O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Hypotéza o průběhu transformace a přechodu na vyšší úroveň reality

24.11.2011 13:15

Každému vyhovuje trochu něco jiného a ne každého oslovují "květnaté" channelingové informace o přechodu do 5.D., proto nabízíme i tento střízlivý a přemýšlivý článek pana Miroslava Zelenky z jeho webu.

Za redakci Rahunta: PN

 

 

Hypotéza o průběhu transformace a přechodu na vyšší úroveň reality

 

V dnešní době se vyskytuje na internetu mnoho variací na téma transformace a přechodu na vyšší úroveň reality, nejčastěji se v textech uvádí pojem převibrování do páté dimenze. Podrobnější popis průběhu této změny k jejímu lepšímu chápání však není uváděn, a proto jsem se snažil vytvořit hypotézu, která by to srozumitelným způsobem vysvětlila. Za vhodnější a přesnější pojem než pátou dimenzi považuji pátou úroveň frekvence vibrací či pátý kvantový stav frekvence vibrací (podrobněji jsem to zdůvodnil v článku „Předkládané vize transformace a změn včetně návodů ke „správnému“ chování pro úspěšné zvládnutí transformace“).

   Jen pro upřesnění dodávám, že se jedná pouze o popis možného mechanismu přechodu do vyšší reality, ale otázka pravděpodobnosti realizace tohoto scénáře a jeho časového zařazení zde není řešena.

   Vycházím z předpokladu, že existují určité úrovně frekvence vibrací (hladiny), které vymezují určitou realitu (pásmo dané spodní a horní hranicí frekvence vibrací). Někteří autoři tyto reality označují jako hustoty nebo dimenze a naše realita je označována jako třetí dimenze či hustota.

 

   Frekvence vibrací každé bytosti osciluje kolem určité frekvence v rámci frekvenčního pásma daného pro tu určitou úroveň frekvence vibrací (hustotu, dimenzi). Dá se předpokládat, že bytosti dle své frekvence jsou běžně relativně rovnoměrně rozmístěny uvnitř jednoho pásma. Postavení konkrétní bytosti v pásmu bývá označováno jako stupeň duchovního vývoje (případně i méně přesně stáří duše).

   Při transformačních obdobích, která se v určitých časových intervalech opakují, se vlivem několika okolností (uzavírání cyklů, proudící silné energie o vysoké frekvenci vibrací, působení duchovních bytostí) mnohem více bytostí než jindy nalézá poblíž horní hranice pásma (ale díky harmonizující polarizaci i u spodní hranice). To znamená, že tyto bytosti poblíž horní hranice nepotřebují pro svůj přeskok (kvantový skok) do vyšší úrovně již tolik „transformační energie“.

 

   Pochopit to můžeme názorně na podobenství s vodou. Za naši úroveň reality (většinou uváděné jako 3D) můžeme považovat vodu v rozmezí od 0° do 100° C. Realitu pod nulou můžeme nazývat dle používaných termínů druhou hustotou a nad 100° C čtvrtou nebo pátou hustotou. Je možné a někteří autoři to tak uvádějí, že pro inkarnované bytosti třetí hustoty je vyšším kvantovým stavem pátá hustota a „čtvrtá“ je vyhrazena pro astrál (snění, bardo – stav mezi životy).  

   V současném transformačním období se vyskytuje relativně hodně bytostí s výškou frekvence vibrací, která odpovídá teplotě vody cca 94 – 99°C. Pro tuto skupinu bytostí může jednorázový mohutný energetický impulz znamenat „zahřátí nad 100° C a tedy kvalitativní změnu skupenství na páru“ – kvantový skok do vyšší úrovně frekvence vibrací (do vyšší hustoty).

   Tyto bytosti by po kvantovém skoku zůstaly v časoprostoru Země, ale vzhledem ke své frekvenci vibrací ve vyšším frekvenčním pásmu by pro ostatní (kteří i přes energetický impulz nedosáhli 100° C a nenastal tak u nich kvantový přeskok) byly nevnímatelné, protože by byly v jiné, vyšší realitě. Otázkou zůstává, zda by byly tyto bytosti vnímatelné v původní realitě mimosmyslovým vnímáním. Myslím, že pravděpodobně nikoli, protože velká většina (pokud ne všichni) lidí s obdobnými schopnostmi přejde vzhledem ke své frekvenci vibrací na vyšší úroveň, ale vyloučit tento jev nelze. 

   V rámci této hypotézy je možné uvažovat i o tom, že některé bytosti s frekvencí vibrací odpovídající v uváděném podobenství teplotě blízké nule by při silném energetickém impulsu mohly klesnout do nižšího vibračního pásma (do nižší hustoty). Pro určitou logiku této možnosti lze předpokládat, že tyto bytosti se transformačním energiím usilovně brání, přičemž vydávají energii, což způsobí uvedený pokles.   

 

   Ve snaze dotvořit hypotézu co nejkomplexněji, pokračoval jsem v úvahách o doplnění o další detaily.

 

   Převibrování do vyšší úrovně reality se dá z určitého zorného úhlu chápat jako koncentrace vědomí na jinou, „vyšší“ formu reality. Zjednodušeně (i když nepřesně řečeno) duše opustí ego v nižší realitě a vstoupí do ega ve vyšší realitě, přičemž je možné předpokládat, že tato ega budou víceméně identická, i když s jinou frekvencí vibrací. Rovněž z jiného zorného úhlu se tento přechod dá formulovat jako opuštění avatara v kosmické hře nižší úrovně a vstoupení do avatara v kosmické hře vyšší úrovně. Pro pochopení této myšlenky je vhodné si připomenout či přečíst článek „Fraktální struktura Teoversa vícedimenzionálních bytostí a antropomorfní struktura Teoversa stvořitelů, archandělů a podobných bytostí“.   

