O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Archanděl Michael – Je čas sdílet své Světlo

15.02.2012 21:02

Milovaní Mistři, hmotný svět, jak jej během uplynulých věků lidstvo vytvořilo a uspořádalo, se rychle hroutí. Vynucené, svazující hmotné hranice a omezení necháváte daleko za sebou a nahrazujete je tolerantním přístupem, čestností a rovnocenností. Pravdě vzdálená víra, pokřivené zákony a zkostnatělá náboženská učení jsou přehodnocována a opouštěna a lidé se hromadně zbavují omezujících pout a hledají cestu síly, osvícení a Mistrovství. Smutek, oběti a utrpení, symbolizované ukřižováním, již patří do minulosti. Cílem duchovního úsilí teď bude vítězství, radost a síla a blaženost vyšších sfér bude dostupná všem, kdo získají schopnost žít v jemnějších oblastech vědomí ve vyšší čtvrté a v páté dimenzi. To, co na vás v těchto vznešených místech čeká, drahá srdce, si vůbec nedovedete představit. Vlny Lásky/Světla vám pomohou harmonizovat vaši citovou přirozenost, abyste mohli ladně a s lehkostí překračovat mezi jednotlivými úrovněmi čtvrté dimenze. Abyste pak mohli překračovat i mezi podúrovněmi dimenze páté, je potřeba soustředěný intelekt a přístup ke Svaté Mysli. Je důležité, abyste pravidelně očišťovali svou mysl pomocí vyšších frekvencí Světla. Často si uvědomujte: „K čemu je mi dobré lpění na starých křivdách a bolestných zážitcích?“ Můžete si nyní vybírat z mnoha možných realit. Dříve nebo později si všichni musíte uvědomit, že jste multidimenzionálními Bytostmi. Přijměte pravdu, že jste nesmrtelní a začněte již Teď plně žít ve Věčnosti.

Abyste zlepšili své Sebe-uvědomění, je potřeba soustředěné myšlení, které vás vede k cestám do vyššího vědomí. Musíte zlepšit a vytříbit svou schopnost a sílu vědomého výběru v rámci přijatelného, užšího spektra Světla a stínu. V budoucí, vytříbenější realitě lidstva zavládne mír a všechny konflikty se budou řešit diplomatickou cestou, neboť každý se naučí hledat nejvyšší cíl a nejpřínosnější řešení. Nejprve se musíte naučit dát přednost kladnému rozhodnutí oproti zápornému, které je přirozenější. Když večer hodnotíte svůj uplynulý den, zkuste si představit, jak by vypadal a probíhal ve vyšších vibracích. Postupně se tak zbavíte svých špatných návyků. Všechny způsoby vašeho projevu začínají uvnitř. I nehmotné nápady, které se teprve rodí, musí nejdříve projít inkubační dobou, než se mohou stát skutečností ve světě forem. Nezapomeňte, všechny vaše životní zkušenosti jsou výsledkem buď nesouladných, nebo harmonických frekvencí vašich záměrů. Ať již vědomě či nevědomě, sami tvoříte svou hmotnou realitu.

Postupným procesem přijetí svých darů a atributů mistrovství zjistíte, že samota je jen iluze, podnět ega, kdy vnější prožitek či setkání s ostatními lidmi vyhledáváte jako druh potěšení či potvrzení vlastní hodnoty. Pro duchovního učedníka se silným podnětem naopak stává touha po samotě. Abyste zjistili, kdo skutečně jste, musíte samotu prožít. Je zcela nezbytné, abyste se naladili na své myšlenky a sledovali je, neboť neustálý a nahodilý bzukot vaší mysli může tvořit silné myšlenkové formy, pokud jej necháte delší dobu bez zásahu plynout. Jako kdybyste v „nahrávacím zařízení“ své mysli vytvořili myšlenkovou stopu, vaše podvědomí/ego by časem tyto myšlenky přijalo za svou pravdu. Každý člověk je jedinečný a během probouzení se do svého Božství se vám každému po svém podaří postupně odkrýt převlek, za nímž se skrývá vaše ego.

Lidstvo žije na třech úrovních vědomí současně, přestože si většina lidí tuto skutečnost neuvědomuje.
TŘI NIŽŠÍ ČAKRY: FYZICKÉ MENTÁLNÍ TĚLO: osobnost určují silné astrální vlivy a kolektivní vědomí.
EMOCIONÁLNÍ TĚLO: normou jsou podmíněná nutkání, vzniklá vzpomínkami na minulé životy, a vzorce DNA, přejaté od předků.
TĚLO TUŽEB EGA: hnací silou ega je především kombinace podmínek z uplynulého i současného života.

MOSTEM K VYŠŠÍMU VĚDOMÍ JE SRDCE. TŘI ÚROVNĚ VĚDOMÍ SE VYVÍJEJÍ NÁSLEDOVNĚ:

SMYSLY EMOCIONÁLNÍHO TĚLA prostřednictvím Duše / středu Svatého Srdce.
VĚDOMÍ MENTÁLNÍHO TĚLA se vyvíjí prostřednictvím Svaté Mysli / vědomí Duše.
DUCHOVNÍ UVĚDOMĚNÍ se stává třetím dílem a to prostřednictvím Vyššího Já Duše či NadDuše. Když se postupně naladíte na vyšší frekvence Světla, navyknete si na tok Dechu Posvátného Ohně, který je také nazýván Řekou Života/Lásky/Světla. Skrytou, avšak nedílnou součástí této Živoucí Řeky Života je velmi silný a zářivý proud vědění. Je to kód kreativní geniality; pro přístup k němu se ovšem musíte napojit na moudrost Svaté Mysli.

Rádi bychom vám také připomněli, že vaše ruce jsou vysoce vyvinuté spojnice k vašemu mozku. Ve vašich dlaních se totiž nacházejí éterické tvůrčí krystaly. Jejich účelem je vytvářet jedny z nejsilnějších elektromagnetických impulzů ve fyzickém těle. Právě proto jsou lidé, kteří si ve svých rukou aktivovali či vyvinuli léčebnou sílu, tak úspěšní v umění léčit. V budoucnu máte možnost znovu probudit paměťové buňky v konečkách svých prstů, abyste mohli s pomocí hmatu vyhledávat vědomé i nevědomé informace.

Vhodným cvičením je například vzít si do ruky krystal, který jste Sami naprogramovali jako tvůrčí léčivý krystal, a soustředit se na aktivování léčivých schopností ve svých dlaních. S pomocí cvičení Dechu Věčnosti se soustřeďte na vysílání/procítění Pevných Částic Světla ve svých dlaních. Ruce se vám mohou zahřát, nebo vás mohou začít brnět. Může nějakou dobu trvat, než něco ucítíte, avšak postupně získáte schopnost vysílat léčivé Světlo Stvořitele do jednotlivých částí svého těla. V budoucnosti bude léčení probíhat mimo jiné prostřednictvím o-Světle-ných mocných léčitelů se schopností vysílat svým pacientům léčivé paprsky Božího Světla, téměř podobné laseru. Na tomto prastarém ezoterickém vědění je založeno Reiki a jemu podobné druhy energie.

Vy, Hvězdná Semínka, se probouzíte a uvědomujete si své nebeské dědictví, které je zakódované ve vašich atomických zárodečných krystalech a uložené ve vaší Svaté Mysli. Také si uvědomte, že do násilné a náročné cesty lidského vývoje je vetkaný i záznam o velkolepé minulosti plné odvahy a znamenitosti. Zažíváte nyní opětovné probuzení mimosmyslových schopností a schopností vyššího vědomí, které byly po mnoho věků v nečinnosti. Avšak abyste mohli otevřít dveře ke své vnitřní moudrosti, ke své Svaté Mysli, je zapotřebí velké odhodlání a úsilí. Je životně důležité, abyste se naučili více důvěřovat svému vnitřnímu vedení. Milující a vděčné srdce očišťuje vědomí a vytváří klid a tichou mysl. Není to jen náhodné cvičení, vede to k trvalému Stavu Bytí.

