O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Hathorové: Jak se chovat při přechodu do vyššího vědomí?

24.05.2011 08:15

Přebíráme ze stránek https://orgo-net.blogspot.com zajímavý článek. Popisuje stavy při různých přechodech/změnách vědomí a pro současnou dobu je tudíž velmi aktuální. Toto sdělení (channeling) také popisuje tzv. nulové body, kterými se i my zabýváme a popisujeme v našich metodikách.

PN

 

 

Hathorové: Jak se chovat při přechodu do vyššího vědomí?

 

Možná, že některým z vás udělá radost či pomůže toto sdělení od Hathorů. Mně udělalo radost i pomohlo.

Je to další krásný channelingový zdroj, jehož učení odpovídá tomu, co předává i Little Grandmother i Matthew i Eckhart Tolle.

Líbí se mi, když si stejné věci můžu přečíst vyjádřené ještě jinak ... například to, co Eckhart Tolle nazývá přítomný okamžik, Hathorové nazývají zvědavost ... jo to je přesně ono (:-))))

 
 
Stavy přechodu vědomí
 
Planetární poselství od Hathorů prostřednictvím Toma Kenyona, duben 2011.
Překlad: Orgonet
 
Definice
 
Chaotické uzly jsou chomáče chaotických událostí. Podle Hathorů Země vstoupila do chaotického uzlu a následkem toho můžeme očekávat stále se zvyšující úroveň chaosu – včetně zemětřesení, vulkanických aktivit, nenormálních dějů v počasí, ekologické nerovnováhy, a rovněž ekonomický, sociální i politický zmatek, a dalších věcí.
 
Stavy přechodu vědomí jsou to, čemu říkají Hathorové mezistav, dojde-li k velké ztrátě a my se nacházíme dočasně ve stavu mezi starou realitou, která odešla, a novou realitou, která ještě není plně zformována.
 
Opěrné body vnímání  je termín, který Hathorové používají k popsání toho, jakým způsobem dáváme smysl našemu světu a proplouváme životem za použití pěti smyslů.
 
Poselství
 
Chaotické uzly svou pravou povahou mají tendenci vytvářet stavy přechodu vědomí. Tyto stavy vědomí se objeví tehdy, zmizí-li body vnímání. A když k tomu dojde, vstoupíte do nulové zóny, v níž vaše stará realita už neexistuje, nebo se radikálně změnila, zatímco nová realita ještě nezačala existovat.
 
Vzhledem ke skutečnosti, že jste vstoupili do ještě intenzívnější fáze chaotického uzlu, rádi bychom se s vámi podělili o náš náhled ohledně stavů přechodu, a doufáme, že budete schopni využít toto poznání ve svůj prospěch.
 
Pro naše účely můžeme rozdělit přechodné stavy do tří základních kategorií: 1. Osobní stavy přechodu, 2. Kolektivní stavy přechodu, 3. Fyzická smrt.
 
Osobní stavy přechodu
 
Pojďme si povšimnout nejprve osobních stavů přechodu, neboť vaše osobní vnímání je základním bodem, kolem něhož funguje vámi vnímaná realita.
 
Vaše vnímání reality je v základě váš osobní výtvor. Je ovlivněno kolektivním vnímáním vaší kultury, času, místa a okolností, ale v podstatě je vaše vnímání toho, co je reálné a co ne, výtvorem – vaším výtvorem.
 
Vaše vnímání reality závisí na návycích vnímání, pokud jste jako většina lidí. Jste zvyklí zažívat ve svém životě určité reality, a ty vám říkají, kdo jste. Ráno se probudíte, podíváte se na hodiny a před vámi je okamžitě kolektivní vnímání času. Vaše volba, zda se zapojíte do této iluze či ne, je osobní. Jedním ze znaků duchovního mistrovství je schopnost proplouvat úspěšně kulturními iluzemi a současně jasně chápat jejich podstatu.
 
Když se situace ve vašem osobním životě dramaticky změní, opěrné body vnímání mají tendenci zmizet či reorganizovat se.
 
 
Představme si možný scénář. Pracujete jste po mnoho let ve stejném  zaměstnání a vystavěli jste si svůj život kolem požadavků této pozice. Obědváte v určitou dobu, vracíte se domů v určitou dobu, jednáte s ostatními specifickými způsoby, podle požadavků vašeho zaměstnání.
 
