředků nýbrž také času a energie.

Do vyznačených zón se musí odebrat všichni, kteří útočili na Zemi, či vůbec na Mléčnou dráhu. Zůstat mohou jenom ti, kteří se již dříve vzdali útočení, nebo jsou neutrální a shromažďují se kolem Země jako k centru vyhlašování změn ve vesmíru. To znamená, že prostor kolem zemských bran uvolňují také útočící inteligence nebo potenciální útočníci. Obyvatelé astrální sféry mají vymezenou hranici - bezpečně stanovenou z hlediska bezpečnosti Země pro její transformaci. Kristus určuje bezpečný prostor pro ty, kteří se kolem Země shromažďovali, případně se snažili do ní dostávat nepovoleným způsobem, jelikož zoufale hledali zdroje nebo azyl.

Bůh uznal pro utrpení a pokání určitého počtu duchovních lidí na Zemi jako svoje děti i ty, které nestvořil, kteří tudíž nemají gen lásky. Pád člověka a jeho spojení s pádem padlého anděla a zmocnění se tvořivých center daných Bohem člověku do vínku, padlým andělem, je zahaleno tajemstvím, ale Starý zákon přece jenom má zmínku o tom, že se synům nebes líbily lidské dcery a že na Zemi nastalo období monster jako výsledek plození. Člověk má ještě mnoho napravovat. Sám spasen a napraven má vstoupit po vzoru Krista do role matky a otce vůči těmto bytostem.

Bytostem vesmíru je tedy určeno místo pobytu a bezejmenným psancům vesmíru je přiznáno synovství Boží.

Plavidla představující nebezpečí či potenciální nebezpečí pro Zemi a člověka musí neprodleně opustit zemské brány.

Připravuje se prostor na převod lidstva do vyšších dimenzí.

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

Diskusní téma: Amezdas aktuálně (Den převratných změn - 26.2.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.