O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

BlogSurfing 20 (Nová Země)

23.02.2012 20:26

Velmi zajímavé texty na webu https://www.jeshua.cz/ doporučujeme jako BlogSurfing,

ukázka :

 

Nová Země

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

V těchto dnech a v tomto věku dochází na Zemi k přeměně. Přichází úsvit nového vědomí, který dříve či později nabude hmotné podoby. Jak k této přeměně dojde, jaký tvar bude mít, není zcela ustálené. Budoucnost je vždy nejasná. Jedinou skutečně danou věcí je tento moment, který je nám dán: Teď. Z tohoto Teď pramení nespočet možných cest, nekonečná síť možných budoucností.

Na základě minulosti dokážeme předvídat, že určitá budoucnost je pravděpodobnější než ty jiné, volba je ovšem vždy na nás samotných. Jste to vy, kdo rozhodne, zda necháte minulost určovat vaši budoucnost!

Předpovědi jsou vždy založené na pravděpodobnostech. Pravděpodobnosti souvisí s minulostí. Ve vás jako v lidech je síla na to, rozloučit se s minulostí a vydat se na cestu, která bude mít jiný směr. Jste obdařeni svobodnou vůlí. Máte sílu se změnit, znovu se stvořit. V této síle spočívá vaše božství. Je to nadání tvořit z ničeho (tvořit ex nihilo). Tato božská síla patří k vaší nejhlubší podstatě.

Mluvíme-li o tomto dni a věku jako o době přeměny, nikdy nezapomeňte na to, že vy sami jste mistrem své vlastní reality. Neexistuje nic takového jako předurčený Plán či Vesmírná Moc, která ovládá vaši individuální cestu duše či vaši jedinečnou sílu tvořit vlastní realitu. Takhle to nefunguje. Každá duše na Zemi prodělá tuto přeměnu způsobem, který je v souladu s jejími vnitřními dispozicemi. Existuje mnoho realit. Realita, již si zvolíte, bude odpovědí na vaše niterné potřeby a přání. 

Co činí toto období (přibližně 1950 - 2070) zvláštním je, že dochází k ukončení dvou rozdílných cyklů vědomí: osobního cyklu (či souboru osobních cyklů) a planetárního cyklu. Dokončení těchto cyklů se shoduje, a proto jeden posiluje druhý.

Pro část lidstva se blíží dovršení jejich osobních cyklů pozemských životů. Většina duší, kterých se toto dovršení týká, jsou Pracovníci Světla. O této skupině duší Pracovníků Světla budeme mluvit detailněji. Nyní bychom rádi vysvětlili podstatu tohoto osobního cyklu: co znamená projít tímto cyklem a jaký je smysl žít všechny tyto komplikované životy na Zemi.


Osobní karmický cyklus

Pozemské životy, které prožíváte, jsou součástí většího cyklu vaší duše. Tento cyklus byl navržen tak, aby vám umožnil plně prožít dualitu. V průběhu tohoto cyklu jste zakusili, jaké to je být mužem a ženou, být zdravý a nemocný, být bohatý a chudý, být „dobrý“ i „zlý“. V některých životech jste byli v intenzivním styku s materiálním světem, byli jste farmářem, dělníkem či řemeslníkem. Existovaly také životy, jež byly více orientované na spirituálno a ve kterých jste uvnitř sebe nesli silné vědomí svého spirituálního původu. V těchto životech jste tíhli k náboženským činnostem. Také jste prošli životy, ve kterých jste prozkoumali světské oblasti moci, politiky atd. Též mohly existovat životy, ve kterých jste se oddali uměleckému vyjádření sebe sama.

Duše často v průběhu všech těchto životů tíhnou k určité specializaci. Snadno to můžeme poznat u lidí, kteří jsou v nějaké oblasti přirozeně nadaní. Zdá se, že mají jistý potenciál, třeba už jako děti, který jen potřebuje ve správný čas probudit a pak je snadno rozvíjen.
Duše Pracovníků Světla často tíhnou k náboženským životům a žily mnoho životů jako mniši, jeptišky, kněží, šamani, čarodějové, spiritualisté atd. Přitahovala je práce prostředníka mezi hmotným, fyzickým světem a spirituálními sférami. A tak se tyto duše staly v této oblasti odborníky. Když cítíte toto volání, toto silné nutkání být ve styku se spiritualitou, třebaže to nezapadá do vašeho každodenního života, můžete být docela dobře součástí této rodiny Pracovníků Světla.

Život na Zemi vám poskytuje možnost plně prožít, jaké to je být člověkem. Nyní se můžete ptát: co je tak zvláštního na tom být člověkem? Proč bych to měl chtít zažít? 

