O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? 31 (Jaké jsou POHYBY ZEMĚ?)

22.02.2011 07:04

Vážení čtenáři a čtenářky, aby nebyly nějaké stále dohady o základních pojmech a datech, dovoluji si vám zde ukázat co se učí a následně u maturit přezkušuje jako základ z fyziky...

LK

 

POHYBY ZEMĚ

- věda zabývající se Zemí (jejím měřením a velikostí) se nazývá GEODESIE
- Země je třetí oběžnou planetou kolem hvězdy Slunce po Merkuru a Venuši
- Tvar Země se nazývá GEOID (referenční elipsoid), elipsoid- pravidelné geom.těleso, geoid –nepravidelné těleso

Základní
rozměry Země:
- Povrch………………………………………………………..510,1 mil km2
- Velká poloosa (rovníkový poloměr)…………………………6.378 km
- Malá poloosa (poledníkový poloměr)………………………..6.357 km
- Délka rovníku………………………………………………...40.075 km
- Délka poledníku………………………………………………20.004 km

Země koná několik pohybů:

1) obíhá kolem Slunce
2) rotuje kolem své osy
3) spolu s Měsícem rotuje kolem společného středu (těžiště)

1) Oběh Země kolem Slunce

- Země obíhá po dráze podobné elipse, která se nazývá EKLIPTIKA
- Pohybuje se proti směru hodinových ručiček
- 1 oběh trvá 356 dní 48 minut 45,7 vteřiny
- my však počítáme rok jako 365 dní, i když je doba oběhu asi o 1/4 dne delší
- proto jednou za 4 roky přidáme jeden den a to k měsíci únoru a nazýváme ho přestupným rokem a má 366 dní (vždy v roce, který je dělitelný 4)
- Země obíhá Slunce v průměrné vzdálenosti 150 mil km
- nejblíže je Slunci začátkem ledna v tzv. PŘÍSLUNÍ=PERIHELIUM, cca 147 mil km
- nejdále je Slunci začátkem července v tzv.ODSLUNÍ=AFELIUM, cca 152 mil km
- Průměrná rychlost pohybu Země je 29.8 km/s, při odsluní 29,3 km/s a při přísluní 30,3 km/s
Odsluní SS Přísluní
Afelium 152 Perihelium

- Slunce naši planetu osvětluje a proto je
teplota dne vyšší než teplota v noci (Země se otáčí)
- Oběh Země kolem Slunce způsobuje střídání ročních období
- příčinou není změna vzdálenosti od Slunce, ale SKLON ZEMSKÉ OSY (kdyby byla
zemská osa kolmá k rovině oběžné dráhy, neexistovaly by roční doby a noci i dni by
byly stejně dlouhé
- zemská osa však s rovinou oběžné dráhy svírá ostrý úhel 66,5° a v prostoru udržuje stálý směr, severní konec ukazuje přibližně k hvězdě Polárce
- úhel dopadu slunečních paprsků na totéž místo a v tutéž denní dobu se postupně mění =>
ð následkem toho se pak mění také intenzita slunečního záření a doba, po kterou dopadají sluneční paprsky, tj. délka slunečního dne

21.3.
jarní rovnodennost

22.6. 22.12.
letní slunovrat zimní slunovrat

23.9.
podzimní rovnodennost

Podzimní a jarní rovnodennost


- Slunce osvětluje rovnoměrně celou zeměkouli
- Den a noc trvá stejně dlouho – 12 hodin (Slunce vychází v 6:00 a zapadá v 18:00)
- Polední Slunce svítí v zenitu (nadhlavníku) lidem na rovníku
Zimní slunovrat (22.12.)
- severní polokoule je odvrácena od Slunce (u nás začíná zima)
- u nás je v tento den nejkratší den a nejdelší noc (od 8:00 do 16:00)
- po tomto dni se dny na sev.polokouli začínají prodlužovat a noci zkracovat
- léto na S. pólu je delší a chladnější než na J. pólu, naopak zima je na S. krat
ší asi o 8 dní než na j.
- chladný půlrok u nás trvá asi 179 dní
- Slunce v zenitu svítí lidem na rovnoběžce 23,5°j.š. – tj.Obratník Kozoroha – nejjižnější rovnoběžka, kde Slunce během roku vrcholí v zenitu. Slunce se zde jakoby obrací a v dalších dnech vrcholí na rovnoběžkách stále bližších rovníku
Letní slunovrat (22.6.)
- Severní polokoule je přivrácena ke Slunci (u nás začíná léto)
- U nás nejdelší den a nejkratší noc v roce (Slunce vychází před 4:00 a zapadá až ve 20:00)
- Po tomto dni se dny opět krátí
- V tento den svítí Slunce v zenitu lidem na rovnoběžce 23,5 s.š. – Obratník Raka – nejsevernější rovnoběžka, kde Slunce během roku vrcholí v zenitu, poté se Slunce obrací zpět k jihu a v dalších dnech vrcholí na rovnoběžkách blíže k rovníku

