O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (6.2.-7.2.2012)

07.02.2012 19:57

7.2.2012 - V sekcii Féwa je vložená dnešná správa. V galérii Féwa sú vložené tri kódy. V galérii Mandala sú vložené nové mandaly. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

6.2.2012 - V sekcii Féwa je vložená aktuálna informácia o vstupe lodí GF cez Kuiperov pás, a ich ukotvovanie nad Zemou. 

 

V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad. Premiéra prvého dielu relácie Majky Rob - Medzi nebom a Zemou o 20:00 online na www.radiosazava.cz

 

 

 

Féwa 7. 2. 2012

 

Frekvenčná hladina vibrácií prichádzajúcich k Zemi stúpa a ukotvuje sa v krištalickej mriežke siete vedomia populácie. Prestupuje Zemou smerom k jadru a refrakciou sa vracia späť ku stredu galaxie. Táto cirkulácia vibrácií je ukotvovaná loďami sústredenými v prstencovitej vrstve okolo Zeme do jednotlivých uzlov siete. Proces má parabolickú postupnosť. Lode sú systémové a systémovou väzbou sú prepojené na bytosti vyslané na Zem. Tento systém sa viaže na sieť vedomia a je tak vytváraný ochranný štít ako bariéra pred vniknutím inej energie ako je energia lásky. 

 

Je to zámer galaxie, kedy prúdením žiarenia prichádzajúceho k zemskému jadru sa kontaktom s nanosférou Zeme v nej ukotvuje a súčasne projektuje vyššie do novej mriežky vedomia novej Zeme, ktorá predstavuje subjektívnu transformáciu v objektívnom čase. Mriežka je jednotná pre všetky bytosti svetla žijúce v multidimenzionálnej sfére. Každý krok, ktorý urobíte, každý moment Vášho života bude už plne podporovaný láskou a láskou triedený. Pretože Kristova sieť je zlatou pečaťou Vášho vedomia. Pečaťou bezpodmienečnej lásky v jednote. Je to mriežka od ktorej ste dlhý čas boli oddelení obdobím temna.

 

Aktivovaním krištalickej kristovskej siete, kedy prebieha optické - čiže magnetické - prepólovávanie zemského jadra, väzbou na stredový krištál, sa natáča magnetická strelka Zeme doprava a aktivuje sa srdcová čakra Zeme v strede Európy. To je dôvod, prečo sa rozbieha intenzívne dianie na Slovensku. Aktivovanou srdcovou čakrou Zeme - magnetizmom - pribúda jej intenzita podporovaná prebiehajúcim magnetickým prepólovávaním. Ako mohutná vzdúvajúca sa vlna pokračuje ďalšími časťami kontinentu a kontinentov. Magnetizmus je veľmi dôležitým parametrom, pretože v realite novej časovej zóny /5D/ už telo stráca elektromagnetizmus a stáva sa telom magnetickým. 

 

Body, uzly, kristovskej siete sú niečo ako energetické centrá spájajúce krištalické geometrické tvary. Jedná sa o bodový systém Univerza. Z týchto uzlov preniká vibrácia k zemskému povrchu a špirálovite sa napája na matricu 3D reality Zeme. Je to akoby zemská kostra tejto existencie, predstavujúca myšlienkové formy. Aj ona má uzly, kadiaľ prúdi vesmírna energia jednotlivými kanálmi. 

 

Štvorec času sa viaže cez časovú slučku na inú realitu iného časopriestoru a vesicou piscis sa ním prepája a zjednocuje, prekĺznutím do novej časovej reality. Zem je tak diametrálne prepólovávaná na nový celosvetový systém, nových magnetických princípov, ktorý neguje doposiaľ platné pravidlá jej existencie. 

 

Človek, ako kozmická bytosť, má svoje fyzické telo predstavujúce frekvenciu atómov v tretej vrstve času. Okrem toho má svoje ďalšie jemnohmotné telá, ktoré zrakom nie sú v tejto dimenzii viditeľné. Fyzická štruktúra - hrubohmotné telo - prešlo pred 2 a pol rokom synchrónnou aktiváciou centrálnymi telesnými čakrami, kedy sa pozdĺž nervových dráh CNS vytvárali svetelné nové dráhy. Tieto dráhy sa prepájali s nadfyzickou úrovňou jemnohmotného tela, aktivovaním ich jednotlivých bodov. Proces prebiehal psychochirurgicky. Každý telesný systém je napojený na sieť vedomia a cez túto sieť prebiehalo globálne aktivovanie nových svetelných dráh. Samozrejme sa jedná aj o prepojenie cez Mer-Ka-Bu. Momentom vzostupu do novej časovej sféry budú jednotlivé dráhy tela aktivované centrálnym transformačným kódom. Celý náročný proces, ktorý prebiehal a prebieha je pomocou. Je súčasťou projektu iných planetárnych systémov - a to prvýkrát v histórii ľudsta - predstavujúcich multudimenzionálne vedomie jednoty a lásky. 

