O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 23 (Světelný jazyk - channelling)

17.12.2010 08:27

 Symboly světelného jazyka.

Lord a Lady Rize prostřednictvím Karen Danrich, Mila Sinoski a Thomase Webera, Rama

13. prosince 1999

( překlad Vratislav Kašpárek )

Symboly světelného jazyka jsou postaveny na 144 konceptech které odrážejí svým tvarem, barvou a tónem. Tóny jsou ekvivalentní tónům neboli vibracím stvoření. V průběhu času byly na zemi tóny stvoření překrouceny. Tímto překroucením převládla na zemi destrukce a oddělení. Světelný jazyk jsou původní symboly, tóny a vibrace používané na zemi před tímto překroucením. S velkou láskou a radostí sdílíme nyní tyto symboly s těmi, kteří v tomto období historie vzestupují!
      Světelný jazyk je založen na vědomí jednoty. Ve vědomí jednoty nejsou myšlenkové formy destrukce. Jakmile iniciát stělesní všech 144 symbolů světelného jazyka, přestoupí všechny destruktivní vzory na všech úrovních reality, vědomé, podvědomé a nevědomé.
      Prvních 48 symbolů stojí samostatně a tvoří základ světelného jazyka. Prvních deset symbolů vytváří “Deset Oktáv Lásky ” (viz. The Ten Octaves of Love). Zbývajících 38 symbolů je tvořeno kombinací dvou nebo tří těchto originálních Deseti Oktáv Lásky variací tvaru, což jim přiřadí odlišný tón nebo vibraci a v důsledku toho i nový význam. Ve své podstatě Deset Oktáv Lásky tvoří základ světelného jazyka.
      Ti kteří dosáhnou stavu Bódhisatvy ve svém osobním vzestupu, zakotví ve svém poli prvních 48 symbolů a učiní první kroky k vědomí jednoty ve své osobní životní zkušenosti. Bódhisatva tím přitahuje jazyk vědomí jednoty do všeho co dělá a tak udržuje stav neubližování.
      Symboly se sami svou přirozeností dělí do kategorií. Přirozenost každého symbolu nejenom že ovládá patřičný smysl symbolu, ale má i obzvláštní efekt na vědomí a pole jedince. V rámci prvních 48 symbolů jsou čtyři hlavní kategorie:
      AKTIVNÍ: “Aktivní” symboly vyjadřují mužskou vibraci. Vnitřní mužskost ovládá vnější pohybové aktivity neboli pracovní stránku existence. Zaměření na aktivní symboly pomáhá při spouštění činnosti nebo změny v životní zkušenosti jedince.
      PASIVNÍ: “Pasivní” symboly vyjadřují ženskou vibraci. Vnitřní ženskost ovládá vnitřní pohybové aktivity neboli “bytí”. Zaměření na pasivní symboly pomáhá při naladění dovnitř a lepší pochopení vlastního vnitřního stavu bytí.
      INTEGRAČNÍ: “Integrační” symboly vyjadřují sjednocení mužské a ženské části neboli sjednocení mezi duchem a formou. Jiný výraz pro tento stav je “Božská Jednota”. Zaměření na integrační symboly pomáhá nastolení rovnováhy mezi vnitřní mužskou a ženskou částí nebo nastolení rovnováhy mezi vnitřní a vnější realitou. Zaměření na tyto symboly rovněž pomáhá rovnováze v kreativním tanci mezi duchem a formou.
      UZAVÍRAJÍCÍ: “Uzavírající ” symboly jsou odrazem vnitřní božské jednoty, která je transformována do vnější zkušenosti se světem. Zaměření na uzavírající symboly pomáhá umožnit společenství nebo vědomí jednoty s ostatními ve skupině, oblasti nebo organizaci. Navíc, když se zaměříte na tyto symboly, vlastní myšlenkové formy oddělenosti, které vytváří rozpolcenost ve vašem životě, také vyplavou na povrch aby mohly být vyčištěny.
      Jak se iniciát zaměří na některý symbol, nebo sérii symbolů, přivedou do jeho pole patřičný tón. Každý tón bude mít čistící efekt na překroucení na kterém zrovna jedinec pracuje podle svého stupně vývoje. Každý tón pomáhá při čištění karmy, vzorů a zatuhlých oblastí v éterickém, intuitivním, tvořivém, emocionálním nebo mentálním těle, která obklopují formu. Jakmile jsou všechny tóny přijaty do sítě  éterického těla, jedinec se stává držitelem dostatečně vysoké vibrace, aby ovládl úroveň vývoje stavu Mahavišnu ve svém vlastním vzestupu.
      Symboly 49 a výše jsou složeny ze dvou nebo tří z původních 48 symbolů, které jsou kombinovány do nové sekvence s novým významem, vibrací, tónem a barvou. Více o významu kombinování dvou a více symbolů bude uvedeno v pravý čas; tak zůstaňte správně naladěni!
      Připravili jsme soubor tarotových karet v PDF souborech pro stažení a vlastní vytištění. Obrázková část karet a popisná část karet. Je přáním řádu Rize aby kompletní tarotová sada a kniha vyšla koncem roku 2000. Je však naším přáním, aby tyto informace byly přístupné již nyní těm, kdo je potřebují! Nejlepší je vytisknout si tyto karty na barevné laserové nebo tryskové tiskárně, aby byly dobře vidět barvy spolu s tvarem každého symbolu. Spolu s kartami jsou ke stažení i samostatné PDF soubory s popisem každého symbolu uvedeného níže. Vytištěnou sadu tarotových karet si lze objednat. (Pro tento český překlad jsme připravili tarotové karty velikosti 9x6cm včetně  popisů pro vytištění ve formátu PDF viz. následuící odkazy)
      Jakmile se zaměříte na vtažení symbolů světelného jazyka do do sítě vašeho éterického těla, urychlíte trochu váš vzestup. Doufáme, že tyto informace pomůžou všem, kdož se na ně zaměří na jejich osobní evoluční cestě. Přejeme vám mnoho radosti na vaší cestě! Namaste.

