O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

"BUĎTE SVĚTLEM NA CESTĚ" - Poselství od Archanděla Michaela, prosinec 2011

13.12.2011 21:13

Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, je životně důležité, abyste si uvědomili, že procházíte obdobím, které nemá v minulosti obdoby. Je to výjimečné období plné milosti. Vám, kteří hledáte Světlo, se nabízí velká příležitost uchopit své Božské dědictví a své mimořádné dary a talenty. Velice zřídka, během přechodu z jednoho dlouhého Věku do druhého, dovolují Kosmické Zákony, aby Bytosti z andělských sfér a duchovních výšin prostoupily závojem a spojily se s vybranými probuzenými členy lidské rasy. Tyto nádherné, vznešené bytosti nebudou jednat proti vaší svobodné vůli, a proto musíte vyjádřit svou ochotu a odhodlání přijít s nimi do styku. Když zaměříte svou pozornost na určitého mistra, anděla nebo Světelnou Bytost, ihned vás vnímají a odpoví vám. Čím silnější, upřímnější a stálejší bude vaše touha, tím více k vám budou vyzařovat svoji energii.

Vaši strážní andělé, duchovní průvodci a učitelé vám budou usilovně napomáhat, abyste byli schopni přijímat vyšší frekvence moudrosti, které jsou v tomto nepřehledném čase transformace důležité. Tyto laskavé Bytosti se snaží získat vaši pozornost tím, že zesilují Světlo ve vašem Centru Síly solar plexu a postupně také ve vašem Svatém Srdci. Celá staletí jste čekali na příležitost vědomě komunikovat s nanebevzatými mistry a s andělskými sférami, a oni na tuto chvíli také trpělivě čekali. Možnost rozmlouvat s Bytostmi Světla je pro vás lidské Bytosti velký skok ve vývoji, neboť vám přináší nové a větší uvědomění a mocnou vnitřní transformaci. S největší pravděpodobností se nejdříve naučíte propojovat a komunikovat se svými osobními průvodci, případně se s vámi záhy spojí váš mistrovský učitel – zvláště v případě, že jste před svou nynější inkarnací svolili ke spolupráci s touto určitou Bytostí.

Mnohým z vás se v této době vyvíjí šestý smysl, tedy intuitivní mysl, díky níž dosáhnete přímého spojení se svou NadDuší a s určitými částmi svých četných Vyšších Já. Je to počáteční krok k vytvoření přímé linky na vaši domovskou základnu, na vaši Boží Přítomnost Já Jsem, na vaše Božské Já. Nehledejte Boha na nebesích nebo kdesi na dalekém, nedostupném místě. Vždyť Esence Stvořitele, Božská Jiskra se nachází ve vašem Svatém Srdci. Mnozí z vás si začínají uvědomovat svůj Božský původ, ale zatím máte stále jen matnou představu o obrovském potenciálu, který získáváte tím, že v sobě nesete Vesmírné Světlo. Je nezbytné, abyste se naladili na stále rostoucí frekvence Světla Stvořitele. Tím se zrychlí proces vzestupu a vy budete moci dosáhnout Vlastního mistrovství a tím začít plnit svůj slib, stát se Světlem na Cestě a ukazovat Cestu ostatním.

Nezapomeňte, přístup máte jen k takovým vibračním úrovním, jakým odpovídá váš Energetický Otisk. Proto je tolik důležité projít procesem očisty, abyste ve svých mentálních a emocionálních tělech mohli dosáhnout vyrovnanějšího a harmonického Stavu Bytí.

Před dávnými věky jste se vy, budoucí Hvězdná Semínka Ukazující Cestu pro vzestup lidstva i Země uvolili, že někdy v daleké budoucnosti budete na planetě Zemi hrát výjimečnou roli. Tato skupina odvážných Duší se inkarnuje do všech ras, barev, kultur i vyznání. Je rozeseta široko i daleko po celé planetě a připravena na předpovězené vesmírné drama, na hromadný vzestup lidstva a Země a současně na všechny průvodní jevy ve hmotě tohoto Pod-Vesmíru.

Vám, kteří jste vystoupili z řady, byla udělena zvláštní výjimka, díky níž jsou vám vyrovnávány mnohé menší energetické nerovnováhy, aby vaše pozemské břemeno nebylo až příliš těžké. To, co zbývá na vás, jsou důležité lekce, které se musíte naučit, abyste se mohli navrátit do vyrovnaného a harmonického vibračního stavu a tím povznést svůj Energetický Otisk neboli Píseň své Duše do střední hladiny čtvrté dimenze a výše.

