O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

IH a KIH vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí - 2.díl

08.04.2010 21:42

neboli: "Integrovaná  Harmonizace a Komplexně Integrovaná Harmonizace vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí."

  

HYPOFÝZA

Je centrální endokrinní žláza, do velké míry nadřazená všem ostatním žlázám s vnitřní sekrecí v těle. Hypofýza (podvěšek mozkový, glandula pituitaria). 

Obr. 1.1 Hypofýza

       

Anatomie

Hypofýza je uložena na bázi lebky v podvěskové jámě klínové kosti, která se pro svůj tvar nazývá také turecké sedlo. Je spojena nálevkou s hypothalamem, který ovládá její činnost. Skládá se z dvou fundamentálních částí. Přední část, embryologicky vzniklá z ústní části hltanu, se nazývá adenohypofýza (přední lalok hypofýzy). Zadní část vzniká jako vychlípenina spodiny třetí mozkové komory a nazývá se neurohypofýza (zadní lalok hypofýzy).

Hypofýza člověka měří cca 10 x 13 x 6 mm a váží asi 0,5 g.

 

Adenohypofýza

Přední lalok hypofýzy je tvořen trámci buněk, obklopených bohatou sítí krevních kapilár. U přežvýkavců, šelem a prasete je rozdělen příčně probíhající štěrbinou, ta u člověka a koně chybí.

Uvnitř cytoplasmy většiny buněk adenohypofýzy se nacházejí sekreční granula obsahující produkované hormony. Každý hormon je produkován jiným typem buněk. Buňky se dělí podle afinity k běžným histologickým barvivům na chromofilní a chromofobní. Chromofilní buňky jsou barvitelné a dále se dělí na acidofilní (= barvící se kyselými barvivy) a bazofilní (= barvící se zásaditými barvivy) buňky. V cytoplasmě mají vždy granula a produkují hormony. Chromofobní buňky se barví velmi špatně nebo vůbec. V jejich cytoplasmě nejsou granula, pravděpodobně jde o vyčerpané chromofilní buňky.

    Hormony adenohypofýzy:

Produkce hormonů v adenohypofýze je regulována hypofýzotropními hormony produkovanými neurosekrečními neurony v hypothalamu. Každému hormonu adenohypofýzy náleží dva hypofýzotropní hormony, jeden stimulující a druhý inhibující produkci příslušného hormonu. Tvorba hypofýzotropních hormonů je zpětně regulována hladinou hormonu, který produkuje cílový orgán.

 
Neurohypofýza

Zadní lalok hypofýzy je tvořen převážně nemyelizovanými axony neurosekrečních neuronů, gliovými buňkami (pituicyty) a krevními kapilárami. V neurohypofýze nedochází k syntéze hormonů, ty jsou zde jenom skladovány. Hormony jsou produkovány neurony v určitých jádrech (ncl. supraopticus a ncl. paraventricularis) hypothalamu ve formě prekursorů a pak jsou axonálním transportem přemístěny to neurohypofýzy.

    Hormony neurohypofýzy:

 

Související žlázy a orgány:

Hypofýza prakticky řídí všechny ostatní žlázy s vnitřní sekrecí!!! Můžete tedy z této úrovně ovlivnit cestou hormonů každou nerovnováhu či nefunkčnost podřízené – ovlivňované žlázové nebo orgánové úrovně

 

Základní práce a praxe s Hypofýzou jako fyzickým orgánem:

Jak jsem již předeslal v 1.díle tohoto seriálu nebudeme už v  dalších dílech a tedy ani v tomto dílu uvádět návody jak pracovat podle “ Základní práce a praxe s konkrétní žlázou jako fyzickým orgánem“, protože tyto texty a jednotlivé příkazy pro Vědomí jsou shodné pro všechny typy žláz a orgánů, jen tam kde je uváděn“Hypothalamus“ dosadíte název orgánu nebo žlázy podle potřeby a praxe, kterou budete provádět.

