O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Arkturiáni – Interdimenzionálna komunikácia (převzatý článek)

01.11.2011 01:36

 Vážení čtenáři a čtenářky, převzal jsem tento článek s ohledem na mnoh zajímavých a ucelených informací, které byste u nás hledali na mnoha místech....

 

LK 

 

 

Pozdravujeme vás,

Opäť sa stretávame v našom Arkturiánskom Koridore. Vďaka mnohým našim spoločným interdimenzionálnym cestám ste sa naučili začleniť náš Koridor do vášho vedomia. Postupne ste si prestali náš Koridor predstavovať ako niečo od vás vzdialené. Namiesto toho viete, že je súčasťou vášho stále sa rozširujúceho multidimenzionálneho vedomia. A preto by sme vás radi oboznámili s mnohými kvalitami vášho Multidimenzionálneho Vedomia. Najskôr vám povieme o vašej vnútornej schopnosti komunikovať interdimenzionálne.

 

Aby ste si vedeli utvoriť jasný obraz, dáme vám mapu dimenzií reality. Nezabúdajte na to, že vy všetci ste Multidimenzionálne Bytosti, ktoré súčasne existujú na mnohých frekvenciách bytia. Navyše mnohé vyjadrenia vášho JA existujú v JEDINOM okamihu JEDNÉHO. Iba v tretej, štvrtej a na prahu piatej dimenzie vnímate seba ako formu, ktorá sa zdá byť oddelená od ostatných. Od strednej štvrtej dimenzie si spomínate na to, že všetko živé je spojené, ako samostatné kvapky vo Vesmírnom oceáne a môžete ľahko sledovať molekuly života, ktoré vás spájajú.

Interdimenzionálna mapa

Keďže začínate vedome komunikovať s realitami vyšších dimenzií a cestovať do nich je dôležité, aby ste mali prehľad v tom, koľko frekvencií reality existuje:
Dimenzie
Dvanásta a jedenásta dimenzia sú Hviezdni, Galaktickí a Vesmírni Elohim.
Desiata a deviata dimenzia sú Slneční Elohim.
Ôsma dimenzia je Planetárny Logos.
Siedma dimenzia je Nadduša.
Šiesta dimenzia je Božský Matrix pre nižšie svety.
Piata dimenzia predstavuje návrat Multidimenzionálneho Vedomia.
Štvrtá dimenzia predstavuje Auru fyzickej Zeme/Svet snov.
Prvé tri dimenzie predstavujú Fyzický Svet.

Individualita

Odkedy bolo vaše vedomie v našom Arkturiánskom Koridore ľahšie chápete prítomnosť realít celkom odlišných od vášho fyzického sveta. Koncept individuality je najsilnejší v tretej dimenzii, slabne vo štvrtej dimenzii a je možné si ho vybrať v nižšej piatej dimenzii. V stredných vrstvách piatej dimenzie existuje individuálnosť v jednote Multidimenzionálneho Vedomia a oddelená individualita je známa iba zo životov v nižších svetoch. Šiesta dimenzia je matrixom všetkých možných realít, zatiaľ čo Nadduša siedmej dimenzie dozerá na mnohé Duše a skupiny Duší, ktoré sa rozhodli prijať jednu z nespočtu foriem v realitách tretej až piatej dimenzie. Od ôsmej do desiatej dimenzie sú formy vyjadrené v podobe planét, slnečných sústav a galaxií.

Elohim

Vy na Zemi ste prvý krát začali ako Hviezdni Elohim Dvanástej dimenzie, ktorí boli, a stále sú, JEDNO so Zdrojom. Elohim sú držitelia formy v Multiverze a Hviezdni Elohim sú prirovnávaní k Pra-Pra-Prarodičom. Títo „Prarodičia“ Elohim si želajú rozšíriť svoju rodinu, preto posielajú mnoho častí seba von do multiverza, aby zažívali život v nespočte nižších svetov a dimenzií. Tento proces rozdelenia je veľmi podobný procesu, pri ktorom Hviezda zo seba odštiepi planéty, ktoré okolo nej krúžia. Keďže neexistuje žiadna oddelenosť, z uhla pohľadu dvanástej dimenzie je každý zážitok, ktorý zažije každý z fragmentov JA, súčasťou zážitkov Elohim.