  Varování: Práce s těmito symboly může způsobit váš vzestup!

 

#1 —  Odpuštění

           FORGIVENESS
           růžová
           Aktivní
Odpuštění je základem veškeré jednoty, kde všechno je dovoleno; a vše je zhojeno. Při používání vibrace odpuštění nic nevázne a proto je všechna karma uvolněna. Jakmile se odpuštění stane součástí aury je jakýkoliv vztah požehnáním. Odpuštění se manifestuje jako tisíciplátkový lotos v srdeční čakře Bódhisatvy ze kterého na všechny tryská radost a soucit.

#2 —  Struktura

           STRUCTURE
           Levandulová
           Pasivní
Structura je vibrace, která formuje a je-li aplikována udržuje prostor pro připojení dalších vrstev vibrací aby se podle úrovně  stvoření dokončila nebo vytvořila myšlenka. Podobně jako hrnek obsahuje nebo udržuje prostor pro potenciální směšování ve třetí dimenzi, zajišťuje struktura podobnou funkci v říších energií. Předloha nebo síť pomocí které mohou být další vibrace provázány může být další možnost jak chápat strukturu. Její další funkcí je zajištění cesty pro tvorbu, vývoj a komunikaci.

 

#3 — Síla

           POWER
           broskvová
           Integrační

Síla je vibrace, která motivuje, podněcuje, dává formu a přináší realizaci vibracím, které se s ní směšují. Samostatně, vytváří síla základ pro akci, včetně pohonu pro expanzi a dokončení skrze základ své integrační přirozenosti. Jak se síla pohybuje jakýmkoliv směrem, nebo všemi směry současně, tak se připojené vibrace pohybují s ní v zářivých vlnách jdoucích jedna za druhou. Síla založená na jednotě je samostatným celkem, který vždy hledá jak by se rozšiřoval skrze spolupráci, nicméně ve svém obsahu je absolutně celistvý a samostatný.