Bude-li vaše zaměstnání náhle a neočekávaně zrušeno, tyto opěrné body zmizí. Nebude třeba vstávat v určitou dobu, jíst v určitou dobu, vracet se domů v určitou dobu, a lidé, s nimiž jste jednali po většinu vašeho bdělého času, už vám nebudou dostupní.
 
Tato situace je pro mnoho lidí z podstaty dezorientující. Opěrné body zmizely.
 
Ke stejnému jevu dojde, když ve vašem životě dojde k jakémukoli radikálnímu posunu. Pokud náhle skončí nějaký pro vás důležitý vztah, zmizí opěrné body tohoto vztahu, a vy vstoupíte do přechodného stavu vědomí.
 
Když budete mít zdravotní krizi a váš fyzický život je ohrožen radikálním způsobem, opěrné body zmizí a to je rovněž matoucí. Vstoupíte do přechodného stavu vědomí.
 
Protože chaotický uzel zvyšuje svoji intenzitu, stále více lidí zakusí šokové vlny z toho, že jejich stará realita se před nimi hroutí. Co bylo v jejich životech jisté, je nyní nejisté. Co bylo pevným základem, dále už se nejeví jako pevné. To myslíme obrazně i doslovně.
 
Existuje ještě jiná vlna stavů přechodu, která vzniká v důsledku tohoto chaotického uzlu. Již postihla mnoho lidí, ale její účinky se budou šířit ve vědomí dále jako tsunami.
 
Tento zvláštní stav přechodu je spojen s kolapsem kolektivních lží vaší kultury. Stále více a více z vás dokáže vidět za stínovou hru. Rozpoznáte vodiče loutek, a i když jejich identity vás budou mást, uvidíte stále více reálně, že k aspekty vaší kultury patří manipulace, omezování, a v mnoha případech přímé lži.
 
Lež, o které zde mluvíme, není lež o ekonomice, ani o válkách, ani o omezujících náboženstvích, ale to lež o vaší identitě – lež, která způsobuje vaše uvěznění. Tato lež je víra a tvrzení vaší kultury, že nejste ničím jiným než fyzickou lidskou bytostí, a že ve skutečnosti nejsou žádné jiné světy ležící za vaší pozemskou zkušeností.
 
Odhalení této lži je poslem vaší svobody, ale ve svých počátečních stádiích může být dosti matoucí. Je to proto, že multidimenzionální zkušenosti jsou velmi odlišné od vašich každodenních pozemských zkušeností. Pokud se octnete mezi svým pozemským a multidimenzionálním životem, vstoupili jste do stavu přechodu vědomí.
 
Cílem našeho sdělení této informace je, abychom vám navrhli praktický kurs aktivit během stavů přechodu vědomí.
 
Když osobně vstoupíte do silného stavu přechodu, může vás, jako mnoho lidských bytostí, přemoci. Mnozí jednotlivci zažívají šok z uvědomění, že zmizely jejich opěrné body vnímání a rovněž realita, kterou pokládali za skutečnou, což je hluboce matoucí.
 
Vzhledem k tomu, že čas se zrychluje – a tím myslíme, že za méně času se stane více věcí – zůstat ve stavu šoku nebo zničenosti je psychologickou slabostí, kterou si nemůžete dovolit. Základním bodem, který vám zde chceme sdělit, je, že bez ohledu na příčinu stavu přechodu, ať už vznikl na základě osobních změn ve vašem osobním životě, či z důvodu rozpoznání manipulací vaší kulturou – tvůrcem své reality jste vy.
 
Můžete si vyprávět mnoho historek, proč je náhle váš život něčeho zbavený, ale jsou to právě jenom historky. Můžete ze svého problému obviňovat jiné lidi, situace nebo instituce, ale to znamená chybné přesouvání odpovědnosti. Vaše historky mohou být i pravdivé a je možno obviňovat jiné osoby, situace nebo instituce, ale když vstoupíte do stavu přechodu vědomí, jste vy centrálním bodem víru mocného kreativního procesu. Není žádný důvod ani potřeba plakat nad „rozlitým mlékem“, jak říká jedno vaše lidové přísloví. Co je ztraceno, je ztraceno. Co je pryč, je pryč.
 