PRACOVNÍ POZNÁMKA:

Vzhledem k tomu, že hypofýza je velice důležitou funkční žlázou a   částí mozku, nebudeme ještě v tomto díle ukazovat jak pracovat s řízením  a ovlivňování produkce hormonů. Doporučuji do této oblasti se vrátit až probereme všechny žlázy s vnitřní sekrecí a budete mít procvičeno s těmito žlázami dostatečně vše co je nutné pro  další stupeň přímého ovlivňování hormonálního hospodářství. Zde důrazně varuji před zbytečným spěchem a dílčím snahám se rychle sebeovlivnit.

 

PRACOVNÍ  POZNÁMKA  HYPOFÝZE:

Je potřeba si uvědomit, že díky spojení Hypofýzy s duchovním zrakem (3.,4.,5.,6. a 7. Okem) je tato žláza veledůležitá pro nynější tzv. Transformační období, protože poskytuje možnost očistit pomocí Makrokosmického duchovního Světla (prasvětla) cestou jednotlivých OČÍ i jejich příslušné roviny( DT) a k nim sdružené roviny a těla 3JD, bez použití jakékoliv silové procedury(pokud má někdo z cvičících tento tzv. „morální“ problém s ohledem na poznání – vědění získané nebo získávané cestou magické cesty. Použití „pra-světla“ je velice účinné pro očistu všeho ve Vašem Mikrokosmu ( i ty tzv. karmické bloky, pečetě či závazky, lze vymazat, jen je potřeba před provedením tohoto  očistného cvičení provést akt Odpuštění)!!!!

 

AKT ODPUŠTĚNÍ:

„ Omlouvám se Všem, kterým jsem nějakým způsobem ublížil:

a)   Skutečně nebo domněle

b)   Vědomě či nevědomě

c)   Přímo či nepřímo

Myšlenkou, Slovem nebo Skutkem a zároveň ODPOUŠTÍM Všem, kteří takto ublížili mě ... !!! „

Pak mohou být všechny Vaše skutky proti bližnímu svému vyrovnány z hlediska Karmických závazků. Je samozřejmé, že je to nutno udělat opravdu od Srdce a ne jen tak ledabyle……!!!!

 

Zpravidla by měl být postup následovný:

1.  Zjistit  skutečný  stav fyzického-éterického těla(MET), citového-emočního těla(CET), duševního těla( DT-Mysli), intuitivního-soucitného těla(IST- OHNISKO Mysli), volně duchovního těla(LD), životního těla(ŽD), božího těla(BD) a jejich jednotlivých rovin.

2.  Zjistit stav čaker jednotlivých těl (hlavní čakry a jejich vedlejší čakry) a podle výsledku i stav ostatních čaker podle rovin příslušných těl

3.  Určit podle typu disharmonie na tělech, rovinách a čakrách dysfunkci orgánů-žláz odpovídajícím diagnostikovanému problému (mentální, emoční, fyzický problém) a stanovit prvotní příčinu tohoto dysbalančního stavu.

4.  Použít přednostně nejprve IH nebo KIH pro těla, roviny těl, čakry hlavní a jejich vedlejší čakry, ostatní čakry a akupunkturní body.

5.  Provést, když už to nejde jinak diagnostiku a IH a KIH orgánů a žláz

6.  Naposledy jako možnost přímé ovlivňování produkce hormonálního hospodářství!!! (toto by si měl dovolit pouze skutečný praktik, který dokonale ovládá anatomii a fyziologii člověka. Ideální kdyby to byl odborník-lékař nebo vaše práce prováděná  za jeho asistence!!!

 

Na úrovni orgánů a žláz můžete bez problému provést doplnění energie, vyrovnání kladných a záporných  zpětných vazeb, mentální nebo emoční harmonizaci či posílení těchto  struktur. Můžete bez problému ovlivnit a harmonizovat základní funkčnost a stavy orgánu. Ostatní určitě neprovádějte pro váš klid, pro vaše zdraví a harmonii. Jen při tomto způsobu práce dosáhnete snadno toho, čemu se dnes říká transformace a nebo osobní vzestup. 

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Související:

seriál : IH a KIH vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí

seriál : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí