O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co obnáší vyslovené "JÁ JSEM!" ... ? - 1.díl

20.07.2010 09:36

Vážení čtenáři, uvažoval jsem že napíši pro vysvětlenou, co vše obnáší vyslovení prohlášení "JÁ JSEM!" a dostal jsem k dispozici možnost vám toto téma předložit, vzhledem k tomu, že toto téma  je již zpracované od paní Zuzany Soukupové- (Mistr učitel Reiki, a dalších směrů) www.reiki-centrumpraha.cz, s jejíž laskavým svolením zveřejňuji na našich stránkách tento výklad, za který děkujeme.

 

Duchovní učení - JÁ JSEM

Slova „Já Jsem“ jsou nejsilnější tvůrčí slova života, slova, jež nás spojují s energií nejvyšších sil Stvoření - nejvyššího kosmického vědomí. Pokud člověk pochopí význam těchto dvou slov, pozná sílu svého nitra, jehož činnost se rovná zázrakům. Pozná, že náš Duch - naše Já Jsem Přítomnost, tedy naše  nejvyšší světelné energetické pole - má mnohem více síly a možností než běžně používané vědomí. Nalézt tuto sílu světla a lásky v sobě a vědomě ji ze svého nitra vést na povrch, znamená vědomé ovládání energií neboli mistrovství nad substancí každé úrovně, v níž naše vědomí právě přetrvává.

Slovy „Já Jsem“ oslovujeme své nejvyšší vědomí - svou vlastní světelnou podstatu. Tím působíme z úrovně nejvyšších sil, které jsou připraveny uvést v činnost neomezené tvůrčí síly. Ke svému nejvyššímu vědomí nemusíme promlouvat nahlas. Naše nejvyšší vědomí - JÁ JSEM Přítomnost - reaguje na vyslovená nebo myšlená slova stejně a okamžitě uvádí do pohybu síly, jejichž účinky jsou vždy takové, jaký mají následující slova význam (jsou-li ovšem tato slova v souladu s energií do nich vkládanou). Naplňují to, o co jsme si řekli. Ještě malé vysvětlení: Proč se používají slova „Já Jsem“, a nikoliv jenom „Jsem“? „Jsem“ vyjadřuje Nejvyšší kosmické vědomí - Stvořitele, Ducha, Zdroj. „Já Jsem“ vyjadřuje naši individualizovanou životní jiskru, kterou Nejvyšší vědomí zažívá, skrze niž poznává sebe Sama. Slova „JÁ JSEM“ v žádném případě neznamenají zdůraznění našeho ega – našeho osobního Já.  Jsou vyjádřením individuální existence, již každý národ vyslovuje  svém jazyce.

Vědomá komunikace s naším nejvyšším světelným energetickým polem „Já Jsem“ a vědomé užití těchto sil, znamená za určitým záměrem oslovit naše nejvyšší vědomí - Já Jsem, a pak vyslovit patřičná slova vystihující situaci, kterou chceme řešit nebo uskutečnit. Tímto se vědomě obracíme na své nejvyšší vědomí, které okamžitě uvádí do pohybu tvůrčí síly naplňující naše žádosti a prosby. Pro většinu lidí je těžké pozvednout své vědomí k nejvyššímu kosmickému vědomí - Absolutnu, představuje to pro ně cosi složitého a pro ně samotné nemožného. Přesto se s nejvyššími silami může kontaktovat každý člověk, tyto síly je kdokoliv schopen kdykoliv vědomě užívat. Veškeré tajemství spočívá v tom, že naše ryze duchovní mysl JÁ JSEM Přítomnosti vnímá slova „JÁ JSEM“ jako oslovení, jako své jméno.

Užívat sílu JÁ JSEM je lidským právem, vědomě však už po staletí jen málo lidí oslovuje své JÁ JSEM, své nejvyšší vědomí. Přesto každý z nás denně tuto sílu nevědomě a bezpočtukrát používá, když bezmyšlenkovitě vysloví „Já jsem...“ – osloví tak svou JÁ JSEM Přítomnost a následujícími slovy přednáší své nahodilé a často rozporuplné prosby nebo přání.

O učení JÁ JSEM věděli také zasvěcení učenci, tyto znalosti však drželi v nejpřísnější tajnosti a předávali je výhradně svým nástupcům. Doba, v níž žijeme, je dobou velkých změn, které zasahují do života každého člověka. Jednou z těchto přicházejících změn je zrychlování duchovního vývoje celého lidstva. Tyto změny, které na planetě Zemi probíhají, a další, které ji i obyvatele čekají v budoucnu, jsou způsobeny zvýšeným přísunem kosmických energií - vyššími frekvencemi, jimiž se neustále naplňuje magnetické pole Země. Dříve byly vyšší frekvence zadržovány ochrannými clonami chránícími lidstvo před jejich intenzitou, které by tělo člověka nedokázalo zvládnout. Nyní jsou ochranné clony vlivem silnějšího záření z Velkého centrálního slunce - slunce všech galaxií - postupně odstraňovány a mohutné síly duchovní energie přinášející sub-atomární stavební částice pronikají k lidem. Množství této energie nezadržitelně stoupá a neustále bude sílit. Člověk se pod vlivem těchto vyšších frekvencí začíná stále více zajímat o svoji duchovní i duševní stránku. Neustále se zvyšuje počet lidí, kteří vyhledávají filozofické a duchovní směry prosazující myšlenky lásky a dobré vůle. V různých částech světa začali lidé vědomě navazovat kontakt s inteligentními jemně-hmotnými energetickými poli, jež jsou v zásadě pro fyzický zrak neviditelná, nicméně v současné době právě díky vlivu zvyšování frekvence  energie  vnímatelná pro lidi s tzv. jasnozřivými vlastnostmi. Tato pole jsou běžně označována jako  „andělé“, „světelné bytosti“, apod.

