O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (15.3.2012)

15.03.2012 21:23

15.3.2012 - Svoj život si tvoríte vy sami. To "dobré aj zlé", je vami tvorenou realitou. Prijmite prosím zodpovednosť za seba. Uchopte nanovo vaše smerovanie a tvorte srdcom tu a teraz to čo bude "neskôr". Sila vašeho srdca a lásky ktorá je vo vás je neobmedzená. 

V sekcii Féwa je vložený odkaz. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad. V galérii Mandala sú vložené 4 nové kódy.

 

 

Féwa 14.3.2012

 

Sú dve reality na ktoré potrebujete byť pripravení. Všetci jednotne. Bez ohľadu na výšku vedomia. Na jednej strane je to hmotný stav Zeme s prichádzajúcimi zmenami hmotnej sféry a na druhej strane rastúce - rozširujúce sa vedomie. 

 

Zemská realita sa radikálne mení vstupom novej magnetickej frekvencie. Pôsobením aktivujúceho sa Slnka. S tým súvisia zemetrasenia, prílivové vlny a to predovšetkým v pásmach, ktoré sa nachádzajú v prímorských oblastiach. Konkrétne - na brehu oceánov. Pretože proces magnetických vĺn prebieha cez magnetický stred zemského jadra a vlnami sa šíri ďalej. Naberá pritom intenzitu rastúcim stupňom magnetickej frekvencie.

 

Súčasne Vám rastúca frekvencia otvára vedomie. To znamená, že už "nespíte", ale bdiete. Ste tak povediac v pozore a čerpáte informácie zo všetkých strán. I tí, ktorý sa doteraz o nič nezaujímali sa začali pýtať. Pretože aj im sa zvyšujúcou sa magnetickou frekvenciou "otvárajú" oči. Sledujú zmeny na Zemi a na vlastnom tele ich tiež pociťujú. Či už formou spavosti, bolestí svalov, alebo kĺbov....Orgány, ktoré najintenzívnejšie reagujú na meniacu sa realitu sú ľadviny, srdce, pľúca a hlava. A samozrejme centrálna energetická "niť" človeka - chrbtica, ktorá jednotlivé miesta tela cez čakry spája a vytvára tým nosný kanál. Rebrík, po ktorom prúdi hore - dole rastúca frekvencia a "útočí" tým raz na jeden, raz na druhý orgán. Veľmi intenzívne môžete cítiť stred tela a orgány súvisiace s treťou čakrou /kŕče, výrazné pocity pálenia, tlak, bolesti/. Práve stred Vášho tela výrazne reaguje na vibrujúcu koronu Slnka, jej rastúcou aktivitou. Je to slnečný stred Vášho tela.

 

Predstavte si, že je Vaše telo vložené do veľkého oka, pričom jeho zrenica je v mieste stredu tela. Prílivom intenzívneho bieleho svetla /žiarenia/ reaguje tak ako oko človeka rozširovaním, alebo zužovaním zreničky. Prílivovými vlnami žiarenia tak vzniká pocit tlaku i uvolnenia. A to sa samozrejme prenáša do celého tela prúdením magnetických vĺn. Je to podobné ako striedavá sprcha. Proces premeny, ktorý je aktuálny zvyšujúcimi sa vibráciami cca 20 rokov, predstavuje cykly. V presných časových odstupoch prílivu frekvenčných štruktúr /vĺn/, ktoré postupne gradovali. Jedná sa o konkrétne časové údaje, ktoré je možné matematicky vypočítať. Každý cyklus má vždy tri stupne. Od najslabšieho po najsilnejší. A túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy.

