O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

IH a KIH vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí - 1.díl

23.03.2010 13:27

Integrovaná Harmonizace a Komplexně Integrovaná Harmonizace (IH a KIH) vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí.

LK: Jak jsme již předeslali  v úvodním dílu, začínáme nový seriál, který by měl navazovat na seriál „Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí“ (MKS), a ve kterém na základě jednotlivých dílů : 9. až 15., probereme jednotlivé žlázy s vnitřní sekrecí z pohledu jejich činnosti a produkce hormonů. V tomto seriálu probereme podrobně z hlediska MKS, praktické možnosti a návody, jak si pomoci podle diagnostikovaných problémů, anebo podle symptomů. Takže tento seriál už bude opravdu především o praxi. Doufáme, že zde budete už diskutovat a ptát se na konkrétní věci, jak a co řešit pro sebe a své blízké. V tomto prvním díle se zaměříme na HYPOTHALAMUS.

 

Hypothalamus

Hypothalamus je částí mezimozku (diencephalon). Jeho činnost spočívá hlavně ve slaďování jednotlivých vnitřních orgánů do komplexní odpovědi. Například připravuje všechny orgánové soustavy na zvýšenou fyzickou, nebo psychickou zátěž.

 

Obsah:
1. Úvod
2. Anatomie
3. Fyziologie a patofyziologie

 

1. Úvod

V hypothalamu se tvoří hormony antidiuretický hormon (vasopresin, ADH) a oxytocin, které jsou po neurosekrečních drahách dopravovány do neurohypofýzy, ze které jsou pak vyplavovány do krve. Dále uvolňuje soubor látek nazývaný hypothalamické uvolňovací faktory, které řídí činnost adenohypofýzy (hypofýzotropní hormony).

Obr. 1.1 Hypothalamus
 

Mimo jiné řídí hypothalamus pocity hladu, žízně, reguluje tělesnou teplotu, podílí se na kontrole emocí a sexuální aktivitě.

 
2. Anatomie

Hypothalamus vytváří přední stěnu a dno III. mozkové komory. Od thalamu ho odděluje sulcus hypothalamicus. V hypothalamu bylo popsáno 22 jader. Klasickou klasifikací se stalo dělení podle Le Gros-Clarka, kterým se řídí i členění podle Nomina Anatomica (1977).

2. 1. Klasifikace podle Le Gros-Clarka

1. Dorzální oblast - hřbetní, zadní, patřící zádům, obrácený k zádům, ležící u zad (regio hypothalamica dorsalis) - je tvořeno jedním jádrem nc. ansae lenticularis.

2. Přední oblast (regio hypothalamica anterior) - obsahuje preoptická jádra ncc. praeoptici medialis a lateralis, dále nc. suprachiasmaticus, nc. supraopticus, nc. paraventricularis, nc. hypothalamicus anterior.

3. Střední oblast (regio hypothalamica media) - má jádra nc. arcuatus, ncc. tuberales, nc. hypothalamicus ventromedialis, nc. hypothalamicus dosrsomedialis, nc. hypothalamicus dorsalis, nc. periventricularis posterior, nc. infundibularis.

4. Zadní oblast (regio hypothalamica posterior) - obsahuje jádra mamilárních těl ncc. corporis mammillaris mediales a laterales, nc. hypothalamicus posterior.

2. 2. Spoje

Hypothalamické spoje tvoří ascendentní (vzestupná), descendentní (sestupná) a eferentní (odstředivá) vlákna, propojená s ostatními oblastmi CNS.

  • Ascendentní vlákna sem přicházejí z míchy a z prodloužené míchy, buď přímo systémem pedunkulomamilárním (ta končí v corpus mammillare) nebo nepřímo přes thalamus.
  • Descendentní vlákna přicházejí z čelní korového laloku (Brodmannova oblast 4 a 6), ze zadní orbitální kůry, z čichového mozku, z hipokampu přes fornix, z tractus opticus a amygdaly.
  • Eferentní vlákna vycházející z hypothalamu jdou do:
    • Thalamu a limbického systému, tím je hypothalamus spojen s čelní mozkovou kůrou.
    • Vegetativních oblastí mozkového kmene a míchy prostřednictvím facilitačního retikulospinálního systému. (Prokázány byly přímé spoje hypothalamu s míchou).
    • Hypofýzy skrze hypothalamo-hypofyzární svazek, který je tvořen dvěma částmi. První jde ze supraoptického jádra (supraoptickohypofyzární svazek) a druhou část tvoří svazek tuberohypofyzární. Nemyelinizovaná zakončení vláken tohoto svazku končí kolem kapilár neurohypofýzy.
 
