O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne/dnů (16.10 - 17.10.2011)

17.10.2011 00:04

17.10.2011 - Prosím, dávajte si dnes pozor na kolapsové stavy. Opatrnejšie vstávajte. Pozornejšie na cestách a na pracoviskách, kde by Vám tieto stavy mohli spôsobiť problém. Pite veľa vody, uzemňujte sa, vystrite sa a plynulo dýchajte a ľúbte sa :)

 

16.10.2011 - "Protisvetlo" polnocou skladá karty z rúk - milosť lásky, prijmite nehu, otvorte srdce a vytvorte dúhu. V sekcii Féva je vložený odkaz, v galérii Féva je vložených 8 kódov a v galérii mandala 2 nové mandaly. 

Prosím pána R. Veselého aby sa mi ozval (vyhrali ste mandalku, ale nemám na vás kontakt)

Kvantový skok medzi 3. - 5. dimenziou 16.10.2011

Je symbiózou 3., 4. a 5. dimenzie. Je to časopriestorová slučka do ktorej vstupujete spojením dvoch časov, ktoré sú akoby neustále vibrujúcimi časticami nachádzajúcimi sa v priestore univerza. Pohybom častíc dochádza k treniu, ktorého rýchlosť sa zvyšuje pribúdajúcim žiarením. To znamená, že priestor času v ktorom žijete v tretej dimenzii sa pôsobením žiarenia stáva rýchlejšie vibrujúcim priestorom času a Vy, ktorí ste jeho súčasťou sa tejto rýchlosti prispôsobujete doslova každou svojou bunkou.

     

Priestor a čas ako jedna realita Vášho sveta je akoby kružnica času v ktorej sa pohybujete. Táto kružnica je ohraničená frekvenciou Vašich atómov, nedovoľujúcich Vám sa premiestniť na iné miesto univerza. Zväčšujúcou sa rýchlosťou pohybu častíc prenikajúcim žiarením, zrýchľujúcim ich trenie, nastáva zlučovanie mikročastíc s časticami priestoru s vyššou frekvenciou. Sú situácie, kedy tento proces výrazne pociťujete ako následok prílevu intenzívnejšej vlny žiarenia - vibrácie. Nastávajú u Vás stavy, kedy ste doslova rozlámaní, máte problémy fyzického i psychického rázu.

     

Žiarenie /svetlo/ kóduje informácie do všetkých buniek. Zablokováva pôvodnú schému bunečnej bázy a súčasne vytvára novú. Celý proces sa prispôsobuje vlneniu novej dimenzie. Čiže jej frekvencii. Celý priebeh je postupne rastúcou vibráciou, kedy sa mení /zjemnohmotňuje/ telo, každý jeho orgán, tým že sa stáva organizmom s rýchlejšou vibráciou atómov, čo sa samozrejme premieta do každej bunky. Postupné zjemnohmotňovanie sa ukončuje momentom splynutia človeka s novou frekvenciou a tým i novou realitou. Človek sa stáva jemnohmotnejšou, svetelnejšou bytosťou.

Všetky prebiehajúce časti procesu sa dejú v súlade s najvyšším dobrom človeka a každého bioorganizmu nachádzajúceho sa vo Vašom priestore času.

     

Harmonizačne pôsobí v tomto procese zmien všetko čo pozitívne ovplyvňuje rovnováhu. To znamená - cviky zamerané na zlepšenie rovnováhy, trénovanie zraku zameraním sa v priestore na jeden konkrétny bod, počúvanie relaxačnej hudby, uvolňovacie cviky so zameraním na fyzický či psychický relax. A pokiaľ možno častý pobyt a pohyb v prírode, ktorá dopĺňa energiu, čistí, lieči, komplexne pôsobiac na celý čakrálny systém.

     

Človek ako tvor, ktorý sa vyvíja, rastie, je tak postupne prispôsobovaný evolučnému skoku v čase /vzostupu/. Posunu do novej vrstvy vedomia, predstavujúcej iný časopriestor. Čas je jednotný a jednotne vkladá do vedomia populácie zo všetkých strán jednotnej reality svoj kód vzostupu. Jedná sa o kódovací systém, ktorý vnáša do podvedomia človeka informáciu o bunkovej premene. Ako sa najvyššia vibrácia približuje k priestoru existencie človeka - zintenzívňuje sa pocit, že sa niečo deje, niečo mení. Je to zámer vkladania informácií, aby bol človek na zmenu pripravený.

     

Človek ako jedinečná bytosť je v strede záujmu univerza. V strede všetkého vedomia, ktoré zameriava svoj zrak na chvíľu vzostupu ľudskej populácie ako dôležitého a rozhodujúceho kroku expanzie vedomia a tým i celého bunečného základu.