 

Celý proces zmien, ktorý prebiehal donedávna, bol zameraný na energetický systém. Nie na fyzický /i keď veľmi dobre vieme, že všetko je energiou/. Bola to príprava Vášho i zemského tela. Pretože všetko čo prebieha v rámci tela človeka, deje sa súčasne s telom Zeme. Počas tohto obdobia pomalého a neskôr zrýchľujúceho sa procesu frekvenčného rastu k Vám začalo prúdiť rastúce množstvo potrebných informácií. Každé slovo, každá veta mala svoj účel. Jednotne Vás oboznamovať s celým procesom a súčasne Vás pripravovať na inú frekvenčnú sféru. Taktiež na novú formu komunikácie a to telepatickej. Z toho dôvodu boli niektoré informačné celky pre niekoho menej zrozumiteľné. Voľbou výrazov na Zemi menej používaných ako aj inou formuláciou viet.

 

Všetky pozitívne zemské i mimozemské sféry sa podieľali na priebehu príprav transformačného procesu. Teraz nie je reč o negatívnych silách, ktoré samozrejme taktiež vstupovali a vstupujú do dejín a deja Zeme. Nejedná sa len o temnú časť zemského jin-jangu, ktorý sa snaží človeka nepustiť do vyšších sfér. Týka sa to celého vesmíru i vesmírov. Pretože tiež predstavuje gigantický jin-jang. Mnohé temné sily sa zameriavajú cielene na slabších jedincov a prostredníctvom ich energetického systému tak vplývajú na rozbíjanie, zastavovanie, spomaľovanie rodiacej sa integrity. Vnášaním chaosu do kolektívneho vedomia, ktoré sa naviac v čase chaosu aj nachádza. A to je zámerom temnej sily.

 

Mnohí z Vás sú ešte "deti". Mnohí už ale dospeli. A práve na "dospelých" je kladený najväčší dôraz s žiadosťou, aby "deti" viedli. Poznáte to mnohí, ktorí máte deti. Dieťa chce lízatko...rýchlo, okamžite. A keď mu poviete ...teraz ešte nie, najprv sa potrebuješ najesť....začne sa rozčuľovať a dupať. Aj takéto reakcie u Vás "detí" sledujeme. Nedočkavosť, nepochopený systém zmien, chýbajúca pokora voči láske prúdiacej na Zem.

 

Po absolvovaní príprav na energetickej jemnohmotnej úrovni ste vstúpili do obdobia, kedy sa všetko čo súvisí s transformáciou začína diať na úrovni fyzična. Začal sa čas Zeme i človeka v ktorom vlastným zrakom a sluchom má možnosť hmatateľne sledovať blížiaci sa prerod. Rodiacim sa novým spôsobom myslenia.

 

Nejedná sa len o stredové miesto Pacifiku od ktorého sa odvíja cyklus zemských zmien - ako cez svetelnú čakru. Sú to mnohé ďalšie miesta na Zemi. Existuje zemská matrica, ktorú môžeme prirovnať k zemskej kostre. Predstavte si zem ako guľu. v jej strede  /v mieste rovníku/ je nakreslený štvorec. Stred štvorca tvorí jadro Zeme. Do tejto guľe je vložený /priestorove/ 6-lístkový kvet života. Cez severný a južný pól prechádza línia spájajúca Zem na energetickej úrovni s Južným krížom a Severným krížom /hviezdny systém/. Tieto hviezdy hrajú dôležitú úlohu pri vzostupe Zeme. Zem je touto líniou akoby navlečená na energetickú niť. Pričom na jednej strane smeruje niť k Plejádam a na druhej strane ku galaktickému stredu. Vráťme sa ku štvorcu v strede zeme v mieste rovníku. Smerom k severnému pólu sa trigonometricky vytvára pyramída a tá istá situácia sa deje smerom k južnému pólu. To znamená, že vnútri Zeme sú dve pyramídy, ktoré majú spoločnú základňu. Keď v tejto základni nakreslíme kríž /to znamená - rozdelíme štvorec základne na 4 štvorce/ a vkreslíme ešte jeden kríž, pri pohľade zhora dostávame kruh rozdelený na kliny. Otáčaním Zeme sa navíja cez niť pólov rastúci magnetizmus vytvárajúci kruhy, pričom prebieha magnetické prepólovávanie do novej frekvencie, ktoré reštrukturalizuje človeka i Zem. Rastúcou aktivitou Slnka. Centrálne body sú vrcholy spomenutého kvetu života /čiže vrcholy dvoch do seba vsunutých tetraederov/, kružnica rovníka a póly. Maximálnou hladinou magnetickej frekvencie sa aktivuje nadzemská sféra do ktorej ľudstvo vstupuje. Vytvoria sa tým aktívne tri kruhy, ktoré sa otáčajú proti sebe. Nastáva previbrovanie. 

