O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak na to? - 1 (Metodika pro Meditační cvičení "Světlo a Láska")

09.09.2010 19:40

Návod k Meditaci a Meditační cvičení  „SVĚTLO a LÁSKA“

Vážení čtenáři, chci vám popsat cvičení, které by mělo být standardem pro cvičení z R-BD/BD

(Rovina Božího Ducha v Božím Duchu), což je rovina Vědomí –„JÁ JSEM!“ (V-JJ). Je to rovina, kde jste již sami sebou, a kde jste v Přítomnosti Boží nebo v Boží Přítomnosti (PB nebo BP) Zde jste v e stejné kategorii  - úrovně Vědomí s Kosmickým Vědomím a tedy můžete být či dosáhnout všech nejvyšších Božských vlastností, aspektů či mocí. Můžete být tedy díky spojení s Kosmickým Vědomí Všudypřítomní a tedy Vše-vědoucí a Vše-milující. Spojením Kosmického Vědomí s Kosmickým vnímáním Vědomím, jste ve spojení s Kosmickou intuicí. Tím vším si posilujete Vůli a Víru z hlediska toho, že stále více VÍTE a ZNÁTE. Pak si samozřejmě více a více Věříte, posilujete si tím svou VŮLI. Pokud cvičíte ještě s živlem ohně, stejně jako i s jinými živlovými energiemi, tak si Vědomě posilujete přímo VŮLI a VÍRU. Čím více cvičíte (ideálně přes modifikované energie typu SCH, K, S), tak tím rychleji dosáhnete Všemohoucnosti a Vše-Síly, stejně tak jako Manifestačního stavu VÍRY. Takže jak vidíte v tomto stavu Vědomí a v této rovině BD není nic nemožné a můžete vykonat pro sebe, jako rozvíjející se bytost VŠE co potřebujete ke svému rozvoji. Stejně tak můžete pomoci svým bližním, což je každá lidská inkarnovaná bytost a nejen inkarnovaná a nejen lidská…..!!!

            STANDARDNÍ MEDITAČNÍ CVIČENÍ – SMC

1. Krok:  Spojení normálního Vědomí-Já s Vědomím-IST

2. Krok:  Zpřítomnění si CHDS – IST  = Chrám Duchovního Srdce v IST

3. Krok:  Požehnání svému CHDS a svému MiKo = Mikrokosmu

 

4. Krok:  Vzdání úcty svému BOHU-BOHYNI a prosba o vedení

5. Krok:  Spojení a zpřítomnění si V-LD

6. Krok:  Spojení a zpřítomnění si V-ŽD

7. Krok:  Spojení a zpřítomnění si V-BD

8. Krok:  Spojení a zpřítomnění si V-JJ v R-BD

9. Krok:  Spojení, zpřítomnění si a ztotožnění se s JJ v R-BD

                       10. Krok:  Uvědomování si  „JÁ JSEM SVĚTLO a LÁSKA!“

 

 

Meditační cvičení  „JÁ JSEM SVĚTLO a LÁSKA!“

                               (MC „JJ S a L!“)

 

 

Meditační cvičení začíná vlastně již 9. krokem SMC, takže pokud chcete cvičit tuto část nebo spíše tento druh cvičení, je nutno se dostat do této částí SMC, pak teprve je zde popsán 10. Krok: Uvědomování si  „JÁ JSEM SVĚTLO a LÁSKA!“  a to do doby než se stanete skutečně na 100% „JÁ JSEM SVĚTLO a LÁSKA!“  a budete to pociťovat nejen v této rovině BD, ale budete to pociťovat alespoň v celém svém 3JD, jako stav naprosté JISTOTY, že jste „SVĚTLEM a LÁSKOU“.

POZNÁMKA: Když dosáhnete tohoto stavu, bude schopni se spojit s V-JJ v kterékoliv části svého 3JD, takže například budete schopni se rovnou z normálního V-Já spojit s V-JJ v IST (nebo rovnou v CHDS v IST). Dále budete moci produchovnit postupně celé své 3JT a dosáhnete stavu BČ = bohočlověk.

