O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? 41 (Nový Věk - New Age .. je to opravdu tak hrozné?!)

18.05.2011 08:53

Vážení čtenáři a čtenářky, převzal jsem tento článek z jiných důvodů než je obsah článku. Tato doba, ve které se nacházíme a která začala se určitým a výrazným způsobem tvarovat již na začátku minulého století. Obecně lze charakterizovat všeobecně toto období, jako snahu aktivně se dobrat Pravdy a samozřejmě zde byly síly, které se snažily a snaží skutečné střípky Pravdy relativizovat a bagatelizovat. Naopak různé pseudo výklady rádoby skutečnosti jsou  podporovány z mnoha prozaických důvodů širokou platformou lidí ze všech rovin lidské splečnosti. V mnohém tedy tvůrci těchto myšlenek uvedených v článku mají pravdu, ale především mají především "jen" tu svou...!!! Nekritizuji zde nikoho, každý z vás ať si najde ve svém životě a okolí co vidí jako pokřivené. Toto nechť je pro každého vodítkem: " Co by udělal Kristus = co by udělala LÁSKA?!" Není to  o medových slovech, není to o líbívých informacích a není to novosti co je vám říkáno. Nejprve se musí dosáhnout to co bylo stanoveno jako minimum pro přechod do vyšších světů a to je realizace bezvýhradné Lásky v každém z nás. Je hodně těch co Krista  popírají a jsou dnes již tací, kteří jej pasovali na automat, figurku a vlastní nástroj k použití. Jsou lidé, kteří popírají samotného Stvořitele Všeho, tj. Stvořitele všech Stvořitelů, tj. Prvotního Stvořitele celého Stvoření. Jsou však i tací, kteří si osobují právo říkat co říkal Kristus a jak to myslel (vykladači písma). Tito lidé odsuzují všechny co se neshoduje s jeich představami o tom jaký Život je sám o sobě....!!!

Osobně se vždy řídím jednou zásadou a to věřit těm co mi přináší Zprávu, že jsou Boží Poslové a tedy si říkám, ."Co mi to má říci?!" když hned nevím o co jde...!!! Pak teprve se dívám na motivy toho kdo mi tu zprávu předává, zda je to předávání a nebo manipulace a podvod.

 

Očekávám diskusi o některých pasážích tohoto článku pod článkem nebo na Chatu, kde můžete prezentovat své názory a postoje on line... LK

 

„New Age – Nový věk“ s těmito slovy se od roku 1984 stále více setkáváme ve všech novinách a zpravodajstvích. Lidstvo touží po změně, protože takto to již dál země s námi nevydrží. Něco se musí stát. Bible mluví o druhém příchodu Ježíše Krista a soudu, předcházeného světovou apokalypsou, ale mnohým je příjemnější myslet na takzvaný Nový věk, který by měl přijít zde na zem a udělat z nás jiné lepší lidi.

PODSTATA HNUTÍ NOVÉHO VĚKU

Hnutí New Age se lavinovitě šíří světem a má nespočet přívrženců. Celé hnutí se skládá z tisíců organizací, které svými sítěmi obepínají celý svět. Mají jediný cíl - zřízení nového světového řádu, který má být nastolen prostřednictvím totálního sjednocení myšlení lidí a jejich následným spolupůsobením. Základem toho systému je víra v jakousi „vnitřní vládu“ nad naší planetou, uskutečňovanou prostřednictvím hierarchie duchovních bytostí nebo mistrů moudrosti, což jsou ve skutečnosti démonické bytosti.

Je to syntéza východních náboženství, gnose a spiritismu, založená na tajných učeních, zprostředkovaných duchovními démonickými silami. Je proto jasné, že zde mají místo různá odvětví okultismu, jasnovidectví, astrologie, hypnóza, ufologie, jóga, víra v převtělování a mnohé další. Spiritistická média podávají svědectví a návody a hlásají je skrytě do celého světa. V tomto novém světovém řádu, ke kterému Nový věk směřuje, není místo pro křesťanského Boha, na Jeho místo nastupuje na trůn Lucifer. Hnací silou Nového věku je v podstatě Luciferova touha být rovný Nejvyššímu a být uctíván jako Bůh. Chce napodobit Kristův příchod a proto potřebuje sjednotit celý svět.

