O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jaké jsou zdroje léčivých energií ? ( článek PaedDr. Zuzany Smolíkové)

16.02.2011 11:35

Vážení čtenáři a čtenářky, zaujal mne jeden článek, který si můžete přečíst níže od PaedDr. Zuzany Smolíkové, která na svých stránkách www.zuzi.cz/ píše velice zajímavě na toto téma. Osobně její článek hodnotím jako vysoce přínosný rozbor toho co se děje v této oblasti příjmu a zpracování energií. Koresponduje to s naší tezí, spojit se a spojovat se s MSaL, když chceme pro sebe potřebnou energii k doplnění, čistění, léčení, požehnání atd., protože tento Zdroj SaL je přímo od Stvořitele Všeho a dostaneme od něj přesně to co potřebujeme na svém vývojovém stupni...!!!

LK

 

ZDROJE LÉČIVÝCH ENERGIÍ

 

Dospěli jsme do vývojové etapy lidstva, která nám umožňuje poznávání a následné užívání různých metod léčení druhých, včetně poznávání části léčivého energetického potenciálu Prvotního Zdroje Bezpodmínečné Lásky. Bylo nám nabídnuto přijmout léčivé energie různých stupňů intenzity, vibrací a naložit s nimi nejenom dle svého vědomí, vědění a svědomí, ale i dle předem „někým" stanovených postupů, metodik a cílů.

Automaticky, dychtivě, plně otevřeně a naprosto důvěřivě přijímáme tyto energie, protože přichází z Vesmíru, z vyšších dimenzí, ve kterých se, dle naší zažité představy, žije dokonaleji a na vyšší úrovni. Snažíme se s těmito energiemi pracovat a s jejich pomocí udělat něco užitečného pro své bližní. Bez jakýchkoliv pochybností věříme, že všechny jsou určeny pro naše blaho a plnými doušky přijímáme Světlo z Vesmíru do svého života.

 

Mnozí se této nabídky velmi aktivně chytili a nadále chytají, snaží se proniknout do tajů energetického léčení druhých a v dobré víře pomoci se vydali a vydávají do světa „konat dobro" ve prospěch jiných. Silně je tlačí dopředu touha pomáhat druhým, být jim nápomocnými a vykonat to nejlepší pro každého...

 

Mnozí se snaží praktikovat naučené metody a i postupně bádat a poznávat to, co se nachází za jejich dosud veřejně známými hranicemi. Získané vědění ověřují v praxi a upřímně se těší z výsledků své práce, která přinesla odstranění nemocí a problému druhým lidem. Za činem - výsledkem následující slávu berou jako odměnu, cílem jejich života se stalo motto „za každou cenu pomáhat druhým, dle potřeby se i obětovat pro ně..."

 

Cílem následujících řádků je dát podnět pro nalezení Pravdy svého srdce a celého bytí pomocí svého vlastního procítění nastíněných informací, prostřednictvím Bezpodmínečné Lásky (nikoliv svého ega, emocí, agrese, zloby, nenávisti, iluze o sobě či světě...).

 

Původ léčivých energií trochu jinak

 

Naše bytí (celé fyzické tělo a jeho další energetické úrovně) je svým původem svázané a navázané na své konkrétní stvořitele, kteří nejsou samotným Prvotním Bezpodmínečně Láskyplným Zdrojem Bytí, s velkou pravděpodobností nemají nejvyšší vibrace.

 

Jsou to, z hlediska jednoho aspektu, vesmírné bytosti a civilizace, které objevily poznání jak tvořit život na planetách a toto poznání aplikovaly i na Zemi. Ne vždy se k tomuto poznání dostaly čistě, prostřednictvím Bezpodmínečné Lásky, mnohdy bylo toto poznání výsledkem i velké, tvrdé, silné magie, která vydala plody svých vlastních energetických zákonů. Přidaly k nim i energeticko-matematické vzorce a začaly tvořit další život...

 

Čili stávalo se, že se dostaly k poznání manipulativně, předčasně, nerespektujíc přirozený, Bezpodmínečně Láskyplný vývoj svého vědomí, založený na určité úrovni svého pochopení, poznání, Moudrosti a míře svobody od negací či manipulací.