#4 — Soucit

          COMPASSION
          tyrkysová
          Aktivní
 Soucit hledá vždy jednotu, léčí, co není celistvé a podporuje, co je celistvé. Soucit vycítí co je nevyvážené a dovoluje, aby byla znovu získána nebo zachována celistvost, rovnováha nebo vyrovnanost. Podstata činnosti a projev v léčení je rozšířením soucitu. Soucit v celistvosti se nestará o páchané nepravosti, spíše dbá jen o kolektivní léčení které jde mimo zhroucení struktury.

 

#5 —  Dech života

           BREATH OF LIFE
           zlatá
           Pasivní
Dech života vládne nebo dovoluje expanzivním záměrům, aby je pronikl duch nebo to jež zabezpečuje dopředný pohyb v každém tvoření. Ve volbě rozvoje, dech života volí svobodu před stagnací a zajišťuje evoluci jako výsledek. Dech života dovoluje ve své podstatě položit základy expanze bez vynucení nějaké specifické změny.

#6 —  Nepodmíněná láska

           NON-CONDITIONAL LOVE
           stříbrná
           Integrační
Nepodmíněná láska spojuje všechny aspekty stvoření s jádrem, vyžadované pro obecný záměr nebo sjednocení. Jako výraz bytí je nepodmíněná láska uznáním všech vyjádření Boha/Bohyně/Všeho Co Je. Nepodmíněná láska je svou podstatou sjednocující, vždy hledá vyladění.

 

#7 — Svoboda

          FREEDOM
          zlato-bílá
          Aktivní
Vibrace, nebo též tón svobody je esence, která zajistí odsunutí všech věcí, které neslouží rozvinutí daného okamžiku. Svoboda současně zapříčiňuje veškerou podporu vývojovému skoku navýšením energie. S tónem svobody neexistuje střední cesta. Cokoliv podporuje dosažení svobody zůstane a je posíleno a vše ostatní je odsunuto nebo ponecháno stranou.

#8 — Božská jednota

          DIVINE UNION
          bledělevandulová/bílá
          Pasivní
Božská jednota vytváří porozumnění, že aktivní a pasivní způsob vědění, uvědomnění a bytí se musí spojit, aby mohlo být vytvořeno celistvé, kompletní ědomí. Všechny aspekty musí být viděny, pochopeny a sjednoceny pro dokončení.

#9 —  Vědomí jednoty

           UNITY CONSCIOUSNESS
            stříbrná/bílá/růžová
           Integrační
Vědomí jednoty spojuje do jednotného celku všechny aspekty uvědomnění, v rámci kterého je každé vědomí chápáno jako aspekt celku. Potom neexistuje oddělení mezi žádnými vědomími a je možné společenství mezi všemi vědomími. Vědomí jednoty nechápe hranice jako bariéry. Spíše, uznává hranici jako bod, kde dochází k diferenciaci účelu a tím je hodna ocenění a respektu. Takto, vědomí jednoty mísí všechny aspekty celku s respektem neboť všechny přispívají k dokončení vize.

#10 — Nepodmíněná vláda

            NON-CONDITIONAL

            GOVERNANCE

            bledě zlato-bílá
            Uzavírající
N
epodmíněná vláda zajišťuje uzavření, kompletaci prvních 9 tónů stvoření. Toto uzavření v desátém tónu je výsledkem kombinace všech aspektů obsažených v prvních devíti tónech stvoření. Pomocí modulace její schopnosti se může nepodmíněná vláda mísit a zabezpečovat směr a účel jakékoli kombinace prvních devíti tónů. Tak jako otáčející se kaleidoskop si stále zachovává zaměření a směr a udržuje hranice ačkoli se obraz mění, nepodmíněná vláda dovoluje nekonečně mnoho vyjádření v mezích hranic tónu.

