O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co obnáší vyslovené "JÁ JSEM!" ... ? - 2.díl

21.07.2010 08:28

Vážení čtenáři přinášíme druhý díl článku "Co obnáší vyslovené  "JÁ JSEM!". Chtěli bychom z převzatého textu naznačit co všechno se dá tvořivě ze stavu " JÁ JSEM!" dělat a pokud budete sami podle našeho naznačení pracovat s využitím modifikovaných energií (viz symboly-písmena) a nebo 10 základních Pravd o Bohu, tak neměl by pro vás být problém dosáhnout velice rychle kýženého stavu ve svém Mikrokosmu....

 

Člověk a jeho „Já Jsem Přítomnost“ (individualizovaná Přítomnost nejvyšší inteligence) vytváří jednotu, z níž vše vyvěrá. Během procesu překonávání karmické zátěže tento jedinečný vztah narůstá  až k okamžiku sjednocení se s „Já Jsem Přítomností“. Je důležité si ujasnit, co to „Já Jsem Přítomnost“ je, jak funguje a jak asi vypadá splynutí s ní v jedno.

Duch, intelekt, duše i osobní Já  pocházejí z „Já Jsem Přítomnosti“. Tato „Přítomnost“ je jejich základní příčinou i tvůrcem (můžeme to přirovnat k situaci, které čelí postavy ve snu snažící se nějak pojmout svého tvůrce, tedy snícího člověka, jemuž vděčí za existenci, neboť pouze v jeho vědomí existují a fungují).

Já Jsem Přítomnost však neodpovídá představě člověka o sobě samém, liší se od obrazu, jenž si člověk vytváří v průběhu běžného denního života.

Já Jsem Přítomnost je v sanskrtu označována slovem  „átman“, což znamená „to, co nemůže být zdvojeno“. Já Jsem Přítomnost je zdrojem a základem časoprostoru, energie a látek, které vyplňují všechny světy a rozměry. Já Jsem Přítomnost je zdrojem lidského života, pramenem blaženosti, radosti, lásky a potěšení, jež vše oživuje. Já Jsem Přítomnost je totožná s Univerzálním vědomím existujícím mimo lineární čas.

S „Já Jsem“, těmito silnými slovy, můžete každý den učinit kroky vedoucí k sjednocení se svou „Já Jsem Přítomností“. Pronášejte a prociťujte tato slova, aniž byste je vázali na svou individualizovanou osobnost – své ego. Vše je projevem Nejvyšší inteligence (Ducha, Stvořitele, Zdroje...).

Vědomé použití „Já Jsem“: Před tvořením - použitím afirmací Já Jsem (jež byly sestaveny vzestoupenými bytostmi, které dosáhly osvícení) se doporučuje sednout si do meditativní polohy (tzv. turecký sed, případně na židli), vzpřímená záda, chodidla se celou plochou dotýkají Země.

Každý by se měl energeticky očistit (dle svých vlastních osvědčených technik), a to zejména své myšlenkové tělo (vhodná jsou např. koncentrační cvičení, meditace Gassho, Hatsurei-Ho z 1. st. Reiki).

Poté zamiřte svou pozornost na oblast uprostřed hrudi (duchovní srdce),  na  svou 6. čakru (centrum jasnovidění, jasnoslyšení) a na svou 7.čakru. Při této činnosti se vytvoří jakýsi holografický trojúhelník, který nás kvalitně (v rámci možností - s ohledem na karmické nánosy) spojí s naší Já Jsem Přítomností. Doporučuji pak 3x s nádechem a výdechem pomyslet a procítit slova „Já Jsem“ (při počátečních cvičeních raději 7x).

Když vnímáte, že se vaše mysl, vědomí i celé energetické pole začíná projasňovat, je vhodné  použít „věty důvěry“, zákon odpuštění, a poté použít afirmace dle své osobní okamžité potřeby. (Pozn.: Více než 150 hlavních afirmací sestavených vzestoupenými Mistry je pro vážné zájemce k dispozici v manuskriptech „Hovory o Já Jsem“).