Lidská existence je různorodá i intenzivní. Když žijete lidský život, jste dočasně ponořeni do ohromného pole fyzických vjemů, myšlenek a pocitů. Díky dualitě, která je neodmyslitelnou součástí tohoto pole, nastává ve vašich zážitcích velký rozpor a intenzita, jež jsou mnohem větší, než když jste v astrální rovině (jak ji sami nazýváte). (To jsou roviny, do kterých vstupujete po smrti a kde setrváváte mezi životy). Může být pro vás těžké představit si to, ale mnoho bytostí na naší straně by rádo bylo na vašem místě. Rády by byly lidmi a získaly lidské zkušenosti. Lidská zkušenost má druh reálnosti, která je pro ně neocenitelná. Ačkoli mohou tvořit nespočet realit pouhou silou své představivosti, dává jim to menší uspokojení, než je vytvoření jedné „skutečné“ reality na Zemi.

Na Zemi je proces tvoření často bojem. Když si plníte své sny, setkáváte se obvykle se spoustou překážek. Mentální způsob tvoření v astrálním světě je mnohem jednodušší. Neexistuje žádné zpoždění v čase mezi myšlenkou a skutečným výtvorem. A co víc, můžete vytvořit jakoukoli realitu chcete nebo na jakou jen pomyslíte. Nejsou zde žádná omezení. V momentě, kdy si představujete nádhernou zahradu, můžete do ní vstoupit.

Ke zrození myšlenky na Zemi a její realizaci v hmotném světě je zapotřebí velkého úsilí. Vyžaduje to silný záměr, vytrvalost, jasnost mysli a víru v srdci. Na Zemi se musíte potýkat s pomalostí a zatvrzelostí materiálního světa. Musíte si sami v sobě prožít protichůdné impulsy: pochyby, zoufalství, nedostatek vědění, ztrátu víry atd. Proces tvoření může být brzděn či dokonce zmařen díky jakémukoli z těchto prvků. Přesto jsou tyto potenciální problémy, ba dokonce nezdary, těmi skutečnými důvody, jež činí život na Zemi tak cenným. V tomto procesu jsou výzvy, kterým čelíte vašimi největšími učiteli. Dávají pozemským prožitkům hloubku, která je mnohem hlubší a širší než snadný tvořivý proces v astrálních říších. Tato snadnost plodí bezvýznamnost. Astrální bytosti, které ještě nezakusily život na Zemi, tohle vědí a chápou.

Často jste zrazováni a dokonce zoufalí nad nepoddajnou povahou své reality. Tolikrát realita nekoresponduje s vašimi přáními a nadějemi. Tolikrát se zdá, že vaše tvořivé cíle končí v bolestech a rozčarování. Nicméně v nějakém momentě se vám podaří nalézt klíč k míru a štěstí. Najdete ho ve svém srdci. A když se tak stane, radost, kterou pocítíte, se nevyrovná ničemu, co je vytvořené v astrální říši. Bude to zrod vašeho mistrovství, vašeho božství.

Extáze, kterou zakusíte, když se vaše božství probudí, vám poskytne moc léčit sebe sama. Tato božská láska vám pomůže vyléčit zranění, která jste zakusili během vašich životů na Zemi.

Poté budete schopni pomáhat léčit i ostatní, kteří procházeli stejnými zkouškami a utrpeními. Rozpoznáte jejich bolest. Uvidíte ji v jejich očích. A budete je schopni vést na jejich cestě k božskosti.


Smysl procházení dualitou

Prosím, nepodceňujte smysl vašich životů na Zemi. Patříte k nejkreativnější, nejvyspělejší a nejodvážnější části Boha (Všeho-Co-Jest). Jste průzkumníci nepoznaného a tvořitelé nového. Vaše zkoumání říše duality slouží účelu, který sahá daleko za vaši představivost. Je těžké vysvětlit vám nejhlubší smysl vašich cest, ale můžeme říci, že jste stvořili nový typ vědomí, takový, který dříve neexistoval.

Toto vědomí bylo poprvé zobrazeno Kristem v dobách, kdy kráčel po Zemi. Toto vědomí, které nazývám Kristovské vědomí, vyplývá ze spirituální alchymie. Fyzikální alchymie je umění transformovat olovo ve zlato. Spirituální alchymie je umění transformovat temnou energii ve „třetí energii“, spirituální zlato přítomné v Kristovské energii. 

Uvědomte si, prosím, že tím neříkáme, že smyslem je transformovat temnotu ve světlo či zlo v dobro. Temnota a světlo, zlo a dobro jsou přirozené protiklady; existují ze vzájemné přízně.

Skutečná spirituální alchymie představuje „třetí energii“, typ vědomí, které obsahuje obě polarity skrze energie lásky a pochopení. Skutečný účel vaší cesty není nechat Světlo ovládnout Temnotu, ale jít za hranici těchto protikladů a vytvořit nový typ vědomí, který může udržovat jednotu v přítomnosti obojího - světla i temnoty.