Je zjevné, že každá součást pozemské existence, kterou lidstvo probouzí ze snu iluzí uplynulých věků jako omlazující Světlo Božího vědomí, proniká veškerým Stvořením. Každá Duše má ve své Božské Buňce Diamantového Jádra jedinečný kód vědomí. V tomto kódu jsou zaznamenány tóny a harmonie každého života. Jedním ze zázraků vaší možnosti nového nastavení svého Energetického Otisku a Písně vaší Duše je to, že nově znějící frekvence začnou souznít s proudy Živoucího Světla, které spojují vaši Duši s mnoha dalšími součástmi vašeho Vyššího Já. V tu chvíli skutečně začíná proces vašeho vzestupu. Zatím ještě nemůžete porozumět tomu, jak silně jste propojeni se všemi součástmi svého Vyššího Já. Jedním z těch nejvíce velkolepých, ohromujících prozření je, když si uvědomíte, že jste součástí veliké, multidimenzionální Bytosti Světla.

Znovu vám připomeneme důležitou skutečnost: Veškeré Stvoření se nepřetržitě pohybuje dovnitř či ven z určitých specifických vibračních vzorců, kterým říkáme energetické otisky neboli OKTÁVY ENERGETICKÉHO ZVUKU. Podle svého energetického otisku a Písně své Duše, které určují jas Světla vašeho aurického pole, jste rozpoznáváni. Váš energetický otisk je tvořen frekvencemi vaší fyzické schránky v prostředí třetí a čtvrté dimenze. Vyrovnané frekvence vyšší čtvrté a páté dimenze jsou uloženy v Já vaší Duše a stávají se částí Písně vaší Duše. Ukotvěte si tuto skutečnost pevně ve své mysli, milovaní. Existuje nespočet sjednocených polí vědomí. Vy procházíte procesem napojení se na magnetické síly četných sjednocených polí vědomí. Začínáte se vylaďovat na vibrace Boží Vůle, Boží Moudrosti a Boží Lásky.

V dohledné budoucnosti vám sdělíme více o Božích Paprscích pro tento Pod-vesmír a o tom, jak se Boží Plán obnovuje a dramaticky mění za účelem nadcházejícího pokroku lidstva. Božský Otisk se teď mění z experimentu v oddělenosti v novou realitu opětovného sjednocení, propojení a růstu.

Rádi bychom vám trochu osvěžili paměť zásadními informacemi o TŘECH HLAVNÍCH BOŽÍCH PAPRSCÍCH A ČTYŘECH DÍLČÍCH PAPRSCÍCH, které byly dosud vyZařovány lidstvu skrze zkušenost v tomto Pod-vesmíru.