 

 

Příklady hlavních vět „JÁ JSEM“

        • „JÁ JSEM Přítomnost.“ - vyřknu-li a hluboce procítím  tuto větu, pak předáváme od tohoto okamžiku žezlo vlády nad svým světem, životem, rodinnými záležitostmi, pracovními poměry té Nejvyšší inteligenci,  a ta nás vede životem v souladu s naplněním našeho životního poslání. Poměry a záležitosti, situace a okolnosti, v nichž jsme dříve těžko nacházeli řešení, se nyní řeší jakoby samy. Co šlo dříve ztuha, jde náhle hladce. Získáváme nové přátele, nepřátelé mizí z našeho života nebo se mění v přátele. Ovlivňujeme svým vyzařováním své široké okolí, aniž bychom ovlivnili svobodnou vůli bytostí kolem sebe.
        • Afirmace - věty důvěry: „Já plně uznávám tu dokonalou činnost mého mocného JÁ JSEM. Já Jsem ta vítězná Přítomnost mého mocného JÁ JSEM. JÁ JSEM ta síla proudící ze srdce Božího do tohoto mého vzývání. JÁ JSEM právě teď mé věčné osvobození od vší lidské nedokonalosti. JÁ JSEM to tvoření čisté lásky Boží.“
        • Jedna z nejmocnějších afirmací: „JÁ JSEM ta vítězná Boží Přítomnost, já poroučím této JÁ JSEM Přítomnosti dokonale a neustále vládnout nad mou myslí, mým životem, mým světem... (zdravím, financemi, vztahy, směrem života...).“
        • Afirmace na celý den: „JÁ JSEM ta nařizující, řídící Přítomnost, která dnes dává vše přede mnou do pohybu, a já velím pro všechno mé konání dokonalý mír, harmonii a ... (všechny vlastnosti, které by mi mohly být užitečné toho dne).“
        • Zákon odpuštění: „JÁ JSEM zákon odpuštění a ten mocný stravující plamen, jenž nyní stráví všechny mé minulé a dnešní omyly, jejich příčiny, záznam, paměť i následky, vše nechtěně, ale i úmyslně a nedokonale stvořené, za co je zodpovědné mé vnější Já, a já prosím vroucně o odpuštění zejména těch mých chyb, které vedly k ... (určitému zdravotnímu problému, životní situaci...). Já prosím, aby mi byla dána moudrost i síla, abych tyto chyby více neopakoval/-a.“ Tímto uvolníme karmické zatížení transformujícím stříbřitě-fialovým zářením. Při vyslovování těchto slov můžeme ucítit v různých částech těla bolestivé napětí, které nám hlásí, kde se náš prohřešek usadil, a dává nám najevo, že jsme k odstranění svých potíží použili správná slova. Po této afirmaci je doporučeno obklopit se zářivým bílým světlem.
        • Sebeovládání: „JÁ JSEM  dokonalý klid a harmonie mého těla a mysli.“
        • Získání energie: „JÁ JSEM ta mocná elektronová energie, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé mysli a těla - nyní a neustále.“
        • Pohoda v bytě, škole, na pracovišti: „JÁ JSEM ta dobývající Přítomnost, která velí dokonalý klid, mír, spolupráci, klid ... (doplňte dle potřeby) ... v tomto ... (bytě, třídě, na tomto pracovišt...).“
        • Jídlo: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která naplní toto jídlo a pití životodárnou esencí, kterou do sebe pojmu a která obnoví mé tělo k dokonalému zdraví (kráse, vyrovnanosti, mládí...).“
        • Krása: tímto způsobem dokážete svým myšlením a cítěním přestavět hmotu svého těla do vybrané krásy, vaše oči, zuby, vlasy, pleť budou plny  zářivého svitu.. Hledíte-li do zrcadla, řekněte svému obrazu: „Skrze inteligenci a krásu v každé buňce, z nichž jsi stavěn, ty poslechneš můj povel a staneš se každým způsobem zářivě krásným - v myšlence, slově, cítění a formě. JÁ JSEM ten oheň a krása těchto očí a já vnáším tu zářivou energii do všeho, nač pohlédnu.“
        • Návštěvy: „JÁ JSEM to záření čisté lásky Boží, které obklopuje tyto lidi a tímto rouchem je obejme, když přicházejí a když odcházejí.
        • Hubnutí: „JÁ JSEM ta Přítomnost, jež upraví mou chuť k jídlu na dokonalou pro mě míru, která mi zaručí dokonale štíhlou postavu a dokonalé zdraví.“

Cvičení pro uvolnění vědomí

Vciťte  se do svého nitra a zcela se s ním spojte. Otevřete své duchovní centrum  s pomocí vizualizace a vstupte se všemi svými láskyplnými pocity do  místa svého vnitřního zdroje uprostřed své hrudi, do světla svého duchovního trojplamene – do svého „Já Jsem“. Dýchejte klidně a pravidelně. S každým nádechem a výdechem jste stále klidnější a uvolněnější.