 

#11 —Jurisdikce

           JURISDICTION
            růžová & levandulová
           Aktivní
Jurisdikce je jako hranice, která v rámci této jurisdikce popisuje, kde může být aplikován vliv a tím pádem taktéž ukazuje, kde nemůže. Jurisdikce je něco jako struktura v rámci které je povoleno v určité oblasti přidání srovnávací vrstvy. Jurisdikci můžeme v podstatě vnímat i jako bezpodmínečný učel v každém vědomí. V mezích, které stejnorodé záměry vymezují, může být potom vytvořena struktura, která má přirozené hranice vlivu, které tyto záměry ovlivňují.

#12 — Naděje

            HOPE
            broskvová & zlatá

            Pasivní
Naděje vyžaduje soucit ve svých základech, neboť naděje je vize za hranice toho co je a soucit ji živí. Naděje je ve své podstatě vizionářská, nicméně vzývání naděje také zahrnuje postrčení vize ke tvořivému aspektu. Dokud naději udržujete, je energie směrována v souladu s ní a je usměrňována na souvztažné okolnosti. Nezapomeňte, že naděje je pasivní vibrace a přináší možnost změny skrze vizi a je bez pohybu a prostoru pro akci.

 

#13 —  Mír

             PEACE
             tyrkysová & stříbrná
             Integrační
Mír je centrující tón, který všem umožňuje existovat a pohybovat se bez potřeby vše měnit. Jakmile ztělesníte mír, všechny změny, malé i velké, jsou pro vás rovnocenou příležitostí k vyjádření sebe dalším způsobem. Vzývání míru v každé situaci dává příležitost vidět okolnosti z perspektivy celku.

#14 — Hojnost

            ABUNDANCE
            bledě zlatá & levandulová
           Aktivní
Tón, nebo vibrace hojnosti vnáší do každého okamžiku to co je požadováno pro vyjádření tohoto okažiku, aby se naplnil v celistvé jednotě. Hojnost je naplněním a zahrnuje vše co je potřeba pro plynulý pohyb střední cestou. S hojností nepoznáte co je nedostatek , neboť nedostatek je nekomletnost a v něm nelze zažít naplnění. Tvořivá hojnost je celistvá a dovoluje každému zažít celistvost a naplnění.

 

#15 — Prosperita

            PROSPERITY
           
bledě růžová & zlatobílá
            Pasivní
Prosperita je svou podstatou vizionářská. Prosperita je stav bytí, ve kterém udržujete vizi duše o vyjádření života jako vyjádření života. Jak se bytost přibližuje k bodu kdy se tělo a duše sjednocují, zkracuje se časový posun mezi vytvořením vize a jejím vyjádření ve fyzickém světě. Vzývání prosperity a její přimísení do vize duše přináší kreativní odezvu.

#16 — Velikost

             MAGNITUDE
            
levandulová & stříbrná
             Integrační
Velikost je svojí podstatou integrační vibrace, která spřádá energii do tapisérie celistvosti a naplnění. Velikost vdechuje do stvoření plnost, umožňuje expanzi a tím i vývoj jakožto sjednocující výraz aktu tvoření. Vzývání velikosti v jakékoliv tvořivé činnosti přitahuje tvořící aspekt, aby přidal k dílu svůj podpis a tím do něho vnesl kreativní celistvost i když možná na první pohled nepozorovanou.

 

#17 — Intuice

            INTUITION
            broskvová & tyrkysová
            Aktivní
Intuice je tvořivý kanál nebo tón, který si lze představit jako komunikace mezi bytostmi tvořícími vizi, která má být vyjádřena v daném okamžiku. Intuici si lze představit jako lokalizaci tvůrčí vize v rámci příslušného tvořivého vlivu. Být veden okamžik za okamžikem v projevu tvorby umožňuje celému stvoření expanzi, rozlévání a vývoj. To také dovoluje každému tvůrci aby expandoval,  rozléval se a vyvíjel.

