O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 18 (Kristovy pokyny k zahájení transformační činnosti)

08.10.2010 08:27

Vážení čtenáři a čtenářky, předkládáme vám duchovní sdělení pokračovatelky paní Boženy Cibulkové, v přiblížení aktuálního Slova Kristova. Toto dělá paní Ludmila Kozáčková na stránkách https://www.amezdas.cz , které vám vřele doporučujeme, abyste je sledovali. Budou zde další aktuální sdělení, které vám jistě mnoho věcí pomůže osvětlit pro přítomnost i blízkou budoucnost dění zde na Zemi. Zároveň doporučuji o všem přečteném meditovat minimálně na rovině IST (intuitivně soucitného těla). Ideální je to vnímat a meditovat o tom na rovině BP v BD (rovina Boží Přítomnosti v Božím Duchu). Jak jsem se několikrát vyjádřil dříve:"Radujte se, Čas návratu DOMŮ  přichází!"

LK

 

 

 

 

 

TRANSFORMACE ČINNOSTÍ LIDSTVA

 

 

                          Zahájení transformace činností

 

 

Dokument o zahájení a realizaci transformace činností lidstva ze

 

                                     dne 2. 10. 2010

 

 

- Pokyn aby byli černí mágové vyňati ze jména „člověk Země“

 

 

- Pokyn pro urychlené odkrytí duchovních pravd

 

 

- Pokyn pro cesty budhismu a lámaismu

 

 

- Pokyn pro učitele nižších duchovních cest stojících na

 

  základech starých civilizací

 

 

- Pokyn pro nové duchovní cesty a techniky inspirované útočníky

 

  z kosmu

 

 

- Pokyn duchům v neviditelnu, kteří věští lidské osudy skrze

 

  lidské věštce

 

 

- Pokyn pro sestavení Andělské knihy lidských hodnot a dluhů

 

 

- Pokyn pro zhodnocení každé oblasti lidské činnosti a

 

  jednotlivců i skupin, které v těchto oblastech do dnešního dne

 

  působí

 

 

- Pokyn pro Univerzální den Andělů

 

 

- Pokyn pro Univerzální den vesmírných národů

 

 

 

 

Zahájení transformace lidských činností

 

Transformace činností souvisejí s transformací Zodiaku, která byla

 

umožněna zahrnutím 12 znaků Zodiaku, 12 domů Zodiaku a 12

 

klasických planet Zodiaku do transformačního procesu Země a 12

 

klasických planet sluneční soustavy skrze jejich vyšší aspekty.  Do

 

tohoto transformačního procesu byly zahrnuty i jiné planety, které patří

 

do tzv. Slunečního kosmu.

 

 

 

 DOKUMENT O ZAHÁJENÍ A REALIZACI


TRANSFORMACE ČINNOSTÍ LIDSTVA


Pokyny Krista vydané dne 2. 10. 2010

 

(Poznámka:  Moje tlumočení Dokumentu na těchto webových stránkách je zatím u některých bodů, zejména u „Pokynu zhodnocení každé oblasti lidské činnosti“ pouze v nárysech, některé body zde zatím nejsou tlumočeny. Zbývající podstatné části Dokumentu budou na této stránce zveřejněny postupně, nejdůležitější část do 31. října. Informace o zveřejnění nových bodů či doplnění – rozvedení bodů již tlumočených bude vždy uvedena na stránce Aktuálně.)

 

Dne 2. 10. 2010 Kristus vydává pokyn Trůnům, aby se postavily jako výkonné sloupy Boží Moci a Vůle na Zem do pozemské sféry Amezdas a přes ni do všech transformačních pater lidských činností a ve spolupráci s archandělem Michaelem zajistily výkon Kristových pokynů. V okamžiku kdy se Trůnové dne 2. 10. 2010 postavily na Zem, nastalo řádové propojení Země s Duchovním nebem, včetně sfér nejvyšších a andělé zahájily realizaci Kristových pokynů:

 

Pokyn, aby byli černí mágové vyňati ze jména člověk Země

Na pokyn Krista jsou bytosti působící v lidském těle jako černí mágové vyňati z propojení s kolektivním vědomím lidstva, neboť do něho již tímto okamžikem vstupuje světlo nebes; jsou vyňati zákrokem, jako když z organismu je vyjmut rakovinový nádor, aby organismus dál mohl žít a nezemřel.