2. Tesalonickým 2,3-4 - Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

PRONIKNUTÍ NA VEŘEJNOST

Jedna ze základních nauk říká, že všechna náboženství obsahují „Společné pravdy“, které se jako most klenou nade všemi rozdíly. Základy Nového věku položila Alice Baileyová (1880-1949). Jako spiritistické médium dostávala poselství od takzvaného „mistra moudrosti“ Tibeťana Djawal Khula. Tato poselství přijímala samovolným automatickým psaním, a potom je vydávala jako tajný plán, který je dodnes závazný a určuje směr Nového věku. Podle pokynů se mělo hnutí zveřejňovat až od roku 1975 a mělo být šířeno všemi dostupnými prostředky, aby se lidstvo dovědělo o přicházejícím vystoupení „Krista Nového věku.“

Programy skupin Nového věku dávají do popředí zásady správné výživy, alternativní medicínu, zřizují obchody s přírodními léčivy (biopotraviny, makrobiotika), zabývají se ekologií a výchovou. Většinou se ale zabývají ve svém programu  ještě i různými formami východních okultních technik: meditací, jógou, uvolňováním, hypnózou, nadpřirozené léčivé metody a takzvaným „pozitivním myšlením“, kdy se věří že síla každého člověka je dobrá. Což je nebiblický názor, protože vše dobré v nás činí jedině láska Boží.

Průlom do veřejnosti učinilo hnutí  hlavně knihou Marylin Fergusonové „Něžné spiknutí“, v níž je vyvyšován zaslíbený „Zlatý věk lidstva“, který bude naplněn radostmi „změněného vědomí a myšlení“ lidí.

Většina lidí je ovlivňována takzvanou „vlnou fantazie“, která se nabízí ve filmech, audiokazetách, knihách, společenských hrách i hračkách. Na prvním místě se stal hitem film E.T., pak Hvězdné války, Harry Potter, Avatar.. Ano, všechny tituly s okultní tématikou, nadpřirozenem a fantazií vedou k hnutí New age. Nejmocnějším prostředkem k ovlivňování mas lidí je samozřejmě hudba. Již Alice Baileyová, vedena spiritismem dala návod na „Hudební terapii“, která je součástí přípravy lidí. Objevili se nahrávky s takzvanou „Sférickou hudbou“.

Také mnohé významné organizace jsou pod vlivem Nového věku. Například OSN a UNESCO, Světová rada církví, Rockefellerova nadace, feministické organizace jejichž cílem je odstranit racionální myšlení a upřednostnit nebiblickou vládu žen a mnoho dalších. Mnozí jsou velmi aktivní za dosažení cílů Nového věku.

CÍLE A PLÁNY NOVÉHO VĚKU

Aby byl svět uzdraven, musí se podle Nového věku změnit způsob myšlení. Každý člověk si musí uvědomit, že je součástí přírody a celého kosmu. Cílem je vyrovnání všech protikladů - všechno splývá v jedno. Je snaha o spojení všech náboženství. Cíl člověka je viděn v nalezení štěstí, uspokojení a úspěchu. Strach před přicházejícími apokalyptickými katastrofami je proto zbytečný, protože je možné se utěšovat utopií o „světové společnosti klidu a míru“.

Alice Baileyová zprostředkovala jako médium tento plán: zřízení Nového světového řádu, nové světové vlády a nového náboženství. Politickým cílem hnutí je získání vlády nad světem. Otevřeně je propagováno rozpuštění nebo zničení jednotlivých národnostních států v zájmu míru a zachování lidstva. Evropská unie je příkladem.

Hnutí Nového věku ovšem nesleduje pouze politické, hospodářské  a náboženské cíle - ono je samo o sobě náboženstvím. Má své „posvátné spisy“, modlitební formulky a „mantry“(meditační slabiky). Má své duchovní centra, jako například Findhorn - Comunity ve Skotsku a Esalen v Kalifornii v USA. Podobná střediska vznikají ve všech zemích. Setkáváme se zde se zážitky, které se podobají křesťanskému znovuzrození, mají své kněžky a kněze, proroky a lidi s nadpřirozenými schopnostmi, které jim umožňují dělat velké „divy a zázraky“ a mají svého učitele - Guru, jehož prohlásili za mesiáše.