 

Ale neznamená to, že nikto z Vás nemusí nič robiť a môže zostať sedieť, či stáť. Čakať, že príde niekto, kto ho zmení a všetko urobí sám. Tento krok bol realizovaný bytosťami iných časových sfér, aby telesný systém človeka ľahšie zvládol magnetické prepólovanie v čase. Ale celý proces vzostupu je o každom z Vás. O Vašom konaní, uvedomení si, prijatí. 

 

Vy aj Vaša Zem, ktorá vie, že prichádza iný transparentný čas novoveku, máte eminentnú snahu vzostúpiť. Vy, každý jednotlivec svojím individuálnym vedomím. Každý jeden z Vás pozná a ovláda všetky zákonitosti. Či si to uvedomuje, alebo nie.

 

Spazmus, ktorý nastane v momente vzostupu je nanosekundovým prekódovaním do nového nehrubohmotného tela. Budete pociťovať neopísateľnú vibráciu v každej čiastočke fyzična. Ale nemusíte sa ničoho báť. Dostanete sa akoby do nekonečného energetického víru. Z pohľadu človeka stojaceho oproti Vám a predstavujúceho vedomie tretej časovej vrstvy sa stanete neviditeľní. Celý proces sa bude týkať tých, ktorí dosiahli najvyššiu vibráciu frekvencie zodpovedajúcej piatej časovej vrstve, čiže piatej dimenzii. Budú previbrovávajúcimi bytosťami - kontaktom frekvencie s nanoštruktúrami vedomia jedinca a globálneho vedomia novej Zeme. 

 

Môžete si to predstaviť ako projekciu. Kedy sa človek žijúci vo sfére 3D reality preprojektuje priebežne prebiehajúcim ukotvovaním sa v novej časovej vrstve. Celý dej budete vnímať ako plávanie v priestore absolútna, kde nebudete nič vidieť. Budete len vnímať, že ste. Budete preciťovať rovinou absolútnej rovnováhy jednotu s nekonečnosťou všetkého čo je. Časová relácia bude u každého individuálna, čo sa týka hladiny vnímania času. Niekto bude mať dojem, že je v tomto stave celé stáročia. Niekomu sa bude tento čas zdať relatívne krátky. Oficiálne z pohľadu Vášho merania času bude trvať tri dni. 

 

Ukotvenie sa Zeme cez fázu "0" bude prebiehať iným systémom vedomia planetárnej matrice. Tak ako človek má svoj centrálny kód vedomia, tak aj Zem ho má. Človek sa vo chvíli "prebudenia" - čiže premiestnenia sa do nového tela a novej zemskej matrice, odpojí a pripojí k novému telu Zeme. Zem - ako planéta - sa prepóluje do jej novovytvorených štruktúr, ktoré sú v nadzemskej časti. Táto krištalická sféra piatej dimenzie kompletne prepóluje cez jednotlivé uzly jej novú vrstvu a nastane aktivácia novej Zeme. Tá pôvodná, stará, bude pokračovať v 3D realite.....do chvíle galaktickej planetárnej transformácie. Tento planetárny vzostup sa týka všetkých vzostupujúcich planét s prioritným prihliadnutím na Zem. Zem prejde procesom čistenia, ale nezanikne. Bude opäť vytvárať svoj evolučný okruh. Na novej Zemi bude nová forma života - jeho vyššej spirituálnej existencie - v zmysle jemnohmotna. Človek, ktorý sa stane súčasťou tejto Zeme, bude mať všetko po čom túži, bude tvoriť svojím vedomím svoj svet. Síce už nie hrubohmotný, ale predstavujúci formu jemných organických štruktúr. Nič anorganické neprenikne do sféry nového času, nového vedomia. Pretože táto časová vrstva už predstavuje inú matricu, iný systém. 