 

Čas nemôžete chápať rovnakým spôsobom ako v zemskej realite. Nie je to časový pohyb po úsečke z bodu A do bodu B. Merajúci konkrétny počet kilometrov. Univerzálny čas je jednotný a len jeden. Človek, ktorý vstúpi do multidimenzionálnej sféry sa preorientuje na iný pohyb časovým priestorom. Vrstvy času sa ako kružnice prelínajú. Preklopením sa cez roh času /je to kríženie časových vlákien/ sa vzostupujúci človek dostáva do inej časovej vrstvy svojím vedomím, ktorého frekvencia zodpovedá danej novej frekvencii. 

 

Je dôležité nepoddávať sa strachu zo zmien, ktoré sa dejú na Zemi. A súčasne je veľmi dôležité nezostať stáť a čakať v pasivite čo sa bude diať. Práve naopak - neustále tvoriť. Každý svojím spôsobom. Nie sebaobetovaním sa, ale tvorivým prístupom ku prospechu každého jednotlivca - to znamená aj seba. V zmysle princípov lásky.

 

Ste v štádiu zmien, kedy Vás už nikto nebude "oprašovať" a jemne Vám oznamovať, že...možno toto a toto sa stane. Opatrne hladkajúc a vysvetľujúc celý prebiehajúci proces. Teraz nastala doba, ktorá od Vás očakáva - od každého jednotlivca - už nie pohľad a prístup "dieťaťa", ale dospelého človeka. To znamená, žiadne opatrné vyhýbanie sa informáciam....aby ste sa náhodou nebáli. Je potrebné, aby bol každý pripravený na realitu do ktorej ľudstvo vstúpilo na fyzickej úrovni. A súčasne byť otvorený vzostupu do frekvenčne novej dimenzie, rozširujúcim sa vedomím. Uvedomte si, že magnetizmom, ktorý vstúpil do Zeme a do tela človeka už existujete v dvoch časových sférach. Každý podľa výšky vedomia. Nie je dôležité odkiaľ je kto poslaný. Každý z nás v sebe nesie mimozemský základ. Dôležité je - čo a akým spôsobom v zmysle vedomia a svedomia - človek koná. Pre seba, pre Zem. Jednotnou cestou vzostupu do novoprejavujúceho sa vedomia a tým i univerzálnej existencie. Je preto potrebné sa pozerať multifunkčne na meniacu sa realitu a s ňou ide ruka v ruke zákon akcie a reakcie....zrkadlenia sa v čase a priestore....ako aj porekadlo : "Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva." Túto skutočnosť si, prosím, uvedomte.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

15.3.2012 – 9 CAUAC TRANFORMÁCIA SEBA MODROU SOLÁRNOU BÚRKOU

 

19

 

Dnešok je výborným dňom, kedy sa pozriem na svoje životné lekcie ako na požehnanie, a na svojich „nepriateľov“ ako na anjelov.

 

Esencia CAUAC prináša pocit jednoty, mieru, bezpečia aj pri tom keď vonku zúri búrka. Dnes vidí svojich nepriateľov ako anjelov. Dnes umožním aby začali platiť nové pravidlá, podnety, ktoré má vedú k zmene v živote, tým, že odovzdám na transformáciu všetko čo oslabovalo moju vnútornú silu, teda tu a teraz uvolňujem všetky negatívne pocity, všetky chaotické spôsoby myslenia, od podvedomých obáv z budúcnosti, stihomamu, cez kritiku, chorobnú pripútanosť sa ku starým zvykov a pravidiel.

