O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality

17.09.2012 09:55

Bashar (což je bytost z budoucnosti) nám na jednom svém videu sděluje, že jakmile bez jakýchkoliv pochyb uznáme něco jiného jako svou novou osobní pravdu (i dokonce např. to, že jsme si kupříkladu NEufikli prst), tak si tím vytvoříme nejen jinou současnost, ale i budoucnost i minulost, ve které se nic takového nestalo. Čili v přítomném okamžiku (ze kterého lze stvořit cokoliv co si jen pomyslíme) si tímto způsobem můžeme do současnosti vytvoříme prst nový, jako kdybychom o něj nikdy předtím nepřišli. To znamená, že takto si lze nejen přepsat - přetvořit původní realitu, ale i si ji kdykoliv jakkoliv dle libosti přetvořit a mít v ní pouze a jen to, co si přejeme v ní mít.

Vím, že to tak skutečně je, neboť jsme především vědomí energie, ze které je tvořeno - krystalizuje hmotné tělo dle momentálního osobního přesvědčení, které zadává program toho co se má vytvořit. Více podrobností o tom proč tomu tak je je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že to tak skutečně je. Podrobnosti jsou uvedeny na TOMTO vynikajícím videu v češtině, s názvem: elektromagnetické vlny srdce, ve kterém se hovoří o okamžitém spontánním vyléčení.

Uvědomte si, že naprosto vše než začalo a začne existovat v tzv. hmotném projevu existence jsou nejdříve jen pouhé mentálními pochody stvořené vnitřní představy (existující ve vnitřních - mentálních, tzn. vně neprojevených světech), které snížením frekvencí krystalizují do fyzického projevu existence. Tato krystalizace mentálních představ do hmotného projevu existence funguje na stejném principu jako když se přehřátá a tudíž okem neviditelná pára snižováním teploty (čili snižováním vnitřních frekvencí) nejdříve stane párou viditelnou, pak vodou a dalším snižováním frekvencí pod bod mrazu začne nakonec krystalizovat do pevného projevu existence. No a s veškerou tzv. hmotou to bylo je a vždy bude zrovna tak. Čili vejce, slepice i kohout, :-) existovali nejdříve pouze jako mentální představy bytostí existujících ve vně neprojevených projevech existencí. Teprve až po snížení frekvence těchto mentálních představ došlo k tzv. velkému třesku, čímž se tyto představy existující ve vnitřní, vně neprojevených světech promítly navenek a vytvořily tak tzv. hmotu prostor a čas v něm plynoucí.

Už jsem někde jinde uvedl, že každá osobní realita (a z nich tvořené osobní nebo kolektivní světy a jejich reality) je stvořena z jednotlivých, velice rychle po sobě jdoucích holografických obrázků, které jsou ve vnitřních světech vytvářeny jednotlivými mentálními představami. Těch obrázků je v těchto vně neprojevených světech tolik, kolik je mentálních představ. My si z nich ale vybíráme jen ty, které odpovídají našemu momentálnímu osobnímu přesvědčení a z těch si svým osobním zaměřením, vůlí nebo záměrem vytváříme hmotu, prostor a čas v něm plynoucí.

Proces tvoření veškerých vnějších, tj. tzv. hmotných projevů existencí probíhá tak, že se vně projevená realita nesčíslněkrát za sekundu rozplyne na pouhou duchovní - vnitřní, vně neprojevenou energii (spirituální podstatu obsahující osobní vědomí bytosti či věci) a následně se opět dle vnitřního osobního programu promítneme do vně projeveného projevu existence. Tento proces mizení a znovu se objevování veškerých tzv. hmotných projevů existencí probíhá tak rychle, že se nedá postřehnout, že veškerá vně projevená realita je vlastně pouhý, mentálními procesy tvořený osobní a kolektivní hologram. Každý z těchto hologramů (tedy jak ten tvořící osobní realitu, tak ten který tvoří společný svět) nesčíslněkrát během každé milisekundy zmizí a znovu se obnoví (dle zadání či programu které je uložené v osobním programu věci či bytosti) a to na tom místě a v tom projevu existence, který odpovídá momentálnímu osobnímu zadání či programu, který každá bytost či věc ve svém osobním energetickém poli obsahuje.