 Do posledního okamžiku Země Bůh bude otevřen modlitbám každého z nás za tyto bytosti. Pro průběh transformace však tento akt vyjmutí těchto bytostí ze jména člověk Země a tím z pole lidských činností Země, které již jsou určeny pro transformaci, je naprosto nezbytným. Černí mágové v lidském těle byly  totiž žilami draka v našem společném těle a vědomí. Lidstvo totiž existuje a funguje na dvou rovinách svojí hmotné existence: individuální i jako jedno tělo tvořené a propojené individuálními těly. Stejně tak zde na Zemi lidstvo existuje a funguje jako individuální vědomí každého já a také kolektivní vědomí lidstva.

 Skrze propojenou strukturu jednoho hmotného těla a kolektivního vědomí mohly temné mocnosti do této chvíle na každého člověka skrze černé mágy skrytě manipulativně útočit. Mohli útočit lehce i na ty, kteří se dnes nacházejí na nejvyšší duchovní úrovni. Tím mohly ovládat lidi, kteří rozhodovali v ekonomice i politice i na úrovních lidských pracovišť a rodin či jakýchkoliv mezilidských vztahů.

Jejich útok se však nesoustředil pouze na manipulaci a ovládání. Pomáhali černým mágům také skrze černou magii zabíjet nebo alespoň způsobovat nemoci, neštěstí a konflikty. Na Zemi se dokonce již vytvořila kategorie černých mágů -  zabijáků, kteří na objednávku vykonávali vraždu, kterou žádný pozemský orgán nemohl prokázat.

Dalším strašlivým proviněním těchto bytostí je, že svým působením temnými silami vytvořily energetickou základnu pro útoky z kosmu, které v roce 2009 a v prvních pěti měsících roku 2010 vyvrcholily. Ti černí mágové, kteří, dokonce vědomě s útočníky spolupracovali, budou v nejbližší době postaveni před Boží soud jako zrádci planety Země stejně jako jejich neviditelní inspirátoři – duchové pádu, kteří dosud sídlí na Zemi.

Vzhledem k tomu, že Kristus vyhlásil Den Milosti Boží až do posledního okamžiku trvání staré Země, nejsou tyto bytosti vyňaty z posledního okamžiku Milosti Boží, bude-li za ně vznesen dostatek modliteb a slibů duchovní práce a činnosti, aby se jejich sídlem nestala sídla duchů pádu. Dnešním dnem jsou však tyto bytosti vyloučeny z energetické duchovní struktury Země a činnosti člověka Země jako její škůdci, přestože mezi námi budou dále žít.

Dostávají na čelo znamení „škůdce života“ a během zprůsvitňování hmoty jejich znamení začne být viditelné i lidem na Zemi, nikoliv pouze duchům v neviditelnu. Dále jsou odříznuti od životadárných sil proudících do Země od Krista. To znamená, že k nim nebudou proudit síly pro zachování těla a zdraví.

Jsou také odříznuti od životadárných sil a energií přicházejících k Zemi od vyšších sfér planet Slunečního kosmu. Pro toto odříznutí se rozhodli správci vyšších sfér těchto planet sami spontánně a jejich rozhodnutí bylo stvrzeno úradkem Božím.

Tato opatření mohou černým mágům pomoci, aby si uvědomili svoji situaci a sami vyvinuli alespoň přání a touhu po vzestupu. Kdyby nedostali tuto možnost, jejich osud po uplynutí poslední sekundy staré Země by mohl být strašlivý a na velmi dlouho.

Vyjmutí „dračích žil“ z těla a vědomí lidstva umožní univerzální spolupráci lidstva s anděly a efektivnější pomoc andělů lidem při transformaci jejich vědomí, těla. Usnadní andělům rovněž pomoc při transformaci Země.

Tato opatření jsou nutná, ale tak jako je Bůh Zákon je i Láska, která zachraňuje. Jestli nebudeme tyto bytosti přes vše zlé, co činily, milovat a prosit za ně, prodloužíme těžké okamžiky života celého vesmíru.

Pokyn pro urychlené odkrytí pravd

Kristus dává pokyn andělům, aby

- urychlili proces odkrývání pravdy o životě Ježíše, jeho matky Marie a jeho kruhu apoštolů, včetně Marie Magdaleny

- urychlily další objevy a situace, které přimějí církve a všechny duchovní cesty konfrontovat svoje poznání a interpretace.

 

Pokyn pro cesty budhismu a lámaismu

Kristus dává pokyn andělům, aby přistoupili k lidským bytostem jdoucím cestou budhismu, lámaismu a jiných kvalitních „větví“ východních náboženství a otevřeli jim dveře ke křesťanství. Kristus těmto bytostem vydá své světlo a dá mimořádnou milost vylití osvícení pro pochopení křesťanství těm, kteří jdou poctivě a pracovitě na těchto cestách.