Teď je základní otázkou: „Co budete dělat?“
 
Zůstanete omráčeni, v šoku, překvapení, hněvu nebo smutku? Nebo vstoupíte do své identity jako tvůrci svého života?
 
Pro ty, kteří si zvolí zůstat v nižších stavech vědomí, nemáme žádný návod.
 
Naše návody jsou pro ty, kteří mají dost odvahy a smělosti, aby vstoupili do své identity jako tvůrci. Pokud jste jedním z nich, navrhujeme vám toto:
 
Když všechno zmizí, myslíme tím opěrné body vnímání vaší bývalé reality, pochopte, že jste vstoupili do bodu nula.
 
Bod nula je kritický bod přechodu mezi starou realitou a novou. To, co bylo, skončilo. Namísto litování ztráty přijměte nulu. To je pro mnoho lidí odvážný krok, protože v bodě nula není nic, co by se dalo udělat. Prostě musíte být toho svědkem, a svědkem sebe samých, v této zemi nikoho, kde nejsou žádné opěrné body vnímání.
 
Dejte pozor, jaké nové opěrné body si vytvoříte, protože to budou ideje a víry, které budou hvězdami na novém nebi vaší mysli, a vy budete plout novou cestou v nových časech ke hvězdám (myšlenkám a vírám), které jste si umístili na nebe svého vlastního vědomí. Takže buďte moudří při vytváření nových hvězd, našich průvodců a vůdců Tajemstvím.
 
Kolektivní stavy přechodu vědomí
 
Lidské společenství je z naší perspektivy právě teď jako obrovský kosmický had shazující svou starou kůži, kroutící se a svíjející se, zbavující se starých břemen. Některá ta břemena mají formu ekonomických zmatků. Některé z nich jsou politické. Některé z nich znamenají rozpad a transformaci kulturních institucí. A některá z těchto kroucení a svíjení jsou spojena se zemětřeseními a sopečnou aktivitu, a rovněž s nenormálními vzorci počasí.
 
Protože přirozených i člověkem vyrobených katastrof přibývá, stále více z vás se dostane do stavů přechodu vědomí. Ti, kteří zažijí zemětřesení, výbuch sopky nebo nenormální extrémní počasí, budou více náchylní ke vstupu do přechodných stavů, ale i ti, kteří jsou od přírody citliví, mohou pocítit nápor přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy tak, jako by byli fyzicky přítomni.
 
Závoj, který odděluje lidská vědomí jedno od druhého se rozpustí, a stále více z vás zažije změny odehrávající se ve světě na niterné úrovni. 
 
 
Nyní bychom se chtěli zmínit o otázce nového tvoření pro ty z vás, kteří se možná ocitnou ve stavu přechodu po přírodní či umělé katastrofě, jako zemětřesení, sopečný výbuch, nebo ničivé počasí.
 
Pokud je destruktivní síla dosti silná, opěrné body vnímání vaší bývalé reality mohou již neexistovat. Váš dům nebo vaše pracoviště už nemusí být na svém místě. Můžete se octnout v situaci nedostatku jídla a vody, a je mnoho proměnných, které se mohou sejít a vytvořit stav šoku nebo deprese.
 
Chceme zde být naprosto jasní. Šok a deprese jsou přirozenou reakcí savců, a pokud máte překonat a transformovat ten moment, musíte dosáhnout nahoru do vyšších dimenzí své vlastní existence, svého vlastního bytí, do oněch světů vědomí, která jsou za časem a prostorem.
 
Do té míry, do které budete schopni ztělesnit transcendentní aspekty svého bytí jako součásti své rovnice pro přežití, budete schopni ovládnout svůj šok a depresi.
 
Ústředním rysem, který musí být rozpoznán uprostřed chaosu, jakéhokoli chaosu, je brána příležitosti.
 
Tato příležitost pro přežití nebo pro nový život se může prezentovat způsoby, které neočekáváte. Je to proto, že opěrné body vnímání již nejsou na svém místě a vaše vědomí nemusí poznat příležitost, když se objeví.
 
Je hluboce zakořeněným lidským zvykem, nebo tendencí, že lidé si přejí, aby nové reality odpovídaly starým. To je ale neblahý zvyk pro řešení těchto situací.
 