Z toho naprosto jasně vyplývá, že pouhou změnou osobního přesvědčení (programu) můžeme kdykoliv jakkoliv změnit svou osobní i kolektivní realitu, čili že z ní můžeme kdykoliv vymazat cokoliv co v ní mít nechceme! Na tomto principu funguje spontání, nebo-li okamžité vyléčené jakékoliv nemoci či defektu, odhmotňování, teleportace a opětovné zhmotňování, a to do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí. Při tréninku zhmotňování vašich nových představ nebuďte ale nedočkaví, neboť ve 3.D světě má proces zhmotnění nových zadání (a s tím spojená nutnost přeprogramování původního programu) zpoždění. To znamená, že ve 3.D je pro požadovanou změnu programu (a s tím spojenou následnou změnu vnější reality) zapotřebí udržet novou představu dostatečně dlouho a bez jakýchkoliv pochyb věřit v její uskutečnění, neboť pokud v realizaci nové představy přestaneme věřit, tak se nezhmotní, neboť se nepřeprogramujeme a pojedete nadále dle starého - původního osobního programu. Ve vyšší 4.D se představy již ale projevují - zhmotňují velice rychle (z důvodu mnohem vyšších frekvencí tohoto světa) a v 5.D (do které se transformujeme) se mentální představy projevují do vnějšího projevu existence prakticky okamžitě. 

Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE. Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE. Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE. Rekonektivita - väzba času a priestoru cez bránu ľudského, ako i kozmického priestoročasu. Uvedeno ZDE. Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.

Pokud se vám do vědomí vloudí nějaká nepěkná či nedobrá představa, tak ji jednoduše smažte, např. světelnou houbou, kterou si ve své představě pro tyto účely stvořte. Nebo ji nechtě rozsypat a zhroutit, jako když se sype sklo a střípky proměňte v pouhý prach. Anebo použijte jakoukoliv jinou představu, která se vám bude zamlouvat a se kterou budete bytostně souznít. Mějte ale na paměti, že při tvoření čehokoliv musí být síla - mužský princip a láska - ženský princip (vytvářející dohromady moudrost) vždy ve vyváženém stavu, jinak byste začali tvořit disharmonii, která vede k sebe destrukci! Proto dbejte na to, aby tyto dvě polarity byly stále v rovnovážném, vyváženém stavu, to znamená vše co si přeje si přejte tak aby to bylo pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Právě z důvodu nevyváženosti těchto dvou polarit jsme se ocitli ve světě ovládaném negativními bytostmi, které jsou ovládány ještěřími klony, jež jsou oblečeny do lidské podoby. Tato realita ale již velice brzy zcela zanikne, jelikož harmonizující a transformující světelná vlna (pramenící z galaktického středu a obsahující podstatně vyšší frekvence než které v tomto světě jsou) začíná už na všechny a všechno stále více působit a transformovat na podstatně vyšší úroveň vědomí. Tím dojde k transmutaci hmotných projevů existencí do vyšších, světelných úrovní existencí a jejich harmonických, čili láskyplných světů (ve kterých jsou jen dobrotivé bytosti), které poskytují všem nekonečné možnosti. Takže zachovejte klid a udržujte se pokud možno v pohodě a harmonii.

Uvědomte si též, že tvořivá konstruktivní síla kolektivního vědomí těch kteří jsou ve spojení se svým vyšším Já (čili těch bytostí, které mají své duchovní srdce a jsou již napojeni na své vyšší, světelné - duchovní Já) je nesčíslněkrát mocnější než všechny bezduché bytosti i s 
veškerou jejich nejdokonalejší technikou dohromady! Probuzených je již více než dost, takže dnes je již naprosto jisté a nezvratné, že dny bezcitných krutých bytostí (které vládly a tyranizovaly obyvatele tohoto světa) jsou již sečteny. Proto zachovejte klid a začněte si tvořit nový, harmonický svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít.