- trvání dnů a nocí se mění
během roku ZEMĚPISNOU ŠÍŘKOU ->příčinou je sklon zemské osy
- léto na j.polokouli je kratší, ale teplejší; léto na s. polokouli je delší, ale chladnější
- v oblasti kolem zemských pólů se trvání dne a noci od ostatních míst na Zemi odlišuje
- 22.6. je j.pól odvrácen od Slunce =>na tuto oblast sluneční paprsky vůbec nedopadají a nastává POLÁRNÍ NOC ( na j.pólu trvá půl roku)
- až na 66,5° rovnoběžce j.š. trvá polární noc pouze 24 hodin a tu rovnoběžku nazýváme
JIŽNÍ POLÁRNÍ KRUH
- když je na j.pólu polární noc na s.pólu je POLÁRNÍ DEN – Slunce půl roku nezapadne
- trvání polárního dne se zkracuje směrem k rovníku
- až na 66,5° rovnoběžce s.š. trvá polární den pouze 24 hodin a tu rovnoběžku nazýváme
SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH
- 22.12. , kdy je s.pól odvrácen od Slunce se vše děje naopak

2) Rotace Země kolem své osy
- otáčivý rotační pohyb ze západu na východ
- jedna otočka Země své osy = HVĚZDNÝ DEN a trvá 23 hod. 56 min. 4s.
- Slunce vrcholí postupně od západu na východ nad různými poledníky => každý poledník má místní čas
- Pro zjednodušení byl svět rozdělen 15°časová pásma, mezi nimiž je rozdíl jedné hodiny
- směrem na západ se hodiny odečítají, směrem na východ se přičítají
- úhlová rychlost točení Země je 15° (pootočení za jednu hodinu); 1° = 4 minuty
- DATOVÁ MEZ, která byla
stanovena dohodou, je místo, kde se mění datum a probíhá přibližně kolem 180 poledníku v neobydlených oblastech Tichého oceánu. Přestoupením datové meze z V. na Z. získáme jeden den
- Tím, že se Země točí kolem své osy se mění DEN A NOC
- Země se otočí 1x za 24 hodin (24 hodin= 1den)
- Lidé den označují jako dobu, kdy Slunce stojí nad obzorem a je světlo; noc je pak doba mezi západem a východem Slunce (od setmění do rozednění)
- Naše planeta je kulatá, ale právě touto rotací je na pólech zploštělá
- ZEMSKÉ PÓLY jsou místa, kde zemská osa pomyslně protíná povrch Země
- Severní pól leží uprostřed Severního ledového oceánu
- Jižní pól leží uprostřed světadílu Antarktida


3) Pohyb Země a Měsíce
Měsíc
- je přirozenou družicí Země ( ve srovnání s družicemi jiných planet je přirozená družice Země poměrně velká. Na žádné jiné planetě není proto temnota noci prosvětlována stříbřitým jasem její družice tak, jako na naší Zemi)
- obíhá kolem Země a spolu se Zemí obíhá okolo Slunce
- otáčí se kolem své osy, 1 otočení trvá přibližně 28 dní, stejně dlouho jako oběhnutí kolem Země => Měsíc se proto obrací k Zemi pořád stejnou stranou (polokoulí)
- měsíční den trvá asi 14 pozemských dnů a pak následuje stejně dlouhá měsíční noc
- teplota na M. vystoupí ve dne až na 130°C a v noci poklesne až na –170°C
- není na něm žádná voda ani vzduch, žádný život
- povrch tvoří vysoká pohoří, plošiny a
množství prohlubní – tzv.krátery

- Tvrzení, že Měsíc obíhá kolem Země není zcela přesný.
- M+Z tvoří gravitačně spjatou dvojici, která se otáčí kolem společného těžiště BARYCENTRA a to leží na jejich spojnici, asi 1700 km pod zemským povrchem
- Rotací kolem barycentra vzniká odstředivá sílá, která zapříčiňuje vznik mořského DMUTÍ – PŘÍLIVU a ODLIVU

Odliv


Příliv(B) příliv (A)

