O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Aktuální zprávy (10.5.2011)

11.05.2011 08:17

10. 5. 2011

 

„PŮLENÍ“ (ROZPOJENÍ) HMOTNÉ BUŇKY NA SYSTÉM STARÝ A NOVÝ, ŽENSKÝ A MUŽSKÝ PRINCIP, ČAKRY A MERIDIÁNY

V souvislosti se sdělením o „půlení“ hmotné buňky, viz článek na Aktuálně: Půlení hmotné buňky a ochrana, 30. 4. 2011,

je mi ukazováno:

Starý systém buňky, který zůstává v levé polovině buňky, poslouží v budoucnosti pro vývoj bytosti, kterou dnes známe pod pojmem zvíře. I pokud se stane, že závěrečný moment existence Země nastane zánikem (shořením) povrchových vrstev zemské hmotné buňky a odpojením zemských transformačních sfér od doposud jednoho jediného jádra, starý systém bude pro vývoj duchů zvířat zachován, a to i s kódy starého buněčného systému. Ten ale již ve svém hmotném projevu bude jemnější, díky tomu, že se v něm vyvíjel člověk, zejména, ten, který prošel vysokým duchovním vývojem. Tento starý systém bude nadále pokračovat ve dvojprincipu, tedy v mužském i ženském principu. Dokonce příroda bude mít několikapatrový vývoj podle toho, s jakou úrovní člověka bude existovat. Starý systém převezme systém dnešní hrubohmotné přírody, zatímco její jemnohmotná podoba odchází s duchovním člověkem. Jako novinka v hrubohmotném systému i v systému pro dokončení transformace, do něhož po člověku vstoupí tvor známý jako zvíře, bude rovněž zahájení postupné evoluce vědomí přírody – výstup hrubohmotné přírody z planetárního vědomí do kolektivního a postupně později i k individualizaci. Duchovní člověk, který dosáhl nejvyšší transformační úrovně – Amezdas – bude v tomto vývoji pomáhat. Jeho ženský a mužský princip se má vyvíjet do ještě větší energetické a silové i podstatové vyhraněnosti, neboť na této vyhraněnosti stojí další vývoj vesmíru. Zrušením kontrastu dobra a zla, čili tím, že Kristus změnil podstatu zla v nemoc, by totiž chyběl mocný „urychlovač“ vývoje pro léčbu nemocných sfér a pro pomoc vývojově nižším tvorům i těm, kteří se dosud nacházejí v embryálním stavu.

Duchovní člověk bude pro nižší tvorstvo Ježíšem a Marií.

Současná situace na Zemi může být popsána takto: Vývoj ve starém systému buňky se posunuje tak, že se ruší geny nemoci jako takové a nemoc se stává odrazem nízkého stavu. Zůstanou tedy nemocni ti, kteří onemocněli kvůli svému provinění a ze svého nízkého stavu nevystoupili. Budou se uzdravovat ve starém systému buňky ti, kteří přijali geny nemoci, protože vstoupili do obětního života na Zemi; bude totiž zapotřebí zapojit plně jejich ducha, aby napomáhal při transformačním procesu, neboť kdo jiný může pomáhat a na koho jiného může být transformace těla nejdříve aplikována, než na ty, kteří patří Kristu?) Toto uzdravení umožňuje skutečnost, že Kristus zrušil karmu (viz Nová kniha života, Aktuálně, 25.4. 2011, www.amezdas.cz). Protože již není hodnocen skutek, ale stav, ze kterého skutek vychází, zastavuje se karmická historie do nového vesmíru a do všech dalších našich kroků. To je dopad tohoto Kristova výsostného aktu. Zrušení zla (viz Den převratných změn, Aktuálně, 26. 2. 2011, www.amezdas.cz) znamená, že tvor známý jako „zvíře“ již po svém vstupu do starého systému člověka nepůjde karmickým vývojem, který za něho již vykonal člověk. Půjde cestou poznání, co je konstruktivní a co je destruktivní, co je krásné a co je ošklivé, co je zdravé a co je nemocné. Jeho ochráncem bude duchovní člověk úrovně Amezdas, člověk Nové Země, která je i novým Kristovým Nebem. Duchovní člověk, který se zrodil do Země v obětním programu Krista, spasil zvíře i přírodu od tohoto strašlivého karmického údělu a tito tvorové na nižší úrovni ho budou vidět, to je vnímat a chápat jako „Ježíše“ a „ Marii“ neboť v tomto duchovním stavu a poslání on vůči nim bude vystupovat a konat. (Sdělení o roli Obnoveného člověka jako spasitele pro nižší tvorstvo přinesla již Božena Cibulková).