3. Fyziologie a patofyziologie
3. 1. Hypothalamus se podílí na řízení těchto funkcí
3. 1. 1. Hlad a příjem potravy

Hlad a příjem potravy ovlivňují dvě hypothalamická centra - centrum sytosti (v předostředním hypothalamu) a centrum potravové (v postranním hypothalamu). Mezi centry existuje funkční spojení. Signalizuje-li centrum sytosti nedostatek cukru (glukózy), aktivuje potravové centrum, v případě normální hladiny cukru však potravové centrum není drážděno nebo je dokonce aktivně tlumeno. Pocit hladu je výsledkem změn, které se odehrají v CNS (v hypothalamu) a charakterizuje ho touha po jídle, ale také hladové projevy - tj. hladové stahy (dříve považované za stahy stěn prázdného žaludku) a sekrece žaludeční šťávy.

3. 1. 2. Žízeň

Žízeň lze v pokusu vyvolat injekcí malé dávky hypertonického roztoku do oblasti paraventrikulárního jádra hypothalamu. Výsledkem je nadměrné pití (polydipsie) Také elektrická stimulace zadního hypothalamu mezi fornixem a mamilotalamickým svazkem vyvolá nadměrné pití, poškození této oblasti způsobí naopak nedostatečné pití (hypodipsii). Mechanizmus spočívá v přítomnosti osmoreceptorů v těchto oblastech hypothalamu, které reagují na změny osmotického tlaku v mimobuněčné tekutině.

3. 1. 3. Sexuální funkce

Při poškození zadního hypothalamu dochází k potlačení jednotlivých fází estrálního (estrogenálního) cyklu u ženy. Poškození v tuberální části má za následek znemožnění uvolnění vajíčka z vaječníku. Tato část je také nezbytná pro vznik ženského sexuálního chování, přičemž preoptická část naopak zabezpečuje mužské sexuální chování. Rozmnožování vyšších savců není bez integrační činnosti hypothalamu vůbec možné.

3. 1. 4. Sekrece působků

Oblast supraoptického jádra, v němž se tvoří hormon vazopresin (ADH, Antidiuretický hormon), obsahuje osmoreceptory, které reagují na změny koncentrací iontů v krevní plazmě a mimobuněčné tekutině. Uvolňování vazopresinu roste při dráždění supraoptickohypofyzárního svazku, což vede k většímu zadržování vody v ledvinných tubulech, na které vazopresin působí. Poškození supraoptické oblasti znamená vznik žíznivky (diabetes insipidus) a nadměrného pití, kvůli neshopnosti udržet vodu v organismu.

V nc. paraventricularis se tvoří oxytocin, který ovlivňuje děložní stahy (zesiluje je a stupňuje frekvenci), rozvolňuje vazivo v oblasti pánve při porodu a také zajišťuje výron mléka při kojení.

Oba dva hormony - vazopresin a oxytocin - se dostávají podél axonů z hypothalamu do neurohypofýzy (její zadní části), kde se vážou na polypeptidy neurofiziny. V hypothalamických jádrech vznikají další neuropůsobky peptidové povahy, které jsou hypothalamo-hypofyzárním krevním oběhem dopravovány do adenohypofýzy (její přední části) a tam stimulují vlastní tvorbu hypofyzárních hormonů. Jejich označením je liberiny, tj. uvolňující (releasing) faktory. Mezi ně patří např. Tyroliberin (TRH-thyrotropin-releasing hormone), spouštějící sekreci thyrotropinu, dále Luliberin (LHRH - luteinizing-hormone-releasing hormone), který je uvolňujícím faktorem folikulárního hormonu FSH RH (folicle-stimulating hormone releasing factor), a proto se používá společný název GnRH (gonadotropin releasing-hormone factor) , dále somatostatin (SST, GHIF), který zastavuje tvorbu růstového hormonu, jeho antagonistou je somatokrinin, který naopak produkci růstového hormonu podporuje. Působků, které aktivují (liberiny) nebo inhibují (statiny) sekreci adenohypofyzárních hormonů je více.