 

   Protože oprávněně existují domněnky, že je v současné době velký zájem dostat se do „hry na Zemi“, tak se dá předpokládat, že uvolněné ego (avatara) okamžitě obsadí jiné vědomí (duše), takže ostatní bytosti, které zůstaly na stejné úrovni reality ani nepostřehnou výraznou změnu (jakou by byla smrt ega), i když ke změně nepochybně dojde. Protože uvolněná ega vibrují na určité v daném pásmu poměrné vysoké frekvenci, není pravděpodobné, že by takto uvolněná ega obsadily nízkovibrační duše.

   Dokonce si myslím, že je možná i varianta, že uvolněné ego obsadí alternativní verze původní duše, ale s nižší frekvencí vibrací, která by se také dala definovat jako nižší vývojová fáze vědomí (duše). Při tom vycházím z předpokladu, že vše se děje současně, tj. všechny vývojové fáze duše (vědomí), které jsou jejími relativně autonomními částmi, existují současně. Do určité míry v rámci této hypotézy lze přepokládat, že i v nové vyšší úrovni reality jsou připravena ega opuštěná dušemi, které v rámci transformace postoupily na vyšší úroveň, včetně toho, že se rovněž jedná o vyšší vývojovou fázi téže duše.       

  

   V této vyšší úrovni reality (pro zjednodušení ji můžeme nazývat pátou hustotou) se již nebudou vyskytovat nízkofrekvenční ega, tak jak je známe z této reality (domnívám se, že není nutno uvádět příklady), i když nepochybně po transformaci bude frekvence vibrací přítomných bytostí opět rovnoměrněji rozložena po celém pásmu. Toto rovnoměrnější rozložení bude pravděpodobně v obou zmiňovaných realitách. Domnívám se, že je možnost, že vzhledem k silným transformačním energiím se sníží i v současné realitě počet bytostí s nízkými frekvencemi vibrací, případně zcela zmizí bytosti s nejhrubšími vibracemi. 

   Varianta transformace předkládaná v této hypotéze tak dává možnost bytostem, které zůstanou v dosavadní realitě dokončit učební látku (dokončit vývoj, dosáhnout poznání, zahrát si roli), kterou zde měly probrat, aniž by přeskočily určitou fázi svého „vývoje“ jakýmsi božským (vesmírným) zásahem.   

 

   Pro lidi obávající se při přechodu do vyšší úrovně reality, že „ztratí“ své blízké bytosti, které nedosahují potřebné frekvence vibrací, také tato hypotéza dává naději, že v nové realitě budou rovněž se svými blízkými, protože se jedná o tutéž kosmickou hru pouze na vyšší úrovni. Obdobně jako v počítačových hrách, když zvládneme hru na určité úrovni, můžeme hrát tu samou hru, ale na vyšší úrovni. Navíc tito blízcí budou v této „nové“ hře vibrovat na vyšší frekvenci a budou proto pro nás „příjemnějšími partnery“.

 

   Tato hypotéza je do určité míry speciální variantou rozdvojené budoucnosti s větším důrazem na to, že čas v nám známé lineární podobě neexistuje a minulost, přítomnost i budoucnost existují současně a naše vědomí svou koncentrací na vybranou alternativní realitu „klouže časem“.     

 

   Připadá mi, že takto by se dalo relativně logicky vysvětlit rozdvojení realit a připadá mi to i docela spravedlivé a snad i možné. Otázkou zůstává, kdy přijde ten mocný impulz a případně, kdo přeskočí.  

 

   Určitě někoho napadne, proč by se situace v hmotném světě ještě měla nějaký čas zhoršovat (jak tomu momentálně vše nasvědčuje), když, jak je často tvrzeno, velká část bytostí (ne-li všechny) se již rozhodla.  Rozhodnutím je míněno, zda zůstanou v této realitě nebo postoupí na vyšší úroveň. Proto, aby vše bylo pochopeno i na této hmotné úrovni, je v současné situaci potřeba, aby tato rozhodnutí byla učiněna nejen na úrovni duše, ale i na úrovni ega.

  Některá ega zjevně k plnému probuzení a rozhodnutí na své úrovni pravděpodobně určitou formu šoku nutně potřebují. Mnoho lidí je stále dezorientovaných a ovlivněných desinformační propagandou a v rámci svých obav a v touze po jistotách si představují jako optimální variantu pouze kosmetické úpravy systému, nebo dokonce (dle mého názoru) naivní variantu ponechání současného systému s dosazením „morálních“ osob na řídící místa. Otázkou, jak dostat v současném systému (nemyslím pouze politický systém, ale celkové společenské uspořádání) tyto morální osoby na odpovídající místa, se však již většinou nezabývají.   

 

    Na závěr ještě jednu teorii, která je natolik šílená, že by mohla být pravdivá. V současné době se na internetu vyskytuje mnoho informací toho druhu, že vhodné (slušné) lidi někdo zachrání před apokalypsou odvedením speciálními časoprostorovými branami do jiné dimenze či odvezením kosmickými loděmi na jinou planetu či do kosmického prostoru pro přečkání apokalypsy.

   Tvrzení Aštara Ivo Bendy, autorů Tajemství Amenti a dalších kontaktérů a teorií hovořících o převádění branou do páté dimenze apod. mohou mít společný základ a původ. Cílem je přetáhnout duše do svého nově stvořeného vesmíru, nebo možná lokální části našeho vesmíru, kde je připraveno hodně avatarů, ale nejsou tam ještě hráči (duše).

 

zdroj: https://www.miroslav-zelenka.cz

 

Diskusní téma: Hypotéza o průběhu transformace a přechodu na vyšší úroveň reality

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.