O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (27.12.2011)

28.12.2011 13:17

27.12.2011 - V sekcii Féva je vložený dnešný link s odkazom - Monosyntéza cez nukleoproteidovú bázu štruktúrou vedomia (text pribudne neskôr).

Myslite na svoje deti, na všetky deti Zeme, teda aj vás samotných.. Vstupujete bránou dvoch časov do času jednoty a tá má za úlohu zjednocovať, nie oddeľovať človeka človekom, nie deštruovať jeho myšlienkovým spôsobom, ale spojenými silami a výškou vedomia dovoliť Zemi rásť a rozkvitať do jej pôvodnej a veľkolepej planetárnej krásy. Vy tvoríte existenciu v realite tretieho rozmeru, vy tvoríte jej život, jeho vznik i zánik, preto si každý uvedomte svoj krok, spôsob akým budete odteraz po svojej zemskej ceste kráčať, v prospech vašej trojdimenzionálnej budúcnosti, otvára sa fraktál päťdimenzionálnej reality, osvecovaním tretej dimenzie Zeme, jej všetkých hrubohmotných častí, aby pomohol pochopiť jej zemskými jemnohmotnými princípmi, základný kód vedomia, ktorým je bezpodmienečná láska – ako budete konať, tak budete i žiť, vy i vaša trojdimenzionálna Zem.

 

 

Féva 27.12.2011 - Monosyntéza cez nukleoproteidovú bázu štruktúrou vedomia.

 