Hnutí hlásá že člověk sám sebe může vykoupit, když rozšíří své vědomí a tak nalezne sám sebe jako Boha. Středem víry je tedy víra v člověka a víra v síly, které může člověk nalézt v kosmu. Jestliže člověk chce být jako Bůh, pak je jasné, že zde hraje roli satan, který v hnutí Nového věku dokonce uctíván.

Jeden z hlavních vůdců Nového věku David Spangler, od roku 1970 druhý ředitel předního centra hnutí „Findhornovy nadace“ ve Skotsku, napsal v jedné ze svých četných knih: „Lucifer působí v každém z nás, aby nás uvedl do stavu dokonalosti. Jestliže vstupujeme do nové epochy, do nového věku dokonalosti lidstva, pak každý z nás určitým způsobem dosáhne bodu, který nazývám „Luciferskou iniciací“ - to je zasvěcení Luciferovi.   Spangler, který udržuje pravidelný styk s démonickými silami, také veřejně prohlásil, že světlo, jež ozařuje Findhorn, je světlo Luciferovo, a ten že dá to pravé světlo celému světu. Jádrem plánovaného světového náboženství jak uvádějí vůdci je zasvěcení Luciferovi.

K duchovním zdrojům hnutí se také počítají „ministři moudrosti“, duchové předků a duchové přírody. Rozšířilo se také čarodějnictví a tak toto „náboženství“ čerpá ze všech okultních zdrojů, které lidstvo odedávna zná.

Toto všechno je pod přísným Božím zákazem!

Deuteronomium 18, 10-14  - Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští.

Zjevení Jana 12,12 - Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.

SYMBOLY NOVÉHO VĚKU

Všechny přívržence různých skupin Nového věku spojuje jeden pseudonáboženský zážitek: styk s démony prostřednictvím drog, meditací a psychotechnik. Tak jsou ve skutečnosti vedeni démonickými duchy planetární hierarchie, „mistry moudrosti“.

Symboly Nového věku jsou hákový kříž - dávný indogermánský okultní symbol štěstí, který od starých germánů Hitler převzal. Dále je to číslo 666 (Zjevení 13,18), jež má podle Alice Baileyové „svaté vlastnosti“ a podle učení má být co nejvíce používáno, aby se uspíšil nástup Nového věku. Dalším rozšířeným znamením je duha - většinou jen polovina, která symbolizuje most mezi lidskou duší a „velkým duchem vesmíru“, kterým je Lucifer.

FALEŠNÝ KRISTUS

Hlavní postavou pro plánované ovládnutí světa a světového náboženství je „Maitrea“, kterého chtělo hnutí uvést na veřejnost 25.4.1982.  V mnoha zemích oznamovali titulky v časopisech Kristus už je mezi námi, nepřichází svět soudit, ale přináší pomoc a inspiraci. On je Maitrea, vychovatel světa. Říkají, že je to osobnost, pro kterou máme nejrůznější jména: židé ho nazývají Mesiášem, pro budhisty je pátým Buddhou, pro mohamedány Mohamedem a pro hindy Krišnou. Nyní je zde, aby nás uvedl do Nového věku. Jeho přítomnost má být pro nás zárukou, že již nebude třetí světová válka.

Co se má vlastně stát až Maitrea převezme moc?

Má do svých rukou převzít vládu na světě, kterou mu svěří Lucifer. Je to v podstatě vtělení Lucifera. Pod jeho vedením má začít systém úplné kontroly světa, neboť jenom ten, kdo ovládá a kontroluje všechny životně důležité oblasti, může ovládat svět.

Aby člověk získal povolení pro obchod a podnikání, musí prokázat loajálnost vůči Maitreovi, to je ve skutečnosti Lucifer. Všem obyvatelům světa mají být přidělena čísla, která by pak používali při každé finanční transakci a to i při drobných nákupech. Všechny platby mají probíhat přes již zmíněný úvěrový systém, protože peníze budou zrušeny.

2. Korintským 11,14 - A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla!

Zjevení Jana 13,16-17 - Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

V přípravě pro vystoupení Maitrea má významnou úlohu vedoucí pracovník Nového věku Benjamin Creme ze Skotska.  Podle jeho výpovědí je Maitrea kdesi utajen a čeká až bude široká veřejnost připravena a seznámena s „planetární hierarchií mistra“, aby ho mohli přijmout jako svého mesiáše. Má být představen jako mimořádně obdarovaný jedinec, který prošel vývojovým procesem  až k dokonalosti a dosáhl „stavu křesťanství“.