                Kroky a vysvětlení MC „JJ S a L!“

0.Krok: Spojení, zpřítomnění si a ztotožnění se s JJ v R-BD ( 9.Krok z SMC)

Cvičení SVĚTLA:

1.Krok: Uvědomění si Slunce v hlavě těla R-BD v BD ztotožnění se s ním

2.Krok: Uvědomění si všech barev spektra při vyzařování

3.Krok: Zónové prosvícení rovin BD, ŽD a LD jednotlivými barvami spektra

4.Krok: Zónové prosvícení 3JD = BD, ŽD a LD příslušnými barvami spektra

5.Krok: Zónové prosvícení rovin IST jednotlivými barvami spektra

6.Krok: Zónové prosvícení IST příslušnými barvami spektra

7.Krok: Zónové prosvícení rovin DT, CET a MET jednotlivými barvami

spektra

8.Krok: Zónové prosvícení 3JT = DT, CET a MET příslušnými

barvami spektra

9.Krok: Zónové prosvícení celého MiKo = MIKROKOSMU příslušnými

barvami spektra

10.Krok: Po každém dosažení maximálního možného

prosvícení celého MiKo = MIKROKOSMU příslušnými barvami

spektra, impregnujte tuto energií ještě tímto prohlášením:

„JÁ JSEM NEJVYŠŠÍ SVĚTLO!“

 

 

POZNÁMKA č.1 - Obsah cvičení:

Cvičení provádíme podle stanoveného úkolu cvičení a podle času, který na cvičení máte, takže samozřejmě není nutno cvičit všechno najednou, ale postupně, tak jak se budete zdokonalovat. Tato cvičení mají velice dobré účinky na všechny procvičované úrovně. Takže doporučuji procvičit nejprve jeden Krok = Bod a pokud jej máme zvládnutý, pokračujeme dále dalším Krokem = Bodem.

POZNÁMKA č.2 - Barevná spektra Světla:

Barevná spektra jsou úplná (15-ti a 12-ti barevné) nebo částečná –základní (3, 5,7 barev, to je bez přechodů). Pro ty úplné stačí použít čisté a zářivé bílé světlo slunečního svitu ve své představě – imaginaci)

POZNÁMKA č.3 - Zónové prosvícení:

Zde používejte představu, jako byste naplňovali nádobu (tělo, rovinu, pod-rovinu, skupinu těl atd.) Když naplňujete nádobu tekutinou, tak hladina tekutiny vytváří svou rovinou hladiny zónu, která se buď zvedá, nebo klesá (napuštění nebo vypouštění tekutiny)Díky své představivosti, můžete tzv. napouštět/vypouštět světlo, jako by bylo tekutinou do příslušné „nádoby“ vašeho Mikrokosmu, jak z vrchu, tak i ze spodu. Protože zdroj Světlo je ve vaší hlavě R-BD v BD (roviny Božího Ducha v Božím Duchu = v „JÁ JSEM!“, je dobré plnit ze shora a vypouštět zespodu. Vždy si uvědomujme, že nejen tělo má chodidla u nohou a hlavu, ale to samé mají roviny a pod-roviny těchto těl, protože jsou složeny ze stejných vibrací dílčího charakteru, takže vlastně vytváří celá pásma vibrací (těla), části pásma vibrací (roviny) a sub-pásma vibrací či jednotlivé vibrace (pod-roviny).

 

Cvičení LÁSKY:

Toto cvičení je cvičením s magnetismem, respektive světelným magnetismem, což je fluidální magnetismus, takže prosím nezaměňovat s klasickým materiálovým magnetismem, který je pouze analogickým projevem tohoto fluidálního magnetismu ve hmotě.

POZNÁMKA č.4 – Technické a vědomostní upozornění:

Jak jistě víte, ale pro jistotu to znovu předestřu, že jednotlivé těla a úrovně jsou navzájem zrcadlovitě propojené. Například nejvyšší rovina BD, což je právě R-BD v BD je energeticky propojená s nejvyšší rovinou v MET, což je R- BD v MET. Zde je přesný rozpis těl a rovin těl: viz Obrázky a schémata MC „S a L“ pdf. (toto pdf. Bude uveřejněno později)

Příklad:

BD–MET, ŽD–CET, LD-DT ,IST-IST

V každém odpovídají dvojici, příslušné roviny jsou propojené

například BD-MET:

