O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 1.díl

23.04.2010 20:37

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup


V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1] :

__________________________________________________________________________________________________________________________

V prvním stupni magického výcviku duše se žák naučil provádět introspekci. Veškeré dobré i špatné vlastnosti si na základě čtyř živlů poznamenal a rozdělil do tří skupin. Takto získal dvě duševní zrcadla. Jedno příznivé (bílé) a jedno nepříznivé (černé). V těchto dvou duševních zrcadlech se přesně zračí povaha jeho duše. Pomocí tohoto sestavení nyní zjistí, které živlové síly, dobré i špatné, v něm převládají a bude usilovat o to, aby dosáhl v působení živlů za každou cenu rovnováhy. Bez vyrovnání živlů v astrálním těle neboli v duši není magický pokrok nebo vzestup myslitelný.
Úkolem druhého stupně magického výcviku duše tudíž je získání duševní rovnováhy. Má-li nastávající mág silnou vůli, započne neprodleně s ovládáním všech nepěkných vlastností, případně vášní, které ho nejvíce ovlivňují. Nemá-li dostatek pevné vůle, vezme to z opačného konce a vyrovná nejdříve veškeré slabší chyby a s většími bude zápasit tak dlouho, až se mu podaří i tyto zvládnout.

 
Jsou tři možnosti, pomocí jichž může žák zvládnout všechny své chyby a vášně:

1) Systematickou autosugescí, (viz o ní zvláštní pojednání).

2) Transmutací neboli přetvořením vášní do opačných, tedy dobrých vlastností. Toho můžeme dosáhnout rovněž autosugescí, ale i vhodným meditováním resp. ustavičným uvědomováním si příslušných dobrých vlastností.

3) Silnou vůlí a bdělostí. To znamená, že žák nepřipustí, aby vášeň propukla a potře ji okamžitě v samém zárodku. Tato metoda je ze všech nejobtížnější a je určena ponejvíce jen pro toho, kdo má dostatek silné vůle, kterou hodlá bojem s vášněmi jen ještě více upevnit.


Má-li žák mnoho času a chce-li ve svém vývoji jít rychle kupředu, může se chopit všech tří metod. Nejlépe je, když všechny metody jdou jedním směrem, jako např. vědomé dýchání, vědomé jedení, magie vody atd. Dobrý výsledek nenechá potom dlouho na sebe čekat.

Účelem tohoto stupně je dosažení duševní živlové rovnováhy. Nastávající mág se proto musí vynasnažit zbavit se co nejdříve navždy všech vášní a chyb, které ho nejvíce brzdí v pokroku. Rozhodně nesmí započít s cvičeními dalšího stupně, pokud dokonale nezvládl všechna cvičení stupně druhého a pokud zejména ve vyrovnávání živlů nedosáhl rovněž pronikavého úspěchu. Zušlechťování duše musí žák sledovat po celý tento cyklus, ale již v tomto stupni musí zkrotit převládající špatné vlastnosti, které jsou největší překážkou jeho dalšímu magickému vývoji.


HMOTNÉ TĚLO

Ruku v ruce s vývojem ducha a duše musí jít i vývoj zevní viditelné stránky, to jest těla. Žádná část našeho Já nesmí zaostávat a nesmí být zanedbávána.

Jakmile ráno vstanete, masírujte své tělo na sucho měkkým kartáčem tak dlouho, až kůže lehce zčervená. Tím se otevřou póry a mohou lépe dýchat. Kromě toho to značně usnadní práci ledvin. Pak omyjte rychle celé tělo nebo alespoň hořejší část těla studenou vodou a třete celé tělo hrubým nebo froté ručníkem tak dlouho, až se tělo zahřeje. Osoby starší a zchoulostivělé použijí zejména v zimním období vlažné vody. Tento postup ať se Vám stane denním zvykem a dodržujte jej po celý další život; působí osvěživě a zabraňuje únavě.