Je toho mnoho, co bychom mohli říci o hyperdimenzionálních realitách účastnících se volby během chaotických událostí, ale my bychom vám chtěli předat to, co je nejpraktičtější. Možná někdy jindy se s vámi podělíme o své filosofické úvahy o vaší nekonečné podstatě a nekonečných možnostech, které jsou ve vás skryty. Avšak nyní budeme mluvit jednodušejí a dáme vám vzorec, jak rozpoznat a vytvořit příležitosti pro nový život a nový osud, až se před vámi objeví.
 
Předpokládejme, že jste vstoupili do stavu přechodu vědomí a že jste se spřátelili s bodem nula, a více či méně se smířili s velkou nejistotou vaší situace. Navrhujeme vám toto.
 
Buďte zvědaví a očekávejte zázraky.
 
Tím, že vstoupíte do stavu zvědavosti, zapojíte aspekt své mysli, který má svobodu pohybu, když je nespoután očekáváním. Stane se něčím jako je mysl dítěte, a právě tato nevinnost – což není totéž jako dětinskost – vám umožní vstoupit do vibračního stavu vědomí, který vám velice prospěje.
 
Tím, že se udržíte v očekávání zázraků, uvolníte tvořivou sílu ve vás, a do té míry, jak toho dosáhnete, naleznete narůstající případy vrozeného štěstí, náhod, prospěchu a neočekávaných pokladů, ať již budou povahou fyzické, mentální či emocionální.
 
Tato kombinace zvědavosti na to, co se stane, spojená s očekáváním zázraků, vámi rychle pohne z bodu nula do nového života, do nového tvoření, bez ohledu na to, co se děje s ostatními kolem vás.
 
Během kolektivních stavů přechodu vědomí je užitečné pamatovat na to, že každý člověk je tvůrcem své vlastní reality, a v době chaosu budou lidé činit různé volby a vstupovat do různých osobních realit.
 
Nenechte se ovlivnit těmi, kteří vstoupí do nižších vibračních světů. Nemůžete je zachránit před jimi samými. Dívejte se vpřed se zvědavostí a očekáváním zázraků, a i v nejtěžších situacích se zázraky pro vás mohou stát a stanou se.
 
Fyzická smrt

 

Jedním z největších problémů pro vtělené bytosti je stav přechodu vědomí, který nazýváte smrt. To je způsobeno faktem, že veškeré opěrné body vnímání, včetně pěti smyslů, zmizí. Pokud se člověk identifikuje pouze se svou materiální existencí, shledá tento přechodný stav velice obtížným. To proto, že to, s čím se identifikoval, už neexistuje. 
 
I když fyzický svět pokračuje, nejsou zde žádné vstupy do vědomí od pěti smyslů. Je to, jako by se svět rozplynul a tělo s ním. Velké Já Jsem, ústřední rys transcendentního vědomí, již nepřijímá informace od těla, pěti smyslů, ani vnějšího světa. To může být hluboce matoucí a desorientující pro toho, kdo nikdy přímo nezakusil jiné oblasti svého bytí. 
 
Metaforicky řečeno, jste jako velký strom, Strom bytí s mnoha větvemi, a velmi mnoha listy a květy, a vaše fyzická existence je pouze jedním z těchto listů nebo květů.
 
Když osoba projde stavem přechodu vědomí, který nazýváte smrt, je několik možností. Pokud se držíte svou duchovní tradicí toho, komu se říká guru, avatar nebo vykupitel, můžete pokračovat cestou tohoto bytí do vibrační oblasti svého vědomí. V některých náboženstvích je to známo jako nebe.
 
Pokud jdete cestou následování gurua, avatara nebo spasitele, vězte, že vstupujete do svého nebe, do svých vibračních výšin, a také nutně vstupujete do svého omezení ve vědomí. 
 
Z naší perspektivy je vesmír povahou nekonečný, a tím máme na mysli ne vnější prostor, ale interdimensionální reality vašeho vesmíru, a dle naší zkušenosti neexistuje ani jediná bytost, která by to vše zahrnula a pochopila.
 
Pokud si tedy přejete být spojeni se svým guruem/avatarem/vykupitelem v říši smrti, máme několik návrhů. Jedním je mentálně vzývat jeho jméno. To je starobylá moudrost, obsažená v egyptském termínu Ren, což znamená jméno. Když vzýváte jméno duchovní bytosti, jeho aspekt je nucen pohybovat se směrem k vám. 
 