Vysvětlíme toto poněkud složité téma prostřednictvím přirovnání. Představte si, že jste hlubinní potápěči, kteří hledají perlu. Pořád a znovu se potápíte do oceánu, abyste našli jednu konkrétní perlu, o které všichni mluví, ale nikdo ji ve skutečnosti neviděl. Říká se, že dokonce ani Bůh, Vrchní Potápěč, se nikdy této perly nedotkl.

Potápění v oceánu je plné nebezpečí, jelikož se můžete ztratit nebo jít příliš hluboko na to, abyste se znovu nadechli. Jste vytrvalí a potápíte se do tohoto oceánu zas a znovu, jelikož jste rozhodnutí a plní inspirace. Jste snad šílení?

Ne, jste průzkumníci nového.

Tajemství je: v procesu nalézání perly, vy perlu tvoříte. Perla je spirituální zlato Kristovského vědomí. Perla jste vy, transformováni zkušenostmi duality.

To, co tu nyní máme, je skutečný paradox: prozkoumáváním Nového, nové tvoříte. Stali jste se perlou Božského výtvoru.

Bůh to nemohl udělat jinak, jelikož to, co jste se pokoušeli nalézt, ještě neexistovalo; muselo to být vytvořeno vámi. Proč Boha tolik zajímalo vytvoření něčeho nového? Řekněme to tím nejjednodušším způsobem.

Předně, Bůh byl zcela DOBROTIVÝ. Dobrota byla všude kolem. Ve skutečnosti tu nebylo nic jiného, věci byly poněkud statické. Jeho dílo postrádalo živost; postrádalo možnost růstu a rozmachu. Můžeme říci, že uvízlo.

K tomu, aby vytvořil změnu, aby vytvořil možnost pro pohyb a rozmach, musel Bůh vnést do svého tvoření Prvek, který se lišil od vše-prostupující Dobroty. To bylo pro Boha velmi těžké. Jak můžete stvořit něco, co není vámi? Jak Dobrota může stvořit Špatnost? Nemůže. A tak Bůh přišel takříkajíc se lstí. Tato lest se nazývá nevědomost.

Nevědomost je prvek, který brání Dobru. Vytváří iluzi bytí mimo Dobro, bytí oddělené od Boha. „Nevědět, kým jste“ je podnět, který stojí za změnou, růstem a rozvojem ve vašem vesmíru. Nevědomost plodí strach, strach plodí potřebu kontroly, potřeba kontroly plodí boj o moc a tak tu máte všechny podmínky pro to, aby „Zlo“ kvetlo. Jeviště pro boj mezi Dobrem a Zlem je připraveno.

Bůh potřeboval živost protikladů, aby své stvoření „rozhýbal.“ Může být pro vás velmi těžké s ohledem na všechno utrpení způsobené nevědomostí a strachem to pochopit, ale Bůh si těchto energií velice vážil, jelikož mu poskytly způsob jak překonat hranice Sebe sama. 

Bůh požádal vás, kteří patříte k jeho nejtvořivější, nejpokročilejší a nejodvážnější části, abyste přijali závoj Nevědomosti. Abyste mohli zažít dynamiku protikladů co možná nejdůkladněji, dočasně jste padli do zapomnění vaší skutečné povahy. Souhlasili jste s tím skočit do neznáma, ale i tato skutečnost byla schována pod závoj zapomnění. A tak nyní často proklínáte Boha za to, že jste v situaci, v jaké jste: útrapy, nevědomost - a my to chápeme. V té nejhlubší podstatě jste přece: Bůh, Bůh je vámi.

Navzdory všem potížím a zármutkům máte hluboko uvnitř, co se týká prožívání a tvoření Nového, co se týká života v dualitě, stále smysl pro zázraky a vzrušení. Tohle je původní Boží vzrušení, důvod proč Bůh vůbec začal prostřednictvím Vás svou cestu.

Když jste vyrazili na svoji cestu, čelili jste Zlu (strachu, nevědomosti) s nejasnou vzpomínkou na Dobro (Domov). Zatímco jste toužili po Domově, začali jste se utkávat se strachem a nevědomostí. Vy se však nevrátíte Domů ve smyslu návratu do stavu vaší minulosti. Díky vaší cestě se dílo změnilo. 

Konec vaší cesty bude znamenat, že se stanete většími než dobro a zlo, světlo a temnota. Vytvoříte třetí energii, Kristovskou energii, která přijímá a překračuje obojí. Rozšíříte Božské tvoření. Budete Novým Stvořením Boha. Jakmile se na Zemi plně zrodí Kristovské vědomí, Bůh překoná sám sebe.