 

Jiným aspektem tvoření dalších světů jsou bytosti, které se vydaly na cestu tvoření z pokynu Prvotního Zdroje Bezpodmínečné Lásky. Postupně ze zvědavosti hledaly různé možnosti seberealizace, opouštěly principy tvoření Bezpodmínečné Lásky a vkládaly do tvoření to, co jim vyhovovalo, aby prožily nové a nové zkušenosti. Víc a víc se vzdalovaly principům Bezpodmínečné Lásky a tvořily „na svou vlastní pěst". V jejich prostředcích se časem stále více objevovaly manipulace, které měly zabezpečit naplnění jejich záměrů.

 

Manipulace a chtění, vzdálení se od Bezpodmínečné Lásky, pak obě skupiny provázejí ve všech dalších tvořivých záměrech, ve kterých se otevřeně či skrytě nižší bytosti stávají v podstatě jejich otroky. Hlídají si tyto vibračně nižší bytosti, aby plnily jejich cíle, plány a aby si je udržely jako energetickou zásobárnu pro své vlastní bytí.

 

Většinou zaobalují své manipulace do krásných, těžce prohlédnutelných frází, myšlenek a nabídek, které nižší bytosti nedokáží rozkódovat. Počítají s jejich omezeností a neschopností prohlédnout Pravdu.

 

Nabízejí jim možnosti pokroku a poznání na bázi manipulací, aby se zachoval základní model jejich civilizace „mít moc, ovládat a řídit". Podstatou četných nabídek lidstvu bývá model „zachovat lidi v podřízenosti a v různé míře otroctví". Mnohé bytosti nepotřebují dát lidstvu nabídku, která mu umožní poznat a pochopit nutnost svobody a odtržení se od nich.
Potřebují lidi kvůli energiím i jako vykonavatele jejich určitých plánů. Proto i energie, včetně léčivých energií a modelů léčení, které lidstvu tyto bytosti nabízejí, jsou omezené a hlavně poplatné jim samotným a jejich cílům.

 

Člověk má s těmito stvořitelskými rovinami své vazby a pouta už od počátku svých životů tady na Zemi, a tak se při hledání léčivých energií ve Vesmíru, v touze léčit druhé, na ně automaticky, přednostně napojuje. Začne-li léčit bez procítění, poznání, identifikování a pečlivého výběru zdroje svých léčivých energií, nejčastěji užívá léčivou energii ze zmíněného zdroje, který nemusí být, a pravděpodobně ani není, stoprocentně Bezpodmínečně Láskyplný.

 

Časem, dalším hledáním zdrojů léčivých energií se může nevědomě, neuvědomeně napojit na zdroje, kterých základem je magie či jiná manipulace s druhými. Užívá léčivé energie z těchto zdrojů bez pochopení důsledků jak pro sebe, tak i pro léčené lidi. Napojuje sebe i nemocné na tyto egregory, kterým musí jak on, tak i léčený zaplatit za dar vyléčení svou energií. Přes nově vytvořené vazby a kanály jsou pak obě strany poplatné egregorům.

 


Dalším zdrojem léčivých energií jsou různé vesmírné bytosti.
Člověk se v obrovské důvěře na ně obrací s prosbou o své propojení na jejich léčivé energie, kterými by mohl léčit lidi ve svém okolí, aniž by si předem ověřil jejich dokonalost, správnost, čistotu od jakýchkoliv manipulací, jejich stoprocentní Bezpodmínečnou Lásku. Neomezeně je užívá ve své praxi bez pochopení možných důsledků - vazeb, pout, napojení - pro obě strany.

 

Pokud se k lidstvu dostávají i Pravé léčebné metody z Prvotního Bezpodmínečně Láskyplného Zdroje, bývají velmi často, z důvodů lidských nevyčištěných a nezpracovaných vazeb na manipulátorské bytosti či stvořitele, zmanipulované, překroucené a pozměněné, aby se lidé „nedozvěděli osvobozující Pravdu a aby zůstali zamotaní v manipulacích a sítích svých vládců (těch, kteří je prostřednictvím vazeb ovládají). V těchto čistých metodách a energiích bývají pozměněné napohled maličkosti (odebraná či přidaná slova), ale tyto maličkosti místo Bezpodmínečně Láskyplné svobody znamenají vytváření si nových vazeb, pout a poplatnosti k někomu, kdo je záměrně pozměnil. Člověk už málokdy v opojení, euforii, radosti tyto maličkosti vycítí, rozpozná, pochopí, aby je mohl odstranit a metodu užívat naprosto čistě. Z dobře míněného se stane závazek, pouto, vazba...