Pokyn pro učitele nižších duchovních cest stojících na základech starých civilizací

Kristus dává pokyn andělům, aby oznámili učitelům v neviditelnu, kteří do této doby vedli nižší duchovní cesty, jež se vytvořily na pozůstatcích starých civilizací, že pro jejich nedostatečné znalosti je z pozice duchovních učitelů na Zemi odvolává a zařazuje do řady studentů duchovního vyššího vědění, které jim zprostředkují pro tento účel vybraní andělé.

 

Pokyn pro duchovní cesty a techniky inspirované útočníky z kosmu a padlými anděly 

Kristus vydává příkaz, aby každý člověk vystavený riziku přijetí technik těchto cest měl možnost setkat se s varováním a vysvětlením, proč jsou tyto techniky nebezpečné nejen pro něho osobně, ale pro celé lidstvo a Zemi.      

                                      

Pokyn duchům v neviditelnu, kteří věští lidské osudy

Kristus vydává příkaz, aby byla zastavena činnost duchů komunikujících s lidmi skrze karty a jiné prostředky tzv. bílé magie o jejich budoucnosti. Skutečnost, že tito duchové mají dobrou vůli lidem touto službou pomoci je k dobru těchto duchů. Tato jejich služba je však nežádoucí, protože se již v transformačním procesu ocitáme v křehkém jsoucnu myšlenky a vůle skrze myšlenku. Tito duchové berou svoje znalosti z astrologické nepročištěné databanky a ze situací kolem člověka, protože je vidí.  Nevidí však do duše člověka a možnosti a vůle Boha osudy a situace měnit. Lidé tak vlastně svojí vírou v tato oznámení, posilují jejich realizaci. Stejně tak tuto realizaci posilují věštící duchové z neviditelna, kteří tato sdělení dávají, protože zase mají zájem na tom, aby se to, co věští, splnilo. Silou svojí vůle tak mohou myšlenku, aby se konalo dle jejich věštby, do mysli lidí i třeba neúmyslně vkládat. (Na toto nebezpečí již upozorňovala Božena Cibulková.)

Člověk tak svým „spolehnutím se na „bytosti za kartami“ a jinými prostředky tzv. bílé magie vkládá svůj život na jinou dráhu než je cesta k Bohu, jeho milosti a možnosti měnit; může si tím ztížit  přijetí pomoci od Boha a Božích andělů.

 

Pokyn pro zahájení Univerzálního Dne Andělů

Po odpojení sil temných mocností od kolektivního vědomí lidstva a společné světelné energetické struktury lidstva, bude toto kolektivní vědomí lidstva napojeno na andělské sféry a V rámci Dne Milosti Boží bude zahájen Den Andělů na Zemi – den intenzívní vědomé andělskolidské spolupráce od 22. 10. 2010 až do posledního okamžiku Země.

 

Pokyn pro sestavení Andělské knihy lidských hodnot a dluhů

Kristus dává pokyn andělům, aby vytvořili knihu vydobytých duchovních hodnot a duchovních dluhů a porovnali ji s knihou hodnot a dluhů vedenou na straně lidské do dnešní doby, včetně dluhů vedených u finančních společností a také dluhy mezi skupinami, organizacemi i jednotlivými státy.

 Tato Andělská kniha podá také hodnocení pracovních výkonů a typů zaměstnání, jak je vidí andělé podle jejich důležitosti a významu a toto hodnocení bude porovnáno s hodnocením strany lidské.  V andělské knize budou do seznamu vytvořených hodnot započítány i stavy a utrpení vyplývající z chudoby, nezaměstnanosti, nemoci či jakékoliv tísně a utrpení či dokonce bezdomovectví u těch, kteří je prožili či ještě prožívají z oběti. Andělé porovnají také knihu života každého člověka -  jak žil život do dnešního dne a jestli splnil, co měl splnit do dnešního dne.

Tyto dvě otevřené knihy – stará kniha lidská a kniha andělská – budou otevřené vloženy do kolektivního vědomí lidstva, a tím bude umožněn začátek transformace činností na Zemi. Toto vložení dvou otevřených knih bude uskutečněno nejpozději do 21. 10.2010.

Lidstvo bude mít přístup k porovnání pohledů a k pochopení hodnot. Na základě pochopení hodnot nezbytných a důležitých pro novou epochu lidstva začínající již dnes, bude lidstvo schopno přeorganizovat činnosti dle aktuální naléhavosti změn a do transformačních, a vůbec významných funkcí, bude schopno volit jedince, kteří jsou pro tyto úkoly disponováni. Skrze viditelnou probíhající proměnu hmoty lidé pochopí, že v zájmu celého lidstva a jeho záchrany je, aby byly pochopeny hodnoty správně a vybíráni správní lidé. V andělskolidské součinnosti bude tak zahájena transformace činností ještě za pobytu lidstva na Zemi.