 

Aktiváciou siete nastáva proces v ktorom nikto kto nekoná podľa princípov lásky, nebude mať šancu ďalej "rásť" svojím diametrálne odlišným spôsobom doterajšieho myslenia, konania, tvorenia. Všetci, ktorí ste vedomím vzostupujúcim do novej časovej vrstvy - odložte obavy a strach. Všetko sa podarí.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

Aktuálna informácia 6. 2. 2012 19:40

 

Cez Kuiperov pás vstupujú ďalšie a ďalšie lode Galaktickej federácie svetla. Je to mnohopočetná flotila, rátajúca tisíce bielych transparentných lodí dimenzií svetla. Ukotvujú sa nad krištalickou mnohodimenzionálnou sieťou vedomia. Celý trajekt lodí je vedený pracovníkmi svetla na Zemi, ktorí sú za účelom pomoci na Zem vyslaní. Sú to bytosti, ktoré sú v hrubohmotných telách od ich narodenia /väčšinou sa jedná o bytosti zo Sombrera, Cassiopei,...planét Maia, Mintaka / a súčasne sa do tohto procesu zapájajú bytosti vyšších frekvencií, žijúce v podzemských vrstvách. Alebo sa jedná o novovtelené duše, ktoré sa okamžitou výmenou premiestnili do konkrétneho tela a súčasne späť do planetárneho systému, ktorým boli vyslané. Táto výmena prebehla na základe dohody duší.

 

 

Tieto lode majú za úlohu strážiť Zem pred prípadným ohrozením zhora inými entitami, alebo dopadom asteroidov či komét. Táto situácia nastala napríklad nedávno impulzom energetického systému Jupitera. Jupiter v súčasnosti načítava planetárnym vedomím prostredníctvom svojich planetoidov novovytvorenú mriežku vedomia, ktorá je v nadzemskej sfére. Toto načítavanie pokračuje zrýchleným procesom vedomia populácie. 

 

 

Jednotne s načítavaním vedomia Zeme prebieha i načítavanie vedomia ďalších vzostupujúcich planét. Človek je individuálna evolučná bytosť, vzostupujúca separátne. Zemské vedomie tvorí planetárny systém vedomia.   

 

 

Živočíšna ríša má svoju sieť vedomia, ktorá je transparentná, ale predstavuje inú matricu, inú mriežku. Podľa živočíšnych druhov.

 

 

Ľudská mriežka je mriežkou genotypu - bytosti - človeka

 

- ktorý je v rámci vesmíru mimoriadny. Aktivovaním centrálneho kódu tela získa opäť svoje schopnosti.Žiarenie prenikajúce až k jadru Zeme sa spätne vracia do nadzemskej sféry a je udržiavané okolo Zeme ako frekvencia vibrujúceho svetla /žiarenia/, tvoriaceho neviditeľnú vrstvu - akoby prstenec. Jednotlivé lode ukotvujú žiarenie princípom prepájania frekvencie - cez krištalickú sieť - v jej jednotlivých uzloch a ich špirálach, ktoré sú nasmerované na Zem. Na miesta, ktoré sú evidované ako časopriestorové uzly a posvätné miesta Zeme.

 

 

 

07/02/12   11 IK DUŠEVNO-ČISTIACI SPEKTRÁLNOBIELY VIETOR 

 

2


Je to dobrý deň spojiť sa so Zdrojom Všetkého

 

VIETOR, TO JE DYCH ŽIVOTA A DUCHA, KTORÝ STELESŇUJE TOK ENERGIE, ROZPTYĽUJÚCU ZASIEVANIE SEMIENOK LÁSKYPLNÝCH IDEÍ...TO JE DUCHOVNÁ INŠPIRÁCIA ROJKOV A VIZIONÁROV...VIETOR JE ENERGIA PRÍRODNÝCH CYKLOV POČASIA, ERÓZIE A KULTÚRNYCH ZMIEN.

 

Moje vnútro ducha je neuveriteľne preplnené negatívnymi myšlienkami. Teraz sa neutralizuje to, čo sa stalo, čo je nepoužiteľné alebo škodlivé. Dnes strávim chaotické pole myslenia, združujúce rôzne argumenty a integrujem to, čo je rozptýlené. Teraz vytvorím nového ducha do ríš zmyslov. 


Transformácia z tieňa

Nauč sa preciťovať vzťah s duchovnom, nasleduj svoju intuíciu. 
Komunikácia ... 