Co je to tzv. hmota a jakým způsobem je tvořena je uvedeno ZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) Co je to tzv mistická svatba (neboli spojení hmoty s antihmotou), ke které při protnutí galaktického nulového bodu dojde, je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) Další podrovnosti o tom co je to tzv. hmota a jak je tvořena je uvedeno v článku s názvem: Živé Představy, uvedeném ZDE. Podrobnosti o tom jakým způsobem a z čeho je veškerá tzv. hmota
tvořena naleznete v článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět". Uvedeno ZDE.

Mnohem více podrobností o tom jak je tvořena veškerá tzv. hmota a o tom k čemu právě dochází a proč je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", který je ZDE. a v článku s názvem:"Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč", který je uveden ZDE.


Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Takže se učme a začněme přetvářet a harmonizovat realitu nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní, aby zde byl tzv. ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Rozhodnete-li se spojit se svým vyšším já (čili se svou duchovní podstatou), nebudete už nikdy ani umírat. Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já je uvedeno ZDE. Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já je uveden ZDE. Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Opakuji, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde k zásahu světlem pramenícím z galaktického středu - srdce (které je nosičem 12té, čili nesčíslněkrát vyšší úrovně vědomí tohoto vesmíru) se v bytostech, tedy i v člověku obnoví spojení s tímto a všemi nižšími úrovněmi vědomí a existencí tohoto vesmíru, čím se v bytostech obnoví 12ti vláknové DNA a přístup k informacím a inteligenci těchto úrovní vědomí. Tím ale neříkám, že se to obnoví u všech, neboť ti, kteří si to nepřejí, ti to budou úspěšně sabotovat a přes galaktický nulový bod se promítnou do takových úrovní vědomí a existencí a jejich světů ve kterém si přejí být. Zkrátka a dobře, kdo chce kam pomozme mu tam. :-)

Více je uvedeno v článku s názvem: "Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí.", který je uveden ZDE.

Dotyčný, který na níže uvedených videích zprostředkovává chanelling mi sice moc nesedí, ale mnohé jím zprostředkované informace jsou velice dobré a inspirující.

Kryon - March 18 2012 - The Recalibration of Gaia 1/2
https://www.youtube.com/watch?v=zAKrCKn69WU&feature=relmfu

Kryon - March 18 2012 - Recalibration of Gaia 2/2 Dual Channelling
https://www.youtube.com/watch?v=gP917xbv1AU&feature=relmfu

Kryon - Recalibration of the Human Being
https://www.youtube.com/watch?v=yMol4Lnc_pc&feature=related

Kryon - Questions and Answers
https://www.youtube.com/watch?v=058hXRccxAY&feature=endscreen
Prázdné "plátno" osobní 5. D reality (stvořené z tvořivého vědomí, čili z frekvencí světla), na kterém si každý bude svými představami malovat svůj vlastní svět a jeho reality. Čili co si kdo představí, takový svět se mu na jeho osobním 5. D plátnu nejenom zobrazí, ale to bude i prožívat. Proto si začněte již dnes představovat jen to co je příjemné, krásné a povznášející, a to co je nepříjemné, to okamžitě hned v zárodu ze svého vědomí vymazávejte, dříve než se to stačí promítnout navenek do vaší vnější osobní reality. Podrobnosti o tom "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč." je uvedeno ZDE a v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE. Úzce související video od Pane Andova, pojednávající o blížící se světelné VLNĚ putující z galaktického středu, je uvedeno ZDE a nějaká část překladu ZDE a ZDETo katastrofické co je uvedeno na tom videu, to se jedná o 3.D, my (čili planeta a zhruba 90% lidské populace) v té době ale již budeme v 5.D, čili ve světelním projevu existence (které dle svého přání krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí) a světlo světlu nijak neublíží, ale naopak ho posílí. Takže pokud nejste bezohledný, škodolibý padouch škodící druhým, což jistě nejste, neboť jinak byste tohle nečetli, tak se nemáte čeho obávat.
 

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

 

převzato z  https://inner-light.ning.com/ 

 

Diskusní téma: Jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.