 

Navenek, pouhým zrakem, to není viditelné, ale nacítěním se třeba prostřednictvím Bezpodmínečné Lásky na tuto skutečnost - možnou zrádnost, vnitřním zrakem či cítěním svého Láskyplného srdce je možné tyto záludnosti vnímat a rozpoznat, je možné vždy dohledat zdroj léčivých energií a vycítit jeho kvalitu či Bezpodmínečně Láskyplnou svobodu.

 

Žel, někdy nepřistupujeme k Láskyplnému procítění srdcem různých léčebných metod a nezjišťujeme jejich pravost, Bezpodmínečnou Láskyplnost, jejich čistotu Prvotního Zdroje Bezpodmínečné Lásky. Naopak, necháváme se podnítit a často podprahovým příkazem pobídnout jim euforicky, emotivně podlehnout, skáčeme a výskáme, necháváme se strhnout, oslavujeme jejich příchod a přijímáme je.

 

Potlačujeme své zdravé, svědomité prověřování prostřednictvím třeba Bezpodmínečné Lásky a dovolujeme se nechat dostrkat k bezvýhradnému, automatickému důvěřování. Necháváme se odradit od prociťování možné skryté manipulace a krásná, vzletná, lákavá slova či nabídku možností iluzivně považujeme za pravdivou a čistou. Napohled vše vypadá nádherně, ale pod slupkou duchovnosti se mnohdy nachází našemu zraku ledacos skryté (hlavně nepříjemné a podmínečné).

 

Láskyplné, nemanipulativní dobro vykonáme tehdy, jsme-li čistě propojeni s Bezpodmínečnou Láskou v sobě a Jejím Prvotním Zdrojem, dokážeme-li se vyhnout i sebemenší, skryté manipulaci s druhým člověkem. To předpokládá naprosté vysvobození sebe od svých stvořitelů a všech vazeb jak s nimi, tak i s dalšími bytostmi, se kterými jsme jakýmkoliv způsobem svázaní, neřku-li od všech forem manipulací se sebou a s druhými.

 

Je velmi prospěšné vyciťovat Bezpodmínečně Láskyplným srdcem jakoukoliv vlastní aktivitu vzhledem k vesmírným bytostem, jakékoliv přijímání jejich nabídek a také jakékoliv protknutí a naplnění sebe samých jejich energií a Světlem, protože i za módně uznávaným trendem všeobecné „energie Světla" můžou energeticky stát různé manipulativní vesmírné bytosti, entity, které nás lstivě chtějí dostat do vazalského energetického vztahu vůči sobě a do podřízenosti s cílem řídit náš život.

 

Možná je nutné vzít i v potaz podstatu energie entity Satana, ke kterému je často připojovaný přídomek - Světlo, nebo podstatu entity (egregoru) Boha Světla, který je odpadlíkem od Prvotního Zdroje Bezpodmínečné Lásky, abychom se zbytečně nezamotávali do jejich manipulativních energií.

 

Je všeobecně známé, že Bůh Světla se snaží převzít moc na Zemi a získat pro sebe co nejvíce lidí a jejich energií. Dostal od Všemohoucího Boha šanci naplnit svůj plán, pokud se mu podaří přesvědčit pro něj lidi, bytosti. Vyhlásil vůči Všemohoucímu Bohu boj, kterým chce dokázat svou sílu a moc... Je na každém z nás, jestli se k tomuto boji připojíme a dáme svým „hlasem" Bohu Světla šanci zvítězit, jestli se budeme podílet, zúčastňovat na boji duální reality nebo se vědomě, prací na sobě, přirozeně přesuneme do dimenze Bezpodmínečné Lásky.