Mnemotechnická pomůcka: SOVA - nc.SupraOpticus (supraoptické jádro) produkuje VAzopresin a tedy to druhé nc. paraventricularis pak vylučuje oxytocin.

3. 1. 5. Řízení funkcí vegetativního nerstva

Stimulací předních jader hypothalamu navodíme tzv. parasympatický efekt - zrychlené dýchání, pocení, rozšíření průsvitu cév, což znamená lokalizaci parasympatického centra do této oblasti. Stimulace zadních jader hypothalamu naopak vede k tzv. sympatickému efektu - svalové chvění, bušení srdce, zůžení průsvitu cév, vyplavení katecholaminů atd.

3. 1. 6. Termoregulace

Na udržování tělesné teploty se podílejí mechanismy vegetativní, somatické, endokrinní (vyplavování katecholaminů) a změny chování (např. „stočení se do klubíčka“ při chladu).Zadní hypothalamus řídí celkové reakce na chlad, přední pak na teplo.

Pokud dojde k stimulaci předního hypothalamu, zrychlí se dýchání, dojde k rozšíření průsvitů cév a pocení - teplo je odváděno z organizmu pryč. Při jeho poruše dochází k přehřátí (hypertermii)- Stimulace zadní části hypothalamu naopak vede k chladovém třesu. Při jeho poškození klesá tělěsná teplota (hypotermie) Serotonin je přenašečem v tepelných centrech a noradrenalin v chladových. Tyto centra lze aktivovat z teplotně citlivých buněk předního hypothalamu, také z dostředivých podnětů z periférie - především z chladových receptorů v kůži. Při horečce mají tepelná centra nastavený práh citlivosti na vyšší teplotu.

3. 1. 7. Funkční změny

Stimulací posterolaterálního jádra hypothalamu vede ke změnám emotivity, např. k tzv. reakci zdánlivé zuřivosti (sham-rage). Hypothalamická jádra ve spolupráci s předními thalamickými jádry a s gyrus cinguli tvoří funkčně uzavřený okruh tzv. limbický Papézův okruh, který je nezbytný pro vznik emocí a jejich projevů.

 

 

Hypothalamus se podílí na řízení těchto funkcí:

1)  Kontrola autonomního NS (regulace hladké a srdeční svaloviny, vylučování žlázového sekretu

2)  Kontrola emocionální odpovědi – součást limbického systému, obsahuje oblasti pro strach, vztek, sexuální energii, radost

3)  Regulace tělesné teploty

4)  Regulace pocitu hladu a žízně – oblasti vnímání koncentrace živin

5)  Kontrola chování – ovládá motivaci pro příjem potravy, určují objem snězeného jídla

6)  Regulace cyklu spánek – bdění je zodpovědný za načasování spánkového cyklu

7)  Kontrola endokrinního systému

8)  Tvorba paměti – jádra v mamilárním tělísku přijímá informace z hippokampu a podílí se na tvorbě paměti

 

 

Přehled hormonů, které produkuje Hypothalamus:

Základní práce a praxe s Hypothalamem jako fyzickým orgánem:

POZNÁMKA:

Než začneme pracovat s Vědomím a vlastním orgánem-žlázou, je nutno si řádně nastudovat a pochopit, co který orgán-žláza vlastně je, jeho funkce a souvztažnosti s jinými orgány nebo žlázami. Neomezujte se jen na text a informace co zde uvádíme, ale používejte v dostatečné míře základní literaturu z oblasti medicíny a popisů činnosti, kterých je velké množství na internetu v českém, slovenském a anglickém jazyce. Pokud budete pracovat podle našeho návodu, nemělo by dojít k žádné disharmonii, ale pokud budete sami experimentovat, je potřeba mít dostatečné znalosti z anatomie a fyziologie člověka. Dále je potřeba přísně rozlišovat spojování, zpřítomňování a ztotožnění se, pouze na úrovni Vědomí. Na úrovni Vědomí a objektů se používá pouze zpřítomňování a ztotožňování se!!!