Vedle toho pěstujte denně alespoň několik minut ranní gymnastiku, aby se tělo stalo ohebným. Zvláštní gymnastická cvičení neuvádím, tato si může každý sestavit tak, aby vyhovovala jeho věku. Jde hlavně o to, abyste dosáhli tělesné pružnosti.


MYSTÉRIUM DECHU

I dechu musíme věnovat náležitou pozornost. Normálně dýchá každý živočich. Bez dechu není života. Mág musí samozřejmě vědět o dechu víc než pouze to, že vdechuje kyslík a dusík, což plíce pohlcují, a dusík vydechují. Bez dechu a potravy by plíce nemohly prospívat. Vše, co potřebujeme k životu a co život udržuje, tedy dech a potrava, je čtyřpólové včetně pátého životodárného živlu neboli akášického principu, jak je uvedeno v teoretické části v kapitole o živlech. Vzduch, který vdechujeme, má jemnější stupeň hustoty než hrubohmotná potrava. Obojí je dle univerzálních zákonů téže povahy, tedy čtyřpólové a slouží k udržení těla při životě. Věnujme tedy svou pozornost dechu.

Kyslík podléhá živlu ohně a dusík živlu vody. Živel vzduchu má úlohu zprostředkovatele a živel země udržuje kyslík a dusík pohromadě. Pátý živel éterický neboli akášický, je princip zákonitosti, princip příčiny neboli božský princip. I zde mají živly své elektrické i magnetické fluidum, svou polaritu, jako ve velkém univerzu, v přírodě.

Při bezděčném, tedy normálním dechu obdrží tělo jen tolik živlové látky, kolik potřebuje k svému normálnímu udržení. I zde se řídí přísun podle potřeby živlové látky. Jinak je tomu ovšem u vědomého dýchání. Vložíme-li do vzduchu, který vdechujeme, určitou myšlenku, ideu či představu, bez ohledu na to, zda je věcná nebo abstraktní, přijme tuto myšlenku akášický princip onoho vzduchu a vede ji elektrickým a magnetickým fluidem k vzduchové látce. Tato impregnovaná vzduchová látka, procházejíc krvinkami do plic, má pak dvojí úlohu. Za prvé slouží hmotné částici živlů k udržení těla a za druhé vede elektromagnetické fluidum nabité určitou ideou nebo představou, elektromagnetický, ideově zbarvený vzduch z krevní dráhy astrální matricí k astrálnímu tělu a odtud reflexem mentální matricí k nesmrtelnému duchu.

Tím by bylo tajemství dechu z magického hlediska dostatečně objasněno. Mnoho o Bohu pojednávajících soustav doporučuje ve svých instrukcích vědomé dýchání, jako např. Hathajóga, avšak bez znalosti správného postupu. Násilnými dechovými cvičeními, která všechny tyto soustavy předepisují, si již leckdo značně poškodil zdraví, obzvláště tehdy, koná-li tyto praktiky jen proto, že slibovaly rychlé dosažení okultních sil. Těch může mág, bude-li si to přát, dosáhnout mnohem snadněji a rychleji univerzální soustavou, kterou v tomto svém díle dokonale a podrobně popisuji.

Jak vidíme, nezáleží tedy na množství vdechovaného vzduchu, nýbrž na jeho jakosti, přesněji řečeno na ideji, kterou do vzduchové látky vložíme. Proto není zapotřebí, ba ani radno, přeplňovat plíce vzduchem a tím je jen zbytečně namáhat. Konejte proto svá dechová cvičení pomalu a klidně.

Posaďte se pohodlně, uvolněte svaly a vdechujte nosem. Představujte si, že s vdechovaným vzduchem vniká do plic a prochází krví do Vašeho těla zdraví, klid, mír, úspěch, zkrátka vše to, čeho si nejdříve přejete dosáhnout. Představa Vaší ideje musí být tak intenzivní, že vzduch, který vdechujete, bude Vaším přáním tak silně prodchnut, že se Vaše přání stávají již skutečností. Nesmí ve Vás vzniknout nejmenší pochybnost.