 

TRANSFORMÁCIA TIEŇU

Dnes si udržím odstup pred každou otázkou.

Nesúdim a neposudzujem ľudí, udalosti a ich a svoje skúsenosti a zážitky. Dnes otváram a získavam prístup k svojmu esencionálnemu ja „I“ ( I predstavuje čakrálny kanál v nás) a žiadam aby som bola bezpečne prevedená cez všetky „ťažkosti“ a dnešná energia mi pomohla vyliečiť vo mne všetky negatívne emócie spojené s mojim procesom rastu. Chopím sa kormidla v procese zjednotenia sa so svojim vyšším ja. Opúšťam všetko, čo ma drží v ilúzii oddelenosti od ostatných.

 

Obnova, nezávislosť...

 

DNI MODREJ BÚRKY môžu vo vás vyvolať úzkosť a nepokoj. Sila dopadu tejto energie vyvoláva v živote výraznú zmeny. Samozrejme, je jediným cieľom energie CAUAC veľká rekonštrukcia. Ak chcete prijať niečo nové, musíte pustiť staré. Čím viac starého musí byť vo vašom živote odstránené, o to je silnejšia energia CAUAC. Spôsoby riešenia/očisty síce nemusia byť veľmi príjemné, ale nemsmieme sa nechať tým odradiť a brániť sa zmenám, aj keď sú búrlivé. Keď ste sa cez svoje vyšie vedomie rozhodli prejsť na „vyššiu úroveň“ a nedržíte sa starých vecí, tak sila Modrej búrky vám prinesie brilantné riešenia. Bezbolestne odstráni nepotrebné veci z vášho života, a miesto starého okamžite prinesie nové, najmä ak to „nové“ je nevyhnutné pre váš osobný rozvoj. Ak si myslíte, že nemáte vnútornú silu a odhodlanie pre zmenu, ale cítite že potrebujete zmenu, tak v tom prípade venujte špeciálnu pozornosť energii modrej búrky. Každá stagnácia vo vašom živote je spôsobená len a len nedostatkom životnej energie. Využite túto možnosť a poproste energiu obra CAUAC o rozbitie všetkých obmedzení a preťažení, a priviedol nás do bezpečných a pokojných vôd.

 

9 TÓN SOLÁRNEHO VEDENIA

Deviatka ukazuje smer od začiatku až do konca. Ucelené majstrovsto a múdrosť (vo vás), ktoré sa cez vás prejavuje na Zemi a vo vašom živote. Uvedomte si že STE, (tu a teraz, dokonalí, takí akí ste), nie že sa pokúšate BYŤ. Buď tu a teraz tým, koho svetlo žiari na ostatných. Ty si priateľom ľudí. Ty implementuješ novú víziu sveta (cez seba a svoje svetlo). V tebe spočíva sila tvorenia, v tvojom srdci.

 

Už si našiel kľúč k naplneniu? Ak sa otvoríš novému, všetko staré a strnulé, čo neprospieva tvojmu rozvoju sa tým rozpustí. Prijmi ponuku deviatky a priprav sa na skok do veľkého oblúku času. V tomto cykle sa čas zhoduje s priestorom, a minulosť sa roztápa s budúcnosťou. Buď pripravený preskúmať veľké tajomstvo sily odhalenia.

 

CELÉ TAJOMSTVO JE V REALIZÁCII(seba), UKÁŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI!

 

Tón deviatky osvetľuje a odhaľuje nápady, inšpirácie a túžbu zlepšovať. Solárne dni hrajú dôležitú úlohu v každej vlne. Sila inšpirácie obsahuje nové podnety pre akciu, na strane druhej, prináša očistný oheň do každej oblasti ťažkej karmy (kde je potrebná akútna očista). Preto vstúp do energie Deviatky s mimoriadnou úctou a rešpektom. Tento tón je najvhodnejšie využiť pre dorobenie starých vecí a ukončenie starých sporov.

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (15.3.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.