     

Ľudia si v podstate neuvedomujú, že sa menia ako bytosť. Je to matrica, ktorá tisícročia posúvala človeka vpred, aby dosiahol evolučný stupeň. Do genetickej pamäti bol vložený kód, ktorý si niesol každý so sebou celým svojím evolučným rastom. Kód nového začiatku ľudskej existencie. Všetko čo súvisí s týmto kódom je vložené do jednotlivých buniek tela. Bunky sa prispôsobujú novej vibrácii, zosúlaďovaním sa so zadaným kódom vedomia. Kód je načítavanie pamäti génov. Otváranie genetickej pamäti, kedy si človek začína spomínať na dávno uplynulé deje. Na inkarnácie - čiže svoje minulé životy. Prenáša ho to na rôzne miesta víziami a snami, ktoré danú realitu akoby spriesvitňujú - zviditeľňujú. Dejú sa situácie, ktoré sa predtým nediali. Je to väzba na celú existenciu človeka. Väzba na všetko čo doposiaľ prežil. Či už v tomto živote, alebo v živote minulom, predminulom,.... Jednoducho sa dá povedať, že spomienky ožívajú. Človek ich zoraďuje podľa dôležitosti vývojového rastu. Triedi a zarovnáva do matrice tvoriacej doposiaľ jeho vývojový vzorec. Matricu /vzorec/ si môžete predstaviť ako kresbu, ktorá sa zjednocuje s kresbou /vzorcom/ novým, to znamená novej dimenzie. Napájaním cez štvorec času tvoriaci vertikálnosť i horizontálnosť priestoru v ktorom človek žije. Nastáva presúvanie - prenášanie všetkého čo biotop a genotyp tvorí. Premiestňovanie sa do nového štvorca, novej megakružnice času. Absolútnou premenou pôvodného organizmu pôsobením vzostupujúceho vedomia. Pretože vedomie ako základ - priorita evolúcie - je prepojením na každú hmotnú mikročasticu tela, buniek, génov.

     

Človek sa stáva novou bytosťou, vedomím splývajúc a rešpektujúc prioritný základ vedomia novej dimenzie, čiže času objektívneho.

     

Málokto z Vás si dokáže predstaviť tento proces centralizácie vedomia do novej časovej vrstvy. Je to mohutný, difúzne prebiehajúci prenos vedomia organických štruktúr v náväznosti na čas objektívny. Prechodom zo subjektívneho času nastáva expanzia do času objektívneho - je to pocit, akoby ste vykročili z domu v ktorom ste celý život žili /zavretí a obmedzovaní priestorove jeho múrmi/ na rozľahlé nekonečné pláne. Zisťujúc, že nie je len Váš múrmi uzavretý dom, ale aj iný nekonečný priestor v ktorom sa môžete podľa svojej vôľe pohybovať.

     

Toto vykročenie z tisícročí strávených v jednom uzavretom priestore jedného domu je vstupom do nového času, nového vedomia. Kedy človek dneška sa stáva človekom zajtrajška a súčasne včerajška. Pretože čas tu splýva a vytvára čas jednoliaty. Jedná sa o kvantový skok z mostíka hmotného sveta do sveta osvieteného, ožiareného láskou. Do sveta multidimenzionálneho vedomia.

     

Stávate sa transparentnejšou súčasťou Vášho transparentného nového sveta, založeného na nových princípoch a pravidlách. V novej existencii univerzálnej jednoty človeka s človekom ako multidimenzionálnej bytosti, jednotne splývajúcej s novou Zemou. Tvoriac tak jednotný organický celok, jednotne "dýchajúc", cítiac, konajúc v prospech celku. Bezpodmienečnosťou nastavenou novým stupňom vedomia. Stávate sa tým akoby jednotným organizmom už nedeleným na dve polarity dvoch pólov.

 

                                                                                                                       

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (16.10.2011 )

Datum: 17.10.2011

Vložil: Pavel N.

Titulek: Změny na astrální úrovni

V noci na dnešek (kolem 5hod.) se mi zdálo že vnímám silný bzučivý zvuk, poté jsem ve snu vyhlédl z okna na oblohu a viděl slunce, na kterém probíhalo současně mnoho erupcí, takže Slunce bylo v podstatě takové rozplyzlé. S těmi erupcemi se šířilo obrovské jasné světlo (nejlepší přirovnání včetně barvy je jako když si doma pustíte horské sluníčko). Kromě našeho Slunce vybuchovaly stejným světlem podobně i další vzdálené hvězdy/slunce.
Jestliže toto probíhá na astrální úrovni lze brzo zřejmě čekat nějaký výrazný projev i ve hmotě. Proto je asi také na Anjelske aktuální upozornění na kolapsové stavy ...

Záznamy: 1 - 1 ze 1