 

Úloha mužského a ženského principu v evoluci vesmíru a všech bytostí; svatba Země (Amezdas) a Jupitera (Juvelina)

 

Jak příroda tak zvíře i kamínky i mikroorganismy čeká tudíž vývoj v mužském a ženském principu tak, jak se vyvíjela Země ve svém vztahu k silám a energiím Jupitera (dnes již nesoucího nové jméno a novou funkci- Juvelinus). Viděla jsem kódy evolučního dvojprincipu do nich protisknuté či vzniklé za dobu společného soužití na Zemi s člověkem, který se evolučně tak stal jejich otcem a matkou a svým dechem na Zemi do nich vdechoval a stále vdechuje život. Přeskupením planet bude stát Jupiter (Juvelinus) vůči Zemi (Amezdas) ještě blíže. Již dnes je jí ze všech planet nejblíže v systémových duplikátech planet. Model dvojprincipiální spolupráce planet, jak známe v případě Amezdas a Juvelina, se uskuteční rovněž díky tomu, že byla zrušena podstata zla sloužit v kontrastu s dobrem jako „pohon“ evoluce. Země a Jupiter již brzy vstoupí do události, kterou i duchovno nazývá „svatbou“.

Vývoj směrem k vyhranění a rozkvětu mužského a ženského principu také v jejich nebeských podobách neodporuje vývoji k dokonalosti v rámci individuální lidské bytosti, která má v sobě vyvinout jak mužský princip ducha tak ženský princip duše.

 

 

Systém čaker a meridiánů a systém nový

 Systém čaker a meridiánů nastoupil svoji poslední uzavírající etapu 20.3. 2010, kdy byla Země napojena na vyšší dráhu galaxie Mléčná dráha. Postupným stáčením Země „doleva směrem vzhůru“ se systém čaker a meridiánů uzavírá paralelně se vzdalováním se poloviny buňky směrem vpravo (viz článek Půlení, Aktuálně, www.amezdas.cz). Systém čaker a meridiánů představuje smrtelné tělo, systém vytvářený v pravé polovině buňky představuje nesmrtelné tělo. Hmotná buňka se začala rozdělovat tak, že z její hlubiny se vysunula posvěcená část buňky – ta, do níž bylo Kristem vloženo nesmrtelné Božské Světlo z umučené buňky a atomu Jeho těla a prolité krve v Ježíši Nazaretském. Tato část se vysunula směrem vpravo z hlediska pohledu člověka, ale protože je to buňka těla a krve Ježíše Krista, vysunuje se z hlediska nebes doleva, po levé straně Ježíše Krista, neboť transformovaný duchovní člověk má být Jeho „obrazem“.

 Starý systém meridiánů a čaker doznívá v „levé“ polovině buňky u těch, na kterých bude aplikována transformace a setrvá do konce Staré Země u těch, kteří transformací nebudou moci projít. Bylo mi ukázáno, že systém čaker a meridiánů je propojen se zemskou přítažlivostí, která již duchovnímu člověku začíná být snímána jako okovy bránící mu ve vzletu. Slovy Boženy Cibulkové:

„ Působením vyšších substancí, značně již produchovněných, majících v sobě kódy dokonalého buněčného systému, začne se měnit soustava pevné kosterní konstrukce“. (Poznámka Ludmily Kozáčkové: Tato fáze již u některých jedinců probíhá)

Spojením bílkovinné látky hmotných buněk s vyššími substancemi a jejich kódy vytvoří se předpoklad pro transformační proces kostry. Ta přejde nejdříve v silný koncentrátor substanční (látkový) a v dalším stadiu transformace pak v ústřední silový proud, v jakýsi reaktor, do něhož se budou sbíhat a od něho vycházet pohybové energie člověka. (Poznámka Ludmily Kozáčkové: Tato fáze již u některých jedinců probíhá)

 

Tím se tělesná sestava přesune ze systému biochemického (dosavadního) do systému silového, jakým se vyznačují těla duchovních bytostí.