Když vás v okamžiku setkání váš guru/avatar/vykupitel posoudí jako vhodného, budete přijati do jeho/jejího nebeského království.
 
Pro ty z vás, kteří jste součástí východních duchovních tradic, existují mantry pro spojení s určitými božstvy. Zpívání těchto manter v okamžiku smrti, nebo v říších smrti, má stejný efekt.
 
Pro ty z vás, kteří nejsou součástí duchovní tradice následující gurua, avatara nebo spasitele, pak stav přechodu vědomí zvaný smrt poskytuje další možnosti.
 
Pokud jde o další dva stavy přechodu vědomí, říše smrti má nulový bod, a jeho hlavními rysy jsou ticho (klid) a temnota. V Bodě Nula jsou všechny možnosti, ale žádná z nich ještě neexistuje. Je to jako žalud z dubu. Dub, obrovský strom, potenciálně existuje v žaludu, ale zatím ještě neexistuje. 
 
Když se tedy octnete v bodě Nula, který poznáte podle faktu, že jste absolutně sami v temnotě a absolutním tichu, vězte, že jste v ústředním bodě svých kreativních sil.
 
To, co si zvolíte vytvořit, určí běh vašeho osudu a světy, které budete obývat, nebo světy existence, v nichž budete sídlit. Je to kritická křižovatka. 
 
Mnohé osoby vyděšené temnotou se pohnou předčasně ke světlu. Neuvědomí si to, že světlo vytvářejí ve své touze. Před nimi se otevře portál, jako tunel, a mohou postoupit do tohoto tunelu světla, setkat se s těmi, které znali dříve, a pak vstoupit zpět do vtělení nebo jiných vibračních světů existence, aniž plně pochopí důsledky. Je to první možnost, která je vám otevřena, a je často volena.
 
Další volbou je však setrvat na Bodu nula, spočinout v samotném bodě Nula, uvědomit si své Já jako čisté vědomí – transcendentní nad všechny jevy. 
 
Když setrváte v tomto stavu vědomí dostatečně dlouho bez potřeby něco tvořit, poznáte svou identitu jako své velké Já Jsem. A z tohoto bodu vědomí si můžete zvolit okolnosti svého vtělení. Můžete si zvolit světy, které budete obývat, nebo říše vědomí, kde budete sídlit.
 
Tato metoda vám dává největší příležitosti, i když je pro většinu lidí nejobtížnější. A důvod obtížnosti je ten, že většina lidí shledává nepohodlným nemít tělo. Touha po těle a zkušenost s materiálním světem táhne osobu z Bodu nula předčasně.
 
Závěr: Vzhledem k intenzifikujícím se fázím Chaotického uzlu se mnozí z vás octnou ve stavech přechodu vědomí. Bez ohledu na úroveň, na které se nacházíte, ať je to v osobním životě, kolektivní zkušenosti či v přechodném stavu zvaném smrt, vězte, že tvůrcem své reality jste vy sami.
 
Hathorové, 20. dubna 2011
 
 
 
 

Myšlenky a poznámky Toma Kenyona:

 
Osobně pokládám toto poselství za fantasticky jasnou a obsáhlou zásobu informací. Přečetl jsem si ho již několikrát, a pokaždé najdu něco nového. Je tam i mnoho toho, co lze číst mezi řádky sdělení. 
 
Obzvláště se mi líbilo toto sdělení Hathorů:
„Dávejte pozor, jaké opěrné body vnímání si nastavíte, neboť tyto ideje a víry budou hvězdami na novém nebi vaší mysli, a poplujete svou novou cestou v nové době podle těchto hvězd, které jste si umístili na nebe vašeho vlastního vědomí. Buďte tedy při jejich vytváření moudří, budou to vaši druhové při proplouvání tajemstvím.“
Na úrovni naší kolektivní mysli se domnívám, že naše mýtické reality se mění. Staré hvězdy, čili ty myšlenky, víry a předpoklady o realitě, které vedly naši kulturu po tisíciletí, dnes jakoby hasly, nehledě na to, že nás zavedly do směrů, kterými mnozí z nás již nechtějí jít. 
 