Před „lidskou zkušeností“ Kristovské vědomí neexistovalo. Kristovské vědomí je vědomí toho, kdo prošel skrze mnohovrstvou zkušenost duality, smířil se s ní a objevil se „na druhé straně.“ Ten bude obyvatelem Nové Země.  Ten opustí dualitu. Pozná a přijme svoji vlastní božskost. Bude za jedno se svým božským Já. Jeho božské Já bude ovšem jiné než předtím. Bude hlubší a bohatší než vědomí, z kterého se zrodil. Dalo by se také říci: tím, že projde zkušeností duality, Bůh obohatí Sám/Samu sebe.

Příběh je zjednodušený a zkreslený jako cokoli dalšího, o čem říkáme, že je zkresleno iluzemi času a oddělenosti. Tyto iluze posloužily cennému účelu. Nadešel však čas jít za tyto iluze. Prosím, pokuste se vnímat energii, která je za našimi slovy, příběhy a přirovnáními. Tato energie je v jiném smyslu vaší vlastní. Tato energie, která promlouvá skrze mě, Jeshuu, je energie vašich budoucích Kristovských Já. Čekáme, až se k nám připojíte.Jak překonat dualitu - dokončení karmického cyklu

V momentě, kdy již nad vámi hra duality nemá vliv, Váš pozemský cyklus životů končí. V duální hře je podstatné to, že se identifikujete s jistým postavením na hřišti polarit. Identifikujete se s tím být chudý nebo bohatý, slavný či prostý, muž nebo žena, hrdina či dareba. Skutečně nezáleží tolik na tom, jakou roli hrajete. Dokud se cítíte za jedno s hercem na pódiu, dualita vás stále pevně svírá.

To samozřejmě není špatně. Vlastně to tak mělo být. Vy jste měli zapomenout na své skutečné Já. Abyste zakusili všechny aspekty duality, měli jste zúžit své vědomí k jisté roli v dramatu pozemského života.

A hráli jste to dobře. Byli jste tolik uchváceni svými rolemi, že jste úplně zapomněli na cíl a účel procházení cyklem životů na Zemi. Tolik jste zapomněli sami na sebe, že jste vzali hry a dramata z duality za jedinou realitu, která existuje. Ve finále vás tato realita učinila velmi osamělé a plné strachu, což je pochopitelné, neboť právě hra duality, jak již bylo poznamenáno výše, je na prvcích nevědomosti a strachu založena.

K tomu, abyste pochopili fungování duality ve vašem každodenním životě, bychom vám rádi zmínili pár typických rysů duální hry.Charakteristiky duální hry

1) Váš emocionální život je v zásadě nestálý.

Není zde přítomno žádné emocionální ukotvení a tak jste vždy v určité náladě „nahoře“ nebo „dole“. Jste naštvaní či shovívaví, úzkoprsí či velkorysí, deprimovaní či entuziastičtí, šťastní nebo smutní. Vaše emoce trvale kolísají mezi extrémy. Zdá se, že máte nad těmito kolísáními jen omezenou kontrolu.


2) Jste intenzivně zapojeni do vnějšího světa.

Je pro vás velmi důležité, jak vás vidí druzí. Vaše sebeúcta je založena na tom, co vám okolní svět (společnost či vaši milovaní) zrcadlí zpět. Snažíte se žít podle jejich standardů o tom, co je správné a špatné. Děláte, co můžete.


3) Máte silná přesvědčení o tom, co je dobré a špatné.

Být soudící vám dává pocit bezpečí. Když člověk rozdělí činy, myšlenky nebo lidi na dobré a špatné, život je tak dobře organizován.

Všechny tyto charakteristiky mají společné to, že ve všem, co děláte či cítíte, nejste skutečně přítomni. Vaše vědomí sídlí na vnějších vrstvách vašeho bytí, kde je poháněno strachem orientovanými vzorci myšlení a chování.

Dáme vám příklad. Když jste stále zvyklí na to být hodní a příjemní, projevujete vzorec chování, který nepramení z vašeho vnitřního bytí. Ve skutečnosti podněty z vašeho nitra potlačujete. Snažíte se žít dle očekávání druhých, abyste neztratili jejich lásku, obdiv či péči. Reagujete na základě strachu. Omezujete se ve svém vyjadřování. Ta část, která není vyjádřena, bude i tak žít svůj skrytý život a vy budete nespokojení a unavení. Může být ve vás přítomný vztek a podrážděnost, kterých si není nikdo vědom, dokonce ani vy sami!

Cesta vedoucí z tohoto stavu sebezapření ven je učinit kontakt s potlačenými a skrytými částmi uvnitř vás samých.