 

Přijetím silového systému ustane tělesné plození lidstva, jeho počet do té doby bude stabilní a v jedné společné jsoucnosti bez přestupů z jednoho světa ve druhý, jak tomu bylo doposud rozpadem (smrtí) těla, v němž se člověk nachází a v něm je činný.“
 

„Na konci transformačního procesu bude tělo člověka proniknuto

 

zářením a podobno třpytné hvězdě, vznese se do kosmického  prostoru.“


 

 Citace (texty kurzívou) jsou vzaty z Božena Cibulková, Transformace na tělo silové, Osobní duchovní disciplíny, www. amezdas.cz

Božena Cibulková tlumočila původní plán Krista transformovat téměř veškerou zemskou hmotu s tím, že pouze její malé procento bude ponecháno pro vývoj nedokonalých tvorů. Vzhledem k velkým překážkám, které nemocní vůči transformaci zemské hmoty vyvinuli a stále vyvíjejí a následkem toho vzhledem k ochablému duchovnímu vědomí i duchovního člověka a tudíž neochoty či nezájmu plně se do duchovního života zapojit, situace zatím vypadá tak, že by do konce trvání této Země byla zajištěna transformace alespoň 50% hmoty (pokud se lidé více neprobudí).

 Transformační destinaci „Jupiterská oblast“ a vazby duchů lidských i tvorů zvířat ve starém systému Země vysvětluje Božena Cibulková na stránce tohoto webu Lidstvo, tvorstvo a příroda Země.

 

 

Poznámka redakce Rahunta:

Vážení čtenáři a čtenářky, dostal jsem velké množství dotazů na tento článek z www.amezdas.cz, protože skoro nikdo tomu nerozumí a v podstatě jakoby dochází rozporu se známými skutečnostmi. Mohu všechny dotazující se, i ty co tomu také nebudou rozumět, ujistit, že nedochází k žádnému rozporu a vše je jen otázka použitého názvosloví a argumentačního materiálu. Ono je docela složité pro většinu lidí převést obrazové informace do běžných výrazů. Právě zde je velice důležitá znalost symbolů kosmické řeči a vyladěnost IST, které rozhoduje kam, který obraz se pošle ke zpracování plus čistota a nepokroucenost Mysli a její části v každém těle v 3JT i v 3JD...!!!

 

Pokusím se vysvětlit  některé části:

Dělení buněk a oddělení těl - buňka je organizovaná chemicko-fyzikální struktura (CHFS), která je oživována étericko-energetickým obrazem, podle kterého je organizována chemicko-fyzikální struktura buňky. Tyto CHFS jsou složené ze základních elementárních částic, atomů a molekul, které si ponechávají energetický otisk, který se pak stane v budoucnu organizujícím prvkem, pro každou nově příchozí bytost, která si staví své nové vozítko - vehiculum pro pobyt ve 3D nebo v nynější budoucnosti 3,5. D (aby bylo jasno, tak opravdu v tři a půlté dimenzi). Tohle se dělo vždycky, jen na skutečné 3.D ..... To co tedy zůstane zde po nás, bude chemicko-fyzikální materiál, jako stavební kámen oživený působením duchovně a vědomě pracujícími bytostmi (dnes tedy lidmi). Nově nastupující vývojová vlna je z říše zvířat a s nimi zde zůstanou a budou se zde rodit zpozdilci Lidské vývojové vlny, kteří nezvládnou přechod do vyššího vývojového stádia. Doba pobytu těchto zpozdilců bude odvislá od jejich aktivní práce na sobě a pomoci těm co přichází z nížší vývojové linie.