Vyššie formy bytia

Gaia, Bytosť, ktorá si vyvinula rozšírené vedomie, aké môže mať iba planéta, zdieľa VŠETKY svoje zážitky so Slnkom.
Slnko, Bytosť s tak rozšíreným vedomím, že ho dokáže pojať iba hviezda, zdieľa svoje zážitky s Veľkým centrálnym Slnkom.
Veľké Centrálne Slnko, Bytosť s tak rozšíreným vedomím, že ho dokáže pojať iba galaxia, zdieľa svoje zážitky s Hviezdnymi Elohim, ktorí sú prarodičmi galaxie.
Hviezdni Elohim sú v skutočnosti viac než hviezda. Sú generátorom hviezd, galaxií a vesmírov. Preto namiesto toho, aby odčleňovali zo seba planéty, odčleňujú hviezdy, galaxie a vesmíry.
Hviezdni Elohim, ktorí sú Prarodičmi našej Galaxie, zdieľajú všetky svoje zážitky s Hviezdnymi Elohim Miestneho Vesmíru (Local Universe).
Hviezdni Elohim Miestneho Vesmíru zdieľajú všetky svoje zážitky so Zdrojom.

Všetci títo Elohim predstavujú spájanie Ducha s hmotou s úmyslom vytvoriť ilúziu fyzickej formy. Elohim, ako držitelia formy, sú matrixom, cez ktorý sa nemanifestované stáva manifestovaným. Vaša Biblia hovorí „Na začiatku bolo Slovo.“ Elohim sú Slovo, alebo matrix zvukov, ktorý zachytáva kozmické svetlo do manifestácie.

Hviezdni Elohim odčleňujú Slnečné sústavy a jadrom každej Slnečnej sústavy je Slnečný Elohim.
Slneční Elohim vibrujú v deviatej dimenzii a odčleňujú planéty, na ktoré dohliada Planetárny Logos ôsmej dimenzie.
Planetárny Logos pracuje priamo s Naddušami siedmej dimenzie, aby dohliadal na bytosti, ktoré na seba napokon zoberú formu na Planétach.
Nadduša je Duša Duše a je zodpovedná za všetky svoje Duše, ktoré sú obyvateľmi všetkých svetov, realít a planét v nižších dimenziách. Keď Nadduša odštiepi Duše, slúži im ako sprievodca.
Duše zas pôsobia ako sprievodcovia inkarnovaným. Tak ako má každý Hviezdny Elohim mnoho galaxií a Slnečný Elohim mnoho slnečných sústav, má aj Nadduša mnoho Duší a Duša mnoho realít, v ktorých je inkarnovaná od piatej po tretiu dimenziu.

Piata dimenzia funguje s ohľadom na inkarnované bytosti.
Šiesta dimenzia funguje s ohľadom na možné reality.
Nadduša siedmej dimenzie funguje s ohľadom na Duše.
Ôsma až desiata dimenzia funguje s ohľadom na slnečné sústavy.
A jedenásta a dvanásta dimenzia funguje s ohľadom na galaxie.

Volanie o pomoc

Tým, že Nadduša pomáha v raste vedomia mnohým svojim Dušiam, pomáha rásť aj svojmu vlastnému vedomiu tým, že si sťahuje časti svojho JA zo siedmej a vyššej dimenzie. Keď sa Nadduša rozhodne, že je pripravená rozšíriť svoje vedomie, zavolá svoje Multidimenzionálne JA a požiada o posla z vyššej ako siedmej dimenzie, ktorý jej má pomôcť s jej procesom vzostupu. Slneční a Hviezdni Elohim odpovedajú na toto volanie ich Nadduší v siedmej dimenzii. Nadduša volá o pomoc preto, že takto vystúpi spolu so svojimi Dušami v nižších svetoch na vyššiu frekvenciu.

Arkturiánski Hviezdni a Slneční Elohim sú veľmi vnímavý voči týmto volaniam, pretože ich Poslaním je udržovať Arkturiánsky Interdimenzionálny Koridor do/z tretej/štvrtej dimenzie. Aj Hviezdni a Slneční Elohim zo Síria a Plejád odpovedajú na volanie Gaie a jej Nadduše, pretože boli špeciálne zapojení do pôvodného „hviezdneho semena“ Zeme. Títo Elohim votkávajú časti svojich bytostí do svojich Nadduší. Nadduše potom zo siedmej dimenzie posielajú časti svojich Bytostí do piatej dimenzie, kde sa pripravujú na pobyt v nižších dimenziách a vo štvrtej dimenzii čakajú na vstup na Zem tretej dimenzie.

Pamätajte, že oddelenosť od JEDNÉHO je iba ilúzia. Táto ilúzia existuje iba v nižších svetoch tretej a štvrtej dimenzie. Viera v oddelenosť udržuje matrix fyzického hologramu na mieste. Keď sa viera v oddelenosť rozplynie, spomeniete si na svoje skutočné Multidimenzionálne JA, ktoré je naveky spojené s JEDNÝM. Vďaka tomuto spojeniu znovu získate vnútornú schopnosť interdimenzionálneho cestovania a komunikácie.

Hovorí Galaktická Federácia

My z Galaktickej Federácie sme vyjadrenie vášho Multidimenzionálneho JA vo vyššej dimenzii. Takže sme vaše Galaktické JA a vaša Galaktická Rodina. Dávno predtým, než sa začala písať vaša história, sme žili na planéte Zem a/alebo ju navštevovali. Takže z mnohých uhlov pohľadu sme vašimi predkami. Na Zemi sú aj takí, ktorí nie sú súčasťou našej evolúcie, ale aj oni sa môžu vrátiť do svojho Domovského sveta v čase Planetárneho Vzostupu. Tí, ktorí stále fungujú starým spôsobom Slúženia Sebe, sa vrátia do svojho Domovského sveta, kde stále existuje frekvencia Slúženia Sebe. Avšak tento starý vzorec sebeckého vymedzovania sa nebude schopný začleniť stále sa zvyšujúce frekvencie vyjadrenia Galaxie Mliečnej dráhy. Všetci z nás, naša celá Galaxia, sa presúvame na vyššiu úroveň vyjadrenia.

Inak povedané tretia a štvrtá dimenzia sa stávajú piatou dimenziou. Svety piatej dimenzie sa stávajú šiestou dimenziou a svety šiestej dimenzie sa vracajú k svojej Nadduši v siedmej dimenzii. Nadduše siedmej dimenzie sa vzdávajú potreby mať formu a presúvajú sa na vyššiu úroveň ôsmej až desiatej dimenzie. Tí, ktorí prebývajú v ôsmej až desiatej dimenzii sa vracajú do Zdroja v jedenástej až dvanástej dimenzii. Od ôsmej dimenzie vyššie už forma nie je nevyhnutná a dimenzie sa premiešavajú ako molekuly vo vašom vzduchu.

Vidíme, že mnohí z vás ste odvážne vyslali svoje vedomie do šiestej dimenzie, aby ste pomohli Gaii a jej obyvateľom tým, že ste liečili oslabené oblasti Božského Matrixu šiestej dimenzie. Vidíme tiež, že ste začlenili svoju službu Planetárnemu Vzostupu do svojho každodenného života. Vidíte, aké veľkolepé Bytosti multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky ste? Tlieskame vám všetkým za váš prínos v rámci tohto procesu osobného a planetárneho vzostupu. Gaia vzostupuje a tí, ktorí sa dokážu vyladiť na jej rezonanciu, vzostúpia spolu s ňou a tak zažijú nezvyčajný fenomén zjednoteného osobného a planetárneho vzostupu.