Jakmile jste opustili rušivé myšlenky, začněte předčítat (nahlas či mentálně, v každém případě je třeba tak činit soustředěně a celé konání procítit):

„Z vnitřního Zdroje toho „ Já Jsem“ vyzařuji lásku mé duše do světa. Má aura začíná zářit všemi barvami duhy. Proud lásky mé duše se dotýká srdcí všech lidí. Miluji život a život miluje mne. Proudy lásky se ke mně pomalu vracejí. Jsem v míru se všemi lidmi a se mnou samotným. Já Jsem nádherný proud lásky, moudrosti i síly… Můj dech se nabíjí  světlem lásky a tuto léčivou energii nechávám proudit ke všem orgánům mého těla, všem buňkám a všem vědomím. Všechna má vědomí jsou nyní proudy Světla, Moudrosti a Lásky (3x opakujeme). Já Jsem v jednotě se vším životem. Já Jsem.“

 

Meditace Světla

Prvním krokem k ovládání sebe sama je uklidnění vší vnější činnosti mysli, emocí i těla. Kdo každý večer před spaním a každé ráno před začátkem denní práce věnuje patnáct až třicet minut následujícímu cvičení s potřebnou silou, zažije zázraky:

Postarejte se o to, abyste nebyli rušeni.
Zcela se uklidněte  a uvolněte.
Představte si a prociťte, jak je vaše tělo zahaleno do oslnivého bílého Světla. Udržujte tento obraz  během prvních pěti minut.
Poznejte a pociťujte se vší vroucností spojení mezi vaším vnějším Já a onou Mocnou světelnou jiskrou ve vás.
Zaměřte svou pozornost na střed svého srdce. Představte si je jako zlaté slunce. Následuje uznání:
Radostně se nyní oddávám  hojnosti té Mocné Přítomnosti, tomu čistému Světlu!! Pociťujte současně velký jas tohoto Světla a zesilujte jej v každé buňce svého těla, a to nejméně po dobu deseti minut.
Nyní meditaci uzavřete příkazem:
Já jsem dítětem Světla - Já miluji Světlo - Já sloužím Světlu - Já žiji ve Světle - Já jsem Světlem ochraňován, osvěcován, zabezpečen, podporován - Já žehnám Světlu!“
Nikdy nezapomeňte: Budete tím, o čem přemýšlíte; a protože všechny věci pocházejí ze Světla, tak je Světlo tou Nejvyšší Dokonalostí a Ovládáním všech věcí.

Přemýšlivé pozorování a uctívání Světla přináší naprosto nutně duchu osvícení, tělu zdraví, sílu a pořádek, stejně jako mír, harmonii a úspěch do činností jednotlivce, který se jim poddá. Po všechna staletí každého věku, za všech okolností, potvrdili všichni, kteří v životě něco dokázali, že Světlo je tím nejvyšším... že Světlo je všude a že ve Světle jsou obsaženy všechny věci.

Tato pravda platí dnes stejně jako před milionem let. Jakkoliv daleko do minulosti sahají záznamy lidského pokolení, vždy byli ti Moudří a Velcí všech věků na obrazech obklopeni světelnou září, která jim vystupovala z hlavy a těla.
Toto Světlo je skutečné - stejně tak skutečné jako elektrické světlo ve vašich domovech. Není již příliš vzdálen den, kdy budou postaveny stroje, jež zviditelní vyzařování (emanaci) Světla u každé jednotlivé bytosti pro fyzické oko toho, kdo je bude chtít pozorovat. Takový přístroj také ukáže zabarvení, které jednotlivá bytost sama vytváří nesouladnými myšlenkami a pocity a které ji obklopují jako oblak. Tak je - a pouze tímto způsobem - zneužívána a nesprávné ohodnocována síla toho Velkého životního proudu.

Když toto cvičení budete věrně provádět a ucítíte jeho účinky vnitřně a silně v každém atomu svého ducha a těla, zažijete hojnost důkazů, jaký ohromný účinek, sílu a dokonalost ve vás Světlo má a vždy vytváří. Stanete se potom sami sobě neklamným důkazem. Světlo je říší Nejvyšší inteligence –vstupte tedy a pobuďte v harmonii, lásce, moudrosti...

