O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co to je, když se řekne...? - 1 (Psychometrie)

05.01.2011 10:24

Vážení čtenáři a čtenářky, pokusím se vám postupně ukázat na některé rozdíly v pojmosloví některých současných oficiální  a magických názvů (oborů činností).

Můžete vidět jak rozdílné jsou skutečné a zdánlivé obsahy jednotlivých pojmosloví. Budete vidět, že kdo hovoří jasnou řečí a kdo tzv. "mlží", protože nic nezná a hlavně neumí.

LK

 

Oficiální pojmosloví:

 

psychometrie

[řečtina], psychometrika – psychologická disciplína zabývající se měřením psychických vlastností, výkonů a stavů za použití kvantitativních metod. Původně zahrnovala psychofyzicky orientovaná měření, později se orientovala na získávání psychologicky kvantifikovatelných (měřitelných) údajů pomocí standardních psychodiagnostických metod a technik (psychologických testů). Současná psychometrie se zabývá zejména specifickými předpoklady psychologické kvantifikace, způsoby realizace měření, problematikou měřicích stupnic (škál) a přípustných matematických operací se získanými daty, otázkami převodu tzv. hrubých (testových) skórů na skóry standardní, umožňující určit pozici jedince v určitých položkách vůči ostatním jedincům či porovnat míry různých vlastností u téhož jedince, dále pravidly pro získávání norem měření na reprezentativních vzorcích populace a problematikou validity (platnosti) a reliability (spolehlivosti) konkrétních psychologických testů. Významným přínosem psychometrie v oblasti konstrukce testů a testových baterií bylo zavedení faktorové analýzy a dalších multivariačních metod zpracování dat, jejichž použití usnadnila výpočetní technika. Obohacení psychometrie představuje aplikace principů teorie rozhodováni a her při rutinním užívání testových metod ve společenské praxi. Viz také psychologické testy.

 

Magické pojmosloví

 

PSYCHOMETRIE

Je schopnost spočívající v tom, vypátrat z libovolného předmětu, dopisu, klenotu, starožitnosti jak přítomnost, minulost a podle přání i budoucnost a zjistit všechny s dotyčným předmětem související události minulé, nynější i budoucí.

Pro mága, jenž tuto učební soustavu prakticky absolvoval a své astrální smysly ve vidění, slyšení a cítění dobře vyškolil, je tato schopnost průvodním jevem vyvinutých astrálních smyslů a je velmi snadno proveditelná. Předmět, který hodlá prozkoumat vezme buď do ruky nebo ho položí na místo svého těla, které je pro důkladné zjištění směrodatné. Chce-li události vidět v obrazech, tj. probádat je vizuálně, přitiskne předmět k čelu. Pří inspirativním tj. akustickém zjišťování položí předmět na místo, kde se nalézá srdce a hodlá-li předmět prozkoumat po stránce citové nebo intuitivní, položí ho na solar-plexus nebo ho drží prostě v ruce. Nyní se soustředí na to, co chce o předmětu vědět a uvede se do akáši nebo do tranzu. Svým duchovním zrakem, sluchem nebo citem sleduje jednotlivé události minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Mág může vzít na pomoc i své magické zrcadlo.

Tímto způsobem může např. ze starožitností zjistit všechny s nimi související události, jako by je viděl ve filmu nebo v panorámatu. Má samozřejmě možnost vidět v každém dopise, který obdrží buď on sám nebo jiné osoby od známých nebo neznámých, nejen pisatele, ale čte hravě i myšlenky, které v duchu píšící osoby vyvstaly. Krátce řečeno mág může číst mezi řádky každého dopisu.

K psychometrii náleží též schopnost navázat hmotné, duševní a duchovní spojení s osobou, která s tím neb oním předmětem přišla do styku, protože je jakýkoliv předmět jakýmsi pojítkem mezi tělem, duší a duchem mága a dotyčné osoby. Nesporně může mág pomocí předmětu číst i myšlenky té které osoby na největší vzdálenost. Zároveň má možnost poznat i duchovní stránku dotyčné osoby, její povahové vlastnosti a vyzkoumat bez námahy ve světě akáši její duševní vývoj. Totéž platí samozřejmě i po stránce hmotné, takže zjistí minulost, přítomnost a budoucnost, utvoří-li se zřetelem k akáše mezi svou duší a duší dotyčné osoby příslušné pojítko.

Určitý druh psychometrie s nepatrnou odchylkou je tak zvaná psychografie, která pro mága nemá arci valného významu a z řečeného vyplývá. Zmíněným pojítkem je možno zjistit a poznat nejen odesílatele např. dopisu ve všech fázích a věcech, ale dotyčný předmět může sloužit mezi dotyčnou osobou za tím účelem, aby tato mohla býti eventuálně duchovně, duševně a i tělesně ovlivňována. Z toho všeho je patrno, že psychometrie je vlastně podřadnou schopností nám již známého jasnozření.

Zdroj: František Bardon - Brána opravdového zasvěcení

 

Poznámka redakce: ... vše co je napsáno v magickém pojmosloví, lze nejen relativně snadno se naučit ke svému sebezdokonalení a pro pomoc svým bližním, ale hlavně je to skutečná realita bez "mlžení" rádoby znalců. Zde obzvláště platí: " Ten kdo umí, tak umí.....!!!" Je potřeba nejprve vědět a pak konat..., takže je pak na vás jestli umíte nebo ne...

LK

Diskusní téma: Co to je, když se řekne...? - 1 (Psychometrie)

Datum: 08.03.2011

Vložil: Gurik

Titulek: Psychometrie

Je to užasné a chci to taky umět