Oddělení buněk a těl je v podstatě shodné, to co se jeví jako kompaktní celek se začalo oddalovat a spojnice mezi CHFS a éterickou strukturou, která je ryze světelnou strukturou, se vymezuje ze sil chemicko-fyzikálních (různé slabé a silné interakce, elektrické a magnetické síly 3D charakteru (část, která zůstává jako otisk ve hmotě z vyšších odcházejících struktur)). Tato spojnice má druhou část, která přináleží a jde společně s vyššími odcházejícími strukturami (astrální = světelné tělo). Tomuto způsobu přechodu do vyšších vývojových dimenzí se říká Vzestup. Pokud by došlo k transformaci a vyzáření i celé CHFS, bylo by to POVZNESENÍ, jak jsme již psali. Vzhledem k tomu, že je opravdu málo připravených na úplný model vyzáření, jak nám to předvedl Kristus ve dnech Vzkříšení před cca 2000 roky, musel přijít náhradní plán v podobě Vzestupu, který je nižšší verzí POVZNESENÍ. Někteří jedinci budou schopni se plně vyzářit i v této době, ale je jich žalostně málo z Lidského rodu...!!!

Podle všeho bude na konci této epochy, která je zde velice blízko, vyzářena do prostoru 3D Země světelná vlna velice podobná exteriorizační světelné vlně z formule pro exteriorizaci astrálního těla EJ a s ní spojené světelné předvlny typu DL, DC, DR, ER ... což bude jako poslední andělské troubení pro tuto etapu lidské vývojové vlny a počáteční pro nastupující zvířecí vývojovou vlnu...

 

Není potřeba se bát ničeho co příjde, pokud jste v radosti a radostném očekávání příchodu Pána, Světového Krista. Možná bych ještě neměl, ale snad mi bude odpuštěna má snaha se podělit o radostnou zprávu. Byl jsem upozorněn, že v minulých dnech měl jeden duchovní přítel, píšící zde o svých zážitcích, vjemy ... zde je jeho plný zaslaný text:

Dobrý den pane Kováči :)
poslední dny jsem viděl na nebesích nad planetou Zemi Bílou zář a hodně Andělů jak vytrubují jakoby se chystali nad atmosférou a rozmisťovali na určitou chvíli... a za nimi schází Kristus v doprovodu někoho něčeho...po bílých schodech
Velká sláva...

dělá mi dobře "modlitba" Děkuji..., děkuji za mír a klid ve mě.
z knihy
odkaz:
https://knihy.abz.cz/prodej/moc-podvedomi-velka-kniha-vnitrniho-a-vnejsiho-rozvoje

Hezký den.
VL

Osobně jsem toto neviděl, protože jsem byl zaujatý očistou svých 3JT po dlouhodobých okusovacích útocích a především plného prožívání aktivace vnitřního Krista nejen ve Vědomí, ale i Duši Ducha. Při zpětném pohledu na to co mi zaslal pan VL, se ukázalo, že opravdu se to děje a ještě více.

 

"Radujte se, KRISTUS  sestoupil k nám a je mezi námi, ó Lide český a slovenský!"  Pokud jej chcete opravdu naplno prožít a prožívat, jděte alespoň ve své Mysli do prostor VYŠEHRADU. Samozřejmě že je všude, ale zde jste v jeho Centru Duchovní Přítomnosti. Stalo se to co bylo předpovězeno :  "SVĚTLO VYJDE Z PRAHY!"

LK

 

 

Diskusní téma: Amezdas - Aktuální zprávy

Datum: 11.05.2011

Vložil: Aja

Titulek: půlení

Ahoj Luďku, zdravím ja jsem vděčná za tyto články prožívám dnes a denně zázraky kolem sebe a cítím, že to co popisuješ se již děje.Přeposílám přátelům odkazy na tvoje stránky je třeba aby lidé byli informování co se děje, protože každý ještě může nastoupit cestu domů. S pozdravem Aja Č.B.

Datum: 11.05.2011

Vložil: LK pro Aju

Titulek: Re: půlení

Zdravfím Tě Alko, jsem rád že Tě to oslovuje a že zvěstuješ to co je potřeba zvěstovat. Pozdravuji Míru a přeji oběma krásné dny na venek a ve vnitř... :-)