O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelska.sk aktuálně

22.06.2011 10:45

21.6.2011 - Boli prepojené všetky ríše na Matke Zem do Jednoty, dnešnou polnocou sa otvára Brána 22:6 - Brána Jednoty vo Všetkom, čo Je. Nastáva zmena, triedenie a presun. Zotrvávajte v Srdci, pretože tam je kľúč ku všetkému. V sekcii Féva je vložený náhderný odkaz o Kristovom vedomí, plus nové kódy v galérii.


20.6.2011 - Féva : Vstupujeme do 5. dimenzie v rámci hmotna cez univerzálny čakrálny systém, do stredovej vrstvy vedomia  5D, v strede Srdca, kde je vedomie ducha. V sekcii Féva je vložený nový odkaz.

 

19.6.2011 - Ukončením duality a odpojením úlohy ega, prišli muži o úlohu pánov sveta (prosím vnímajte to obrazne). Z toho vyplýva ich strach z budúcnosti, ego/hmota stratilo svoju pozíciu a učebnú funkciu. Preto prosím všetkých mužov aby sa napojili na múdrosť a silu ženskej energie, aby sme tak mohli dosiahnut plnú Jednotu. Milované ženy, prosím pustite všetko, dnes je deň uvoľnenia, pustite záťaže, únavu, smútky, strachy, hnev a Všetko, čo Je. Tancujte! Tancujme spolu Srdcom a v Srdci. Vstupujeme do nového. Štvrtá dimenzia je previerkou sily Lásky. Láska je všemocná, silná, liečivá a všeriešiaca. Uvoľnite sa, pretože Ja Som, My Sme Láska. V galériách sú vložené nové kódy Svetla od Févy a mandala č. 119 - Nové spektrum v Novej Zemi Jednoty - prepojené Všetko so Všetkým. 

 

18.6.2011- Féva : Včera sa otvorila Svetelná čakra človeka, ktorá rozvibrovala celý jeho čakrálny systém. Dnes sa to isté začalo diať so Zemou. Otvára sa jej Svetelná čakra. Je priamym prepojením na frekvenciu Lásky 5. dimenzie. Mandala č. 118 - Otvorená matrica Jednoty.


17.6.2011 - Vstúpili sme do prechodu, bolo ukončené planetárne zadávanie pokynov na "čistenie". Dualita je ukončená a dobieha v presnom slede a harmonograme. Srdce je kľúč. Srdce je kľúč. Srdce je kľúč. V sekcii Féva je nový článok - Zem a jej ľudia vo sfére vibrácii 4D.

 

 

Féva 21.6.2011


Napsal uživatel Amia   

Úterý, 21 Červen 2011 20:11

Vedomie Krista


Vstupujete do vibrácie najvyššieho vedomia lásky. Kríž Krista, symbol zjednotenia ľudí celého sveta jeho energiou Vám dáva na vedomie, že celý proces prebiehajúci v telách a vedomí človeka je ukotvený v čakre srdca. V jeho jadre a v jadre Zeme.


Srdcom sŕdc všetkých, ktorí toto vedomie tvoria a predstavujú. Láskou čistejšou ako kryštál, láskou liečiacou a pomáhajúcou bez toto, aby od Vás očakávala odmenu. Je to proces dematerializácie myslenia, chápania, vnímania, videnia, cítenia pôvodného. Proces v ktorom človek stráca nepotrebné, nedôležité pre ďalší vývoj jeho vedomia. Ste ešte stále takí, akí ste doteraz boli. V tele z hmoty.Z buniek a atómov, ktoré vibrujú neustále, aby udržali tvar Vášho tela. Nanočasticami trojdimenzionálnej dráhy obehu, jej vibrácie. Podľa zákona tretej dimenzie, pravidla príťažlivosti, ktorá je v tomto pásme času rešpektovaná.


Svet Vašej dimenzie uniká času, letiac do času nového. Aby sa vymanil z pripútanosti k hmote. Sakrálna časť Vašich tiel spojená so Zemou, korunná spojená s nebom. Delená a deliaca sa stredom - treťou čakrou. Vaše nohy ako korene vrastené do zeme, Vaše vedomie spojené s Univerzom. Cez srdcovú čakru zázračného svetla, zjednocujúceho láskou tých, ktorí kedysi žili na Zemi, spojení s vedomím Krista. A tých, ktorí na súčasnej planéte jeho vedomie zdieľajú.