 

Už samotný boj o moc a vládu nesvědčí o Bezpodmínečné Láskyplnosti Boha Světla, protože Bezpodmínečná Láska boj nepotřebuje a neprovozuje. Buď je přítomna, přijata v bytí na žádost všeho živého nebo není... Výsledky či důsledky obojího jsou znatelné. Nebylo by však od věci si prověřit energii a stoprocentní Bezpodmínečnou Láskyplnost i Boha Slunce, Všemohoucího Boha, bytostí centrálního Slunce a dalších...

 

Vesmírných zdrojů Světla může být vícero, ale ne každé je bezpečné, stoprocentně Bezpodmínečně Láskyplné, prosté jakékoliv manipulace. Navíc nemusíme okamžitě prohlédnout, se kterým zdrojem máme vazby, pouta a vzájemnou minulost. Bezpodmínečná Láska nás však dokáže časem stále více ochránit a upozornit na nepotřebnou vazbu, pouto, euforii či lest.

 

Na bezhlavost a neprověřování toho co přijímáme a co konáme, i přílišnou důvěru, můžeme hodně doplatit, hlavně ztrátou své svobody a následným energetickým otroctvím. Budeme-li v tomto neznale, nechtíc nic vidět, slyšet a prociťovat, pokračovat, přesvědčovat jiné lidi, aby to dělali stejně, protože jedině tato cesta je nejsprávnější, osobně dělat s naším společným prostorem na Zemi proměny v duchu energií těchto bytostí či sil, aniž bychom si je prověřili, v iluzivní domněnce správnosti, můžeme jednoho dne eventuálně dojít ke stavu, že naši Zemi nevědomě vydáme do rukou těch, kteří s námi následně „zatočí", ačkoli se předtím chovali sladce jako medík.

 

Bez diskuze se staneme spoluodpovědnými za další, několika tisícileté, budoucí otroctví lidstva, které jsme dopustili svou nevědomostí a neochotou prohlédnout cizí manipulaci včas, než se z této iluze vzpamatujeme a podnikneme adekvátní opatření směrem ke svobodě. Vše je v našich rukách právě teď, když se formuje nová kvalita budoucnosti a napravit možné škody je ještě stále čas...

 

Léčivé energie z egregorů

Některé egregory na naší planetě si vytváříme my sami - samotní lidé, ale jsou i egregory, které vytvořily mimozemské civilizace, aby si zabezpečily dostatečnou kontrolu nad lidstvem dle svých zájmů. V hierarchii jejich vedení jsou na nejvyšších postech mimozemské bytosti, které udržují jejich existenci, systém a určují pravidla a zákonitosti jejich fungování.

 

Tyto egregory, v rámci tohoto tématu, nabízí i léčivé energie a metody, které umožňují lidem dělat tzv. zázraky - úspěšná vyléčení, odstraňování nemocí, zhmotňování energií či jiné rarity...

 

Dávají léčitelům dary, prostřednictvím kterých se mnohdy stávají výjimečnými, uznávanými, slavnými, čímž často podporují nárůst jejich ega, výjimečnosti, posléze i nadřazenosti a jejich následné nevědomé zavázanosti a svázanosti s nimi. Člověk, jak dobře víme, se rád nechá „pošimrat na patě" a chlácholit tím, jak je dobrý a schopný.

 

Tyto dary a možnosti nebývají obecně zdarma. Jsou přísně podmíněné nutností platby hlavně svou životní energií. Pošimráním ega přes slávu si egregory k sobě pevně připoutávají i léčitele a ještě více je zavazují dalšími možnostmi a dary. Často i životní hojnost vychází z egregoru (musí se za ní zaplatit), nikoliv z Prvotního Zdroje Bezpodmínečné Lásky.

 

Přijímáním od zpoplatňujícího egregoru se svázanost a poplatnost člověka s ním zvyšuje skoro každým dnem jeho života, nestačí ani platit za vše, co dostává.
Energeticky se zadlužuje směrem do své budoucnosti a v příštích životech se rodí jako mnoho procentní energetický vazal a otrok, který se nedokáže jenom tak odpoutat a žít svobodně sám za sebe v rámci celého společenství.

 

Léčivé energie a možnosti velmi často pochází od egregorů, na které se člověk naváže. Tyto ho však časem energeticky pohltí (včetně jeho vlastní identity) a převálcují svou vlastní identitou, zákony a záměry tak, že ztratí svou vlastní, původní. Ani neví jak a přestane být samým sebou.

