O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Archanděl Metatron – Rok 2012

22.01.2012 09:37

Tento článek doporučuji si několikrát přečíst a promeditovat, stojí to za to....!!!

Mé milované skupinky světla, je to pro mě taková radost opět se touto cestou propojit s vašimi energiemi. Je toho mnoho, o co se s vámi chci podělit na téma změn, které se odehrávají na vnitřních rovinách, na Zemi a ve vaší vlastní realitě. Mnohým se ve vaší realitě zdá vše naprosto stejné, což může být pravda z fyzické perspektivy, ale energeticky se toho nyní děje mnoho a tento vývoj bude pokračovat po celý rok 2012.

 

Tato doba byla každou duší na Zemi dlouho očekávána, protože vy všichni jste uzavřeli smlouvu, že během tohoto období evoluce vstoupíte na pevné základy Země. Je třeba zeptat se sebe sama, proč tu v tomto čase jste. Mohu vám to vysvětlit, ale je důležité, aby každá duše měla povědomí či pochopení, proč je na Zemi právě v tomto okamžiku. Pokud dosáhnete pochopení, pak zjistíte, že jste schopni užívat energie roku 2012 k obrovskému zesílení svého růstu. Mnoho lidí na Zemi se nyní cítí více než kdy předtím propojení se Stvořitelem a duchovními rovinami, ale jsou také někteří, kteří se cítí více ztraceni, než jak to kdy dříve zažili. Rozumí sice nádheře energií a znají svou vlastní velkolepost, ale přesto jsou nejistí v tom, čeho potřebují na Zemi dosáhnout, zda to spočívá v jejich fyzické realitě, či v duchovním růstu. Někteří lidé, kteří se takto cítí, původně neuzavřeli smlouvu, že zde budou v tomto svém současném životě, ale prošli již hlubokým vývojem a jejich duše si přála pokračovat touto cestou růstu, spíše než na vnitřních rovinách či na vzdálené hvězdě. Jiní několikrát změnili svou smlouvu duše se Zemí kvůli svému růstu a tak se potřebují znovu spojit se svými vlastními energiemi a stanovit si nové plány.

Věděli jsme, že rok 2012 se projeví, ale nevěděli jsme kdy nebo jak dlouho to bude trvat, než se zrealizuje. Toto může vypadat jako podivná věta, protože rok 2012 samozřejmě následuje po roce 2011, ale rychlost času může být významně přizpůsobena vývoji podle rychlosti růstu lidstva. Několik let se může odehrát na malém časoprostoru, zatímco několik dní může být podstatně prodlouženo, ale těm, kdo jsou na Zemi, se zdá, že čas běží normálně. Některé duše při svém narození na Zem nevěděly, zda rok 2012 zažijí ve svém současném či některém dalším životě. Může se zdát, že duše se utkává s úrovní nejistoty, ale duše neustále dělá nové plány a smlouvy po celou dobu vtělování na Zemi a vesmír je energie plynoucí mnohem více, než si umíte představit. Můžete být často žádáni, abyste šli s proudem, ať už je to energie, okolnosti či zkušenosti; toto je nanejvýš vhodné pro duši, která se stává flexibilním majákem světla. Mnoho lidí by si přálo, aby byly Stvořitelův vesmír a vnitřní roviny strukturované, ale ve skutečnosti nejsou, my všichni rosteme stejně jako vy a růst vyžaduje flexibilitu a důvěru ve vůli Stvořitele. Protože jsme nyní v roce 2012, přál bych si, abyste pochopili, že dovolit si být flexibilní a následovat tok energie (tedy odpovídající tok energie), je nyní důležitější, než kdy předtím.