Opravdu mnoho z vás, Hvězdných Semínek, je na dobré cestě k dosažení Mistrovství, ale příliš velká část této skupiny těch, kdo Ukazují Cestu, stále zůstává v dřímotě nebo v sebezapření. Každý z vás hraje v právě probíhajícím vývojovém procesu důležitou roli. Genetické kódy členů této skupiny nesou ty nejlepší vlastnosti všech předchozích základních ras a zároveň výjimečné kódy paměťových buněk Zlaté Základní Rasy budoucnosti. Je pravda, že postupem času se v rámci této skupiny Duší objevovala veliká nerovnováha. Mnohé Duše nenaslouchaly výzvám svého Duchovního Já a zapomněly na své pozemské poslání. Avšak hluboko v jádru vašeho Svatého Srdce máte každý zakódovanou Buňku Světelného Vědomí. Pokud je aktivována, pomůže vám si rozpomenout na závazek být našimi pozemskými zástupci a na to, že vaším posláním je vynaložit úsilí veškerého svého Bytí a stát se zdatnými spolutvůrci krásy, míru, harmonie a hojnosti v pozemských sférách.

Rádi bychom vám poskytli základní informace, abyste dokázali správně vnímat to, co s vámi sdílíme. Je zásadní, abyste se nevnímali jako lidé jednotného původu. Všichni jste totiž prošli životními zkušenostmi ve všech základních rasách. Je důležité, abyste se nepovyšovali nad ty, kteří kráčejí po cestě až za vámi, sami jste totiž byli v přemnohých inkarnacích jen následovníky, kteří sami cestu nehledali. Všichni jste už měli černou, hnědou, bílou, rudou i žlutou barvu kůže všech základních ras, a také ve své DNA nesete všechny odlišné vlastnosti, ctnosti a atributy každé z těchto ras. To, že jste se v tomto životě narodili do určité rodiny a žijete v určité zemi, mělo přesně daný důvod.

Vy, které s hrdostí nazýváme „Staré Duše“, jste rozeseti po celém světě. Je pravda, že v některých oblastech a kulturách žije těchto starých Duší více, ale i tak je tento Předvoj rozeset od těch nejprimitivnějších venkovských oblastí až po kosmopolitní a kulturně rozvinutá velkoměsta. Tyto odvážné Duše nesedí v čele vlády ani nezaplňují titulní stránky v novinách. Žijí na farmách, neboť milují přírodu i zvířata, o která pečují. Mají zcela všední práci v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a v klidu plní své každodenní povinnosti. Také jsou na pozicích s velkou zodpovědností a různým způsobem slouží své zemi a svému lidu. Bydlí v palácích i v chatrčích, jsou součástí všech společenských vrstev od nejnižší po nejvyšší. Jsou členy náboženských skupin a uctívají Boha svým vlastním způsobem. Mnozí naslouchají tichému hlasu svého Vyššího Já a stali se Mistry svého Já. Mnoho dalších již nějakou dobu kráčí po své duchovní stezce, ale také je bohužel mnoho zástupců Hvězdných Semínek Ukazujících Cestu, kteří si stále neuvědomují svou Božskou podstatu ani slib, který tak dávno složili.

Vy, kdo jste členy této skupiny, máte ve své DNA zakódovány hlavní vlastnosti, ctnosti a atributy rasy Atlanťanů, tedy vůdců, průkopníků a bojovníků. Hluboko ve vás je zakořeněna touha využívat své mentální schopnosti v souladu s Boží Vůlí a Silou našeho Otce Boha, abyste mohli být silnými spolutvůrci ve hmotné realitě. K tomu jste byli obdařeni nejvyššími vlastnostmi, ctnostmi a schopnostmi naší Matky Boha, které byly dány zejména těm Duším, které přišly na Zemi ve Zlatém Věku Lemurie. Jsou to jemné, pečující, intuitivní, do nitra zaměřené vlastnosti, doplněné velkými uměleckými dovednostmi a touhou po míru, tichosti a rozjímání.

Procítili jste si nádherné a bohaté duchovní dědictví. V minulosti se vám dostalo požehnání mít mezi sebou mnoho vznešených Bytostí Světla, mistry, jejichž krásná učení vám ukázala, jak žít ctnostný život. Nyní je však čas propojit minulost s budoucností. Lidstvo pociťuje hluboce zakořeněnou potřebu vzájemné podpory, inspirace a vedení.