#18 —  Působení

             FUNCTION
             bledě levandulová & bledě růžová
             Pasivní
Působení je svou podstatou vizionářské a obsahuje obsáhlejší obraz definic aby tvořící bytost mohla pochopit jak jednotlivá stvoření vzájemně spolupracují a jsou v sobě obsažená. Působení obsahuje a poskytuje význam vize takže jednota stvoření je udržována jednotou obsaženou ve vizi.

 

#19 — Vytrvalost

            PERSEVERANCE
             bledě zlatá & zlato bílá

             Integrační
V jednotném jazyku světla je vytrvalost podobná dodávání energetického paliva pro vizi, dokud nedojde k její manifestaci. Vytrvalost v sobě zahrnuje též sjednocení s výsledkem, tak jako jednota dovoluje celému stvoření aby bylo sjednocené a vytrvalost vytváří tuto sjednocující formu.

#20 — Nepozorované pronikání

             STEALTH
            tyrkysová & zlato bílá
            Uzavírající
Nepozorované pronikání je svou podstatou dokončující a proto obsahuje všechny vibrace symbolů 11-19, které spolu tvoří tón neboli vibraci nepozorovaného pronikání. Nepozorované pronikání v sobě zahrnuje ticho, nepostřehnutelnou přizpůsobivost při modulování ostatních vibrací při aktu tvoření. Vibrace nepozorovaného pronikání se pohybuje mezi i skrze všechny úrovně tvořivých přání a vizí ve zhmotňujícím tvořivém aktu v celistvosti a konzistenci.

 

#21 —  Vědomí

             CONSCIOUSNESS
             růžová & broskvová
             Aktivní
Vědomí je vibrací uvědomování si a aplikované znalosti a proto je orientované na činnost. Vědomí je rozpínavý pohyh vžy vyhledávající evoluci pomocí interakce a postrkující směrem k neznámu.  Vědomí v sobě  též zahrnuje účel a hledá spojení s ostatními vědomími podobného zaměření. Vědomí je ovládané událostmi a zůstává ve spojení dokud není ukončen běžný záměr.

 

#22 — Vnitřní podstata

           INTERNAL
           bledě levandulová & broskvová
            Pasivní
Vnitřní podstata je tón přítomnosti, vědomí sebe v centru bytí každé bytosti. Vnitřní podstata též znamená vztah mezi duší a vnější formou, ne v aktivním slova smyslu ale spíše jako spolupráci nebo splývání mezi oběma aby byl zajištěna zkušenost evoluce. Vnitřní podstata je tichou pozorností.

 

#23 —  Vnější podstata

             EXTERNAL
             růžová & bledě růžová
             Integrační
Vnější podstata je svou podstatou integrační a snaží se udržovat zkušenosti v rovnováze. Vnější podstata harmonizuje touhu po vzájemné interakci a spojení s vnitřní korekcí a tichou pozorností. V integraci rozpínavosti vědomí a osamocenosti přítomnosti, zajišťuje vnější podstata celistvost během cesty, což je vyjádřením rovnováhy.

#24 — Jednotnost

             ONENESS
             tyrkysová & bledě růžová
             Aktivní
Jednotnost dosahuje vzhůru i dovnitř aby se propojila s většími aspekty Já Jsem. Vždycky usiluje a hledá spojení se zdrojem a souhlasnými jádry v potenciálu prázdnoty. Při napojování vzhůru i dovnitř z jednoho zdroje na druhý přichází bytost k jasnému poznání, že rozvinutí „Všeho Co Je“ je proces. Schopnost jedince vyjádřit se v tomto procesu se stává funkcí přijetí jednotnosti v jednotě.