Pokyn pro zhodnocení každé oblasti lidské činnosti a jednotlivců i skupin, které v těchto oblastech do dnešního dne působí

Kristus vydává pokyn, aby andělé zhodnotili všechny oblasti lidské činnosti a na základě aktuálních i budoucích potřeb pro realizaci transformace lidských činností vypracovali a zrealizovali strategii a průběh transformace lidských činností.

Podrobnější tlumočení tohoto pokynu bude na této stránce zprostředkováno do konce října 2010.

 

Pokyn pro Univerzální Den Andělů

Kristus dává pokyn andělům, aby vypracovali program vědomé andělskolidské spolupráce. Po odpojení sil temných mocností od kolektivního vědomí lidstva a společné světelné energetické struktury lidstva, bude toto kolektivní vědomí lidstva napojeno na andělské sféry a V rámci Dne Milosti Boží bude zahájen Den Andělů na Zemi – období intenzívní vědomé andělskolidské spolupráce v širším rozsahu od 22. 10. 2010 až do posledního okamžiku Země.

 

Pokyn pro Univerzální den vesmírných národů

Kristus dává pokyn andělům a zástupcům vyšších vesmírných národů, aby společně vypracovali program spolupráce andělů a vesmírných národů se stranou lidskou, aby mohl být zahájen Univerzální Den vesmírných národů – období vědomé spolupráce člověka, anděla a vesmírné bytosti v širším rozsahu od okamžiku vyhlášení. Univerzální den vesmírných národu bude vyhlášen dle situace v prostoru Země, lidstva a také dle situace v prostoru Mléčné dráhy.

 

V okamžiku kdy se Trůnové dne 2. 10. 2010 postavili na Zem, nastalo řádové propojení Země s Duchovním nebem, včetně sfér nejvyšších.

 

Převzato z: https://www.amezdas.cz/web%20transformace%20lidskych%20cinnosti.htm

 

Diskusní téma: Co se to děje? - 18 (Kristovy pokyny k zahájení transformační činnosti)

Datum: 26.10.2010

Vložil: Jarin

Titulek: Váhám mezi označením

úsměvné a naivní, ale v žádném případě nebudu souhlasit s některými výroky už proto, že Kristus nevydává určitě žádné takové pokyny.

Datum: 26.10.2010

Vložil: Zdeněk

Titulek: Re: Váhám mezi označením

Jarine, vy se znáte tak dobře s kristem?!

Datum: 28.10.2010

Vložil: zblemtik

Titulek: Re: Váhám mezi označením

Teď nevím, jestli se válet smíchem po zemi nebo hluboce a nefalšovaně plakat... :-) Kristus dává pokyny archandělům... a vůbec Kristus dává pokyny... :-) A kdy že bude ten soudný den?
Takže k věci - žádná duchovní entita na úrovni Krista by nikdy netlačila na to, aby se nějaká náboženství spojovala nebo byla obrácena na náboženství jiné. Tímto "pokynem" u mne ten článek naprosto ztratil kredit a dovolil bych si říct, že na paní Cibulkovou by měl někdo hodit síť a předat ji dr. Chocholouškovi... Od roku 1990, kdy započala možnost publikovat podobné nesmysly, jsem takových "poselství" četl neurékom a nikdy se nic z toho nestalo. A korunu všemu nasadil Aštar... :-)))

Datum: 05.11.2010

Vložil: Naďa

Titulek: neznalost neomlouvá

Pane Jarine, paní Cibulkovou jsem osobně znala. Byla to obdivuhodná duchovní žena s hlubokým poznáním mystiky a vnitřního vhledu s úžasnou inspirací. Nejde o žádný blud. Záleží jen jaké máte sám poznání a čemu věříte, kde máte nastevenou mysl a srdce. Váš pohled je velmi skreslený. Nevím,proč zmiňujete Aštara (to je pro mne nesmysl), ale s inspirací Krista to nemá nic společného. faktem je, že na netu jsem zatím nenašla nic kvalitního. Musel byste si přečíst knihy p.Cibulkové a mít zájem o pochopení Krista, aby jste pochopil o co jde. Myslím, že Vás to vůbec ani nezajímá. Tady jsou jen vytržené texty z knih. Urážlivé texty nejsou na místě, jak se vyjadřujete už v rámci lidskosti.