V príprave na veľký okamih vášho vzostupu, ktorý sa rýchlo blíži s majestátnosťou, požehnaním láskou a silou svetla, by sme chceli hovoriť v spojení s vyjadrením vášho Multidimenzionálneho JA vyššej dimenzie. Vďaka tomuto spojeniu budete schopní stretnúť sa s primárnym Galaktickým vyjadrením vášho JA, s ktorým budete zdieľať svoj proces vzostupu. Hovoríme o „primárnom (prvotnom) vyjadrení,“ pretože vyjadrujete svoje JA vyšších dimenzií v mnohých dimenziách, na nespočte planét a galaxií. Mnohí z nás vo Federácii sme poslali iskru nášho Svetla do fyzickej formy, aby pomohla s planetárnym vzostupom. Keďže sa vieme spojiť s našim vyjadrením na Zemi, môžeme pomôcť tejto verzii nášho JA, rovnako ako osobne zažívať veľkolepý okamih Planetárneho Vzostupu.

Interdimenzionálna komunikácia

Zdravíme vás, my, Arkturiáni, si želáme pomôcť vám pri návrate do siedmej dimenzie. Keď raz budete rezonovať na tej frekvencii, budete sa môcť spojiť s vašim Galaktickým JA, ktoré dobrovoľne slúži ako váš primárny sprievodca počas procesu Planetárneho Vzostupu. Začneme tým, že vás požiadame, aby ste si predstavili Arkturiánsky Koridor v sebe a okolo seba.

• Vnímajte ako Koridor vibruje v piatej dimenzii, keď sa spájate s vedomím všetkých tých, ktorí zdieľajú svoju Jednotu s našim Koridorom.
• Keď necháte do seba prúdiť bezpodmienečnú lásku nášho Koridoru, postupne spojíte vaše vedomie s Božským Matrixom Zeme šiestej dimenzie. Chvíľu zdieľajte svoju bezpodmienečnú lásku a multidimenzionálne svetlo s týmto Matrixom.
• Sila bezpodmienečnej lásky vám umožní vstúpiť do Nadduše siedmej dimenzie.
• Vnímajte zvýšenie frekvencie Koridoru. Postupne sa vaše vnímanie prispôsobuje tejto vibrácii a vy sa môžete stretnúť s členmi Galaktickej Federácie, s ktorými môžete spojiť svoje vedomie.
• Chvíľu počúvajte svojim vnútorným sluchom, dívajte sa vnútorným zrakom a vnímajte vnútorným citom, aby ste mohli lepšie komunikovať so svojou Galaktickou Hviezdnou Rodinou.
• Dovoľte konkrétnej Galaktickej Bytosti, ktorá sa dobrovoľne rozhodla byť vašim osobným sprievodcom pri vzostupe, spojiť sa s vašim vedomím.
• Táto Bytosť je vyšším vyjadrením vášho Multidimenzionálneho JA.
• Uvoľnite sa v bezpodmienečnej láske, keď táto Bytosť otvára vaše Vyššie srdce a vstupuje doň naplňujúc vaše vedomie bezpodmienečnou láskou.
• Prijmite multidimenzionálne svetlo tejto Bytosti, keď vstupuje do vašej otvorenej korunnej čakry a tretieho oka.

Správa z vyšších dimenzií vstupuje do vášho otvoreného tretieho oka (vaša korunná čakra a tretie oko pracujú ako jedna čakra), ale význam tejto správy vnímate cez Vyššie Srdce. Vďaka vášmu Vyššiemu Srdcu sa vy a vyššie vyjadrenie vášho JA môžete spojiť do JEDNÉHO. Toto spojenie vám umožní prijať správu svetla a lásky.

Vaše Vyššie Srdce je prekladateľom interdimenzionálnych správ preto, že obsahuje ATMA, váš Trojitý Plameň Múdrosti, Sily a Lásky.
Vnútorný Plameň Múdrosti vám pomáha spoznať vyjadrenie vášho Multidimenzionálneho JA.
Vnútorný Plameň Sily vám umožňuje prijať vysielanie na extrémne vysokých frekvenciách.
Vnútorný Plameň Lásky vám umožňuje spojiť sa s vašou vlastnou Múdrosťou a Silou a prijať ich.

Bezpodmienečná láska vyšších svetov je silou, ktorá drží vesmír pokope a vytvára hlbšie a hlbšie puto medzi vami a vyjadrením vášho JA s vyššou frekvenciou. Toto interdimenzionálne puto umožňuje vyššiemu vyjadreniu vášho JA vidieť váš vnútorný slovník. Vďaka tomu môže vaše Vyššie JA vybrať také slová, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť interdimenzionálnu komunikáciu. Toto pochopenie je však stále problém, pretože komunikácia z vyšších dimenzií, ktoré sú mimo priestoru a času, prichádza celá naraz v jedinom okamihu. Potom už je na vás preloženie tejto správy do jazyka tretej dimenzie.