1.R-BD/BD=R-BD/MET

2.R-ŽD/BD=R-ŽD/MET

3.R-LD/BD=R-LD/MET

4.R-IST/BD=R-IST/MET

5.R-DT/BD=R-DT/MET

6.R-CET/BD=R-CET/MET

7.R-MET/BD=R-MET/MET

Z výše uvedeného by nemělo dělat problém si představit, že lze propojit/nechat procházet světelný magnetismus v podobě magnetických silo-čár vycházejících také z Hlavy v R-BD/BD, prostupující přes těla všech ostatních rovin a těl až do zrcadlového protějšku v MET. Můžeme si to představit jako tyčový magnet, ze kterého vystupují ze severního pólu magnetu siločáry, které zase zpět vstupují do jižního pólu magnetu a které vytváří v prostoru okolo magnetu souvislé magnetické pole. Které je neproměnlivé a stále. V podstatě může říci, že kolem tohoto magnetu se vytváří moře magnetické síly. Pokud si dále ještě představíte, že celé Stvoření bylo takto stvořeno jako MOŘE SVĚTELNÉ MAGNETICKÉ SÍLY (MSMS) vyjádřená Kvalitou, kterou je LÁSKA v nejširším slova smyslu směřující k HARMONII a VYVÁŽENOSTI. V tomto MOŘI, je jako protipól SVĚTELNÁ ELEKTRICKÁ SÍLA (MSES)vyjádřená Kvalitou, kterou je SVĚTLO v nejširším slova smyslu směřující k OSVÍCENÍ, ČISTOTĚ VŠECH IDEJÍ, NEJVYŠŠÍHO VĚDĚNÍ A NEJVYŠŠÍ MOUDROSTI.

 

 

 

1.Krok: Uvědomění si MSMS  v okolí R-BD v BD ztotožnění se s ním

2.Krok: Vytvoření ze svého R-BD v BD mikrokosmický magnet,

který do sebe vtahuje z MSMS magnetickou sílu a vytvářejte

okolo svého rovinného těla R-BD v BD co největší hustotu

této světelné magnetické Kvality a postupně přecházejte do

dalších rovin v BD, až bude celý váš BD prodchnut nejvyšší

možnou hodnotou Kvality z MSMS

3.Krok: Vytvoření ze svého R-BD v ŽD mikrokosmický magnet,

který do sebe vtahuje z MSMS magnetickou sílu a vytvářejte okolo

svého rovinného těla R-BD v ŽD co největší hustotu této světelné

magnetické Kvality a postupně přecházejte do dalších rovin v ŽD,

až bude celý váš ŽD prodchnut nejvyšší možnou hodnotou

Kvality z MSMS

4.Krok: Vytvoření ze svého R-BD v LD mikrokosmický magnet,

který do sebe vtahuje z MSMS magnetickou sílu a vytvářejte

okolo svého rovinného těla R-BD v LD co největší hustotu

této světelné magnetické Kvality a postupně přecházejte

do dalších rovin v LD, až bude celý váš LD prodchnut nejvyšší

možnou hodnotou Kvality z MSMS

5.Krok: Vytvoření ze svého R-BD v IST mikrokosmický magnet,

který do sebe vtahuje z MSMS magnetickou sílu a vytvářejte

okolo svého rovinného těla R-BD v IST co největší hustotu

této světelné magnetické Kvality a postupně přecházejte do

dalších rovin v IST, až bude celé vaše IST prodchnuto nejvyšší

možnou hodnotou Kvality z MSMS

 

POZNÁMKA č.5- změna techniky cvičení:

Vraťte se znovu k začátku jako v bodě číslo 2,3, 4 a opakujte

cvičení v jednotlivých bodech, jen si vždy uvědomte, že co děláte v příslušné rovině a těle ve kterém cvičíte, se děje stejně v zrcadlové rovině a těle

 

6.Krok: Vytvoření ze svého R-BD v BD mikrokosmický magnet,

který do sebe vtahuje z MSMS magnetickou sílu a vytvářejte

okolo svého rovinného těla R-BD v BD co největší hustotu

této světelné magnetické Kvality a postupně přecházejte

do dalších rovin v BD, až bude celý váš BD prodchnut

nejvyšší možnou hodnotou Kvality z MSMS

Vše co provádíte v tomto bodě se odehrává v příslušné rovině

a celém těle v MET.

