O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Země Nová (PŘECHOD LIDSTVA DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ a NOVÝ ROK 2011)

27.12.2010 19:56

26. 12. 2010

 

ČLOVĚK BRZY POZNÁ

„že z Božího ráje vlastně neodešel – jen jej přestal vidět, vnímat, prožívat.“

Níže uvedený úryvek je z textu Vesmírná mystéria. Božena Cibulková je napsala v roce 1994 pro Den vesmírný 22.

Bůh Stvořitel Nebe a Země ve jménu Kristus praví:

... Délka cesty k absolutnosti je nezměřitelná - počítá-li ji pozemský člověk. Vstupem do hmoty zúžily se jeho oči, řady čísel dostaly hranici! Představy se staly omylnými, zkreslily skutečnosti!

 Až rozšířím jeho vidění do šíře, jakou mají andělé - bude omráčen. Každá maličkost v Zemi viděná a chápaná jako bezvýznamná, ať kamének či prach nebo kalužinka polovyschlé vody, bude v jeho očích obrovská; neboť velikost rovná se ( = ) důležitost pro univerzální život.

 Až pak člověku po jeho odchodu z hmoty vložím své oči do jeho, pozná, že z Božího ráje vlastně neodešel. Jen jej přestal vidět, vnímat, prožívat. Jeho vševědomá univerzální paměť se utlumila, vědomí se zúžilo, vtěsnalo do malých prostorů Země, zapomnělo na věčnou skutečnost ráje. Zastřela je opona a závoj tajemství jej zahalil do neviditelna.

 Otvírání opon a odkrývání závojů z tajemství skutečnosti i věčnosti Božího ráje, jsou vesmírná mysteria. Vstupme do nich všichni!

 I když je řečeno nejvyšší Pravdou, že není začátků, že vše je navždy rozloženo v Bohu ve všech neuzavřených možnostech rozvíjení tvorby a dění, myšlení, poznání a konání - život se bude stále promítat jako dílo andělských i lidských spolupracovníků s Kristem, ve svaté nezrušitelné vazbě s Bohem Tvůrcem i věčným Služebníkem službě životu láskou a mírem.

 Toto pravím:

 Naplňujme rychle vesmírná mysteria: proměnu nebe svatých v nebesa pro všechno stvoření a navždy!

 

 

V době, kdy se na Zemi spojuje bohoandělství s boholidstvím přicházejí se svojí pomocí skrze činnost Amezdas  andělé Serafíni, „láskyplní, jimž láska dala jméno i podobu krásné podivuhodné živoucí nebeské bytostné květiny - tiší, jemní, pokojní, dobrotiví a láskyplní, jimž patří Kristovo království od věčnosti jako Bohu láska a životu mír.“(popis Serafínů podle Boženy Cibulkové. ) Mystické dary lásky Serafínů najdete na stránce Pomoc Serafínů.

 

 

PŘECHOD LIDSTVA DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ SE USKUTEČNÍ PŘES PRAHU

 

Níže uvedený úryvek je z textu České tajemství. Božena Cibulková ho napsala v roce 1995 pro Den národů 23.

 

Praví Pán:

... Můj příbytek je ve svatováclavské svatyni - má stolice je postavena na svatováclavské koruně, do níž je vetknuta síla, láska a svatost Krista.

 Mé posuny i kroky Českou zemí v průběhu služby v ní, budou zpočátku neslyšné, nepostřehnutelné, i když obsahují velká díla pro lidstvo. Jedním z nich je vybudování vzdušných mostů a schodišť i fantastických zařízení podobných zdvižím pro hromadný přesun lidí do vyšších dimenzí.

 V těch tajuplných dějích Praha vstoupí do své duchovní výlučné úlohy. Místa v ní již v historické době i dnes stále posvátná českému lidu, projeví své duchovní významy. Otevřou své skryté pokladnice do nich Bohem při jejich tvorbě a sestavě vložených tvořivých, božsky silných mocí. Pohnutím jimi vůlí Nejvyššího nastanou v nich úžasné proměny, transformující je do duchovních skutečností.

Každá z nich vstoupí do jí určené úlohy v procesu, který lidstvo přenese do jiných dimenzí.