Jazyk Svetla

Prv, než budeme pokračovať, by sme vám radi povedali viac o Svetelnom Jazyku. Svetelný Jazyk je výtvorom svetla a zvuku rezonujúcich na harmonickej frekvencii spektra. Hovoríme o spektre, pretože svetlo a zvuk sa na vašom svete merajú odlišne. Ale v našom svete neexistuje zvuk, ako ho poznáte vy. My všetci používame telepatiu, takže slová nie sú dôležité. No máme hlboké potešenie z umeleckých diel vytvorených súhrou svetla a zvuku. Svetlo nemá formu. „Na začiatku bolo slovo“ znamená, že zvuk je kľúčom k vytvoreniu formy obklopenej svetlom. Jednou z týchto foriem je Svetelný Jazyk. Vzduch, ktorý dýchate tiež nemá formu. Ale keď vydychujete a zmeníte artikulátory vašich úst (jazyk, podnebie, ústa, atď.) vytvoríte zvuk. Keď ste boli malými deťmi, nemali tieto zvuky žiadnu formu, pretože ste ešte nedokázali ovládať svoje artikulátory.

Neskôr ste pozorovali rodičov a učili sa od nich ako vytvoriť slová. Keď položíte piesok na medený plech, pod ktorý dáte vidlicovú ladičku a dotknete sa tohto plechu, piesok vytvorí obraz. Tento obraz je výsledkom kombinácie tvorivej sily a zvukom tvorenej formy. Svetelný Jazyk sa podobá takýmto obrazom vytvoreným zvukom z piesku. Svetlo potom prúdi do vášho Vyššieho Srdca, ktoré nesie spomienky na všetku Múdrosť, Silu a Lásku vášho Multidimenzionálneho JA.

Vaše Multidimenzionálne JA dokáže ľahko komunikovať pomocou telepatie a prijímať správy ako „vnútorné poznanie.“ Ak chcete preložiť túto správu do vášho hovoreného/písaného jazyka, musíte poslať svoje vnútorné poznanie späť do rečového centra vo vašom mozgu, ale musia to byť rečové centrá oboch hemisfér. Správa je pochopená vo vašom Vyššom Srdci ako emócia, čo je vaša pravá hemisféra. Potom, s cieľom preložiť túto emóciu do slov, musíte ju poslať rečovému centru v ľavej hemisfére. Vďaka mysleniu celým mozgom môžete slovami vyjadriť pocity, ktoré ste prijali.

Na druhej strane je potrebný vytrvalý tréning prekladania komplikovaných svetelných správ do slov. V skutočnosti sa to mnohým z vás nepodarí. Namiesto toho preložíte našu správu do nádherných obrazov, hudby, tanca, činov a mnohých foriem kreatívnej projekcie. Našťastie sú energie na Zemi teraz oveľa vyššie a tento typ tréningu už nie je nevyhnutný. Vy všetci teraz znovu získavate svoje multidimenzionálne schopnosti telepatie, empatie, jasnozrivosti a ďalšie nástroje rozšíreného vnímania.

Preto keď komunikujete s nami, členmi vyšších dimenzií, nepotrebujete nás pochopiť skrz váš zastaraný pozemský jazyk, pretože môžete využívať svoje rozšírené vnímanie. Radi by sme povedali, že sme my, členovia Galaktickej Federácie, pripravení priamo komunikovať s našimi pozemskými ja. Preto sme teraz tu, aby sme vám pomohli vedome komunikovať s nami. Hovoríme „vedome,“ pretože sa často bavíme s vašim snovým telom, ale na to si po zobudení nespomínate. Ide o spomenutie si na vašu vnútornú schopnosť komunikovať s vyjadrením vášho Multidimenzionálneho JA s vyššou frekvenciou, ktoré vám signalizuje pripravenosť na vzostup. Preto vás prosíme, aby ste verili tomu, že máte schopnosť prijímať a prekladať správy, ktoré vám posielame skrz multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku, ktoré neustále vstupujú do vašej reality. Dovoľte nám vyskúšať a rozviesť to, o čom sme hovorili nasledovným cvičením.