Změna se ve vašem bytí a ve vnitřních rovinách projevuje v každém okamžiku, což může způsobovat, že se někteří cítí unavení a jiní nejistí, ale pokud dokážete přizpůsobit svou mysl této realitě a pochopíte, že každičký den může být jiný, mohou se začít dít zázraky a může se manifestovat neočekávané; pak dokážete být flexibilnější a pohybovat se s energiemi, které jsou ukotvovány. Nynější energie jsou rychlejší a více propojené se Stvořitelem, což znamená, že vše se může manifestovat rychleji, ale je také příznačné, že to, co zhmotňujete, musí být sladěno se Stvořitelovým světlem. Někteří lidé se setkávají s těžkostmi, protože se opravdu nespojili se svou duší, aspektem Stvořitele, aby následovali její vedení. Myšlenky pocházející z mysli a osobnosti se samozřejmě zhmotní, ale aby bylo dosaženo mocné manifestace, musí být tyto myšlenky urychleny duší jednotlivce. Země a vaše duše jsou nyní více sladěny se Stvořitelem, ale je třeba změnit vaše chápání sebe sama, abyste také začali plněji spolupracovat se svou duší. Proto jsem se vás na samém začátku svého poselství ptal, proč jste si vybrali být zde v tomto roce 2012. Vy jste si to opravdu vybrali a pro vaše rozhodnutí existuje nějaký důvod, ale pouze vaše duše vám jej může říci. Důvod je pro každou duši jedinečný, může to být něco opravdu jednoduchého nebo je zde nějaká cesta, na kterou se máte vydat.

Já vás ale po pravdě nežádám, abyste odhalili svůj skutečný účel, to přijde časem a s dalším růstem, bude vám to odhaleno, až budete připraveni. Já vás žádám, abyste odkryli, co pro vás, pro vaši duši znamená tato doba. Zeptejte se své duše ‘Co pro mě znamená rok 2012?’ a nechte k sobě přijít odpověď, až bude správný čas. To vám na vaší duchovní cestě obrovsky pomůže a ukotví to flexibilitu a velkou ochranu pro dobu změn. Také bych rád, abyste pochopili, že odpověď je zcela patřičná pro vás a ne pro nikoho jiného. Jestliže někdo jiný dostane odlišnou odpověď, než je ta vaše, žádná z nich není nesprávná a netřeba to jakkoli posuzovat. Klíčem je přijetí a uznání, že jsme všichni z totožné energie Stvořitele ale s různými cestami, i když jdeme po stejné straně ulice. Můžeme slyšet různá vysvětlení energií roku 2012, všechna jsou odpovídající a cenná; pro civilizaci je nyní nutné mít naprostý respekt jednoho člověka ke druhému. Vaše cesta je jen vaší vlastní a není třeba, abyste posuzovali nebo popírali cestu druhého. Cítím, že je na místě toto s vámi nyní sdílet, protože chceme na Zemi manifestovat Věk Lásky – Nebe na Zemi, takže s energií lásky také můžeme vidět projevy naprostého respektu. V energiích roku 2012 vidím, že lidstvo zažívá a bude zažívat větší zplnomocnění, magická zářivá nitka kreativity se proplétá realitou a podporuje četné projevy lásky a tvořivosti. Jakoby vycházelo nové slunce a jeho světlo dopadalo na všechno, všechny energie a vědomí, které se vylaďovalo a propojovalo se Zemí a vaším bytím. Jakoby již byla vybudována struktura, ale teď byla učiněna konečná nastavení a struktura je nyní pevná a nepohnutelná.