My vám ukážeme nové možnosti a upřímně doufáme, že někteří z vás zdvihnou prapor nad hlavu a budou v nadcházejícím čase duchovními bojovníky v nově vznikající spiritualitě Sebe-uvědomělého lidstva. Rádi bychom vám navrhli, abyste se začali scházet s cílem učit se a vzájemně se podporovat a inspirovat. Podělte se navzájem o své znalosti, o svou moudrost, své vize a zkušenosti. Mezi lidmi na tomto světě vnímáme velký pocit osamělosti a izolace. Nestačí vám jen číst učení, která vám my nebo mistři předáváme, navštěvovat nádherné chrámy a katedrály a oslavovat Boha. Nadešel čas opětovného sjednocení, a je proto třeba, abyste se scházeli a sdíleli svou lásku, moudrost a inspiraci. Je čas společně se učit a navzájem se podporovat. Nechceme po vás, abyste stavěli další obrovské chrámy, neboť v těch bohové budoucnosti sídlit nebudou. Jste spolutvůrci budoucnosti – Božské Jiskry Stvořitele – které jsou vyzývány, aby zaujali své právoplatné místo při vznešeném pochodu vstříc budoucnosti.

Milovaní, je čas nechat odejít veškeré pocity viny, studu a nedokonalosti, které v sobě mnozí z vás nosí již dlouhé věky. Musíte uzdravit bolesti z minulosti, abyste mohli přijmout svou pravou roli v nádherném plánu o budoucnosti planety Země, který se teď rychle začíná uskutečňovat.

Prostřednictvím našich poselství jsme vám dali nástroje, moudrost i vhled, abyste mohli nechat odejít všechny věci ve svém životě, které neslouží vašim nejlepším zájmům a nejvyššímu dobru. Důrazně vás žádáme, abyste si vzali k srdci to, co jsme vám již tolikrát opakovali: „Zasloužíte si veškerou lásku, krásu, radost, mír a hojnost v tomto vesmíru, neboť je to od narození vaše BOŽSKÉ PRÁVO.“ Musíte se naučit milovat sebe samé, vážit si sebe samých a plně znát svou vlastní hodnotu, než budete schopni skutečně milovat ostatní a plně si jich vážit, a než vám budou ostatní moci vracet lásku a úctu, které si tak bohatě zasloužíte.

Uvědomte si znovu vlastnosti, ctnosti a atributy svého Božského Dědictví, které nyní projevujete navenek. Nevyzařujete příliš mnoho mužské Atlantské energie a nesoustředíte se příliš na zisk a na tvoření? Pamatujte, co jsme vám řekli – je třeba hledat určitý „stav Bytí“ nebo „kvalitu života“. Můžete dosáhnout velkého bohatství a projevit ve hmotě mnoho nádherných a podivuhodných věcí, ale jestliže je vaše srdeční centrum uzavřené a jestli jste přehlíželi a nerozvíjeli své vlastnosti a ctnosti Lemurie/Bohyně, budete se stále cítit neúplní a velice nespokojení.

Scházejte se ve skupinách dvou, tří, deseti, sta nebo tisíce, není v tom žádný rozdíl. Když se spojíte pro dobro všech, můžeme vám slíbit, že vždy budeme plně s vámi, abychom vás posílili, pomohli vám a vyzařovali spolu s vámi lásku našeho Otce/Matky Boha v největší míře, kterou budete moci pojmout.

Vaším hlavním cílem je nyní navrátit se do původně určeného spektra Světla a stínů, do vibračních vzorců, které tvoří váš osobní svět v realitě třetí/čtvrté dimenze. Tím se pomyslné kyvadlo vašeho vědomí nebude již vychylovat tak daleko mezi pozitivními a negativními frekvencemi, vaše mentální i emocionální podstata se vyrovnají a vy se znovu vrátíte do svého středu. To je důležitý krok k tomu, naučit se žít ve středu vlastního Svatého Srdce a Svaté Mysli. S tím, jak pozvednete své vibrační vzorce, vyšší frekvence Světla postupně rozpustí početné Světelné membrány, které omezují vaše vyšší vědomí. Až k tomuto dojde, budete na nejlepší cestě k vědomému, Duší vedenému životu Mistra.

Procházíte zázračným obdobím, milovaní. Byli jsme s vámi od chvíle, kdy jste se poprvé projevili ve svém odděleném vědomí v tomto vesmíru. A budeme s vámi kráčet dál k jasné nové budoucnosti, spojíme své síly s mocnými mistry Elohim, velkými staviteli forem, v přípravě na naplnění nadcházejícího překrásného nového Věku. Vysílám k vám energii našeho Otce/Matky Boha a obklopujeme vás naší aurou Boží Lásky/Světla. Jsme vámi velmi potěšeni.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

©
www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (
www.transformace.info
). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: "BUĎTE SVĚTLEM NA CESTĚ" - Poselství od Archanděla Michaela, prosinec 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.