- ENERGIE MENTÁLNÍCH VIBRACÍ BOŽÍ VŮLE NAŠEHO OTCE BOHA, NESENÁ PRVNÍM PAPRSKEM, NEJPRVE VSTUPUJE DO AURICKÉHO POLE, AKTIVUJE ŽIVOTNÍ CENTRA V HLAVĚ A ČAKRÁCH A POTÉ PROSTOUPÍ OSTATNÍMI ČÁSTMI TĚLESNÉ SCHRÁNKY.
- ENERGIE VIBRACÍ LÁSKY A VCÍTĚNÍ NAŠÍ MATKY BOHA, NESENÁ DRUHÝM PAPRSKEM, PLYNE DO AURICKÉHO POLE, POTÉ DO KRČNÍ ČAKRY / BRZLÍKU A ČAKRY SRDEČNÍ A NAKONEC PROSTOUPÍ CELÝM FYZICKÝM TĚLEM.
- ENERGIE TŘETÍHO PAPRSKU A JEHO ČTYŘ DÍLČÍCH PAPRSKŮ, VIBRACE SYNA/DCERY A AKTIVNÍ INTELIGENCE, PLYNOU DO CELÉHO AURICKÉHO POLE, ZAMĚŘUJÍ SE NA AKTIVACI SOLAR PLEXU A PAK SE ROZŠÍŘÍ CELÝM ČAKERNÍM SYSTÉMEM. SOLAR PLEXUS BY SE DAL NAZVAT MOZKOVÝM CENTREM FYZICKÉHO TĚLA. V PROSTŘEDÍ TŘETÍ A ČTVRTÉ DIMENZE JE TO MÍSTO PROČIŠTĚNÍ EMOCÍ. ČTYŘI DÍLČÍ PAPRSKY JSOU ATRIBUTY, VLASTNOSTI A CTNOSTI POTŘEBNÉ K TOMU, ABYSTE NAPLNILI SVÉ URČENÍ A STALI SE SPOLUSTVOŘITELI VE HMOTNÉM SVĚTĚ. PŘIJETÍ A HARMONIZACE SEDMI PAPRSKŮ BOŽÍHO VĚDOMÍ JSOU V PROCESU VZESTUPU DŮLEŽITÝMI KROKY.

Abyste dosáhli Slunečnosti, musíte si vytvořit své vlastní SVĚTELNÉ CENTRUM. TROJICE SLUNEČNOSTI SE SKLÁDÁ ZE ZÁŘIVOSTI VAŠÍ BOŽSKÉ BUŇKY DIAMANTOVÉHO JÁDRA, SVĚTLA VAŠÍ DUŠE A SVĚTLA VAŠEHO SVATÉHO SRDCE. VŠECHNO TOTO SE SPOJUJE VE VYZAŘOVÁNÍ VAŠEHO AURICKÉHO SVĚTELNÉHO POLE.

I když zatím nejste schopni rozpoznávat silné a zároveň jemné vibrační vzorce vyšších sfér, jasné frekvence všech Paprsků a úrovní Božího vědomí ovlivňují vás i Zemi v každém okamžiku vašeho života.

Čakerní systém má magnetické schopnosti i schopnost vyzařovat navenek. Na čím vyšší frekvence si navyknete, tím rychleji a čistěji se budou vaše čakry otáčet. Budou díky tomu moci ještě silněji vyzařovat vzorce vysokých frekvencí do vašeho těla i do okolního světa. Energie je stále v pohybu. Tvoření je stále v pohybu. Jedinou přestávkou je KLIDNÝ BOD nového Tvoření.

V uplynulých několika letech se v duchovních poselstvích vžil výraz „Pozemský Anděl“. Abychom to upřesnili, tento výraz může sloužit pro jakoukoli Duši, která neochvějně usiluje o dosažení Vlastního Mistrovství, aby mohla vstoupit do řad Služebníků Světa. Mnohé požehnané Duše souhlasily se svým vtělením zde na Zemi, aby se mohly stát zástupci Archandělů, kteří vyZařují energie Dvanácti vznešených Paprsků Božího vědomí ve zkušenosti tohoto Pod-vesmíru. Pamatujte si, že důležitou součástí vašeho poslání na Zemi je napomáhat zesilovat Světlo nižších dimenzí. My, zástupci andělské říše, jsme zde, abychom vám svou velkou silou napomohli touto dobou vývoje a velikých změn projít s přehledem a lehkostí; avšak musíte o naši pomoc požádat, nemůžeme jednat proti vaší svobodné vůli. Přijměte znovu své právoplatné místo mezi Světelnými Mistry, drazí, a nezapomeňte, že když si osvojujete znalosti Ducha a osvícené pravdy, žádáme vás, abyste svou moudrost sdíleli s ostatními. Jsme zde stále s vámi, abychom vás vedli, chránili a inspirovali, ale hlavně abychom vás milovali.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Archanděl Michael – Je čas sdílet své Světlo

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.