 

Prospěšnějším zdrojem léčivé energie je Prvotní Zdroj Bezpodmínečné Lásky a samotná Bezpodmínečná Láska v nás samých. Jakmile si je člověk úrovní svého duchovního vědomí, vědění a pochopení zaslouží, odstraní ze svého života veškeré formy manipulace, osvobodí sebe sama co nejvíce od negativního nákladu a vytáhne, vysvobodí ze svého nitra původní schopnosti léčit, dostane je darem k užití bez jakéhokoliv nároku na platbu.

 

Je to bezúplatný dar, který si člověk svým snažením zasloužil. Není vynucený, vydupaný rozhodnutím, že právě teď se naučíme léčit na kurzu a právě od této chvíle budeme léčit, protože to tak chceme. Při těchto rozumových lidských touhách, kterých realizaci si vynucujeme od Vesmíru, se obyčejně napojíme na léčivé síly egregoru nebo některý vesmírný zdroj, který si za ně nechá zaplatit. "Tady máš rychlý dar, rády ti ho dáme, ale zaplať..."

 

Možná takhle to funguje i se splněním našich přání, které vysíláme Vesmírnému objednávkovému servisu, od kterého očekáváme co nejrychlejší naplnění. Kdybychom tato přání poslali Bezpodmínečné Lásce s tím, že když nastane správný čas jejich vyplnění, po naší zásluze a adekvátním pochopení, ať přijdou, nebo pokud nejsou naším vysokým dobrem ať raději nepřijdou, byli bychom možná svobodnější a také spokojenější, šťastnější a zdravější.

 

Léčivé energie, které jsme si zasloužili a bezúplatně dostali za své vyšší vědomí a pochopení, mají „cenu zlata", jsou mnohem účinnější a silnější než ty druhé. Zároveň posouvají léčeného na vyšší stupínek duchovního uvědomění, který je mezistupněm k jeho vlastní duchovní znalosti a vědomosti. Je třeba však dát velmi velký pozor, abychom léčenému nevzali poučení a pochopení. Je-li léčebný proces spojený s tímto pochopením, lépe řečeno následující po důkladném pochopení a poznání, může být účinným doplňkem celého procesu pomoci. Je-li však zaměňován za pochopení, poučení a poznání Moudrosti (využíván jako jediný, bez následného pochopení), je iluzivním.

 

Pravým zázrakem není odebrat člověku nemoc, ale naučit ho jak si sám nemoc vyléčí, jak má pochopit její příčiny a podstatu. Zázrakem není udělat něco co druhý nedokáže, ale dopomoci mu, aby to dokázal udělat sám pro sebe. To má nejvyšší cenu a hodnotu. Jedině tak dokážeme změnit svět kolem. Upřednostňováním svých zázraků a jejich stavěním na piedestal, se k lepšímu světu hned tak nedopracujeme. Život sám je zázrakem a každý by ho měl umět udržovat, zvyšovat jeho kvalitu a vibrace...

 

Svět nezmění pár jednotlivců, na kterých bude závislý velký počet lidí, neschopných samostatně udělat správné věci, ale zvyšující se a narůstající počet těch, kteří to dokážou sami za sebe a pro sebe a společně vytvoří jednotnou (pravou) hodnotu. Můžeme si tedy svobodně vybrat, kterým směrem je nám milejší se vydat, cestou svobody, bez vazeb v egregorech či nesvobody..., poplatností egregorům...

 

Ještě jedna myšlenka - Přes otrocky zavázaného léčitele si pravděpodobně zabezpečují určité vesmírné bytosti moc nad ostatními lidmi na Zemi. Člověk, který je vyléčený - zbavený nemoci, aniž by k tomu jakkoliv přispěl svou vlastní aktivitou, svým vlastním poznáním a pochopením proč byl nemocný, uvědomením si jaká životní chyba či princip přivodila jeho nemoc, jak se provinil vůči druhým, dostává bezpracné vyléčení jako závazek splatit egregoru milost, které se mu dostalo.
Dostal dar, aniž by naplnil pravidlo Lásky - pochopit, poznat a odstranit chybu, které se dopustil, pro kterou je nemocný. Přijetím vyléčení bez svého úsilí se navázal na egregor, který si svou platbu vybere.

