O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - SPRAVEDLNOST BOŽÍ

14.01.2011 13:04

14. 1. 2011

SPRAVEDLNOST BOŽÍ

 

ŘEKL KRISTUS:

Posoudil jsem dosažený stav, viny a poklesky těch, kteří jsou na seznamu Lidu Božího. Nad nimi začínám soud, neboť na základě jejich posouzení a zvážení toho, co ve svém srdci nabízejí jako vyrovnání svých dluhů službou a prací na vesmírných polích dobra a lásky, vkládám spravedlnost Boží do jejich dalších životních cest, neboť tyto bytosti budou hlavní sloupy a podpěrné sloupy mých transformačních programů a mojich nových cest vesmírem. Spravedlností Boží překrývám spravedlnost lidskou, která ještě nedozrála ke správnému posouzení a zhodnocení toho, co je vina a polehčující situační okolnosti. Rozlišuji vinu prvořadou, to znamená vinu těch, kteří se do Země zrodili z trestu a během svojí životní cesty Zemí projevovali zlo, které zde muselo být projeveno, aby mohlo být posouzeno mnou i jimi samými na základě jejich studia příčin a následků. Do Země se však také zrodili obětní duchové a mnozí z nich si na sebe vzali z oběti těžkou hmotu a zpracování negativních energií – náročný proces, v němž zejména proto, že jako duchové svým původem přicházející ze světelných sfér a pracující v mém programu byli jako takoví napadáni duchy negací, kteří dalece přestoupili hranice mnou dovolené pro jejich zkoušky. Dnešním dnem smazávám viny a poklesky těch, kteří si k dnešnímu dni vyvinuli ke mně ve svém srdci lásku a nabídli obětavou službu v mých programech i za horizonty Země a jejích časů. Kdybych je nesmazal svojí Milostí, nikdy by nemohla začít plně transformace Země, lidského těla a činností, protože i ti, kteří se zrodili jako mně blízcí, mne ve hmotě ve svém myšlení, cítění a jednání ve zlem prostoupené Zemi opouštěli a dle zákona Božího by nemohli bez oficiálního vynesení mého odpuštění a Milosti pracovat pro Zemi a provinilce prvního řádu. Lidé Země by se zastavili a utopili ve svých dluzích vůči Životu a stali by se zákonitě obětí duchů negace a temných kosmických bytostí. Moje Milost a spravedlnost pro tyto obětní duchy, kteří z oběti na sebe vzali zpracování těžké hmoty a negativních energií, je zároveň milostí i pro lidské bytosti provinilé prvním stupněm viny, neboť kdybych neomilostnil Lid Boží, který již netouží po ničem jiném než mi sloužit, nebyl by na Zemi nikdo, kdo by pomohl těm, kteří tohoto stavu nedosáhli. Vyjímám ze spravedlnosti světské také ty z Lidu Božího, kteří se provinili také z hlediska zemské spravedlnosti, neboť můj pohled Soudce Nejvyššího je jiný. Dnešním dnem nechť nastanou rychlé akce andělů pro Pomoc Lidu Božímu, kterému dnešním dnem ruším karmu z minulých životů i tu, kterou si vytvořili během svého posledního života na Staré Zemi, která doposud nevytvořila trestní právo pro černou magii, mamon a nemilosrdenství. Nechť nikdo z lidu Božího není vydán spravedlnosti světské, nechť je pomoženo těm, kteří do dnešního dne jí byli vydáni proto, že padli pod neúnosným náporem zla nebo situačními intrikami zla, když žili obětní život za jiné duše.

 

KRISTUS DAL POKYN K ROZBITÍ MAGICKÝCH ZRCADEL

 

Kristus dal pokyn, aby padla síť křivých zrcadel, která byla vklíněna do prostoru zemské hmoty a do prostoru celé Sluneční soustavy a jejich kontaktních kanálů skrze pohanské magické kulty v době, kdy Mléčná dráha byla centrem černé magie. Skrze tuto síť klamných křivých magických zrcadel mohli duchové z meziplanetárního prostoru do dnešního dne ovlivňovat události a myšlení lidí. Magická zrcadla, byla do hmoty Země vklíněna v podobě střepů z velkého kosmického magického zrcadla, které bylo vytvořeno jako protiklad Božího duchovního jsoucna, aby ho bytostem ukazovalo ve lživé pokřivené podobě. Zrcadlo se rozbilo na střepy, když je duchové černé magie vyzvedli do blízkosti Božských nebeských sfér. Do dnešního dne mohli duchové meziplanetární negace skrze ně promítat myšlenky, které chtěli lidem sugerovat. Tato zrcadla nastavovali před zjevy lidí dobrých a duchovních, aby jejich rysy a oči, mimika působily nevěrohodně, aby mohly být rozbíjeny mezilidské vztahy, aby vyvolávali napětí a konflikty; aby lidé viděli jiné obrazy úmyslů a situací, než ve skutečnosti byly.

 

ŘEKL KRISTUS:

Nechť magická zrcadla, která byla do hmoty Země do prostoru Země a do prostoru celé Sluneční soustavy vklíněna v podobě střepů z velkého kosmického magického zrcadla, prostoupí paprsek Boží Moci, Síly a Lásky a zlomí jejich magickou moc v Zemské hmotě. Nechť je Paprsek Boží Moci a Síly uchopen spojenou silou nového Bohoanděla a nového Bohočlověka a nechť je obrácen proti síti křivých zemských magických zrcadel. Nechť jsou magická zrcadla vklíněná do zemské hmoty rozbita na tříšť a impulsem Boží Moci přeměněna v neškodnou neutrální energii, která bude později použita při transformaci skal. Tímto aktem ztrácí meziplanetární duchové černé magie nad Zemí moc. Tímto aktem je rovněž odstraněna velká překážka bránící člověku uvidět duchovní světy, až dám k jejich zviditelnění pokyn.

 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

Dopručujeme článek: https://www.amezdas.cz/web%20transformace%20na%20telo%20silove.htm

Diskusní téma: Amezdas - SPRAVEDLNOST BOŽÍ

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.