7.Krok: Vytvoření ze svého R-BD v ŽD mikrokosmický magnet,

který do sebe vtahuje z MSMS magnetickou sílu a vytvářejte

okolo svého rovinného těla R-BD v ŽD co největší hustotu této

světelné magnetické Kvality a postupně přecházejte

do dalších rovin v ŽD, až bude celý váš ŽD prodchnut

nejvyšší možnou hodnotou Kvality z MSMS

Vše co provádíte v tomto bodě se odehrává v příslušné rovině

a celém těle v CET.

 

8.Krok: Vytvoření ze svého R-BD v LD mikrokosmický magnet,

který do sebe vtahuje z MSMS magnetickou sílu a vytvářejte

okolo svého rovinného těla R-BD v LD co největší hustotu

této světelné magnetické Kvality a postupně přecházejte

do dalších rovin v LD, až bude celý váš LD prodchnut

nejvyšší možnou hodnotou Kvality z MSMS

 

Vše co provádíte v tomto bodě se odehrává v příslušné rovině

a celém těle v DT.

 

9.Krok: Vytvořte si představu- uvědomte si, že při vytváření

ze svého

R-BD v BD mikrokosmického magnetu, se vytváří

ve všech R-BD celého Mikrokosmu společný magnet,

který do sebe vtahuje z MSMS magnetickou sílu! Vytvářejte

okolo svých rovinných těl celého vašeho Mikrokosmu co největší

hustotu této světelné magnetické Kvality

a postupně přecházejte do dalších rovin v BD a tedy i ostatních

rovin těl vašeho Mikrokosmu, až bude celý váš

BD i Mikrokosmos prodchnut nejvyšší možnou hodnotou

Kvality z MSMS.

10.Krok: Vytvořte si představu, že ze svého „JÁ JSEM!“ vytváříte

společný magnet z celého Mikrokosmu, který do sebe

vtahuje z MSMS magnetickou sílu! Vytvářejte okolo

celého vašeho

Mikrokosmu co největší hustotu této světelné

magnetické Kvality,

až bude celý

váš Mikrokosmos prodchnut nejvyšší možnou hodnotou

Kvality z MSMS.

11.Krok: Po každém dosažení maximálního možného

prodchnutí nejvyšší možnou hodnotou Kvality z MSMS,

impregnujte tuto energií ještě tímto prohlášením:

„JÁ JSEM BOŽÍ LÁSKA!“

 

Souhrnné cvičení SVĚTLA a LÁSKY:

Když dosáhnete u každého cvičení poslední body – kroky, tedy

u SVĚTLA - Krok 10 a u LÁSKY - Krok 11, tak můžete

provést souhrnné cvičení.

 

 

POSTUP CVIČENÍ:

1. Krok: Nejprve prosvícením pročistíme všechna

zákoutí našeho

    Mikrokosmu viz bod 9 a  a bodem 10 nastolíme,

kdo a co jsme:           

„JÁ JSEM NEJVYŠŠÍ SVĚTLO!“

2.Krok: Nejprve prolneme, vyčištěný náš Mikrokosmos

viz bod 10 a bodem 11 nastolíme, kdo a co jsme:

„JÁ JSEM BOŽÍ LÁSKA!“

3.Krok: Procvičujeme první dva Kroky tak dlouho, až jsme

si jisti,

že jsme již dosáhli stupně,

kdy můžeme v klidu svého svědomí prohlásit oba výstupy

společně:

„JÁ JSEM NEJVYŠŠÍ SVĚTLO a BOŽÍ LÁSKA"

nebo

„JÁ JSEM SVĚTLO a LÁSKA!“

Kde v dalším stupni  budete cítit a vědět , že stačí „JEN“

 

                                „JÁ JSEM!“

Obrázky a schémata budou v samostatném pdfku  zveřejněny později, jakmile budou zpracovány jako pomůcka.

LK 

Diskusní téma: Jak na to? - 1 (Meditační cvičení "Světlo a Láska")

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.