 

 

#25 —  Pravda

            TRUTH
            broskvová & stříbrná
            Pasivní
Pravda je tón, neboli vibrace jednoty, která emanuje ze zdroje. Jako aspekt zdroje, vyjádření pravdy je vyjádřením zdroje. Jak se více a více navracíte ke zdroji, vyjádřání jednoty se stává jasnějším a kompletnějšmí vyjádřením zdroje i zdroj sám až do té míry, kam dosáhnete.

#26 — Činnost

            ACTION
            zlatá & zlato bílá
            Integrační
 Tón činnosti integruje dosahování a vyjadřování pravdy bytí, která je jedinečná pro každý aspekt, který vyjadřuje jinou rovinu reality. Bytí je akt odevzdání se do toho co bytost opravdu je a jednoduché vyjádření této skutečnosti. Činnost je interaktivní v tom, že čím více integrujete dosahování, vyjadřování a vzdávání se, tím více je schopen reprezentovat a být zdrojem.

 

#27 —  Tekutost

             FLUIDITY
             tyrkysová, růžová & zlato bílá
             Aktivní
Tón tekutosti umožňuje plynout vyvíjet se a mít schopnost měnit se a manévrovat tak jak pravda bytosti požaduje. Tekutost obsahuje pohyb bez ohledu na okolnosti spolu s touhou udržet vibraci tekutosti nebo pohybu, která postrkuje směrem k evoluci. Tekutost  se obtáčí kolem pravdy aby zajistila energii pro pohyb a jasnost tak jak pravda vytváří a spolupracuje na vývoji stvoření.

#28 —  Záměr

             PURPOSE
         levandulová, tyrkysová & růžová
             Pasivní
Záměr je vibrace, která zajišťuje sjednocení z pravdou ve všem manifestovaném. Záměr též obsahuje směr a ačkoliv je svou podstatou pasivní, je to povolující faktor v jakékoliv tvůrčí konstrukci, bez ohledu na velikost nebo dimenzi.

 

#29 — Integrita

           INTEGRITY
           broskvová, tyrkysová & růžová
            Integrační
Integrita je tón který integruje a splétá dohromady proudy, sjednocuje a dává směr aby každý přispíval k celkovému žití života v rovnováze. Integrita následuje myšlenky hledání, aby vytvořila celkový závěr z toho co bylo objeveno pro celé bytí. V integračním toku zůstáváte ve vyzařování zdroje.

#30 —  Rovnováha

             BALANCE

zlatá, bledělevandulová&levandulová
             Uzavírající
Rovnováha je dokončující vibrace kombinující tóny 21–29 do dalšího tónu schopného interakce s každým i se všemi ze sloučených tónů. Rovnována přináší při modulování v daném momentě přesné rozvrstvení tónů aby byl zdroj vyjádřen co nejplněji a nejkompletněji. Jak každý spřádá realitu, musí být vyjádření zdroje v rovnováze s ostatními vyjádřeními. Žádné není důležitější, všechny jsou v jednotě..

 

#31 — Čest

            HONOR
            růžová, tyrkysová & zlato bílá
            Aktivní
Čest je základem vztahů, vzájemného ovlivňování, a společenství. Čest umožňuje, aby všechny pravdy byly rovnocené jako způsoby vyjádření. Čest podporuje vzájemné působení, které rozšiřuje evoluci a rozšiřuje cestu pro větší interakci. Čest vyhledává společenství jako naplnění výrazu. Jak se rozšiřuje čest, spojení se zdrojem se rozšiřuje a uvádí do života rozšířené vztahy a plnější vyjádření.

#32 —  Snění

             DREAM
          broskvová, stříbrná & zlato bílá

             Pasivní

Snění je příležitost kde se valí rozlehlá budoucnost. Snění je svou podstatou pasivní, je použitelné pro pozorování při bádání nebo výzkumu mimo rozsah tvořivé touhy, ale přispívá jí. Snění umožňuje plynoucím vlnám příležitosti protékat kolem bez konkrétní potřeby reagovat nebo působit.