 

A)   Spojení, zpřítomnění a identifikace s celkovým orgánem (pochopení a vědomé prožívání funkce orgánu, zmapování a diagnostika problémů, disharmonií a potřeby korekce z úrovně Vědomí orgánu nebo žlázy jako celku, eventuálně z jiných úrovní Vědomí nebo objektů (těla, roviny těla, orgánů-žláz, čaker, Aku-bodů, energetických drah a jejich klíčových bodů)

 

Spojení, zpřítomnění a ztotožnění se s  orgánem-žlázou - Hypothalamem 

„Mé NV spoj mne s Vědomím Hypothalamu!“

(Provedeme spojení a ve své představě si vybavíme podle obrázku jak vypadá hypothalamus)

„Mé NV zpřítomni mi Vědomí Hypothalamu!“

(Provedeme zpřítomnění a představujeme si, že jsme uvnitř hypothalamu jako jeho Vědomí)

„Mé Vědomí Hypothalamu ztotožni mne s Hypothalamem!“

(Provedeme ztotožnění a plně se vnímáním skrze své Vědomí identifikujeme s hypothalamem- stanete se ve svém vnímání „jen“ tímto orgánem a ovládáte všechny jeho funkce, o kterých víte a které při ztotožnění ještě sami zjistíte a postupně poznáte jejich dosah)

V rámci ztotožnění se můžeme ptát, vyciťovat nebo přímo diagnostikovat podle znalostí a symptomů z běžného života na problémy, disharmonie, anebo potřebu korekce z úrovně Vědomí tělesného orgánu-žlázy jako celku:

„Mé Vědomí –Já Hypothalamu ukaž mi ve Vědomí všechny funkce orgánu a dej mi možnost to pochopit v plném rozsahu působnosti této funkce!“

„Mé Vědomí –Já Hypothalamu ukaž mi ve Vědomí všechny problémy a disharmonie orgánu a dej mi možnost to pochopit v plném rozsahu jak provést korekci tohoto problému či disharmonie!“

„Mé Vědomí –Já Hypothalamu proveď IH všech funkcí v orgánu!“

 

B)   Spojení a aktivace všech úrovní Vědomí příslušného orgánu nebo žlázy, podle úrovně tohoto orgánů nebo žlázy (zde je myšleno, že úroveň objektu= tělo objektu, je shodné jako u těl s příslušnými rovinami, jenže pouze u objektu typu orgán-žláza)

 

Spojení a aktivace jednotlivých úrovní orgánu-žlázy - Hypothalamu 

„Mé NV spoj mne s Vědomím  MEÚ (CEÚ,DÚ, ISÚ, Ú-LD, Ú-ŽD, Ú-BD) Hypothalamu!“

(Provedeme spojení s konkrétní rovinou orgánu-žlázy a ve své představě si vybavíme podle obrázku  jak vypadá hypothalamus a spojíme se s odpovídající představou podle roviny spojení)

„Mé NV zpřítomni mi Vědomí MEÚ (CEÚ,DÚ, ISÚ, Ú-LD, Ú-ŽD, Ú-BD) Hypothalamu!“

(Provedeme zpřítomnění konkrétní roviny orgánu-žlázy  a ve své představě si vybavíme podle obrázku  jak vypadá hypothalamus a zpřítomníme si odpovídající představu konkrétní roviny orgánu-žlázy podle roviny požadovaného zpřítomnění)

„Mé Vědomí Hypothalamu ztotožni mne s Vědomím  MEÚ (CEÚ,DÚ, ISÚ, Ú-LD, Ú-ŽD, Ú-BD)   Hypothalamu!“

(Provedeme ztotožnění a plně se vnímáním skrze své Vědomí identifikujeme s určenou rovinou hypothalamu - stanete se ve svém vnímání „jen“ tímto orgánem v určené rovině tohoto orgánů-žlázy a ovládáte všechny jeho funkce, o kterých víte a které při ztotožnění ještě sami zjistíte a postupně poznáte jejich dosah)

V rámci ztotožnění se můžeme ptát, vyciťovat nebo přímo diagnostikovat podle znalostí a symptomů z běžného života na problémy, disharmonie anebo potřebu korekce z požadované úrovně Vědomí orgánu-žlázy na rovinu orgánu-žlázy:

„Mé Vědomí –Já Hypothalamu ukaž mi ve Vědomí všechny funkce  MEÚ (CEÚ,DÚ, ISÚ, Ú-LD, Ú-ŽD, Ú-BD) orgánu a dej mi možnost to pochopit v plném rozsahu působnosti této funkce!“

„Mé Vědomí –Já Hypothalamu ukaž mi ve Vědomí všechny problémy a disharmonie MEÚ (CEÚ,DÚ, ISÚ, Ú-LD, Ú-ŽD, Ú-BD) orgánu a dej mi možnost to pochopit v plném rozsahu jak provést korekci tohoto problému či disharmonie!“

„Mé Vědomí –Já Hypothalamu proveď IH všech funkcí v MEÚ (CEÚ,DÚ, ISÚ, Ú-LD, Ú-ŽD, Ú-BD)  orgánu!“

 

Spojení a aktivace jen několika úrovněmi orgánu-žlázy (podle potřeby) - Hypothalamu 

„Mé NV spoj mne a aktivuj  Vědomí   /jakoukoliv kombinaci rovin uvedených v lomítkách/ (MEÚ, CEÚ, DÚ, ISÚ, Ú-LD, Ú-ŽD, Ú-BD) Hypothalamu!“

Příklad:  „Mé NV spoj mne a aktivuj  Vědomí  CEÚ, DÚ, ISÚ a Ú-LD  Hypothalamu!“

(Provedeme spojení s konkrétními úrovněmi  orgánu-žlázy a ve své představě si vybavíme podle obrázku jak vypadá hypothalamus a spojíme se s odpovídající představou podle spojení požadovaných úrovní)

„Mé NV zpřítomni mi  Vědomí   /jakoukoliv kombinaci rovin uvedených v lomítkách/ (MEÚ, CEÚ, DÚ, ISÚ, Ú-LD, Ú-ŽD, Ú-BD) Hypothalamu!“

Příklad:  Integrální Vědomí – Já (IV-Já)  CEÚ, DÚ, ISÚ a Ú-LD  Hypothalamu zpřítomni mi   CEÚ, DÚ, ISÚ a Ú-LD  Hypothalamu!“

(Provedeme zpřítomnění konkrétních úrovní  orgánu-žlázy  jako celku a ve své představě si vybavíme podle obrázku, jak vypadá hypothalamus  a zpřítomníme si odpovídající představu konkrétních úrovní  orgánu-žlázy  podle úrovní požadovaného zpřítomnění)

Příklad:   „Integrální Vědomí Já (IV-Já) CEÚ, DÚ, ISÚ a Ú-LD  Hypothalamu ztotožni mne s  CEÚ, DÚ, ISÚ a Ú-LD  Hypothalamu!“

(Provedeme ztotožnění a plně se vnímáním skrze své Vědomí identifikujeme s určenými úrovněmi  hypothalamu - stanete se ve svém vnímání „jen“ tímto orgánem v určených rovinách tohoto orgánů-žlázy a ovládáte všechny jeho funkce, o kterých víte a které při ztotožnění ještě sami zjistíte a postupně poznáte jejich dosah)

V rámci ztotožnění se můžeme ptát, vyciťovat nebo přímo diagnostikovat podle znalostí a symptomů z běžného života na problémy, disharmonie anebo potřebu korekce z požadované úrovně Vědomí  orgánu-žlázy na úrovně orgánu-žlázy:

 

Spojení a aktivace se všemi  úrovněmi orgánu-žlázy - Hypothalamu 

„Mé NV spoj mne a aktivuj  všechny úrovně Vědomí   Hypothalamu!“

„Integrální Vědomí – Já (IV-Já) Hypothalamu zpřítomni mi všechny úrovně Hypothalamu!“

Provedeme diagnostiku jednotlivých úrovní přímým dotazem:

Příklad: „Vědomí MEÚ  je na této úrovní Hypothalamu nějaký problém, disharmonie nebo potřeba korekce?“

Vnímám jestli dostanu odpověď v podobě pocitu, obrazu, symbolického obrazu, zvuková odpověď, psaný text atd. (podle vlastního určení a vlastního nastavení)

Takto provedu postupně všechny úrovně orgánu-žlázy MEÚ (CEÚ, DÚ, ISÚ, Ú-LD, Ú-ŽD, Ú-BD)

Osobně dostávám odpověď v podobě obrazu, hlasu a pocitu najednou, když potřebuji jsem schopen dostat další Info v podobě, kterou si určím. Je to spíše otázka tréninku!