Navázání kontaktu s vašimi potlačenými a skrytými částmi není těžké v tom smyslu, že by vyžadovalo jisté dovednosti či znalosti. Nedělejte z této „cesty dovnitř“ složitý proces, který vás musí někdo naučit či udělat za vás. Zvládnete to sami a najdete si k tomu vlastní cestu. Motiv a záměr jsou mnohem důležitější než dovednosti a metody. Pokud chcete sami sebe skutečně poznat, pokud jste rozhodnuti jít do hloubky a změnit bojácné myšlenky a emoce, které vám blokují cestu ke šťastnému a naplněnému životu, dosáhnete toho jakýmkoli postupem, který se vám naskytne.

Rádi bychom vám nabídli jednoduchou meditaci, která vám může pomoci spojit se s vašimi emocemi.

Věnujte chvíli uvolnění svalů na vašich ramenech a krku, zpříma se posaďte a nohy postavte celými chodidly na zem. Zhluboka se nadechněte.

Představte si, jak chodíte po polní cestě pod širým modrým nebem. Slyšíte zvuky přírody a cítíte vítr ve vlasech. Jste svobodní a šťastní. O něco dál najednou na cestě vidíte nějaké děti běžící směrem k vám. Přibližují se. Jak na tento pohled reaguje vaše srdce?

Děti stojí před vámi. Kolik jich je? Jak vypadají? Jsou to chlapci nebo dívky či obojí?

Všechny pozdravíte. Řeknete jim, jak rádi je vidíte. Poté navážete kontakt s tím dítětem, které se vám dívá do očí. Ona nebo on má pro vás zprávu. Je to napsáno v jeho očích. Dokážete to přečíst? Co vám chce říci? Přináší vám energii, kterou nyní potřebujete. Pojmenujte tuto energii, kterou vám dítě přináší a nehodnoťte ji. Jednoduše mu poděkujte a tuto představu opusťte.

Znovu pevně pociťte půdu pod nohama a na chvíli se hluboce nadýchněte. Právě jste se napojili na vaši skrytou část.

Můžete se k tomuto výjevu vrátit kdykoli budete chtít, možná budete chtít mluvit taky s ostatními dětmi.

Tím, že jdete do svého nitra a navazujete kontakt s vašimi skrytými a potlačenými částmi, stáváte se více přítomnými. Vaše vědomí vystupuje nad strachem motivovanými vzorci myšlení a chování, které vám byly tak dlouho vlastní. Vědomí bere zodpovědnost samo za sebe. Pečuje o svůj vnitřní žal, vztek a ublížení tak, jako se rodič stará o své děti. Tento proces detailněji popíšeme jinde (viz „Pracovník Světla“ III). Vlastnosti uvolňování duality

1) Nasloucháte jazyku své duše, který promlouvá skrze vaše pocity.

2) Jednáte podle tohoto jazyku a vytváříte změny, které si vaše duše přeje.

3) Vážíte si času o samotě, protože jen v tichu můžete slyšet šeptání své duše.

4) Zpochybňujete oprávněnost myšlenkových vzorců či pravidel chování, které blokují vaše svobodné vyjádření a opravdovou inspiraci a úsilí.


Bod zvratu v opouštění duality

Váš pozemský cyklus životů se chýlí ke konci, jakmile je vaše vědomí schopno uchopit všechny zkušenosti duality, zatímco zůstává plně přítomné a ve svém středu. Dokud se budete identifikovat s jedním aspektem duality více než s jiným (se světlem více než s temnotou, s bohatstvím více než s chudobou atd.), vaše vědomí je jako na houpačce. Karma nedělá nic jiného, než že jen přirozeně vyrovnává tuto nerovnováhu. Vaše vazby v karmickém cyklu uvolníte, když vaše vědomí nalezne svůj pevný bod v nehybném středu houpačky.

Tento střed je výstupním bodem z karmického cyklu. Převládající pocity v tomto středu jsou klid, soucit a tichá radost. Řečtí filozofové tento stav předvídali a nazývali ho ataraxie: neochvějný klid.

Hodnocení a strach jsou energie, které vás nejvíce odvádějí z centra. Jakmile budete čím dál více uvolňovat tyto energie, zklidníte se a otevřete se uvnitř. Skutečně vstoupíte do jiného světa, jiné roviny vědomí.

Tohle bude manifestováno i ve vašem vnějším světě. Bude to často čas změn a loučení se s aspekty vašeho života, které už více neodráží VÁS samé. Velký otřes může nastat v oblasti vztahů a práce. Mnohem častěji se ale celý váš život obrátí vzhůru nohama. Z našeho pohledu je to naprosto přirozené, protože vnitřní změny jsou vždy předchůdci změn i ve vašem vnějším světě. Vaše vědomí tvoří hmotnou realitu, ve které žijete. Je tomu tak vždy.

Uvolnit sevření duality potřebuje čas. Rozpletení všech vrstev temnoty (ne-vědomí) je postupný proces. Jakmile ale jednou vstoupíte na tuto cestu, cestu k vnitřnímu Já, pomalu se této hře duality vzdalujete. Jakmile jste jednou okusili skutečný význam ataraxie, nastal bod zlomu. Jakmile jste pocítili tichou a přesto vše-prostupující radost být sami sebou, uvědomíte si, že je to přesně to, po čem jste tak dlouho toužili. Do svého nitra půjdete zas a znovu, abyste zakusili tento vnitřní mír.

Nebudete se vyhýbat světským radostem. Naleznete uvnitř sebe jádro božskosti a zakusíte svět a jeho krásy z tohoto požehnaného stavu. Blaženost nikdy nespočívala v hmotných věcech. Spočívá ve způsobu, jak je prožíváte. Jakmile je ve vašem srdci mír a radost, věci a lidé, které potkáte, vám budou tento mír a radost poskytovat.

V tomto dni a věku se určitá skupina duší připravuje vystoupit z karmického cyklu. O této skupině budeme mluvit v dalších kapitolách do hloubky. Není to však pouze skupina lidských duší, která dokončuje osobní transformační cyklus. Ona Země, na které žijete, podstupuje taktéž hlubokou a důkladnou transformaci. Stejně tak se blíží ke konci i planetární cyklus. Tato éra je díky těmto dvěma splývajícím cyklům neobyčejná.

 

Planetární cyklus

Vše se vyvíjí v cyklech, planety stejně jako lidé. Pro jednotlivce či skupiny duší není výjimkou vystoupit časem z karmického cyklu. Co však dělá tuto éru neobyčejnou je, že sama Země dokončuje důležitý karmický cyklus. Země podstupuje svou vlastní vnitřní transformaci, jejímž výsledkem bude nový typ vědomí v jejím bytí jako planety. Ať už jsou jednotlivé duše v jakémkoli bodě svého vlastního cyklu, transformační proces Země je bude ovlivňovat.

Země je vaším domovem. Přirovnejte ji k domu, ve kterém žijete. Představte si, že se dům rekonstruuje. Pouze tento fakt značně ovlivní váš každodenní život. V závislosti na vašem stavu mysli budete tento zážitek prožívat jako vítanou změnu nebo jako narušující a znepokojující událost. Jestliže jste již rekonstrukci vašeho domu plánovali a těšili se na ni, pak jste v souladu se změnami a můžete plynout s proudem. Transformační proces Země vás podpoří a zvýší váš osobní transformační proces.

Pakliže jste ani v nejmenším svůj dům rekonstruovat nechtěli, budete frustrováni chaosem, který vás obklopí. Vnitřní změny Země vás vyvedou z rovnováhy.

Pro ty, kteří vítají vnitřní změny své planety Země, nastanou neobyčejně posilující časy. Budete pozvednuti vlnou Světla, která nyní zaplavuje váš vesmír.

V současné době Země téměř praská pod karmickým břemenem lidstva. Negativita a násilí, které číší z tohoto břemene, vytvářejí druh energetického odpadu, který je Země jen stěží schopna zpracovat, neutralizovat či pohltit.

Zaměřte na chvíli své vědomí do srdce Země. Uvolněte se a soustřeďte se… cítíte tam něco? Cítíte, jak je Země trhána na kusy, jak je na ní tak mnoho násilí?

Země cítí současně bezmoc i vzdor. Je na pokraji vytvoření nové základny pro své bytí. Země se chystá uvolnit energie strachu, soutěživosti a dramatu na vnitřních i vnějších úrovních. Nová základna, která začíná svítat uvnitř Země, je energií srdce, energií rovnováhy a spojení: je to žijící Kristovská energie.

Země stejně jako lidstvo je zapojená do učení. Zrovna jako lidstvo se i její vědomí vyvíjí a transformuje. Stejně jako u lidstva i její cesta začala z jistého typu nevědomosti či nevědomí o jejím vlastním bytí.

Země byla kdysi „temnou planetou“, která absorbovala či spolykala energie, které ji obklopovaly. Přijala energie či bytosti, se kterými se setkala a zcela je vstřebala; odebrala jim jejich jedinečnost a v jistém smyslu je zabila. Pramenilo to z její touhy po rozvoji. Země uvnitř sebe cítila jakýsi nedostatek, který si vysvětlovala jako potřebu dobýt a vstřebat ostatní energie. Jelikož Země nedávala těmto energiím nic nazpět, nebyla mezi nimi žádná vzájemná součinnost. Byl to smrtelný a mrtvolný proces.

V určitou dobu si začala Země uvědomovat, že ji tento proces nenaplňuje. Cítila, že ji v tomto způsobu krmení sebe sama něco chybí. Její pocit nedostatku se nezmírnil. Její potřeba rozvoje nebyla uspokojena tím, že zabíjela jiné energie.

