O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas Země Nová (aktuální příspěvky z 9. a 10.2.2011)

11.02.2011 07:57

KRISTUS VYDÁVÁ VLNU SVĚTLA PRO ASTRÁLNÍ SFÉRY A PODSFÉRY

10.2. 2011

Dnes v 18. 00 středoevropského času Kristus vydá silnou vlnu světla do astrálních sfér a podsfér. Astrální sféry byly doposud osvětlovány převážně pouze světlem vycházejícím ze zemské hmoty. Tato vlna světla prostoupí astrální sféry a přinese jim úlevu. Bytosti v astrálních sférách se již budou moci lépe duchovně orientovat. Tato vlna světla jim přinese velkou úlevu jak pro jejich vyčerpané systémy těl, tak pro jejich ducha, nebotˇ vzhledem ke vzdalování se Země od astrálu a také vzhledem k izolaci lidských bytostí, které s astrálem spolupracují, astrální bytosti již nemohou pro sebe čerpat sílu v tak velkém měřítku ze Země a z člověka.

 

 

 

10. 2. 2011

VYBRANÝM LIDEM JE VRÁCENA DISPOZICE „LOGOS“

 

Kategorie člověk je v bytostném vesmíru jediná bytost, která dostalo do vínku od Boha Otce schopnost tvořit jako logos skrze myšlenkou a zvukem proniknuté slovo, jelikož člověk jako jediná bytostná kategorie ve vesmíru byl stvořen , co se týče dispozic, k obrazu Boha; dostal je všechny a v plnosti. V období kdy se dispozice loga chtěl zmocnit duch pádu, a kdy se mu to do určité míry podařilo, (vznikly formule černé magie v lidském jazyce za účelem ovládnutí jsoucna, včetně tzv. nebeského jsoucna), Bůh, aby uchránil jsoucno před zničením, rozpojil dispozici „ loga“, kterou kdysi vložil do bytosti člověk, do mnoha jednotlivých proudů. Tyto proudy jsou dnešním dnem spojeny v jednu dispozici Božského malého loga u vybraných bytostí, které dosáhly stavu Nový Bohočlověk (a to nejenom danou kódovou charakteristikou, ale skutečným aktuálním dnešním vysokým vnitřním stavem). Těchto bytostí je na Zemi relativně málo, neboť odpor negace vůči vnitřnímu zjemnění a zušlechtění člověka byl příliš velký. Vzhledem k tomu, že kategorie Nový Bohočlověk  je vývojovou linií spojena s kategorií Nový Bohoanděl pro záchranu vesmíru ( i když je těchto bytostí málo, jelikož mnozí, kteří do této kategorie Nový Bohočlověk byli vzhledem k momentům dosaženého vnitřního stavu zahrnuti, nejsou schopni si každodenně vysoký vnitřní stav udržet a dále ho rozvíjet), je tento proud dispozice loga nesmírně silný, jelikož jsou jeho nositeli také bytosti andělských rodů, které dosáhly stavu Nový Bohoanděl. Na Zemi tudíž začíná dnešním dnem působit „malý Božský logos“ a jeho působení prostupuje všechny oblasti vesmírného jsoucna. Ten člověk, který je jako malý Božský logos povolán, mění tvář dnešního dne a tvoří budoucnost.

 

 

 

 9. 2. 2011

NOVÝ STROM ŽIVOTA

 V návaznosti na zrušení pojmu „zlo,“ viz článek níže, rozrůstá se vědomím kategorie člověk Nový Strom života.

Léčivé proudy Kristovy lásky vyzařující skrze Nové Boholidství vytvářejí Nový Strom života, jehož míza prostupuje celou strukturu duchovní bytosti člověk, zejména složku jeho nižšího já, skrze který lidé na Zemi doposud žijí v negativních projevech jako je mamon, touha po moci, bojechtivost, sadismus, sobectví a podobně. Prostupuje rychle ty větvě a větvičky, které nejsou nemocné až k smrti, ale dostane se i k těmto již života neschopným částem existenční struktury kategorie člověk. Je otázka, jak rychle se dostane k nemocným částem lidské existenční struktury nazvané člověk Země, ať již tím, že z tohoto jména byli vyloučeni, nebo jakýmkoliv stavem tvrdého srdce, ještě za existence staré Země. Tento strom života vyrůstá z Bohočlověka a prostupuje strukturu člověk od nejméně napadených částí. Vše záleží na našich modlitbách, naší lásce a duchovní práci.