 

Sen noci svätojánskej. Spojenie všetkých úrovní cez najvyššie vedomie lásky. Tanec svetla a tmy - tanec lásky a hmoty. Zjednotenie do jednej vibrácie v zákristii vedomia populácie, v srdci vedomia Univerza. Deň svetla - svetelný deň. Zjednotenie  jednou líniou nepredstaviteľnej vibrácie, ktorá polnocou tohto dňa spojí všetkých do jednej bunky, jedného vedomia predstavujúceho vedomie nové.


Sen lásky o stratenom šťastí, sen vedomia o získanom svetle, sen ľudí o pravde, sen žien, mužov a detí. Univerzálne zjednotenie vibráciou kozmu. Budete sa "držať za ruky", aby ste roztancovali cez túto energiu Zem i ľudí. Aby ste spojili to, čo ešte spojené nebolo. Aby ste pochopili, že svet hmoty je len ilúziou na ceste  premeny duchovnou cestou spájania láskou do jednotnej vibrácie.


Viete, že tento svet sa zmenil a mení. Viete, že stále pribúda násilie, že príroda stráca svoju tvár tak ako človek. Ste tu, aby ste všetko pochopili a prežili na vlastnej koži. Tak ste to chceli, keď ste na túto Zem prichádzali so snahou jej pomôcť, povzniesť ju procesom premeny cez duchovnú sféru.


Ježiš je symbolikou krivdy i pravdy. Krivdy spáchanej na ľudskosti a pravdy ním nesenej. Je symbolom kríža - spojenia všetkých ľudí, ktorí lásku vyznávajú, ňou žijú a ju predstavujú. Je to jednota vo všetkom a v každom na tejto Zemi. Jednota myslenia, konania, zdieľania všetkého čo lásku tvorí. On sám, ako predstaviteľ kresťanskej viery nie je jediný, kto túto pravdu nesie, vracajúc ju Zemi. Vyťahujúc svojím vedomím zo zabudnutia a zaslepenia vedomím hmotným. Sú mnohí ďalší. Známi i menej známi. Nositelia viery v lásku. V to jediné čo človek a svet potrebuje, aby dokázal postúpiť vyššie. To jediné a jednoznačné tvoriace vedomie nového veku a jeho základ - LÁSKA.


Slovo mnohokrát a mnohými vypustené z úst pri rôznych príležitostiach. Vzletne i menej emotívne. Používané ako reč srdca, ale i zastieranie niečoho čo pravdou nie je. Používané i zneužívané mnohými ženami i mužmi. Tým najčistejším vyjadrením zostáva v očiach detí. Dieťa vie, pamätá si na jej dôležitosť z času, z ktorého prišlo, keď bolo vyslané na Zem. Ako anjel, svetlo, vedomie.


Vie čo bude, vie čo príde a nastane. Pozná najvyššiu vibráciu a nechce sa od nej oddeliť. Bráni sa mnohokrát plačom úst, ktoré ešte nepoznajú slová umožňujúce vyjadriť bolesť zo straty toho čo ich sem poslalo.  Citu, empatie najvyššieho vedomia tvoreného tými, ktorí kedysi toto vedomie na Zemi predstavovali. A dnes tvoria zjednotenú sieť lásky Univerza pomáhajúcu tým, ktorí ich pomoc potrebujú. Svojou energiou. Sledujúc, chrániac, hladiac, utešujúc.


Je to tak, ten kto spozná silu tejto vibrácie svetla, ťažko sa s ňou lúči, od nej oddeľuje, aby prišiel do iného pásma času a učil čo je dôležité, aby človek pochopil. Sú mnohí medzi Vami, ktorí nesú kríž najvyššieho vedomia, aby človek dokázal vzostúpiť do nového vedomia svetadielov, všetkých rás a farieb, všetkých vierovyznaní a sŕdc. Jednotným vláknom pochopenia.


Nie je dôležité kto si, čo robíš, aký post zastávaš. Nie je dôležité pod akou vlajkou, ohraničujúcou Tvoj životný priestor,  bývaš. Nie je dôležité akú farbu má Tvoja pleť. Či si muž, alebo žena.