Tento mesiáš je nazývaný „Kristem“, ale ve skutečnosti je to Antikrist. Ve svých poselstvích zdůrazňuje, že je nejvyšší hlavou v hierarchii „bohů a mistrů“ a Ježíš byl jeho učedníkem a tudíž Ježíš stojí pod ním a byl mu podřízený.

PROPOJENÍ NOVÉHO VĚKU S CÍRKVEMI

Všechny, kteří nechtějí přijmout Maitreu jako Krista čeká podle B. Crema „meč rozdělení“. Ano Maitrea chce zavést celosvětové náboženství, které bude závazné pro všechny. Tak se hnutí New age stává hrozbou pro židy a křesťany, kteří s ním nebudou ochotni spolupracovat a budou chtít žít podle Bible - Božího slova.

Je hájen požadavek, aby v Novém věku náboženská svoboda zanikla. „Nový Kristus“ plánuje přetvoření křesťanství, což znamená, že Biblické křesťanství ztratí své právo existence. To se i daří.

To, za co dříve reformátoři bojovali a za co umírali, za očištění církve od bludů a navrácení k Biblickým kořenům víry a Ježíši Kristu je dnes ve většině protestantských církví potlačováno.

Místo toho takzvaná EKUMÉNA  sjednocuje všechny protestantské církve spolu s římskokatolickou církví do celosvětového společenství, které ale pomalu a skrytě přijímá učení římskokatolické církve, které je Luciferovi poplatné.

Je celosvětově potlačována Biblická víra ve stvoření světa v sedmi dnech, potlačována víra v doslovný druhý příchod Ježíše Krista a soud na zemi. Je rozšířena nebiblická víra o nesmrtelnosti a tím připravena cesta pro celosvětové rozšíření spiritismu a zjevení mistrů, je potlačována víra v platnost Božího neměnného zákona - desatera, jako měřítka Božího soudu.

Takzvané Mariánské zjevení je v podstatě spiritistické vedení lidí k jednomu cíli. Odvedení pozornosti od blížícího se příchodu Ježíše Krista, soudu a Jeho Božího království a umožnění sjednocení světa a vtělení Lucifera do anděla světla, aby toto napodobil. Ano učení Nového věku je s papežstvím velmi propojeno, více než se zdá. A tak se naplňují Biblická proroctví z knihy Zjevení Jana ve 13. kapitole.

VAROVÁNÍ PŘED LUCIFEREM A NAPODOBENÍM PŘÍCHODU V BIBLI

Je jenom jeden Pán - nesmrtelný Bůh, který nade vším vládne a Ježíš Kristus, Jeho jednorozený Syn, který se ujme svých práv. Bible - Boží slovo mluví jasně, když říká, že jediným vládcem je Ježíš Kristus a před napodobením Jeho příchodu ke konci světa důrazně varuje.

Matouš 24,26-27 - Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.

Matouš 24,11 - A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.

Efeským 1, 17, 20-23 - Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.

Matouš 28, 18 - Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“

Lukáš 17,24 - Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.

1. Tesalonickým 4,16 - Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.

Kdo touží po skutečném novém věku, po věčném království, ten odevzdá svůj život Ježíši Kristu, zasvětí se Jemu a ne Luciferovi. Neučiní-li to, zemře a zanikne s Luciferem. Jen s Ježíšem lze povstat k věčnému životu v nádheře a slávě.

Říše Luciferova a království Ježíše Krista stojí proti sobě v otevřeném boji, který v době konce vrcholí. Říše temnosti se zaktivizovala jako nikdy před tím. Vysněná říše světla a míru, jak o ní mluví hlasatelé hnutí se nemůže podařit, protože svět je naplněn do nebe volajícími hříchy a hnutí proti nim nebojuje. Nestojí na pevném základu, kterým je Ježíš Kristus, který lidi učil jak žít a mít Boží neměnný zákon v srdci.

Lidé mají pouze jednu cestu k záchraně: v upřímném obrácení,  hlubokém pokání a žít v milosti Pána Ježíše Krista. Skutečný nový věk může nastat jen s novými lidmi, kteří žijí nový život a k tomu probouzí jen Ježíš Kristus a to na cestě lítosti, pokání v síle Jeho výkupné krve.