Po základním procvičování prvních dnů je vhodné přejít ke cvičení třikrát denně: ráno, v poledne a večer. 

Mnozí si stěžují: „Ó, tolik času nemám nikdy k dispozici!“ Tomu, kdo se kloní k tomuto mínění, chci říci pouze toto: Kolik času promarní dnešní člověk tím, že kritizuje, odsuzuje a haní jiné lidi, poměry a věci, které neodpovídají jeho představám? Kdyby se oproti tomu s potřebnou výdrží pokusil tento čas využít k poznání a využití Světla, vytvořil by vpravdě nebe na Zemi. Nic není nemožné. Světlo vždy vítězí. Světlo je pomocným prostředkem Nejvyšší inteligence, jehož prostřednictvím tato vytváří v celém svém stvoření pořádek, mír a dokonalost, a udržuje je.

Každá lidská bytost této Země může mít k dispozici veškerý čas potřebný k takové meditaci, pokud je její touha po ní dosti silná. Již samotná vroucnost přání nově uspořádá ten svět, poměry a záležitosti lidí a zajistí jim čas, jen kdyby jej skutečně chtěli využít ke svému vnitřnímu vzestupu. Nikdo na světě nestojí mimo tento zákon, protože pokud je dostatečně mohutná  potřeba vytvořit něco pozitivního, je to v silách Nejvyšší inteligence, které také uvolňují potřebnou energii pro vytvoření zvolené věci, pro její zformování

Každý má od narození to stejné právo navázat spojení s Všemocnou Přítomností Já Jsem, a to je ta jediná síla, která kdy může pozdvihnout to osobní Já a jeho svět nad nesoulad a omezení pozemského života. Bylo tomu tak v celé minulosti, je tomu tak dnes a bude tomu tak i v budoucnosti....

(výňatek z textu manuskript „Odhalená tajemství“ od G. R. Kinga - channelovaná poselství Mistra Saint Germaina)

 

Mantra z pokladu srdce St. Germaina

„JÁ JSEM“ Světlo Srdce,
Zářící ve tmě bytí
A přeměňující vše na zlatý poklad
Kristovy Mysli.


„JÁ JSEM“ vyzařující svou lásku
Ven do světa k rozpuštění všech omylů
A k prolomení všech bariér.


„JÁ JSEM“ ta síla nekonečné lásky
Zvětšující se, až je vítěznou...
Svět bez konce....


Vysvětlení k modlitbě ze Srdce St. Germaina, podané Ms. Elizabeth C. Prophet, autor. poslem St. Germaina:

„JÁ JSEM“ Světlo Srdce -

Bůh ve mně je Světlo mého Srdce.

Zářící ve tmě bytí

Toto světlo září v temnotě bytí. Je tím jediným věčným,
nepohasínajícím plamenem ve fyzické oktávě.

A přeměňující vše na zlatý poklad Kristovy mysli

Toto Světlo Srdce přeměňuje vše v zlatý poklad Kristovy mysli,
má mysl obsahuje bohatství Kristovy mysli

„JÁ JSEM“ vyzařující svou lásku ven do světa
k rozpuštění všech omylů a k prolomení všech bariér.

Teď koncentruji svou lásku v srdci a vyzařuji tuto lásku ven do
světa. Posílám tuto lásku v růžovém paprsku, aby byly
vymazány všechny chyby a aby byly zničeny všechny bariéry
mezi lidmi.

„JÁ JSEM“ ta síla nekonečné lásky, zvětšující se, až je
vítěznou...

Svět bez konce...

Bůh ve mně je Silou nekonečné lásky, jež sama sebe rozšiřuje
až do chvíle, kdy se stane vítěznou... Svět bez konce....

 

Tato modlitba je skutečným pokladem ze srdce Mistra St. Germaina. Je pokladem, neboť v ní cítíme Přítomnost „Já Jsem“, jež v nás přebývá - cítíme v ní svůj živoucí Trojplamen. Sledujte své pocity, když říkáte tuto modlitbu. Vnímejte, jak ve vás a skrze vás vás jedná Nejvyšší Inteligence a vede vás k rozšíření vašeho Trojplamene,  k vašemu vzestupu do vyšších dimenzí Světla.

Převzato z : www.reiki-centrumpraha.cz

Diskusní téma: Co obnáší vyslovené "JÁ JSEM!" ... ? - 2

Datum: 12.11.2010

Vložil: bb

Titulek: pochvala

Pěkné