 

                                                             

D ô l e ž i t é 

je ako cítiš, preciťuješ seba i druhého. Či dokážeš povstať a zastať sa pravdy. Či dokážeš pomôcť tomu, kto Ťa prosí a žiada. Či dokážeš uchopiť do ruky pochodeň lásky a prechádzajúc na hranice Tvojho územia odovzdať ju vztýčenú a vedomú si svojej sily ďalšiemu národu, štátu, vierovyznaniu.


To si Ty - človek - ktorý si mnohé pokazil, ale i mnohé pochopil. Uvedomujúc si svoju veľkosť a dôležitosť na tejto Zemi, ale i silu a odvahu ktorou potrebuješ viesť ju. Svoju zázračnú modrú planétu. Pod jedinou zástavou. Zástavou lásky. Symbolom srdca, vedomia, jednoty.

 

To dôležité sa teraz deje. Zlučovanie vibráciou lásky jej ukotvovaním v strede - jadre srdcovej čakry - pod plným prúdom svetla čakry svetelnej. Spojením cez čakrálny systém Univerza, cez jeho stred  a cez srdce každého, kto jeho vedomie tvorí. V Univerze i na Zemi.

                                                                                                                             

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

 

Féva 20.6.2011


Napsal uživatel Amia   

Pondělí, 20 Červen 2011 12:25

Vibrácia piatej dimenzie - dimenzie Lásky


Už Imhotep, otec medicíny a architekt vedel o dôležitosti čakier, ich systému a schémy. Čakry sú základom expanzie vedomia  prameniaceho v srdci. Liečia dušu i fyzické telo. Ich vibrácia, vír energie, ktorú absorbujú z kozmu sa  v nich zachytáva a dostáva do celého tela. Rozvibrováva každú jeho bunku, jej obal i stred.  Je to čakrálny systém vedomia Univerza. Čakrálna zostava, schodíky k novému stupňu vedomia. Každá má svoju úlohu  i keď vo Vašom svete mnohými zpochybňovanú. Ale verte, že práve nedostatok funkcie jednej z n ich Vám spôsobuje zdravotný problém. Blokádou vibrácie energie sa táto nedostáva do vrstvy tela - fyzična - ktorú predstavuje. Telo je čakrami delené na pásma smerujúc od Zeme a pokračujúc k vesmíru. Každá vrstva je súčasne obvodovým obalom tela, majúcim svoju farbu. Každá farba predstavuje určitú vibráciu svetelného lomu a jeho konkrétnu farebnú škálu /napr. všetky odtiene, ktorej základom je zelená, alebo ružová farba srdcovej čakry/. Čiže všetky odtiene danej farby. Farba, jej škála sa lomí svetlom - jeho uhlom dopadu. Ak je tento uhol nastavený na iný smer ako je otáčanie čakry, nastáva v danej vrstve, páse tela, problém. Je potrebné vibráciu danej čakry zharmonizovať a zosúladiť s ostatnými.


Čakry sú svetlom, energiou, prúdiacou z Univerza cez korunnú siedmu čakru do tela každého bioorganizmu. Rez tela pohľadom na čakrálny systém je ako hra farebných guličiek z farieb dúhy, navlečených na hmotnú niť života v treťom pásme času. Hra svetiel mimo tieto hmotné čakrálne perly prechádza inou polarizáciou už bez účasti hmotného lomu svetla.  Hmota už nevstupuje do tejto farebnosti, preto mimotelové čakry majú inú farebnú škálu. Za účasti vstupujúcej a polarizujúcej bielej. Bieleho svetla. Preto výrazná sýtosť farby čakier hmotného tela sa mení na jemnejšiu, transparentnou bielou. Je to ako biely závoj preložený cez  farebnú škálu spektra Zeme a jej tela ako i tiel organizmov.


Každé pásmo Univerza má inú svetelnosť, inú farbu a jej jemnosť. Prechádzajúc k jeho stredu svetlo pribúda. Smerujúc k jeho okraju prvej dimenzie svetlo ubúda.

