O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas Země Nová (aktuální příspěvek z 5.12.2010)

06.12.2010 08:24

Vážení čtenáři a čtenářky , po dlouhé době je na www.amezdas.cz příspěvek, a protože je dost aktuální dávám jej i k nám, aby jej četlo co nejvíce lidí.....

LK

 

5. 12. 2010 

 

PROGRAM DO DALŠÍCH LET: SYNTÉZA

LETOŠNÍ VÁNOCE, MODEL LIDSKÝCH ČINNOSTÍ A BLANIČTÍ RYTÍŘI V SYNTÉZE

 

 

Transformace činností začínají v Českém národě, který má vytvořit model, který bude aplikován na jiné národy. Je otázka, jak dalece tento model bude moci být vytvořen;  jestli se nebude jednat již o pouhý nárys a porozumění tomuto modelu, neboť čas pokročil a vše se bude odvíjet od reakce lidí na odhrnutí clony hmoty (minimálně první fáze) k němuž má dojít v únoru 2011 a na letošní mimořádné vánoce, které začnou, co se otevírání nebes týče, již 18. 12. a začnou gradovat zimním slunovratem. O půl noci 24. 12. se láska Boží dotkne srdce každého člověka a těm, za něž byly vzneseny modlitby, budou pod jejich individuální strom života položeny poklady modlitbou či obětí za ně nastřádané. Před každým člověkem kromě těch, kteří jméno člověk země ztratili, se v  duši zjeví obraz Bohočlověka, jako zrcadlo jeho pravého budoucího zjevu a tento obraz v duši již zůstane až do posledního okamžiku staré Země.  Tento akt umožní, aby lidé ještě za trvání planety Země, jak ji známe ze zeměpisu a astronomie, položili společně základní kámen svojí nové budoucnosti.

 Bůh často dával z pokladu obětí a modliteb až po té, co člověk přešel po tzv. smrti na „druhý břeh“. Období, do něhož těmito vánocemi a Novým rokem 2011 vstupujeme, je však již KONEC VŠEHO STARÉHO. Díky tomuto mimořádnému aktu bude možná realizace záměru vytvořit nový model lidských činností.

Tento model je založen na vnímání sebe sama a vlastní činnosti v rovnováze se zachováním vlastní existence s existencí ostatních bytostí. Sobectví, které se projevuje v touze vyniknout, vlastnit, ovládat, v tomto modelu nemá místo.  Vytvoření tohoto modelu neznamená, že budeme očekávat, že začnou např. do vedení našich národů či institucí přicházet nutně noví lidé. Znamenalo by to opět prosazování naší lidské představy, našeho já. Dejme prostor Kristu v člověku a uvidíme.  Změna je otevřená a pravdou může být, že náš národ vedoucí osobnosti mohou projít či dokonce již procházejí vnitřní pro nás nečekanou duchovní proměnou. Braňme se tomu, abychom ve svém myšlení sami tvořili změnu, co se konkrétních lidí týče, pokud to nevyžaduje aktuální situace. Stále platí Kristovo „Nesuďte a nebudete souzeni.“  Kdo je skutečně kdo, je pro nás stále tajemstvím. Žádáme -li  na Kristu toleranci vůči vlastnímu individuálnímu vývoji, v němž jsme možná všichni selhali, kterak pak můžeme být přísní na ostatní?  V čase starého světa a vlády intrik a konfliktů bylo zapotřebí lidí, kteří v tomto prostředí byli schopni žít. Probojovat si v takovém prostředí duchovní prostor bylo obtížné. 

Je čas modlitby za všechny.  Vnímejme se jako jeden národ a jeden celek. Modleme se za průběh roku 2011. Modleme se za náš národ, modleme se za všechny národy. Jestliže budeme duchovní proměnu přát pouze našemu národu, jak by takto proměněný národ mohl existovat v džungli jiných národů? Stejně tak je to s každou činností.  Člověk, který při vykonávání činnosti preferuje myšlenku na svoji odměnu či vyzdvižení, nemůže být do tohoto modelu zahrnut. Nastává období „Národ sobě“.  Navažme na tradici našeho národa: Tak, jak český lid v minulosti dával do jednoho „uzlíčku“ svoje poklady, svůj příspěvek pro stavbu Národního divadla, které vnímal jako chrám českého národa, jako svoji kapli, začněme s láskou ke každému obyvateli naší krásné české země a se starostlivou myšlenkou o každého z nás, budovat svoji budoucnost. Tato nová budoucnost není možná bez zahrnutí do starostlivé péče a úcty i zdánlivě posledního člověka v národě.  Stále platí Kristova slova: „Poslední budou první a první budou poslední“ a „ Kdo chceš být největší, buď služebníkem všech.“ Neegoistický duchovní pohled může přinést netušená ekonomická řešení a blahobyt národa.  Odkrývání duchovních pravd o životě i jednotlivých lidských bytostí pomůže pochopit, kdo je lenivý a neprospěšný a kdo v oběti, při níž je skrytě činný v jiné dimenzi, a tak životu nesmírně prospěšný.  Pomůže vytvořit nový řád a nová pravidla. Již dnešním dnem andělé přicházejí k těm jednotlivcům, které pokládají za styčné body pro transformaci činností. Propojují je a spojují jejich činnost s duchovní elitou národa a přes tuto duchovní elitu vedou propojení ke všem bytostem v národě. Tak služby, výroba, či jakákoliv činnost lidí kladená do národa a celého lidstva v zájmu všeobecného blaha budou anděly inspirovány a jimi dále vedeny.  Lidé doposud podporující svými nákupy a investicemi z velké části skrytý mamon a touhu po ovládání začnou přijímat služby a produkty od těch, kteří tuto deformaci nemají. Pochopí totiž, že tyto aktivity nemají Boží požehnání a že budou v krátké budoucnosti vystaveny zmaru. Dochází k opačné situaci, než byla ta, která vládla na Zemi do okamžiku vyjmutí dračích žil z kolektivního vědomí lidstva. Do té doby vládla biblická šelma posledních dnů, jak je popsána ve Zjevení. Národ český byl po celou dobu svojí existenci na Zemi na kříži.  Snímání národa s kříže začalo v listopadu 1989. Tuto vizi měla Božena Cibulková v oněch dnech. Byl to však teprve počátek. Národu bylo dovoleno svobodně okusit možnosti a cesty. V dnešních dnech jsou českému národu snímány okovy, jimiž byl připoután ke karmě světa, jako hrdinovi řecké báje Prometheovi, který byl připoután ke skále za to, že přinesl lidstvu oheň.  Blaničtí rytíři, kteří se projevili jako duchovní jev 28. 10. tohoto roku se mají probudit v každém z nás.

Národe český, probuď se!

 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

Diskusní téma: Amezdas Země Nová (aktuální příspěvek z 5.12.2010)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.