Kolektivní loď naší kultury jakoby proplouvala Velkým Tajemstvím s málo ohledy vůči posvátnosti naší planety a života na ní. Ale i když naše kolektivní loď proplouvá Velkým Tajemstvím zdánlivě bez těchto ohledů, ona i my vděčíme za svou existenci právě tomu Tajemství. Tato velmi zvláštní dualita se mi zdá směšná i tragická, podle toho, v jaké jsem náladě, a jak jsem spojen se samotným Tajemstvím či právě od něho odpojen.
 
Jednou z ironií naší situace je, že posádka tohoto plavidla, ti, kteří vedou jeho plavbu, investují svou životní sílu, kreativitu, a v některých případech i krev a slzy, je nikdo menší než vy a já, a všech dalších skoro sedm miliard lidí žijících na této výjimečné planetě. My – my všichni – jsme posádkou této lodi, nehledě na svou osobní situaci, životní postavení a víru. 
 
V komunitě New Age jsou někteří, kteří už po léta tvrdí, že jsme blízko Jednotě, a že Zlatý věk je již za rohem. Já tento pohled nesdílím. 
 
Jsme všichni spolu na stejné lodi, ať se nám to líbí nebo ne, a zdá se mi, že naše posádka je polarizována. Jsou mnozí, kteří trvají na tom, že schémata lakoty, arogance a usurpace jsou pravými orientačními body pro naše sextanty.
 
Jiní z nás však cítí, že plujeme špatným směrem – že dále nemůžeme plenit tuto planetu a její život (jak lidský, tak jiné druhy života). Pro nás jsou na nebi naší mysli nové hvězdy. A my nastavujeme své sextanty jasně podle kosmických signálů.
 
Jak to všechno dopadne, to je hádanka pro všechny. Ale mě povzbuzuje tichá vzpoura, kterou vidím všude kolem sebe. 
 
Mnozí z nás, členů posádky, a domnívám se, že pokud toto čtete, patříte mezi ně i vy, se tiše ujímají akcí, aby naši kolektivní loď obrátili (např. naše kulturní šílenství) nebo alespoň zpomalili. 
 
Někteří z nás vytahují své sextanty a zaměřují je na nové hvězdy kolem nás. Děláme to tím, že žijeme změnu, kterou si přejeme vidět. Děláme to tím, že máme odvahu žít novou realitu Země – cítíme, že je možná. Děláme to tím, že šíříme vzájemnou laskavost.
 
A když je to nutné, děláme to tím, že stojíme za svým. Myslím tím například hnutí lidí v některých nejchudších zemích světa, kteří chtějí zachovat užívání nehybridních semen – to jsou ta, z nichž mohou růst nové rostliny – a nedopustit, aby mezinárodní ekonomické zájmy zotročily ty nejchudší na Zemi, aby si museli kupovat novou setbu pokaždé, když chtějí nakrmit sebe a své rodiny.
 
Když toto píšu, skoro pláču dojetím nad jejich odvahou postavit se proti Titánům, kteří nastavili kurs naší kolektivní lodi na chamtivost, aroganci a absolutní pohrdání posvátností života. 
 
I když tato doba je velmi obtížná jak pro jednotlivce, tak pro společenství, myslím, že v nejistotě, které čelíme, je naděje. Říkám to proto, že lidský duch, když musí čelit nepříznivým a nejistým času, stoupá k výšinám.
 
Pokud mají Hathorové pravdu, všichni z nás budeme čelit četným stavům přechodu vědomí, předtím, než bude ukončen náš běh života na této Zemi. Opěrné body vnímání naší staré reality jsou nahrazovány. Jak naložíme se ztrátou naší vnímané reality a starým světem, to předurčí další cyklus pozemské existence lidstva.
A pro nás individuálně, to, co si zvolíme stvořit v přechodných stavech svých životů, to předurčí světy vědomí, které jsou nám otevřeny. 
 
Přeji vám, drazí členové naší posádky, i těm, které milujete, bezpečný průchod těmito rušnými časy. Ale bez ohledu na to, co se děje, v jaké situaci se nacházíme na této nebezpečné cestě, pamatujme si především to, že my sami jsme tvůrci své vlastní reality.
 
Je třeba objevit nové hvězdy na nebi a nové světy. Buďte odvážní. A přeji šťastnou cestu.
 
Tom Kenyon
 

Diskusní téma: Hathorové: Jak se chovat při přechodu do vyššího vědomí?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.