 

V bezpracném vyléčení bývá však neštěstím to, že nemoc se pouze (nepochopením a neodstraněním jejich příčin) odstěhuje do jemných těl člověka, kde vyčká času, aby opět zesílila a zmanifestovala se do fyzické roviny. Pouze ta nemoc, které psychické, mentální, emocionální, energetické a duchovní příčiny byly odstraněny, musí odejít pryč bez možnosti přežívání a návratu. Jinak se vrátí zpět v tomto či některém budoucím životě...

 

Nemoc

Není určena pro trápení, bolest a utrpení člověka, nýbrž má, z hlediska pravidel Bezpodmínečné Lásky, důležitý úkol. Tento nám není neznámý. Velmi dobře víme, že jejím cílem je člověka upozornit na chyby, kterých se dopouští ve svém životě nebo dopustil ve svých minulých životech. Je výsledkem nesprávného pohledu na život a okolní svět, nesprávných životních přesvědčení, myšlenek, činů a důsledkem přítomnosti celého negativního obsahu své bytosti.

Pokud člověk neposlouchá jemná upozornění na životní chyby, tak nezbývá nic jiného, než že se negativní energie materializují do fyzické podoby. Je to poslední, nejsilnější a nejvýraznější upozornění. Není-li vyslechnuté, musí přijít propad (do nemoci) nebo konec - smrt.

 

Bezpodmínečná Láska nedovolí bytosti dělat chyby do nekonečna, protože zpravidla člověk výrazně ubližuje nejenom sobě, ale i druhým, čímž narušuje evoluční vývoj bytí, který nesmí být zastavený. Jakmile celé lidstvo velmi výrazně naruší bytí ve Vesmíru, dojde k jeho eliminaci, aby další, nový vývoj mohl pokračovat. Kolikrát už bylo v historii Země celé lidstvo eliminováno? A proč?...

 

Cílem nemoci a veškerých nesnází je tedy poučit jedince. Tento by měl vlastním úsilím pochopit své chyby, omyly, ubližování druhým lidem a maření Bezpodmínečně Láskyplné evoluce veškerého Bytí. Nemocí je veden k pochopení, poznání a prociťování Bezpodmínečné Lásky, která je základem a hybnou sílou veškerého daného Bytí.

 

Módou se však v poslední době, bez hlubšího procítění, uvažování a prověřování, stalo brát druhým lidem poučení a v neposlední míře i nemoci. Matky, rodiče berou svým dětem jejich poučení na sebe z lásky, která se však nemůže nazvat Bezpodmínečnou. Bezpodmínečnou by bylo je nechat poučit se na vlastní kůži s důkladným vysvětlením a poučením. Skutečností však bývá, že řeší, vyřizují, konají za děti, aby se jim náhodou něco nestalo. Vychovávají z dětí nesamostatné jedince, které jednoho dne propadnou díky vlastní neschopnosti.

 

Poučení se dnes často řeší i náhradními prostředky - léky, dudlíkem, sladkostí, darem, množstvím darů i zastrašováním a vyhrožováním, aby byl člověk zticha.

 

Nemoc je poučením pro nemocného, ale také i pro toho, kdo pomáhá. Co více pomáhající člověk řeší? Správnou, bezdůsledkovou pomoc druhému, nebo neochotu pomoci sobě samému? Co když někdy raději pomáhá druhému, než by pomohl sobě samému? Co když mnohdy nechce pohlédnout na své vlastní problémy i jejich příčiny a raději se orientuje na druhého? Co když se velkou míru pomoci druhému podvědomě snaží zbavit staré viny a karmické zátěže? Co když se pomocí druhému snaží hlavně dosáhnout vlastního odpuštění a milosti? Je si plně jist, že pomoc, kterou nabízí je Bezpodmínečně Láskyplná a pomáhá druhému pochopit, poznat, zmoudřet a změnit?