Dni označené symbolom IK majú veľmi nepokojný priebeh, kedy dosiahnu odtieň vzorcov príčiny. Biely Vietor prináša prvotný poriadok, v ktorom sú programy celkového uzdravenia. Skúsenosti získané v tomto dni môžu byť veľmi nepríjemné. Predovšetkým, kontrolujú, ako ďaleko naše ego bráni realizácii programu, vybraného kedysi cez dušu. V obzvlášť bolestnej ceste je kladený dôraz na naše nezodpovedné, nepoctivo nízkym oceneného JA.

 

Vzhľadom na to, že Biely Vietor čerpá bezprostredne energiu zo zdroja, môže u duchovne rozvinutých bytostí vyžarovať v tomto dni moc duchovnej zrelosti, ktorý nielen že môže oduševniť fyzický svet, ale dokáže ho vyviesť zo všeobecného chaosu.

Biela Veterná energia môže veľmi špecifickým spôsobom odhaliť aspekty komunikácie s našim vyšším "ja", a "s priateľským úsmevom na tvári", aby nám ukázal dôležitú jedinečnosť. 


V IK, ktorý má priame spojenie so zdrojom, vibruje duchovná čistota a sila, ktorá neustále vedie náš osobnostný vývoj. Vibrujú tam tiež všetky naše originály, vďaka ktorým môžete nadviazať kontakt s vyššími stupňami vedomia.

 

TÓN SPEKTRA 11 – ČISTIACA SILA A UVOĽŇOVANIE NAPäTIA 
JEDENÁSTKA je procesom rozpadu, ktorý vymýva všetky staré vrstvy živého stvorenia. JEDENÁSTKA je sila, vnášajúca svetlo do VŠETKÉHO-ČO-JE, transformujúca zastarané vzorce a štruktúry, uvoľňujúca veci, ktoré už ďalej neslúžia.

 

Dovoľ uvoľneniu komplikácií. Nechaj ich jednoducho premeniť do požehnania. Sila jedenástky prináša do tvojho vedomia falošné učenia viery, podporovanie ideálov a mylné predstavy. Sleduj a starostlivo kontroluj, či sú vhodné, vyskúšaj ich a v prípade potreby zmeň. Zisti, čo sa v tvojom živote zdá byť disharmonické, čo ti nesedí a čo ťa veľmi trápi. Skús to zastaviť! Pozoruj vonkajší vzhľad svojho života. Prijmi lekcie disharmónie bez nátlaku a hodnotenia. Postupne sa krehké steny tvojho vnútorného odporu zrútia sami od seba. Cesta cez výzvy, obmedzenia a úskalia života ťa zavedú do vyššej roviny múdrosti. Ty sám si to, čo ťa obmedzuje v živote. Otvor sa múdrosti vesmíru a očakávaj odpovede. Priprav sa na zmenu!

 

ÁNO, RÚCAJÚ SA STARÉ TRHLINY, STARÉ FASÁDY A ZHNITÉ MÚRY
ÁNO, PREBÍJA SA ČISTOTA PRAVDIVÉHO ZMYSLU BYTIA!

 

V jedenástom tóne vchádza sila očistnej energie. Tento vzorec môže spôsobiť početné turbulencie, pretože musí vymiesť z cesty "toxický" odpad, nahromadený na prelome desiatich dní vibrácií. Výsledok činnosti (cieľ) je tu odvodený z uvoľňovania napätia. V spektrálnom tóne, sa sústreďujú sily, vlastniace zdroje lásky. V duchovnom zmysle milosti je to najväčší duchovný dar, pretože to znamená oslobodenie sa od karmického bremena cez spásonosnú silu lásky. 


V každej vibrácii tónu jedenásteho prechádzajú dni veľkou organizáciou. Prísľub čistenia, uvoľnenia a celková neutralizácia odpadov. Nezabudnite však, že vykonávajúce sily môžu spôsobiť radikálny obrat, môžu vstúpiť niekedy aj násilne! Ak bola doba bohatá na udalosti, bude jedenástka mať intenzívny priebeh. Prostredníctvom tónov energetického spektra, značná časť všetkého, čo je zbytočné, bude hodená do koša. S touto vedomosťou môžeme väčšinu dní s tónom jedenástky robiť jarné upratovanie vo vedomí, a to najmä v pocitoch, emóciách a v myšlienkach.

 

Autor: Monika Czyrek

Voľný preklad: Alexander Rymarenko

https://monikaczyrek.blogspot.com/2012/02/070212-11-ik-oczyszczenie-przestzreni.html

 

 

 

06/02/12   10 IMIX Prejav Planetárneho Červeného Draka

 

1

 

Ľudská vibrácia je obdarovaná múdrosťou a silou vôle. DESIATY deň vám hovorí, dôverovať prirodzeným procesom a nerobiť nič násilím.

 

Je to dobrý deň prijať nový začiatok

 

IMIX - Je začiatok všetkých vecí a prvotných tvorivých síl.

Teraz vidím výsledky mojej slobodnej vôle a dôsledky mojej vlastnej vôle. Dnes neutečiem od toho, čo som vytvoril, avšak som pripravený objať to stvorenie pre seba, čo som nechcel priznať. Každý čin predsúva tvorivá myseľ. Teraz som si uvedomil, že moja myseľ môže budovať alebo ničiť.

 

Transformácia z tieňa

Ver nádherným obrazom, kde dostávaš v živote to, čo potrebuješ. Otvor sa prijímaniu. Hovor o svojich pocitoch, potrebách a snoch.

 

Potraviny, dôvera, viera …

Červený Drak, bez ohľadu na sprievodné tóny dňov, vždy prináša úlohu dôvery. Dni vybavené pečiatkou na pole tieňa, sa môžu prejaviť strachom, bezmocnosťou, stratou, chaotickými prejavmi, postojom a "nadsadeným" egom, pretože červený drak symbolizuje svet hmoty. Pod vplyvom tieňa energií, môžu vzniknúť silné impulzy, k prejavom postranným úmyslov v túžbe ovládať, byť lakomý a chamtivý.

 

Pozitívny účinok IMIX sa prejavuje ochotou konať, byť aktívny, nadšený, sebadôvera a sebaúcta. Prýlev dennej energie poskytuje starostlivosť, môže zvýrazniť "materské" teplo, pokoj. Záležitosti, na ktoré Červený Drak pripisuje osobitný význam, sú materiálne veci, otázky výživy, rovnako ako radosť zo života.

 

10 TÓN planetárna MANIFESTÁCIA

DESIATKA otvára dvere k tajomstvu vyššej realizácie. Čaká ťa veľa možností. Tu sa spájajú dva svety - fyzický a duchovný. Pamätaj si, že kľúčom realizácie tvojej božskej podstaty je čistota úmyslov. Mysli na to, čo by chcelo realizovať tvoje srdce?

 

Ak si bezprostredne zviazaný s DESIATKOU, mal by si sa pozrieť na jeho základy. Zváž, pre ktoré štruktúry a systémy viery na základoch tvojej reality, sa nachádza tvoj prístup k životu? Akými zásadami sa riadiš a čo ovplyvňuje tvoje rozhodnutie? Teraz môžeš vytvoriť nový, stabilný základ, pod jednou podmienkou: musíš chcieť stelesňiť podstatu svojho Hviezdneho znamenia vo všetkom, kde a kým si na tejto Zemi! TEN je kľúčom k nájdeniu pravej identity. 


AK HARMONIZUJEŠ S VESMÍROM, TVOJA MANIFESTÁCIA NEVYTVÁRA ŽIADNE NEBEZPEČNÉ ODPADKY, LEN PRIRODZENÝ VEDĽAJŠÍ PRODUKT!

 

DESIATEHO dňa, každá vibrácia obsahuje bod manifestácie. Všetko, čo vzlietlo z impulzného zdroja v tóne ako prvý, v tóne desiatom nakoniec dosiahne cieľa. Čo sa stane viditeľné na pozemskom pódiu života, predznamená pečat vedľa tónu DESIATKY. 

Tón vibrujúcej planetárnej energie, umožňuje realizáciu plánov. 


Tón Desiateho dňa má jedinečnú výraz jedinečnej sily. To sa týka rovnako procesu karmického, bežiaceho vo vibrácii, rovnako aj duchovného vývoja. Tieto dni sú veľmi dôležité, pretože ukazujú vzájomné prepojenia karmy v rodinách a v prostredí.

 

Autor: Monika Czyrek

Voľný preklad: Alexander Rymarenko

https://monikaczyrek.blogspot.com/2012/02/060212-10-imix-manifestacja-zaufania.html

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (6.2.-7.2.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.