Odliv
- zatímco příliv v bodě A je způsoben převahou přitažlivé
síly Měsíce, na odvrácené straně v bodě B je příliv způsoben odstředivou sílou rotace kolem barycentra (větší než přitažlivost Měsíce)
- hmotnost Měsíce je 80x menší než Země
- Slunce přidává v
novu a v úplňku – SKOČNÝ PŘÍLIV (když je Měsíc v novosluní, nevidíme ho) a ubírá ve čtvrtkách - HLUCHÉ DMUTÍ
SLAPOVÉ SÍLY (CORIOLISOVA SÍLA) = DMUTÍ
- Příliv je vyvolán působením slapovým působením M a Z
- Leží-li M, Z a S v jedné přímce,
vlny dosahují maxima => SKOČNÝ PŘÍLIV
- hladina moře stoupá až o 15m
- největší příliv záliv Fundy (Kanada) – vlny dosahují až 21 m
-
energie přílivu se využívá v přílivových elektrárnách (např. Kanada (18), Francie (11,5)
- otáčení vzduchových a vodních proudů
- na S.polokouli doprava
- na J.polokouli doleva

Převzato z: https://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=3739

                    

Diskusní téma: Děje se něco? 31 (Jaké jsou POHYBY ZEMĚ?)

Datum: 17.10.2015

Vložil: llollollollollollollollollollolllolllolllollollololololololololololllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Titulek: llollollollollollollollollollolllolllolllollollololololololololololllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

llollollollollollollollollollolllolllolllollollololololololololololllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommomomomomomomomommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooononononononononnnnononnonononononnnonononnnonononononoonononononononononoonononononononononononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllllllllllllllllllllllllllllllllllkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkmomommommmommmommmomomomomomomomo

Datum: 14.11.2012

Vložil: Neuvádím

Titulek: Pekny clanek

pekny clanek

Datum: 22.02.2011

Vložil: jm

Titulek: A víte, proč jsou dohady, Rahunto?

Protože to, co jste uvedl, funguje stále méně... :) Časem to objevíte i Vy a přestanete na některé věci, které Vás naučili ve škole, ve skutečnosti jsou však jinak, spoléhat.

Datum: 22.02.2011

Vložil: LK pro pana JM

Titulek: Re: A víte, proč jsou dohady, Rahunto?

To co jsem uvedl pane Mašku, jsou základy jakékoliv mechaniky, astrofyzika funguje zcela podle těchto základů. Když říkám základů, tak opravdu zde uvádím jen základní penzum znalostí a informací, které je nutno uvést, abychom mohli z něčeho vyjít. Kdybych uvedl skutečné a především podrobné fyzikální modely pohybu, byla by to pro vás opět "čínština". Vím o co vám jde, ale to jste bohužel na nesprávné adrese skutečných vlivů na to co se děje... Ono přílišné zjednodušování není někdy na místě, ikdyž v jednoduchosti je krása a pravda.Pokusím se vás pane Mašku naposled navést možným směrem uvažování, které kdybyste opravdu studoval a pak v tomto směru bádal, možná pak k nějakému skutečnému zdroji vlivů dojdete.
a) materiálně éterický svět má krom fyzikálně chemických úrovní ještě i éterické roviny, které částečně patří do 3D, které velice podstatně ovlivňují to čemu říkáme hmota...

b) tyto energetické roviny zásadně ovlivňují nejen vlastní hmotu, ale především určují hodnoty magnetického a nejen magnetického pole, gravitace a i jiných složek, toho co přiřazujeme k projevům hmoty(korpuskulí), ikdyž přiřazujeme projev nesprávnému zdroji projevu....

c) dochází k rozpadu éteru, respektive energie 5T (pět tvořivých) a tím dochází k místním i globálním deformacím času, ale i prostoru(tvaru)... psal jsem o tom již na podzim, jako následek je prudká změna fyzikálních veličin a tím změny v počasí, teplot, magnetického pole, gravitace, kolébání pohybových drah těles sluneční soustavy, ale i celé galaxie, ve které se nacházíme.... + průnik dimenzí a tedy anomální jevy různého charakteru...

d) díky bodům a),b) a c) jsou řídící duchové kmenů, národů, zemí atd. v pohybu, protože chtějí ještě urvat poslední možný vliv na své lidské ovečky, které jim již odchází do celkového působení Vědomí Lidstva a pod velení Krista. K tomu samozřejmě vliv mocenský zainteresovaných soudobého světa kvůli svým zájmům (suroviny Čína kontra USA,EU a vliv v Africe, Asii atd. - viz projev Zb.Brzezinski cca 15-18 měsíců dozadu)
Jak vidíte není potřeba vymýšlet neskutečnosti, když skutečnost je více než interesantní.... :-)
... jojo je opravdu "Osude" rozdíl učit se a učit se... :-) LK