 

#33 — Iluze

            ILLUSION
stříbrná, levandulová & bledě růžová
            Integrační
Iluze je integrační vibrace tvořící touhy, která se vztahuje k skupinovému tvoření. Iluze spřádá vizi jako možnost a vytváření cesty vzájemného působení k vytvoření společné reality. Tón iluze je dominantním tónem nebo základnou pro stvoření vytvořené celkem, tak jak iluze hledá expanzi, jak zůstat v pohybu, a zpřístupňujíce se všem výrazům zdroje.

#34 —  Vášeň

             PASSION
   růžová, levandulová & bledě růžová
             Aktivní
Vášeň je vibrací kreativního pohybu. Vášeň vyhledává vzájemné působení s jinými vášněmi stejného naladění, aby tak vytvářela tok určitým směrem a z toho vzniká pohyb. Vášeň pohání kupředu v tvořivém zápalu, aby se touha zdroje vyvíjela ve stále nové modely úsilí. Každý okamžik bytí, komletní a plný nadšení s jedinou myšlenkou na tanec tvoření, to je esence vášně..

 

#35 — Tvořivost

            CREATIVITY
     stříbrná, levandulová & zlato bílá
            Pasivní
Tvořivost, svou podstatou pasivní, zabezpečuje cestu pro tok tvořivého pohybu. Tvořivý tón emanuje ze zdroje ve vibraci nezbytné k tomu aby nesla vpřed vizi svého zdroje. Každý aspekt zdroje vyzařuje unikátní tón, který, je-li plně vyjádřen, umožňuje všem aby jej ve svém vývoji zakusili.

#36 —  Sexuální energie

             SEXUAL ENERGY
     růžová, levandulová & broskvová
             Integrační
Sexualita je integrační tón který spojuje vášeň a kreativitu, používající seba sama všude kde je nezbytné dodat energii a podpořit tvořivou vizi zdroje. Aplikování sexuality jednoty vždy prosadí růst, expanzi a pohyb ve vyjádření neboť vibrace sexuality zdůrazňuje a ovlivňuje skrze svoji přirozenost všechny rozvíjející se vyjádření.

 

 

#37 — Přátelství

            FRIENDSHIP
            broskvová, zlatá & zlato bílá
            Aktivní
Tón přátelství spojuje dva nebo více aspektů vědomých vědomí. Přátelství je spojení a obecný účel. Aspekty se spojují v přátelství jsou-li tóny v harmonii. Přátelství je aktivní, zahrnuje v sobě pohyb a růst a neustále hledá spojení se zdrojem a vědomím.

#38 — Společenství

            COMMUNION
             tyrkysová, bledě levandulová & zlato bílá
             Pasivní
Společenství je vibrace mísící ta vědomí, která již demonstrovala přátelství. Společenství je jako cesta, kterou když následujete umožňuje vědomí aby byla v přítomnosti jiného aspektu sebe sama. Společenství je pohroužení se do smrti a nadechnutí jiné tvořivé zkušenosti.

 

 

#39 — Tanec života

            DANCE OF LIFE
            levandulová, broskvová & zlato bílá
            Integrační
Tanec života integruje přátelství a společenství, rozšiřuje tvořivou zkušenost, která přináší rozkoš z vyjádření sebe sama jako aspektu zdroje v stále plynoucí extázi a uvolňující světlo a radost zatímco podporuje expanzi.

#40 — Komunita

            COMMUNITY
             zlatá, stříbrná & růžová
             Uzavírající
Komunita je dokončující tón, který spojuje tóny 31–39 do nové vibrace, která má schopnost dirigovat tóny 31–39. Komunita vyvolává plné vyjádření každého ze spojených tónů a může inspirovat a řídit rozsáhlé tvůrčí události. Komunita pohání dopředu evoluci tím, že umožňuje kreativní činnost mezi mnohonásobnými vědomími.