 

Vy ste teraz v štádiu zmien, v etape vývoja, kedy prenikajúce žiarenie kozmu od galaktického stredu  Vám vlieva svtelnosť do žíl, buniek, srdca. Do jeho stredu. Tam sídli duch a jeho vedomie. Tam je svetelná brána a jej dvierka. Tam vstupujete, vraciate sa "obežnou" dráhou cez dimenzie, kam ste každý boli "vystrelení" ako šíp z univerzálneho  stredu a "pristáli" v mieste ukotvenia sa. Vstupujúc do kolotoča dimenzií, aby ste prekonali cestu tmou - hmotou a opäť sa vrátili do plného svetla Vášho vedomia. Je to zvyšujúca sa svetelná vibrácia zhusťujúcou sa vlnou svetla prúdiacou zo stredu galaxie. Večne sa po tisícročia opakujúci kolobeh svetelného gejzíru, dávajúci Vám podľa výšky Vášho momentálneho dimenzionálneho vedomia dovolenie a možnosť postúpiť vyššie do jemnohmotnejších tiel a stať sa ich súčasťou. Večný plán vesmíru vibráciou jeho svetelných univerzálnych čakier a ich jemnejšej farebnosti.


Čakra ako systém.


Čakra ako rozkvitajúci kvet lotosu, ruže, jasmínu, slnečnice, chryzantémy.


Čakra ako svet dimenzie v ktorej žijete, obsahujúca svoju danú farebnosť.


Čakra ako svet dimenzie do ktorého vstupujete. Do jej farebnosti farieb.


Do dúhovej guličky jemnohmotnosti všetkých vibračných úrovní. Dáva Vám šancu byť priezračnejšími, lepšími, krajšími, citlivejšími, empatickejšími. Akoby ste jej transparentnosťou videli cez jemnejšie telo až do jeho duchovného stredu. Lepšie chápali a vnímali potreby druhého. Blízkeho i neznámeho.Lepšie vnímali jeho šťastie i žiaľ. Lepšie rozumeli čo hovorí jeho srdce. S pomocou už otvorených žaluzií prenikajúcemu svetlu - jeho toku informácií - prúdu lásky.


Váš svet hmotnej dimenzie má iný systém čakier, ktorý je potrebný pre Vaše pásmo života. Od stredu - tretej čakry smerom k prvej, čakier pridružujúcich sa k hmote a od stredu - tretej čakry smerom k siedmej pridružujúcich sa ku svetlu. Pretože Vaše telá ako i telo Zeme sú v stupni už vysokej vibrácie menené až k jadru atómov, bola otvorená ďalšia čakra - svetelná - uložená nad hranicou srdca. Je centrálnym svetelným prúdom, tokom rozvibrovávajúcim iným žiarením Vaše čakry. Otvárajúcim srdce i zrak. Vstupujete do ďalšej svetelnej vibrácie, ktorá je jemnejšia ako predchádzajúca štvrtá. Ukazuje Vám cestu láskou, jedného k druhému a spája s jednotnou vibráciou piatej dimenzie.


Všetko sa Vám javí svetelnejšie, jasnejšie, výraznejšie a pritom jemnejšie a zjednotenejšie. Vaše videnie sa mení na sférovo jemnohmotnejšie. Vnímate už iné farby na oblohe i na Zemi. Vnímate už lepšie samého seba i druhých. Vciťujete sa intenzívnejšie do ich sŕdc. Tí, ktorí vedia a veria, že to čo prichádza je pozitívne.  To znamená, ich vedomie je zlúčené cez prapodstatu s vedomím nastupujúcim.


Váš svet je obrazom Vás samotných. Jeho farebnosťou, jeho skladbou, melódiou života. Pretvára sa systém Zeme, aby vibrácia  nového vstúpila  do stredu jej vedomia a ukotvila  sa v pásme nula - v strede srdca hmotného. Otvorením sa všetkému a každému kto prichádza s láskou.


Svetelný vír turbulenciou Univerza odkrýva plášť piatej dimenzie srdcovej čakry a spojený s prúdom svetla čakry svetelnej rezonuje vo všetkých čo svetlo tvoria a vo všetkom čo je svetlom tvorené. Rezonuje s láskou detí Univerza, hviezd, planét, známych i neznámych systémov, známeho i neznámeho sveta, ktorý začínate spoznávať.


Sami viete kam patríte a koľko svetla svojej dimenzie tomuto svetu dávate. Aby mal dosť sily povzniesť sa nad vedomie hmoty.

                                                                                                                                 

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

https://www.anjelska.sk/

 

Diskusní téma: Anjelska.sk aktuálně

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.