V důsledku kontaktů s těmito inteligentními energetickými poli začaly být otevírány pokladnice znalostí dříve utajovaných, a posléze zapomenutých.

Je vcelku možné, že poznáme důvody svých neúspěchů, avšak zdánlivě nemáme sílu jim zabránit... Zde se však jedná pouze o slabost vnější osobnosti a životního projevu o jakési hranice nastavené na samotném povrchu. Moc Světla v nás, moc naší Já Jsem Přítomnosti - nemá hranic... Dokážeme-li přesměrovat své vědomí do svého nitra, abychom se ztotožnili s přítomností světla a světelným kontinuem, a budeme-li se držet principů Ducha Pravdy, jako je čestnost, otevřenost, vlídnost, štědrost, spravedlnost, soucit a trpělivost, nabudeme síly a moci, které nám dříve chyběly. S neutuchajícím úsilím a vytrvalostí může každý dosáhnout vrcholného úspěchu, pokud jsou jeho hodnoty, motivy a postoje pozitivní. Člověk možná nezažije v dané oblasti stoprocentní úspěch, ale jakýkoliv nárůst jeho úspěšnosti přesahující padesát procent bude určitě úžasným  pokrokem. A tak, jak bude člověk v čím dále větší míře používat tento postup na stále širší škálu  svých denních aktivit, jeho úspěšnost se bude postupně a vytrvale zvyšovat (můžeme to přirovnat k síle kapky vody - čím více kapek, tím větší důlek v kamínku vyhloubí).

Jedna ze základních pravd je: Okolnosti života se mění v závislosti na tom, do jaké míry  člověk rozvine svůj vnitřní život a ovládne své nitro. Ve svém nitru objevíme velikou moc světla a lásky - a s touto Božskou Přítomností Já Jsem a její mocí se staneme pánem svého osudu... Naše vědomí a život se sjednotí a uspořádají, a my zažijeme spontánní přesměrování přítomnosti světla a lásky v sobě. V důsledku toho zjistíme, že všechny duchovní síly se budou přirozeně a spontánně hýbat v souladu s námi, a my budeme prožívat příliv požehnání a milosti - pravé štěstí... Když tedy vstoupíme dovnitř a budeme tam žít, když se naučíme pozvednout frekvence svého vědomí, v čím dál větší míře budeme pociťovat svoji světelnou podstatu – svou Já Jsem Přítomnost, jakož i spojení s nejvyššími světelnými bytostmi. V té míře, do jaké se odvážíme snít, toužit, otevřít se a oddat Božské Přítomnosti Já Jsem a její moci, v takové míře se bude skrze nás projevovat, řídit nás - až se nakonec stane námi a my Jí. Úplně převezme naší osobnost a životní projev...

Při každé činnosti, kterou předáme „božskému vedení“, přičemž pozveme svou „Já Jsem Přítomnost“ - její sílu, moc, lásku, moudrost, a budeme se jejím prostřednictvím snažit naplnit Božský záměr, převezme božská milost ve chvíli vyčerpání všeho našeho úsilí a energie veškerou činnost a dovede ji do  dokonalému završení. Často zjistíme, že božská milost přinese větší naplnění a úspěch, než bychom kdy považovali za možné, než o jakém jsme kdy snili... A to platí na všech úrovních činností stejně – hmotné, duševní či duchovní...

 

Poznámka naší redakce: Pokud si dáte do souvislosti to co jsme uvedli my v článcích "Od Vzestupu k Povznesení" (1 a 2) s tímto článkem, mělo by vám z toho vystoupit to podstatné - dostali jste ode mne návod k obrovské moci nad sebou a nad svým Osudem. Co s tím uděláte nebo ne je jen a jen na VÁS.... Takto můžete šířit tuto možnost bez omezení a tím pomoci svým bližným v této době...

LK

Diskusní téma: Co obnáší vyslovené "JÁ JSEM!" ... ?

Datum: 02.04.2015

Vložil: izzolom

Titulek:

cokoliv myslíme vesmíru otázkou já jsem to dostaneme tím sme protože to je kodovací otázka vesmír reaguje na slovo já jsem který jsem protože kristus je cesta dveře život kdokoli pozná mystérium tajemství slova já jsem nikdy neřekne já jsem blbec já jsem protože podle to dostává já jsem úžasný já jsem šťastný a tudíž musím být úžasný a šťastný ve sve dusi tele ve své mysli a po zbytek všech svých životů a po proudu proti proudu času