• Použitím vašej predstavivosti, ktorá je vašim päťdimenzionálnym myslením, sa dívajte na naše symboly Svetelného Jazyka, keď vstupujú do vašej korunnej čakry a otvoreného tretieho oka.
• Pozorujte tieto symboly, keď prúdia do vášho Vyššieho Srdca.
• Vnímajte náhly výbuch bezpodmienečnej lásky, keď to robíte.
• Odovzdajte sa tomuto pocitu, aby ste tým vytvorili náš telepatický kanál.
• Vnímajte bezpodmienečnú lásku, aby ste mohli otvoriť svoju myseľ a svoje srdce našim správam.
• Uvoľnite sa a dôverujte. Dôverujte sebe. Dôverujte zážitku. Dôverujte procesu.

Táto dôvera môže byť ťažšia, než si myslíte. Zistili sme, že mnohé z našich pozemských ja, s ktorými sme sa pokúšali komunikovať, nedokážu dôverovať nášmu procesu komunikácie alebo svojej schopnosti počuť nás. Často si myslia, že je to šialené, že si to iba predstavujú, alebo že by žiadna vzostúpená bytosť nechcela hovoriť práve k nim. Tieto na strachu založené myšlienky predstavujú zvyšky nespočtu inkarnácií v tretej dimenzii implantované do vašej vedomej mysle. Zem navyše tisícky rokov rezonovala na veľmi nízkej frekvencii, čo umožnilo implementovanie mnohých pravidiel dominácie. Bolo celkom bežné považovať kanál s našim Galaktickým Hlasom sa prejav bláznovstva, za klam. Vodcovia na Zemi nechceli byť konfrontovaní s vyššou silou a zastavili každého, kto sa odvážil hovoriť pravdu o ich obmedzujúcich doktrínach a perspektívach. Preto sa tí, ktorí počuli náš hlas, naučili vyberať si tých, s ktorými zdieľali naše správy.

Obnovenie Multidimenzionálnej komunikácie

Obnovenie vašej vlastnej schopnosti multidimenzionálne komunikovať, prekonáva túto mentálnu dominanciu. Avšak najskôr musí byť prepustené vaše emocionálne nepohodlie, pretože je veľmi rušivé a znižuje úroveň vášho vedomia. Vymývanie mozgu a všetky formy mentálnej dominancie môžu fungovať iba za prítomnosti strachu. Láska vytvára pocity rovnosti a sebaúcty, ktoré znemožňujú strachu a pochybnostiam vstupovať do vášho vedomia. Láska aktivuje aj vaše multidimenzionálne vedomie, ktoré vás neustále spája s vyšším vyjadrením vášho JA. Z vyššej perspektívy máte oveľa väčšiu múdrosť, silu a lásku, než by ktokoľvek s nižšou frekvenciou, kto túži po nadvláde chcel, aby ste mali.

Teraz vás znovu prosíme, aby ste sa dívali na Svetelný Jazyk vstupujúci do vášho otvoreného tretieho oka. Vnímajte svetlo tejto správy a tiež aj lásku, keď táto správa vstupuje do vášho Vyššieho Srdca. Teraz je životne dôležité, aby ste dôverovali svojmu Multidimenzionálnemu JA a verili tomu, že tento zážitok je skutočný. V skutočnosti je táto komunikácia s vyššou dimenziou reálnejšia než všetky časti vašej reality tretej dimenzie.

Vždy ste mali schopnosť komunikovať s nami, ale kvôli mnohým inkarnáciám plným vymývania mozgu ste na tento fakt zabudli. Našťastie sa so zvyšovaním rezonancie Zeme stále viac ľudí rozpamätáva na túto skrytú schopnosť. Keď sa ľudia budú venovať interdimenzionálnej komunikácii a zdieľať svoje zážitky s ostatnými, stane sa to normálnym. Význam slova normálny sa pochopiteľne mení každý deň, pretože všetko, čo kedysi bolo normálne sa stáva zastaraným a všetko, čo bolo považované za bláznivé sa stáva normálnym. Teraz zopakujeme tento proces bez vysvetľovania.