Dříve  než přijde hodina Ježíšova návratu a než vykoná svůj velký soud je ještě doba milosti. A tak ti, kteří poznali Boha a jeho spravedlivou moc, mají možnost obrátit se k Němu a činit pokání. Proto každý, kdo přijme Božské světlo Ježíše Krista a kdo vzdá čest Bohu Otci a Ježíši Kristu - ukřižovanému, a kdo opět uzná, že platí Jeho přikázání, ten bude ochráněn od ďábelského vlivu. Ještě zde na zemi můžeme žít v Božím království, které je předobrazem toho, co v plné míře bude zjeveno při Jeho druhém příchodu.

Ano Ježíš Kristus přijde, zjeví se jako konečný vítěz nad satanskou mocí! Každý stojí před rozhodnutím, jestli se nechá Satanem svést, nebo pevně uchopí pravdu.

Matouš 24,23-25 - Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.

Zjevení 1,7 - Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.

Čerpáno z knížky: „Nový věk z Biblického pohledu“ M.B.Schlink, podrobnější informace jsou v knížce Constance Cumbeyová „Skryté nebezpečí duhy“.

 

Převzato z : https://www.znamenicasu.cz/falesny-novy-vek-a-mesias-maitrea/

 

Diskusní téma: Děje se něco? 41 (Nový Věk - New Age .. je to opravdu tak hrozné?!)

Datum: 19.05.2011

Vložil: RM

Titulek: Výtahy z výkladu výkladů atp...

Osobně mě tento článek jenom utvrdil v tom, co si už dlouho myslím. Určitě je lepší být neorganizovaný aktivně hledající, než organizovaný pasivně doufající. V tom druhém případě člověku hrozí, že se dostane pod pastýřskou hůl někoho, kdo by měl být ještě sám na duchovní pastvě...

K vykladačům (nebo vykradačům?) písma mě napadá následující. Mohou si být opravdu jistí tím, že toto písmo bylo do dnešní doby uchováno v nepozměněné podobě a že je správně přeloženo a vyloženo?? V podstatě platí to samé i o dílech na jejichž podkladech vznikaly a vznikají "New age" seskupení.

S tím co napsala Laurae v posledním odstavci výše se plně ztotožňuji :)

Datum: 18.05.2011

Vložil: LK

Titulek: ...je škoda, že...

... nás pan Osud předběhl nebo spíše sebrál vítr z plachet na toto téma. Chtěl jsem zítra dát docela velkou aféru ve známost lidem, kteří nejsou nikde organizovaní v klasických cirkevních institucí. No nic, je prostě šikovnější,chtěl jsem předpřípravu v podobě tohoto článku. I tak snad přece jen to něco dá...
viz odkaz na www.osud.cz: https://www.osud.cz/zvrat-jan-pavel-ii-benedikt-xvi-exkomunikovani-z-cirkve-video

Datum: 18.05.2011

Vložil: Lurae

Titulek: a jéje...

Jo, na tohle jsem narazila už před nějakou dobou... a co k tomu říct?

Pokud budete čekat na toho "spasitele" kterej přijde s větší parádou a před kterýho si teda můžete kleknout, sklonit hlavu, a on Vás pak spasí a dovede do ráje, tak je úplně jedno, jestli mu říkáte Bůh, Kristus, Lucifer, nebo Maitrea....

Co takhle nechat toho handrkování a řídit se sám sebou, svým srdcem, rozumem a svědomím... nic si z toho strašení nedělejte, žijte jak nejlépe dovedete, hledejte uvnitř sebe a když pak skutečně poznáte sami sebe, poznáte spasitele ;-)

Datum: 18.05.2011

Vložil: LK

Titulek: Re: a jéje...

V podstatě naprostý souhlas...

Datum: 18.05.2011

Vložil: petr

Titulek: lucifer?

nebaví mě bavit se o luciferovi(a zda bůh je ve skutečnosti lucifer,nebo lucifer je ve skutečnosti bůh),směřuji tam,kde polarity nejsou,a mí andělé a mí démoni s tím souhlasí
krásné časy změn
@
....................

Záznamy: 1 - 5 ze 5