Vlákna DNA predstavujúce elektricitu magnetického tela sú jednosmerne prepájané cez vrstvu pôvodných vlákien kódovaním ich novej štruktúry. Nadobúdaním nových vlákien DNA, ktoré boli zablokované, získava vedomie človeka nové schopnosti. Vlákna sú aktívne pripájané, čiže aktivované mriežkou vedomia aby vytvorili novo-vláknovú DNA. Celý proces je vedený cez subštruktúry vedomia, cez bunečné blany k jadru buniek. Systém polarít a polaritného vedomia sa tým mení, aktivujú sa opäť nové schopnosti videnia, vnímania reality. Vlákna sú posplietané cez kódovanú sieť. Ich aktiváciou sa vytvára nová bunečná membrána, umožňujúca kĺbiť magnetickú polaritu vedomia. Magnetizmus je prioritným predpokladom novodimenzionálneho sveta, jeho dimenzionálnej reality. Póly a polarity sú aktivované najvyšším stupňom frekvencie v ktorej sa nachádzate. Celý proces jednotne prebieha v mikrokozme i makrokozme. Týka sa bunky človeka, človeka ako organickej bunky ako i makrokozmicky planéty Zeme ako planetárnej bunky vesmíru. Do bunky preniká vibrácia, vysokofrekvenčné žiarenie, ktorá má za úlohu zjednotiť dvojpolaritný systém, negovaním záporného pólu. Prebieha dematerializácia pôvodného. Celý proces je procesom vedomia kedy väzbou žiarenia sa jeho vysoká frekvencia dostáva do každej bunky a jej membrán. Mení sa celý systém tela, na fyzickej úrovni so sebou prináša zvýšenú potrebu spánku, pocit únavy, bolesti chrbtice, kĺbov, opuch končatín, spomaľuje sa krvný obeh, mení sa rytmus srdca, funkcia mozgových štruktúr. Pôvodné a kedysi funkčné vlákna, ktoré boli po dlhú dobu zablokované, sa aktiváciou viažu na dvojvláknovú DNA a uvádzajú do procesu evolučného vývoja schopnosti, ktorými kedysi človek disponoval – je to videnie, počutie, vnímanie iných vecí a javov, čo doteraz nebolo možné. Stav neutrálneho pásma, stav nula a jeho hladina v ktorej sa nachádzate umožňuje vnímať, registrovať akoby jeden i druhý svet súčasne. Mnohí z vás začínajú pozorovať realitu, ktorá doposiaľ nemohla byť videná. Je to rozvíjajúca sa schopnosť tela, ktoré previbrováva na novú úroveň. Telo, jeho systém je vyrovnávaný pôvodnou hladinou vedomia a prekódovávaný novou mriežkou vedomia na jeho novú štruktúru. Dochádza k rozširovaniu vedomia, kedy môže mať človek pocit, že už vníma oveľa väčší priestor, vedomím obsiahne oveľa viac realít ako len svoju pôvodnú v ktorej žije. Uvedomuje si ich existenciu, ale ešte ich fyzickým zrakom subjektívnej časopriestorovej existencie nevidí. Môžete mať pocity ako by vám niekto doslova nafukoval hlavu, pocity tlaku v hlave, v jednotlivých častiach mozgu, taktiež v krčnej a hrudnej chrbtici. Prúd vysokofrekvenčného žiarenia doslova rozťahuje mozgové blany a membrány buniek, ktoré sú ventrikulárne, čiže vnútrokomorovo, prepojené a to v rámci celého telesného systému. Človek a jeho telo tvorí štruktúrou vedomia mriežku, vedomie svojou výškou rozhoduje o elektricite i o magnetizme. Elektromagnetický systém tela človeka, je predpokladom pre existenciu v tretej, hrubohmotnej dimenzii, v ktorej sa človek ako bytosť univerza učí zákonitostiam hrubej hmoty, kladnému i zápornému náboju, pozitívnu i negatívnu, jeho princípom hrubohmotnej mriežky vedomia. Tento hrubohmotný stav sa týka každej mikročastice sveta polarít. Postupným kódovaním novej mriežky, v ktorej prevažuje kladný náboj sa menia molekuly, atómy, subatomárna úroveň. Prienikom dvoch realít svetla, dvoch druhov žiarenia telo nadobúda schopnosť jemnohmotnej magnetickej sféry, ktorá už predstavuje inú frekvenciu. Postupne, prienikom do inej reality sa magnetizmus prejavuje v pribúdajúcej miere a otvára tým i nové schopnosti, aktivuje telo kladným nábojom a človeka prenáša do novej sféry. Celý proces je podmienený výškou frekvencie, predstavujúcej výšku vedomia človeka. Nie každému sa v tejto dimenzii podarí dosiahnuť potrebný frekvenčný stupeň, je to jeho voľba. Nie každý človek tejto dimenzie je schopný absolvovať prienik do inej reality, čiže vrstvy času. Je potrebné vás upozorniť na skutočnosť, že meniaca sa realita, čiže frekvencia môže navodiť i také situácie, že vysokofrekvenčne vibrujúci človek sa môže pred očami druhého zrazu doslova stratiť :) Sú to skoky v čase, jedná sa o telekinézu, prenesenie sa inou vibráciou na iné miesto, je to splynutie s novou realitou, ktoré svojou vibráciou zodpovedá novonadobudnutej vibrácii vášho tela. Človek môže cítiť, že takýto stav nastane, začne sa vnútorne akoby strácať vo svojej realite, rozplývať, je to zvláštny stav akoby neexistovania v danej existencii, pocit odhmotňovania tela. Ten istý proces prebieha so Zemou, ktorá sa prepája na novú svetelnú mriežku a súčasne odpája od mriežky pôvodnej. Zem sa z ilúzie hrubohmotnej existencie premieta vyššie, do vyššej vrstvy špirály jej vedomia, korešpondujúcej nadobudnutej výške frekvencie. Pôvodná zaberá priestor trojdimenzionálneho sveta ako i osobnej mriežky tela človeka tetraederickej špirály. Trojdimenzionálna hrubohmotná štruktúra Zeme tak zostáva súčasťou trojdimenzionálnej mriežky hrubohmotného tela i naďalej a tvorí jeho existenciu. Nová svetelná mriežka sa stáva plne aktívna a s ňou i novoprojektovaná Zem, ako i nový frekvenciou vedomia vzostúpený človek. Oddelia sa reality kĺbením časov. Začína existencia v novej, dovtedy neviditeľnej časovej vrstve, nastáva vzostupu vedomia i tela. Vzostupujúci človek sa oslobodzuje od hrubohmotnej sféry, ktorá svojou nadobudnutou frekvenciou už preňho nie je možná. Stáva sa bytosťou novej dimenzie, tej časti fraktálu, ktorá je súčasťou novej, vyššej vrstvy vedomia. Všetky zmeny neustále prebiehajú súčasne v mikro i makro realite. Determinovaním hrubohmotnej mriežky, prebieha determinácia jemnohmotného tela a vedomia určujúcimi pravidlami jedného či druhého sveta. Vaše deti to vedia, vedia že sa nachádzate tesne pred vzostupom vedomia, sú rozihrané, rozšantené, neudržateľné, tešia sa, spievajú, sú plne aktívne i aktivované. Vaše telá sú pripravené absolvovať tento gigantický skok v čase, aktivovaním bunečných membrán, cirkuláciou fotónového žiarenia, aktivovaním ďalších vlákien DNA, nastáva proces demateralizácie fyzična, prekódovaním na jemnohmotné telá. Hneď v úvodnom štádiu nemusí nastať stav kedy tento priestor trojdimenzionálnej reality opustíte nadobro :), budú aktivované všetky novo-frekvenčné schopnosti makrokozmickej multidimenzionality. Brána vedomia sa cez čakrálny kanál aktívne rozširuje, ste súčasťou tohto kanálu a tvoríte ním nový svet. Deti, ktoré prišli povzniesť Zem majú tento kanál otvorený, vidia a poznajú oba, tak rozdielne svety, vedia čo bude nasledovať, vedú vás, vedia že realita tretej dimenzie preniká do reality multidimenzionálneho jednotného ja – človeka svetelného.

 

S láskou Féva

 

Odkaz a video je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (27.12.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.