Toto je jeden z důvodů, že i vaše pocity jsou více vyladěné, vše se přesunulo na své místo a to umožňuje, aby mohlo proudit více energie, svobodně a s lehkostí. Není třeba nějak zvlášť těžit z vašeho hlubšího propojení a schopnosti přitáhnout si více světla do vašeho bytí, protože nyní máte nástroje, abyste se mohli zcela koupat v čistých a milujících energiích Stvořitele, abyste posílili svůj růst. Zatímco vás vaši průvodci stále koupají ve světle a vysokých vibracích, vstoupili jste nyní do doby, kdy jste zodpovědnější za svůj vlastní duchovní růst a realitu na Zemi. To je jeden důvod, proč se někteří cítí ztraceni; úžasné vedení jejich průvodců s nimi bude vždy, ale průvodci jim umožňují dýchat svobodněji a stát se v mnoha směrech nezávislejšími. Důvodem k tomu je, že jednotlivcům je dáno více prostoru, aby se propojili se svou duší a plněji pochopili její moudrost. Ve skutečnosti nejste opuštěni ani vám není dána větší zodpovědnost, ale jste dáni do ještě schopnějších rukou své duše a jejích nekonečných propojení. Dá se to přirovnat ke změně místa ve třídě. Dříve se vám možná líbilo sedět někde vzadu, kde jste byli obklopeni svými průvodci, nyní jste byli požádáni, abyste si přesedli dopředu a seděli se svou duší. Vaši průvodci vás následují, ale dávají vaší duši prostor k integraci. Vepředu vidíte víc, všemu rozumíte s větší jasností a máte k dispozici aspekt sebe sama, který vám stále pomáhá. Je to právě přesun z místa vzadu ve třídě na místo vepředu, který je skličující a zatímco toto probíhá, musíte se znovu naučit jazyku své duše. Mnoho lidí zažívá tuto svobodu mezi průvodci, kteří vás velmi podporují, a duší, která se integruje, aby mohla vykonat více práce. Proto se může projevit nějaký zmatek nebo strach. Nyní je důležité propojovat se se svou duší s tímto pochopením, že s ní máte nyní za podpory svých průvodců plněji pracovat. Můžete si afirmovat, že se odevzdáváte plnějšímu propojení se svou duší. Dokonce i ti, kteří si své duše jsou již dávno vědomi, v této době prošli či procházejí tímto přesunem, aby bylo duši umožněno zažít ještě větší zplnomocnění.

Odevzdání se je pro rok 2012 velmi vhodné slovo, znamená odevzdat se své duši a jejímu vyjadřování, odevzdat se propojení s vaší monádou, odevzdat se touhám vaší duše, odevzdat se tomu, co pro vás znamená rok 2012 a umožnit, aby se vaše odevzdání současně manifestovalo jako nová proudící energie. Nezapomeňte, že odevzdání, i když představuje pevné ohnisko, neznamená, že nemůže být flexibilní. Oddanost, která je silná, ale ne sveřepá oddanost, která je nezaujatá. Pochopení tohoto pojetí přináší větší svobodu, když je přeneseno do reality. Schopnost být oddaný, silný a soustředěný, ale kolébat se v proudu energie a pohnout se, když vás k tomu energie vede, ať už impulz přichází od duše či od Stvořitele.

Mohli bychom 2012 pojmenovat jako ‘Rok Duše’, protože právě skrze větší projevení vaší duše se manifestuje Věk Lásky. Konec konců je duše všemi čistými energiemi Stvořitele, takže plnější projevení vaší duše proudem sebevyjádření bude znamenat manifestaci mnoha krásných vibrací ve vašem bytí, v lidstvu a na Zemi. Představte si krásu své duše, jak se před vámi zhmotní skrze vše, co vidíte a cítíte, potom si představte každého člověka na Zemi, jak dosáhne téhož – bylo by to skutečné stvoření krásy.

Tento rok je pro vaši duši testovacím terénem, je třeba umožnit duši větší sebevyjádření a využít tohoto času k experimentu. Zaměřte se na svou duši a nechte ji postupovat vpřed, protože od 12-12-12 Stvořitel znásobí vše, čím jste, vše co jste vytvořili a vše, po čem toužíte. Je důležité pochopit, že toto je doba, kdy opravdu začíná váš duchovní rozvoj a přesouvá se do dalšího stádia růstu, protože se stáváte jedním se svou duší. Nádhernou odměnou v této době experimentování a rozvoje vaší duše a zplnomocňování vaší duše bude větší prostor pro Stvořitele.

Přál bych si, abyste věděli, že další cesta vpřed z tohoto stadia energie vede k většímu zaměření na duši, než jak tomu dosud kdy bylo, a to vaší duši umožní, aby vás vedla. Dovolte si o tom jen rozjímat, protože tím otevřete prostor pro nové aspekty vaší duše, aby se s vámi mohla plněji propojit. Je také třeba odevzdat se energiím, které se ukotvují ve vašem bytí; možná jste si už povšimli jejich vlivu, ale toto se plněji projeví v příštích několika měsících. Radujme se v této tak posvátné době a nechť je vaší volbou být součástí manifestujících se energií.

Má láska je vždy s vámi.

Archanděl Metatron

© Natalie Glasson, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Diskusní téma: Archanděl Metatron – Rok 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.