 Vyšehrad otevře své duchovní hlubiny, vydá duchovní síly a tvořivé moci Boží k bleskovému vytvoření pevných podnoží i prostorových schodišť pro vystupující bytosti.

 Karlův most vstoupí do své nejvýš důležité duchovní služby. Stane se místem vysoko vyvýšeným s funkcí mostu překlenujícího propasti podsvětí - sféry deformací i hrůzností. Bude jasně viditelnou cestou výš a dál pokračující lidské existence, vysokým schodištěm, které od něj začne a nad ním se vytýčí až k prahům nebeským.

 Praha vzplane zlatým duchovním ohněm a v něm zakotví. Bude dál sídlem Krista i po ukončení jeho mise ve hmotné Zemi.

 

 

 

NOVÝ ROK 2011

(Vzhledem k častým odkazům na  Boženu Cibulkovou co se týče proroctví a prognóz,  je pro jasnější orientaci čtenáře podtrhnuto ,že autorem tohoto textu je Ludmila Kozáčková)

Změna času

S úderem poslední vteřiny starého roku 2010 opustí Země a její obyvatelstvo lineární prostor a lineární čas a vstoupí do času „otevřených hodnotových cyklů“ Co jsou to hodnotové cykly vysvětlím v jiném textu).  Stejně tak na ně vázaná a s nimi propojená sluneční soustava (zahrnuje i nebeská tělesa, která oficiálně astronomicky do ní nepatří). Nová vytvářející se těla na základě transformací funkcí budou přesunuta do duplikátů  (O duplikátech jsem informovala   již v článku  na Aktuálně dne 21. 12. tohoto roku). Duplikáty jsou již postaveny na novém seskupení planet a na jejich nových funkcích a charakteristikách.  Vystoupení z lineárního času je logické také vzhledem k transformaci zemské osy a souřadnic, které začaly již v roce 2010 v návaznosti v napojení Země na vyšší dráhu Mléčné dráhy  dne  20.3.2010. Díky této změně času bude moci pomáhající civilizace Andromedas  vyslat signál, který zemská technika zachytí.  Tento přesun do času a prostoru „otevřených hodnotových cyklů „ je možný také díky rozpouštějící se přepážce v mozku, která způsobuje bariéru mezi dnešní hmotou Země a jemnohmotnými světy.

 

Změna myšlení

Se změnou času v hodnotový cyklus a díky již probíhající transformaci mozkových činností bude moci člověk dle možností svých vývojových stupňů vstoupit do realizace transformace lidských činností na základě vyššího poznání duchovních hodnot a zákonitostí. Takovou realizaci je možno již pouze se zapojením syntetického myšlení.

 

Změna v jazykové komunikaci

Nutnost syntetizovat a integrovat si vyžádá změnu chápání jazyka a jeho struktury: v jazykové komunikaci bude rovněž nutno vyvinout jazyk na základě hodnotových znaků a energií pro komunikaci s vesmírnými civilizacemi.

 

Vystřídání kontroly nad základní technickou sítí Země

Okamžikem doznění poslední minuty zemského lineárního času 2010, kontrolu nad základní technickou sítí Země převezmou andělé ve spolupráci s pomáhajícími vesmírnými bytostmi. Dosavadní stará základní technická síť Země a její technologie jsou přímým dílem nebo inspirovaným dílem padlého anděla (který touto formou na jedné straně sloužil, na straně druhé ovládal) a je dávno prostudována útočníky z kosmu. Díky tomu, že nad základní technickou sítí Země převezmou kontrolu andělé Boží ve spolupráci s vesmírnými ušlechtilými bytostmi, bude zemská technika schopna signál z Andromedas zachytit. Signál vydá Andromedas, nikoliv civilizace Mléčné dráhy, které jsou vyjmenovány na stránce Mimozemské civilizace, a to proto, že civilizace Andromedas je svojí jemnohmotnou strukturou a člověkem zachytitelným zjevem lidskému chápání nejpostřehnutelnější a nejbližší.  Přátelé z civilizací Mléčné dráhy, kteří pomáhají na plavidlech u zemských bran  jsou pro dnešní schopnost lidského vnímání a chápání stále ještě bytostmi z „pohádkových světů a říší“.