• Pamätajte, aby ste mohli prijať správu od vyjadrenia vášho JA z vyššej dimenzie, musíte sa uviesť do stavu meditácie a rozšíriť svoje vedomie tak, aby ste objali piatu a vyššiu dimenziu.
• Keď vstúpite do tohto vyššieho vedomia, dovoľte si zažiť svetlo a lásku vyjadrenia vášho Multidimenzionálneho JA, ktoré vás zdraví. Vnímajte silu bezpodmienečnej lásky, ktorá vytvára puto medzi vami a vyšším vyjadrením vášho JA.
• Spomeňte si na iné obdobia vášho života, v ktorých ste zažívali túto hlbokú vnútornú lásku. Pri skúmaní týchto okamihov ich nezabudnite uznať s vedomím, že boli reálne.
• Keď sa cítite dostatočne príjemne na to, aby ste komunikovali s vyššou dimenziou, uvoľnite sa a vyprázdnite svoju myseľ. Naučte svoju myseľ oslobodiť sa od myšlienok vášho fyzického sveta, pretože tak budete môcť ľahšie prijať zážitok bytia v realite vyššej dimenzie s členom vášho Multidimenzionálneho JA.
• Keď sa odovzdáte tomuto zážitku, môžete cítiť teplo, lásku a žiaru, ako sa multidimenzionálna energia presúva z vášho Vyššieho JA do vašej pozemskej schránky.
• Môžete vnímať dokonca aj osvietené formy Svetelného Jazyka, ako prúdia do vášho vedomia. Dovoľte tomuto prúdu informácií vstúpiť do vašej korunnej čakry a otvoreného tretieho oka a odtiaľ ďalej do vášho Vyššieho Srdca.
• Dlhú chvíľu preciťujte puto medzi vašim ja tretej dimenzie a vašim vyšším Galaktickým alebo Božským JA. Spočiatku možno budete chcieť mať zatvorené oči a písať na počítači alebo písať s polootvoreným očami. Dovoľte si dôverovať každej správe, ktorá príde do vašej mysle. Ak sú vaše myšlienky odlišné od toho, čo píšete, nasledujte myšlienky, ktoré prichádzajú z vašich rúk. Vaša myseľ zvykne klamať, ale vaše ruky vyjadrujú energiu prichádzajúcu zo srdca.
• Keď prijímate informácie, neznepokojujte sa pravopisom, gramatikou alebo úpravou. Najskôr si dovoľte iba prijať informácie. Najlepšie je najskôr sledovať prúd informácií a potom sa vrátiť k úprave textu.

Dali sme vám tieto informácie, takže teraz môžete lepšie komunikovať s vyjadrením vášho JA vo vyššej dimenzii. Chceme, aby ste si uvedomili, že vaša schopnosť komunikovať so všetkými vyjadreniami vášho Multidimenzionálneho JA, je úplne normálna. Je to znak toho, že ste „vyrástli“ dostatočne na to, aby ste si spomenuli na svoje JA.

Na záver by sme vám radi povedali, že vstupujete do veľkolepého obdobia transformácie, kedy budete mať prístupné všetky vaše multidimenzionálne reality. Tak, ako môžete zavolať priateľovi, ktorý býva v oblasti, ktorú chcete ísť navštíviť, môžete zavolať aj nás, vašu Galaktickú Rodinu pred tým, než sa vyberiete na interdimenzionálnu dovolenku. Povieme vám o všetkým najlepších miestach, ktoré môžete navštíviť a o všetkých skvelých veciach, ktoré môžete robiť. Náš kanál je pre vás stále otvorený. Nikdy nie sme natoľko zaneprázdnení, aby sme neodpovedali. Sme multidimenzionálni a sme k dispozícii pre nekonečno zážitkov v JEDINOM okamihu TERAZ.

Vaša Galaktická Rodina

pre stránku vzostup.sk preložila danuša

Diskusní téma: Arkturiáni – Interdimenzionálna komunikácia (převzatý článek)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.