O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Dílo evoluce - Saturnská perioda

27.05.2010 23:30

Vážení čtenáři pokračujeme  v seznamování s části knihy od Maxe Heindla "ROSEKRUCIÁNSKÁ KOSMOKONCEPCE" a to o základech vývojových vln  a jejich náhled na roviny Stvoření. Snad vás uspokojíme krátkými ukázkami z knihy, která bohužel není , jak jsme již psali asi k sehnání a když přece jen, tak v malém počtu k uspokojení poptávky. Je to napsáno ze začátku minulého století  jazykem tehdejší doby, ale přesto velice srozumitelné i  po více než 100 letech. Mnohé informace v těchto  výňatcích vám ozřejmí  i to co dnes prožíváte a prožívat budete.....

 

Saturnská perioda

Sféry Saturnské periody byly tvořeny mnohem subtilnější a jernnějšíí hmotou, než jak je tomu v případě naší Země, jak ostatně vyplývá i z obr. č. 1 a obr. č. 2, které čtenářům doporučujeme mít k ruce, aby do nich mohli při studiu kdykoli nahlédnout. Nejhutnější sféra této periody byla umístěna v téže části světa myšlenek, kde se v současnosti nalézají sféry nejéteričtější - v sekci konkrétního myšlení. Tyto sféry nebyly natolik konzistentní, abychom-je mohli vnímat. Jediným výrazem, jenž by nám dokázal navodit představu staré Saturnské periody, je slovo ,teplo'. Vládla tma; a pokud by člověk vkročil do uvedené sféry, nespatřil by tam pranic. Všude kolem něj by se prostírala temnota, jejíž teplo by pociťoval.

Materialistům by, přirozeně, připadlo nesmyslné nazývat takový objekt ,sférou' a připustit, že se v něm odehrávala evoluce forem a života. Odvoláme-li se však na nebulární teorii, musíme přiznat, že mlhovina musela být nejdříve temná, než se rozzářila světlem, a také že musela být horká, než se stala ohnivou. Toto teplo muselo být vyvoláno pohybem a pohyb znamená život. Můžeme říci, že panenští duchové, kteří si zde rozvíjeli vědomí a formu, byli do této sféry zapuštěni, či snad že celá sféra se skládala z těchto panenských duchů, podobně jako se skládá malina z drobných malinových zrnek. Duchové byli ve sféře obsaženi tak, jako je za našich dob obsažen život například v minerálech. Proto se okultní vědci vyjadřují, že v Saturnské periodě procházel člověk minerálním stádiem. Mimo tuto „teplou sféru“ (takříkajíc v jejich atmosféře), přebývaly důležité tvůrčí řády, které měly  za úkol pomáhat panenským duchům při rozvíjení jejich tvaru a vědomí. Takových řádů existovalo mnoho, ale my se prozatím soustředíme pouze na ten nejdůležitější z nich - na ten, který sehrál v Saturnské periodě tu nejvýznamnější úlohu. V rosenkruciánské terminologii se jim říká Páni plamene z důvodu okázalé záře jejich těl a také jejich značného duševního potenciálu. Bible je nazývá Trůnové a jejich práce na vývoji člověka je dobrovolná. Jsou již natolik vyspělí, že jim tato evoluční výpomoc nedodává žádné nové zkušenosti a tudíž nepřidává ani na moudrosti, přičemž totéž se dá tvrdit o dvou ještě vyšších řádech, k nimž se dostaneme později. Ostatní tvůrčí řády spolupracovaly na lidském vývoji v zájmu dokončení své vlastní evoluce.

Tito Páni plamene se pohybovali mimo temnou Saturnskou sféru a jejich těla vydávala intenzivní svit. Tak se stalo, že jakoby promítali své stíny na povrch prastaré Saturnské sféry, která však byla natolik nepřístupná, že odrážela - zmnoženým způsobem jako ozvěna - vše, s čím se dostala do styku, a proto rozmnožovala i jejich odrazy. (V řecké mytologii se tomu říká, že Saturn zničil svoje dětí.) Neúnavným úsilím se však Pánům plamene podařilo zasadit při první obrátce do rozvíjejícího se života zárodek, z něhož se později vytvořilo naše hmotné tělo. Tento zárodek se v následujících šesti obrátkách poněkud rozvinul a získal prvopočátky smyslových orgánů, především uší. Proto je ucho tím nejdokonalejším smyslovým orgánem, jaký máme. Představuje totiž nástroj, jenž je schopen velice přesného přenosu vnějších vjemů do našeho vědomí. Ze všech smyslových orgánů nejméně podléhá klamům hmotného světa. Vědomí panenských duchů bylo v tomto období stejné jako vědomí současných minerálů - bylo to bezvědomí blížící se hlubokému transu ale i tak při prvních šesti obrátkách probíhaly práce na zárodku hmotného těla pod vedením a s pomocí nejrůznějších tvůrčích řádů. Uprostřed sedmé obrátky se Páni plamene, kteří od chvíle, kdy v první obrátce učinili zárodek hmotného těla, setrvávali v nečinnosti, znovu zapojili do práce; tentokrát proto, aby probudili nejvyšší duchovní principy. Jejich zásahem v člověku procitla prvotní aktivita božského ducha.