Podle odpovědí provádím ihned korekturu anebo ji provedu až v závěru diagnostiky.

a)  Ihned:      „ Vědomí MEÚ proveď IH na této úrovni hypothalamu!“

b)  Celkově:   „ Vědomí MEÚ proveď KIH na všech úrovních hypothalamu!“

Jak vidíte není na práci s jednotlivými úrovněmi orgánu,  s komplexem úrovní orgánů, anebo jen s orgánem bez rozlišování úrovní, žádný problém.

Technická poznámka:

Pro těla a jejích části, používáme výraz „těla“ (MET, CET, DT,  IST,  LD, ŽD, BD) a „roviny“ (MER, CER, DR,  ISR, R-LD, R-ŽD, R-BD) a u orgánů, používáme  pouze „úrovně“  (MEÚ, CEÚ, DÚ,  ISÚ, Ú-LD, Ú-ŽD, Ú-BD)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

V dalších dílech už nebudeme uvádět tyto návody jak pracovat  podle "Základní práce a praxe s Hypothalamem jako fyzickým orgánem“, protože tyto texty a jednotlivé příkazy pro Vědomí jsou shodné pro všechny typy žláz a orgánů, jen tam kde je uváděn“Hypothalamus“ dosadíte název orgánu nebo žlázy podle potřeby a praxe, kterou budete provádět.

PRACOVNÍ POZNÁMKA:

Vzhledem k tomu, že hypothalamus je velice důležitou funkční  částí mozku, nebudeme ještě v tomto díle ukazovat jak pracovat s řízením  a ovlivňování produkce hormonů. Doporučuji do této oblasti se vrátit, až probereme všechny žlázy s vnitřní sekrecí a budete mít procvičeno s těmito žlázami dostatečně vše co je nutné pro  další stupeň přímého ovlivňování hormonálního hospodářství. Zde důrazně varuji před zbytečným spěchem a dílčím snahám se rychle sebeovlivnit.

 

Zpravidla by měl být postup následovný:

1.   Zjistit  skutečný  stav fyzického-éterického těla (MET), citového-emočního těla (CET), duševního těla (DT-Mysli), intuitivního-soucitného těla (IST- OHNISKO Mysli), volně duchovního těla (LD), životního těla (ŽD), božího těla (BD) a jejich jednotlivých rovin.

2.   Zjistit stav čaker jednotlivých těl (hlavní čakry a jejich vedlejší čakry) a podle výsledku i stav ostatních čaker podle rovin příslušných těl

3.   Určit podle typu disharmonie na tělech, rovinách a čakrách dysfunkci orgánů-žláz odpovídajícím diagnostikovanému problému (mentální, emoční, fyzický problém) a stanovit prvotní příčinu tohoto disbalančního stavu.

4.   Použít přednostně nejprve IH nebo KIH pro těla, roviny těl, čakry hlavní a jejich vedlejší čakry, ostatní čakry a akupunkturní body.

5.   Provést, když už to nejde jinak diagnostiku a IH a KIH orgánů a žláz

6.   Naposledy jako možnost přímé ovlivňování produkce hormonálního hospodářství!!! (toto by si měl dovolit pouze skutečný praktik, který dokonale ovládá anatomii a fyziologii člověka. Ideální kdyby to byl odborník-lékař nebo vaše práce prováděná  za jeho asistence!!!)

 

Na úrovni orgánů a žláz můžete bez problému provést doplnění energie, vyrovnání kladných a záporných zpětných vazeb, mentální nebo emoční harmonizaci či posílení těchto struktur. Můžete bez problému ovlivnit a harmonizovat základní funkčnost a stavy orgánu. Ostatní určitě neprovádějte pro váš klid, pro vaše zdraví a harmonii. Jen při tomto způsobu práce dosáhnete snadno toho, čemu se dnes říká transformace, anebo osobní vzestup.

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Související:

seriál : IH a KIH vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí

seriál : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí