O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amulety, kameny a barvy - Max Heindel

28.08.2010 22:00

Ve výkladech zlatníků a laciných hromadných horoskopech často čteme, že lidem narozeným v jistých znameních přináší štěstí jistý drahokam a barva. Zlatník obchoduje stejně jako astrologický bří­dil, který zhotovuje horoskop obratem ruky sáhnutím do své při­hrádky, prozradíme-li mu datum narození. Oba obchodníci čerpají své vědomosti z pochybné literatury vydávané hromadně za níz­kou cenu, která spočívá v zásadě z úhrady za papír a tisk a na je­jich čele nevznikají žádné hluboké vrásky v důsledku studia těchto věcí.

Padělaná mince je však důkazem existence mince pravé. Stejně tak je lehkovážné rozšiřování neúplně pochopených pouček vypo­čítavými lidmi, kteří využívají lidského smyslu pro záhady a zázra­ky zakořeněného hluboce v jejich přirozenosti, důkazem ryzí vědy o vztazích nerostů k planetárním záchvěvům a o jejich vlivu na li­di žijící v hmotném světě. Je-li tento účinek správně pochopen a užíván, dosahujeme v širším smyslu šťastných výsledků, avšak ve skutečnosti to není štěstí v běžném smyslu tohoto slova, ale důsledek přesných znalostí vědecky využitých a jejich působení je nevyhnutelné stejně jako stékání vody se svahu do údolí.

Filozofie planet a jim přidružených barev a nerostů spočívá v pů­sobení Tvůrčích Hierarchii na různé třídy bytostí od nerostů až po člověka a stálého podněcování jejich vývoje, neboť nesou zodpo­vědnost za jejich pokrok. V souladu s tím uděluje každá hierarchie podřízeným bytostem vlastní podstatu a záchvěvy. Každá skupina nerostu a každý druh rostlin a zvířat má vlastní základní tón, který se mísí s vibrací skupinového Ducha, s vibrací znamení a planety, s nimiž jsou nejvíce sladěné.

 

Starší Bratři nás poučují v „Rozikruciánské kosmokoncepci "(angl.: „The Rosicrucian Cosmo Conception"), že Archandě­lé měli lidskou úroveň ve Sluneční periodě, kdy nynější zvířata za­počala svůj vývoj na úrovni podobné dnešním nerostům a Archandělé jsou dnes skupinovými Duchy zvířat.

Andělé měli lidskou úroveň v Měsíční periodě a tehdy započaly svůj vývoj dnešní rostliny ve tvarech podobných dnešním nerostům. Dnes jsou skupinovými Duchy těchto rostlin. Člověk, který dosáhl lidské úrovně v Zemské periodě, nyní pracuje s novou ži­votní vinou, která začala svůj vývoj na Zemi v podobě nerostů. Ne­dosáhl zatím dostatečné úrovně k převzetí úlohy skupinového Du­cha, to zůstává vyhrazeno budoucnosti. Avšak v Jupiterově periodě této nové životní vině propůjčí život podobný rostlinám, ve Venušině periodě u ní vypěstuje žádosti a city jako u zvířat a ve Vulkánské periodě jí dá rozum a stvoří lidi. To vše se ovšem sta­ne v budoucnu. V současné době pracuje s nerosty dle svých nej­lepších schopností a taví je v železné mosty, lodě a na železobeto­nové mrakodrapy. Jako dráty je natahuje okolo celé zeměkoule. Brousí drahokamy, kterými se zdobí zámožní jedinci naší společ­nosti a vytváří k nim postupně důvěrný vztah a připravuje svou účast na jejich vývoji v budoucnu jako skupinový Duch.

Znalcům astrologie je dobře známo, že astrologický výklad založe­ný pouze na měsíci narození má mizivou hodnotu, neboť všichni lidé narození v jednom měsíci nemohou mít za žádných okolností stejné zkušenosti, avšak bereme-li v úvahu minutu, den, rok a místo narození, dostáváme jako výsledek horoskop individuální a naprosto odlišný v jednotlivostech od všech jiných. Zde jsme do­spěli k našemu důkazu, neboť vládcem horoskopu není planeta ovládající znamení, v němž se nachází Slunce, vyjma případu, kdy se dítě narodí při východu Slunce a Slunce je na Ascendentu. Spřízněnost s nerostem je určována vládcem Ascendentu, neboť v okamžiku početí, kdy došlo k uložení zárodečného atomu naše­ho nynějšího hmotného těla, Luna se nacházela právě v dotyčném znamení a stupni (nebo v jeho opozici) a působila jako ohnisko sil, které se zkrystalizovaly v naše nynější hmotné tělo.