 

 

#41 — Upřímnost

            HONESTY
broskvová, bledě levandulová & růžová
            Aktivní
Upřímnost je tón, který hledá sdílení pravdy. Zdroj vždy volí pohyb směrem ven a nový způsob vzájemného působení se zdrojem. Upřímnost doprovází pravdu aby bylo možné nové tvoření , je-li zvoleno. Mísení a sdílení pravdy ji rozšiřuje a tím se pravda vyvíjí.

#42 — Komunikace

            COMMUNICATION
       růžová, tyrkysová & levandulová
             Pasivní
Komunikace je mapa nebo otevřený prostor nebo klíč který umožňuje pravdě vzájemnou interakci a pochopení. Komunikace umožňuje aby pravda zůstala ve svém středu a celistvá zatímco se otevírá a vnímá ostatní pravdy. Komunikace vytváří zrcadla a směr ve kterých se pravda odráží a kudy se vyvíjí.

 

 

#43 — Neviditelné světy

            UNSEEN WORLDS
levandulová, stříbrná & bledě levandulová
            Integrační
Neviditelné světy jsou vibrací, která integruje čest a komunikaci do vývojové záměny a tvořivého aktu. Neviditelné světy umožňují pravdě expanzi do většího celku avšak pouze přes odevzdání se větší pravdě. Odevzdání se umožňuje neviditelným světům aby vytvářely prostor pro učení.

#44 — Světy které nemluví

            UNSPOKEN WORLDS
            zlatá, bledě zlatá & zlato bílá
            Aktivní

Světy které nemluví (zvířecí) umožňují pravdě expandovat vědomí sebe sama za stávající hranice. Tím že zadezpečují aktivně se měnící tvořivé prostředí, vytvářejí světy které nemluví větší a větší příležitosti pro expanzi pravdy. Ve smísení a odevzdání se do světů které nemluví, má pravda příležitost stát se tím, o čem nevěděla že může být.

 

 

#45 — Světy pod vodou

          UNDERWATER WORLDS
           levandulová, stříbrná & růžová
           Pasivní
Světy pod vodou jsou vizí na kterou se připojují vědomí aby generovaly pohyb ve známém. Ztělesněním zkušeností z neznámého, hnací síly stvoření vyjádří své symboly do vědomého vědomí, kde rozšiřují cestu pravdy.

#46 — Světy na souši

            WORLDS UPON THE LAND
tyrkysová, světle zlatá & bledě růžová
            Integrační
Světy na souši hledají cesty jak sjednocovat rozmanité pravdy v tvoření dovolujícím každé jednotlivé pravdě aby expandovala a vyvíjela se dle své vůle. Světy na souši integrují světy které nemluví a světy pod vodou aby mohla pravda dále realizovat příležitosti k odevzání se.

 

 

#47 — Lidský druh

            HUMAN SPECIES
  broskvová, bledě růžová & zlato bílá
            Aktivní
Lidský druh je tónem, který umožňuje aby se pravda spojila s pravdou ve věčném odevzdání, stále hledá, jak se stát plnějším a kompletnějším symbolem, zatímco rozšiřuje uvědomnění stvoření.

#48 —  Bůh/Bohyně/Vše co je

         GOD/GODDESS/ALL THAT IS
stříbrná, levandulová, růžová & zlato bílá
          Pasivní
Bůh/Bohyně je tónem cesty, vize a objetí; odevzdáním se ještě vzroste jeho velikost a pravda se stane pouhým majákem Všeho Co Je a sebe sama pochopí jako aspekt tohoto majáku.

 

Převzato z : https://vzestup.webzdarma.cz/karen/LOL/lolsymboly.html

 

Diskusní téma: Děje se něco? - 23 (Světelný jazyk - channelling)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.