V tomto momentě se uvnitř Zemského vědomí zrodila touha po živosti, po Životě. Země si to však ještě tak plně neuvědomovala. Věděla pouze to, že chce něco jiného, něco nového, nějaký druh součinnosti s ostatními energiemi, který by nekončil jejich omezením Zemskou energií. V rámci Zemského vědomí se vytvořil prostor pro zažívání něčeho jiného než jí samotné.

To energeticky znamenalo počátek života na Zemi.

Je vesmírným zákonem, že všechny hluboce pociťované touhy nakonec vytvoří prostředky k jejich uskutečnění. Touhy, které jsou v zásadě směsí myšlenek a pocitů, jsou tvořivými energiemi. To platí stejně tak pro planety jako pro lidi. V Zemi jako v planetě vznikla touha po prožívání života, touha zachovat a oslavovat život namísto toho, aby ho ničila.

A tak se také stalo.

Když na Zemi přišel život, Země samotná se začala rozvíjet a kvést. Vstoupila do nové sféry prožitku, který ji naplnil pocitem úžasu a uspokojení. Byla překvapená, že tak prostá touha, tak nejasně pociťovaná potřeba, může přinést tolik ohromných a nebývalých vývojů.

Na Zemi se rozvinul velkolepý experiment různých životních forem. Mnoho životních forem sem bylo přitahováno, aby se zde projevily a experimentovaly s přítomnými energiemi. Země se stala hnízdištěm novosti. Existovala tu svoboda zkoumání nových cest a nových možností. Pro všechna stvoření zde byla, a stále je, svobodná vůle.
S vytvořením života začala Země a všechny bytosti žijící na ní usilovat o vnitřní rozvoj. Ústředním tématem tohoto způsobu prožívání byla rovnováha mezi dáváním a přijímáním.


Na vnitřní úrovni vědomí Země věky usilovala o to, aby našla správnou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Země jako planeta dává a bere život. Když byla Země v „temném období“, ve fázi, kdy absorbovala a likvidovala ostatní energie, důraz byl silně kladen na „braní.“

Nyní se ocitla v druhém extrému: dávání až na hranice toho, co může dát.

Země dlouho tolerovala násilí a vykořisťování lidmi, jelikož to bylo v jistém smyslu dané karmicky. Země musela zakusit druhou stranu síly a útisku. Její činy jako pachatele se vrátily jako bumerang a podnítily opačnou zkušenost - být obětí. Takhle funguje karma; není to věc trestu. K tomu, abyste skutečně pochopili záležitost síly, musíte projít oběma jejími póly a přijmout je. Když s něčím bojujete nebo nad něčím chcete mít moc, znovu se s tím budete setkávat jako oběť či pachatel, dokud si neuvědomíte, že jste JEDNÍM, že jste oběma částmi božské energie.

Dnešní nelítostné vykořisťování Země je tedy do jisté míry karmicky přiměřené, jelikož to poskytuje Zemi možnost, aby zcela pochopila rovnováhu mezi dáváním a braním.

Avšak hranice, do které jsou neúcta a vykořisťování karmicky přiměřené, je v dohlednu.

Země tuto rovnováhu pochopila a ukončuje svůj karmický cyklus vědomí. Nyní již dosáhla takové úrovně lásky a uvědomění, že již nebude více tolerovat její zneužívání lidmi. Tato úroveň vědomí způsobí, že bude přitahovat stejně smýšlející energie, které vychutnávají harmonii a respekt a bude odmítat energie s destruktivním cílem.

Nadešel čas pro novou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Na Nové Zemi bude panovat mír a harmonie mezi planetou Zemí a vším, co na ní žije: lidstvem, rostlinami a zvířaty. Harmonie a srdečná sounáležitost mezi všemi bytostmi bude zdrojem velké radosti a tvořivosti.
Přeměna od staré Země k Nové Zemi je proces, který není pevně ukotvený v čase a nemá jasnou povahu. Mnohé záleží na volbách lidstva, na volbách, které učiníte vy všichni jako jednotlivci právě teď.


O tomto čase přeměny bylo učiněno spousta proroctví. Vytváření takových proroctví je vždy pochybná záležitost. Jde o to, že: vaše viditelná hmotná realita je manifestací vnitřního kolektivního stádia vědomí. Vědomí je, jak jsme uvedli na začátku, svobodné a tvořivé. Kdykoli se můžete rozhodnout změnit svou budoucnost změnou myšlení a cítění. Nad svými myšlenkami a pocity máte moc. Kdykoli můžete říci NE svým omezujícím a destruktivním myšlenkám nebo pocitům. Tohle platí pro vás jako jednotlivce ale i pro širší skupiny lidí.

Když si podstatná skupina jednotlivců vybere svobodu a lásku namísto sebe-nenávisti a destrukce, tak se to projeví i v hmotné realitě. Země na to bude reagovat. Je citlivá k tomu, co se odehrává uvnitř lidí. Odpovídá na vaše vnitřní pochody.

Tímhle bychom chtěli ukázat, že nikdo, dokonce ani na naší straně, není schopen učinit přesnou předpověď, jakým způsobem se Nová Země zrodí. Je ale jisté, že ta skupina duší, která teď zakončuje svůj karmický cyklus, je energeticky úzce propojena s Novou Zemí. Tito lidé, kteří se často cítí hluboce spojeni s představami ztělesněnými Novou Zemí, budou mít nádherné příležitosti k růstu a uvolnění díky splývání planetárního a osobního cyklu.

V následujících kapitolách budu mluvit zejména o této skupině duší. Často jsou nazývané Pracovníky Světla a i já budu toto pojmenování používat. Důvod jejich inkarnace během tohoto věku přeměny není náhodný. Jsou hluboce spojeni s historií Země. Popíšu duševní rysy, které vlastní většina Pracovníků Světla. Budu mluvit o jejich historii, galaktických kořenech a o jejich poslání na Zemi. Podrobněji pohovořím o stádiích vnitřního růstu spojených s uvolňováním se z karmického cyklu.


© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Diskusní téma: BlogSurfing 21 (Nová Země)

Datum: 22.07.2013

Vložil: Alladin

Titulek: komentář

první věc-Jesheua by nic takového nikdy neřekl. Obsah článku je směsicí pravdy a nepravdy. Občas autorka předhodí cosi smyslpuplnějšího, následuje však něco co nelze označit jinajk, než jako nepravdu a zavádění. Channeling je v tomto docela dost cítit. Stejně jako jako rezonance s New age a jejich pokřiveními a deformacemi. Autor je zjevně zkušeným manipulátorem. Opět musím odkázat na Tajemství Amenti autora pod pseudonymem Petr Penguin. To je nesrovnatelně hodnotnější čtení. Jasná čistá nezkreslená data, bez manipulace, nepravd. Pro ty kdo mají skutečně zájem na svém vnitřním růstu mohu doporučit jako prvotní seznámení s realitou tohoto světa. Autor odkazuje na agendu evolučních strážců tohoto vesmíru a jejich spirituálně-vědecký bioregenerační program-Svobodné učení MCEO. Jeho studium vás může dostat nepoměrně dál, než lidé, motající se v kruhu vlastních(nejen)iluzí a manipulací. Učení evolučních strážců je absolutně přesné a dokonalé, perfektní. Všechny jemu " konkurující" převážně mettaronické "školy" ať už je to Drunvalo, maitreia a jiní, sloužící převážně annunacko-drakoniánské agendě, se jejimu rozsahu přesnosti a absolutní platnosti nemohou naprosto ani velmi vzdáleně přiblížit. Od jistého okamžiku, je-li lidské bytost připravena, dochází ke keylontickému(nemá nic společného s channelingem, je to neprosto bezpečné absolutně čisté spojení) propojení s krystovskými bytostmi z řad evolučních strážců a své vlastní originální spirituální rodiny. Zde pak s pomocí specifických technik dochází k bioregenaračnímu procesu vedoucímu nejen k uzdravování genetiky, ale i k realizaci skutečné absolutní lásky, absolutní pokory a odpuštění společně s absolutním nevinným věděním krystovské bytosti, coby atributy harmonie-opětovného sjednocení s bohem-zdrojem prvního stvoření věčného života, zákony jednoty jež jsou vyjádřením primárního božského řádu a umožní tím sám sobě, až příjde čas, vzestup jež není ničím jiným, než návratem domů. Na konci minulého roku došlo k konečnému vyvrcholení zápletky, týkající se nejen tého krásné planety, ale téměř celého našeho vesmíru. Do hry vstoupily kolektivy bytostí bytujících až u zdroje a zastavily protilidské a antikristovské snahy vesmírných metatronických predátorských bytostí. Přestože tyto temné metatronické bytosti v roce 2003 slunce uvedly do bhardoah stavu(zkrátka jej zabili, provedli ti Zeta rigeliánci alias šediváci) a hrozily svými manipulacemi s energetickou mřížkou planety zničit po roce 2012 veškerý život na planetě, jen aby dosáhly svých ohavných cílů, nyní je díky nejvyšším kristovským Al-Hum-Bhra koncilům tato planeta až do zániku jejích 3D struktur roku 2976, vzestupnou planetou a lidské a jiné bytosti mohou, jestliže takto zvolí, vzestoupit po smrti skrze bhardoah komory, či připravení přímo(i se svými restrukturovanými těly) skrze kristovské hvězdné portály.
Přeji všem hezký cen. :)