Takto člověk získává při evoluci v Saturnské periodě své nejvyšší a nejnižší vehikulum - božského ducha a hmotné tělo. K tomu mu  zcela dobrovolně a bez sebemenšího donucování napomáhají Páni plamene.

Činnost rozličných tvůrčích řádů nebere svůj počátek ve sféře A, na počátku periody nebo obrátky. Začíná se uskutečňovat uprostřed jedné z obrátek, nabírá na síle a získává maximální účinnost uprostřed kosmické noci - která se odehrává mezi jednotlivými obrátkami stejně jako mezi periodami. Poté postupně slábne, zatímco životní vlna klesá do obrátky následující.

Proto je práce Pánů plamene ohledně probouzení zárodečného vědomí nejvydatnější a nejúčinnější právě v klidovém mezidobí mezi Saturnskou a Sluneční periodou. Znovu opakujeme, že kosmickou noc nelze považovat za pasivní etapu vývoje. Nejedná se o nehybnou existenci,jakjsme se mohli pře- svědčit již v případě individuální pouti od smrti k novému zrození. Stejně je tomu i při velkém umírání sfér na konci periody. Je to zastavení aktivních projevů, aby mohly být zahájeny o to razantnější projevy subjektivní.

Patrně nejlepší ilustrací pro tuto subjektivní činnost je proces,jenž se odehraje po zakopání zralého ovoce do hlíny. Fermentační a hnilobné pochody mají za následek, že z tohoto chaosu vyraší nová rostlina a zamíří vzhůru ke vzduchu a světlu. Taktéž po ukončení jedné periody se všechno rozloží do chaotických shluků, z nichž už na první pohled nelze znovu sestavit původní celek. V pravý čas se ovšem vytvoří sféry nové periody a jsou připraveny na své příští obyvatele. Sem je pak přenesen vyvíjející se život z pěti temných sfér, které jej nesly kosmickou nocí, aby tu v obměněném prostředí započal činnosti nového Dne stvoření, připraven a realizován subjektivními činnostmi za kosmické noci. Tak jako fermentační síly v ovoci stimulují semeno a oplodňují okolní půdu, tak i Páni plamene povzbuzují zárodek božského ducha, obzvláště za kosmické noci mezi Saturnskou a Sluneční periodou, a pokračují v této činnosti až doprostřed první obrátky Sluneční periody.

 

Rekapitulace

Ještě před zahájením aktivit v konkrétní periodě probíhá rekapitulace všeho, co se odehrálo předtím. Díky spirálovité evoluční stezce se tato činnost uskutečňuje pokaždé na vyšším stupni, než byla etapa právě rekapitulovaná. Nezbytnost tohoto procesu se ozřejmí v následujícím výkladu. První obrátka každé periody je rekapitulací práce věnované hmotnému tělu v Saturnské periodě, čemuž se mezi rosenkruciány říká Saturnská obrátka.

Druhou periodou je perioda Sluneční, pl'očd druhé obrátce každé pe.riody se říká Sluneční obrátka. Třetí periodouje perioda Lunární, tedy třetí obrátka značí rekapitulaci práce vykonané v Lunární periodě a nazývá se Lunární obrátkou. Práce v konkrétní periodě nernůže začít, dokud se neskončí příslušná rekapitulační obrátka. Například v současné Zemské periodě máme za sebou tři a půl obrátky. To znamená, že při první, Saturnské obrátce Zemské periody byla zopakována práce periody Saturnské, avšak na pokročilejší úrovni. Při druhé, Sluneční obrátce proběhla znovu činnost periody Sluneční. Při třetí, Lunární obrátce se zopakovala činnost periody Lunární a při obrátce čtvrté - současné - teprve započalo vlastní dílo Zemské periody. V poslední ze sedmi period - v periodě Vulkánské - bude vlastní Vulkánskou činností naplněna pouze poslední obrátka. Předchozích šest bude představovat pouhou rekapitulaci uplynulých šesti period. Ba co víc (a tento fakt hodně přispěje čtenářům, aby vše lépe pochopili), Saturnská obrátka je obdobím, které má vždy něco společného s vývojem některé stránky hmotného těla, protože tím se v první obrátce zahajovalo; a každá sedmá, Vulkánská obrátka je nějakým způsobem propojena s božským duchem, ježto právě jím se zabývala sedmá obrátka. Později uvidíme, že podobně spolu souvisejí i ostatní obrátky a různá vehikula člověka.

 

Diskusní téma: Dílo evoluce - Saturnská perioda

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.