 

Pokud ano (pomoc je Bezpodmínečně Láskyplná), je na správné cestě změnit sebe sama a přispět ke změně naší Země, pokud ne, (pomoc je podmínečná), pomáhá často z neuvědomené zištnosti a jenom částečně. Dokáže druhému pomoci pouze z úrovně vlastního pochopení. Své vlastní problémy radou druhému nepřeskočí. Poradí omezeně a ohraničeně. Jenom čistý a svobodný člověk, z nadhledu, plný Bezpodmínečné Lásky, dokáže správně a adekvátně pomoci.

Převzato z : https://www.zuzi.cz/clanky-zdoje-lecivych-energii

Diskusní téma: Jaké jsou zdroje léčivých energií ? ( článek PaedDr. Zuzany Smolíkové)

Datum: 17.02.2011

Vložil: petr

Titulek: vznik

ahoj,
posílám krátký úryvek z Promluv,které mám v oblibě,vykreslují vznik bytostí(nás) a také vznik člověka:

Můžete nám říct, jak a kdy jsme vznikli?

Váš vznik je natolik dokonalou událostí, že v sobě jednoduše nezahrnuje čas. Přáli bychom si, abyste mohli pochopit mystérium vaší bezčasovosti. V praxi jste ve svém jádru jakoby nezničitelní. Je to dáno tím, že jste ve své Podstatě sama Věčnost.

Vytvořila vás tak vysoká Úroveň Mysli, že její mentálně fyzikální pochody nejsou omezeny ani vymezeny časem. Časem podmíněné skutečnosti typu vznik a zánik nejsou vpravdě na této Úrovni možné. PROTO nejste ohraničeni žádným počátkem ani koncem. Bez vědomého průniku do center nad korunní čakrou toto ovšem nelze pochopit.

Materiál, z něhož je vytvořeno vaše jádro, nemá časové charakteristiky. Proto středům vašich já úplně chybí časová dimenze. Tím pádem jste veskrze věční. Je to fyzikální fakt. Je to, jako byste tady byli vždycky, v každé době – a stejné je to i v celé budoucnosti. Ve skutečnosti existuje vaše jádro vysoko NAD samotným časem.Ale lze dosáhnout na Zemi skutečně i fyzické nesmrtelnosti?

Brzy jí dosáhnete. Je to už otázka jen nějakých 2 až 3 tisíc let. Víte, smrtelnými jste se rozhodli být. Nechali jste si od odborníků naprogramovat biologickou hmotu jednoduše tak, aby dost rychle po svém zrodu zas umírala. Učinili jste se smrtelnými skrze ony velmi relativně mocné experimentátory z kosmu nebo paralelních dimenzí, kteří si kdysi s chutí zahráli na vaše bohy.

Prvotní záměr vlézt do skořápky těla a předat kontrolu nad sebou někomu jinému vznikl samozřejmě ještě před tím ve vašem vědomí. Toužili jste se na čas zbavit do jisté míry odpovědnosti za vlastní existenci. Kosmická existence je náročná, je- li svobodná. A čím je svobodnější, tím je náročnější.

Toužili jste poněkud masochisticky po dočasné ztrátě bdělosti v lidských formách. Chtěli jste si ze zvědavosti vyzkoušet takový stav mysli, ve kterém se bdělé a neomezené myšlení poklesem sebekontroly stane relativně nevědomým a primitivním. Celistvé a Dokonalé se jako paprsek v optickém hranolu člověka nutně roztříští na dobré a zlé. Ocitli jste se rychle ve sféře drsné duality a klamu.Proč jsme něco takového vůbec udělali?

Na to hledejte odpověď sami v sobě. Je to experiment. Proč lidé podnikají náročné expedice? Proč se spouštějí do propastí a jeskyní, proč užívají prostředky měnící mysl? Experimentují. Vaše vtělení se do člověka je podobný experiment.

Datum: 17.02.2011

Vložil: LK pro Petra

Titulek: Re: vznik

Díky a je jen škoda, žes to neposlal jako článek i třeba s vlastními průvodními komentáři... bylo by to naprosto skvělé, prootže tohle si uvědomuje jen opravdu omezený okruh bytosti nyní v lidském těle zde na Zemi... :-) Luděk

Datum: 03.10.2019

Vložil: Vlado

Titulek: Re: Re: vznik

Dobrý deň, z akej knihy sú tie Promluvy? Ďakujem za odpoveď