 

 

 

9. 2. 2011

 

SKONČILA EXISTENCE POJMU „ZLO“. POJEM „ZLO „ NAHRAZEN POJMEM

„NEMOC“.

 

Dnešním dnem skončila existence slova a pojmu „zlo“. Toto slovo a jeho význam Kristus nahradil „slovem“ a pojmem „duchovní nemoc“. Tuto událost Kristus oznámil s neurčitým časovým upřesněním přes Boženu Cibulkovou v roce 1992. Kristus jako Božský Logos (Boží Slovo) zasáhl tak do podstaty existence všech vesmírů a jejich vývojů, stejně tak do podoby posledních dnů na staré Zemi. Tímto zásahem svého Tvůrčího Slova, skrze které vše bylo stvořeno, zrušil moc jednání a dopadu toho, co do dnešního dne existovalo jako zlo. Již od konce ledna 2010 vnímám otevírající se proud nádherné Božské síly Krista, který dovršil svoji obětní misi pro vesmír v září 2009, kdy z jeho srdce přes srdce těch, kteří se za „duchovně nemocné“ bytosti obětovali svými těžkostmi na Zemi, proudí uzdravující láska do podstaty problému „duchovně nemocných“. Stalo se tak proto, že ti, kteří jsou na Zemi spojeni s Kristem, a proto vystaveni největším útokům do nedávné chvíle existujícího „ zla“ ve svém srdci splnili podmínku, že na Zemi se najdou lidské bytosti a ve vesmíru andělské bytosti, které prožijí svoje vystavení vlnám útoků jiných bytostí skrze bývalé již zrušené zlo, jako lékaři vůči nemocným, nikoliv jako „dobří“ vůči „zlým“. Díky splnění této podmínky mohl být pojem a existence „zla“ zrušeno. Tímto zrušením jsou zlomeny nejnebezpečnější hroty nastavené vůči životu ve vesmíru. Na duchovní nemoc totiž existuje lék – láska.

Nemocný vesmír a nemocné bytosti vyléčí Láska Boží. Děkujme Bohu. Skrze Krista zasáhl do podstaty bytostí nazývané „zlými“. Kristus tímto zásahem změnil směr dosavadních linií vývojů. Izolace bytostí, které působily v pojmu již zrušeného zla je ponechána, neboť jejich nemoc by činila překážky transformaci Země a lidského těla. Jejich zařazení Kristem do kategorie nemocných však mění charakter jejich vibrací a mění postup Krista, a tím andělů, duchovních lidí i národů vyšších civilizací vůči nim, přestože jejich izolace od transformačních pásem a také uzamknutí jejich myšlení do vibračních bloků jsou z důvodu ochrany života stále ještě nutné.

Se zrušením pojmu zlo a zlá bytost je zrušen pojem „černá magie“ a „černý mág“. Do nedávné chvíle existující „černí mágové“, kteří byli vyňati ze jména člověk Země jsou dnešním dnem svojí vývojovou linií spojeni s těmi, kteří do nedávné chvíle s nimi působili ve zlu v kategorii nemocná bytost vesmíru. Protože jim bylo vzato jméno člověk Země (viz stránka Transformace lidských činností), aby nebylo zabráněno transformaci, ale jméno člověk jim zůstalo, bude přes jejich lidskou kódovou charakteristiku v budoucnosti pomoženo těm pro nás stále neviditelným duchům, kteří s nimi v dnes již zrušeném „zlu “působili. Z úlohy dlouho zoufalé negativní, tyto bytosti působící na Zemi do nedávné chvíle již přes zrušenou „černou magii“ nakonec v budoucnosti díky prozíravosti Boží sehrají kladnou roli.

Děkujme Bohu, děkujme Kristu. Chvalme Boha, Chvalme Krista.

 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

Diskusní téma: Amezdas Země Nová (aktuální příspěveky z 9. a 10.2.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.