Následující tabulka nám ukazuje spřízněnost každého z dvanácti znamení s určitými drahokamy, kovy a barvami a jsou v ní obsaže­ny prvky k zhotovení účinného talismanu kýmkoliv, kdo dovede sestavit horoskop a vybrat dle něho vhodné složky. Neobáváme se podat toto vysvětlení, neboť muže být v nejednom případě po­můckou. Škoda muže vzniknout jen výrobou talismanu nesvědo­mitými lidmi za účelem svého obohacení, ale je-li práce provede­na správně, není zákazník oklamán. Důsledky jdou však na vrub výrobce, který zneužívá duchovní vědu pro svůj hmotný zisk.

 

 

 

 

Abychom předešli otázkám, uvádíme, že staří zkušení astrologově, kteří soustředili své výzkumy na tuto oblast, sestavili celé stovky nerostu podle planetární spřízněnosti, avšak tyto poznatky byly v průběhu času zkomoleny a v současné době už nejsou dosažitel­né. Paracelsus a Agrippa se věnovali této záležitosti a dosáhli po­zoruhodných výsledku, avšak široký rozsah tohoto odvětví nespa­dá do rámce této knihy a autoři se omezí pouze na podstatu a naznačí cestu, kterou mohou sledovat zájemci, cítí-li se k tomu puzeni.

Abychom znázornili prospěšné užití nerostných látek, uvádíme následující příklad. Předpokládejme, že v jistém horoskopu je Stře­lec na Ascendentu a jeho vládce Jupiter je v 1. domě. Jupiter je v tomto případě vládnoucí planeta a takové osobě přísluší dle na­šich údajů tyrkys jako drahokam, z kovu cín a modrá barva. Zna­mená to, že se bude lépe uplatňovat, bude-li nosit tyrkys, amulet z cínu a bude-li se oblékat modrými látkami, pokud to bude v sou­ladu s módou. To vše je do jisté míry pravda, avšak je to jen její malá část a není to nejlepší využití tohoto vědění.

Abychom naznačili lepší cestu, předpokládejme, že v horoskopu se vyskytují vážná poškození Marsu a Saturna.

Mars poškozuje tři planety a jeho kov je železo. Venuše je proti­kladem Marsu a její kov je měď, která je takřka protijedem mar­sovských vibraci.

Saturn poškozuje jednu planetu a jeho kovem je olovo. Jupiter je jeho protikladem a přísluší mu cín, který tudíž účinkuje proti sa­turnovským záchvěvům.

S těmito znalostmi můžeme přistoupit k výrobě amuletu složené­ho z cínu a mědi, avšak nikoliv v přesném poměru tří k jedné, nýbrž s přihlédnutím k významu, vážnosti a specifickému postave­ní jednotlivých planet a jejich aspektů, které hodláme překonat. Tento požadavek můžeme splnit za předpokladu dalšího pečlivého studia. Samotná práce by měla být provedena za příznivých plane­tárních vlivů. Marsovský amulet např. určený k podnícení energie bojácného člověka bude nejúčinnější, bude-li vyroben v hodině. Marsu, v úterý a v době, kdy Slunce a Luna se nacházejí v marsovských znameních (jak tomu je v dubnu a v listopadu) a toto pravi­dlo má platnost i pro ostatní planety. (Viz tabulky planetárních ho­din v knize „Zjednodušená vědecká astrologie".)*

Klenot nebo amulet zhotovený dle těchto zásad je ohniskem, jímž procházejí vlivy dotyčných planet a převádějí chvění vlastní pova­hy do naší aury, pokud je nosíme u sebe. Tento děj probíhá se stejnou jistotou jako když rozhlasový přijímač naladěný na určitý kmitočet zachycuje chvění příslušné vlnové délky. S barvami mu­síme zacházet stejně, chceme-li dosáhnout výsledku. Komplemen­tární barvy viditelné v pocitovém světě vytvářejí barvy viditelné ve světě hmotném. Přejeme-li si omezit Mars, který muže být pří­liš silně postaven, budeme si pomáhat drahokamy, barvami a kovy náležejícími Saturnovi, takový člověk by měl co nejméně zacházet se železem (nástroje a stroje) a podobně. Máme-li v úmyslu pomá­hat osobě mrzuté a uzavřené, užijeme drahokamu, barev a kovů připisovaných Marsu. Řešení jednotlivých případu je záležitostí přesného úsudku a zdravého rozumu. Takto lze užít vědomostí zde podávaných s výhodou a kýmkoliv.

 

Připravil a zpracoval: Radim Martinik

 

 

Diskusní téma: Amulety, kameny a barvy - Max Heindel

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.