Vystřídání nad základní technickou kontrolou Země ještě zatím neznamená kontrolu nad zbraněmi, ale chrání mimozemské civilizace v případě, že by někdo ze Země na ně v okamžiku jejich přiblížení chtěl zaútočit. Celkově to znamená další možnosti pomoci a spolupráce. Dále toto převzetí kontroly znamená ochranu před útoky které v podobě škodlivého záření a vibrací mohly doposud útočníci z kosmu provádět. Díky této nové kontrole nemohou již na nás volně útočit vyvoláváním výpadků naší techniky nebo vyvoláváním jejích různých disfunkcí. Vzhledem k tomu, že dochází k bytostnému propojení anděla, člověka a vesmírné bytosti a jejich nové kódové existenční definici skrze Amezdas, jakékoliv útoky na Zemi a její obyvatele budou od 1.1.2011 chápány také jako útok na anděle a vesmírné civilizace.

Přeskupení planet je možné díky přeskupení bytostných kódů charakteristik. Bytostná mapa vesmíru a  kódy charakteristik bytostí, které  vesmír obývají, určují podobu a zákonitosti vesmíru, slunečních soustav a galaxií. Přeskupení planet v duplikátech je možné díky mystériu, které jsem označila jako splývání andělských těl a duší s lidskými v prostoru Země. Pro jasnost sledování linií myšlenek, vysvětlím toto mystérium později v jiném textu.

Do jemnohmotných duplikátů bude s úderem poslední sekundy starého roku 2010 přesunuto již vytvářející se nové tělo člověka, Země a těles sluneční soustavy nebo teprve vznikající nové funkce. Jedy vycházející z rozpadající se buňky spolu s jedy, které se šíří z astrálu nedovolují totiž, aby tvorba nového těla pokračovala. Tělo člověka a Země je v předvojové linii těchto změn.

Existence duplikátů je transformační mezistupeň, který je rovněž záchrannou sítí pro případ válečného konfliktu na Zemi většího rozsahu.  V případě masového válečného konfliktu či katastrofy by lidské bytosti, které na duplikát splnily podmínky již neupadly do stavu smrti, ale byly by katapultovány skrze duplikát do transformačního procesu. Tyto duplikáty jsou vytvořeny v návaznosti na jemnohmotnou projekční plochu našeho myšlení a cítění.  Vzhledem k tomu, že vytvářejí negativní fluida pokud odrážejí strach, stress, depresi, úzkost,  hněv a podobné negativní  pocity je nutno zahájit co nejdříve očistný proces, neboť i tyto pocity vyzařují jedy. Je to situace, kterou však přece jenom máme pod kontrolou a očistné procesy pro všechny, které na duplikát mají nárok, začaly již díky zprůsvitňování hmoty již na konci června 2010. Návody jak individuálně i univerzálně pracovat při této očistě budou postupně zveřejňovány na tomto webu.

V každém případě, oleje v kombinaci s éterem vody (stačí pár drobných kapiček do koupele, kdo nemá vanu, nebo alespoň nanést olej na část páteře, obličej a oblasti duchovních center před sprchováním) tyto jedy absorbují. Někteří lidé již prožili nutnost činit tak denně. S duchovními pracovníky, kteří jsou se mnou v osobním kontaktu, vypracováváme vizuální techniku očisty od jedů i za ty, kteří nemají možnost pravidelné očisty těla nebo o nutnosti očisty od jedovatých nánosů myšlení a cítění nevědí.  Jsou to usazeniny rovněž ze sledování hororových filmů, poslechu negativní hudby a podobně. Jsou to také nánosy energie zla, které na nás vyslali jiní lidé, pokud je vyslali.

Skrze události roku 2011 vstoupíme do světa myšlenky a citu, kde uvidíme krásnou myšlenku jako nádherný květ a zlou myšlenku jako hada. Kéž v zahradě našeho myšlení a citu není plevel, trní a bodláčí!

 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

 

Poznámka redakce Rahunta: přichází uzlová vlna času příležitostí, respektive již se v ní nějakou dobu nacházíme a každý "uzel" této vlny má stále větší potenciál individuální i kolektivní příležitosti.... i toto je vyjádření Zákona "MUSU".....

LK 

 

Diskusní téma: Amezdas - Země Nová (PŘECHOD LIDSTVA DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ a NOVÝ ROK 2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.