Aby nedošlo k únavě, stačí započít každého dne ráno i večer se sedmi vdechy. Dle možnosti tento počet stupňujte denně o jedno vdechnutí. Vyvarujte se jakéhokoliv přehánění, které by bylo zbytečné; vše vyžaduje svůj čas.

K představě dalšího přání přistupte v každém případě teprve tehdy, až prvé zvolené je dokonale splněno. U vysoce nadaného žáka se dostaví úspěch nejdříve po sedmi dnech. Vše záleží pouze na schopnostech a na síle představivosti. Některý žák bude k realizaci svých přání potřebovat týdny, ne-li měsíce. Také druh přání zde hraje velkou úlohu. Proto je dobře, nemáme-li zpočátku přání sobecké, ale omezíme se na shora uvedená, jako zdraví, klid, mír atd. Jednotlivá dechová cvičení nekonejte déle, jak půl hodiny. Později postačí úplně deset minut.


VĚDOMÉ JEDENÍ – (Tajemství eucharistie)

S přísunem potravy pro tělo (jedením) je tomu stejně tak jako s vdechováním. I zde se odehrávají tytéž živlové pochody jako u přijatého vzduchu. Pouze účinek živlů je hmotnější a hrubší. Do potravy vložená přání se projevují obzvláště silně na hmotné úrovni, protože jsou vystavena nejhmotnějšímu živlovému záření. Tento aspekt musí mág respektovat, chce-li dosáhnout i v tomto směru splnění svých přání, týkajících se těla, zdraví apod., nebo jiných hmotných potřeb.

Posaďte se tedy před talíř s potravou, kterou chcete právě pojíst a zaměřte se s nejintenzivnější představou na to, že Vaše přání je v potravě ztělesněno a tak účinné, jako by se bylo již uskutečnilo. Jste-li sami, nerušeni a nepozorováni, můžete nad jídlem držet ruce a žehnat. Není-li to za daných okolností možné, ovlivněte aspoň upřeným pohledem jídlo svým přáním. Navenek to může působit dojmem, že konáte svou obvyklou modlitbu. Ve skutečnosti tomu také tak je. Potom zvolna a vědomě jezte s vnitřním přesvědčením, že současně s jídlem vchází do Vašeho těla a vniká až do nejjemnějšího nervstva také Vaší přání. To, co pro křesťana znamená svaté přijímání, musí být i u Vás přijímání jídla, tedy rovněž posvátný úkon.

Pro magický pokrok se nedoporučuje kvapně jíst. Všechny pokrmy a nápoje se dají magicky ovlivnit, tedy impregnovat přáním. Podmínkou však je, že vše, co bylo magicky ovlivněno, musí být bezpodmínečně snědeno a vypito, nic nesmí zůstat. Pří jídle nikdy nečtěte. Tento špatný návyk má bohužel mnoho lidí. Pří jídle také nehovořte. Dbejte též toho, abyste pří jídle udržovali totéž přání jako např. při vědomém dýchání. Jestliže jste se při tom zaměřili na zdraví, nesmíte si při jídle přát event. úspěch. V těle by tím vznikly dvě nestejné vibrace, které by se vzájemně zeslabovaly. Vždy se držte přísloví: „Kdo dva zajíce honí, žádného neuloví!“ Zamyslíte-li se při vědomém a soustředěném jídle nad tajemstvím eucharistie, zjeví se Vám pravý a hluboký význam Kristových slov: „Vezměte a jezte, neboť toto jest mé tělo, vezměte a pijte, neboť toto jest má krev!“

 

MAGIE VODY

Nejenom v denním životě hraje voda jednu z nejhlavnějších úloh a je jí nevyhnutelně třeba např. k pití, k přípravě pokrmů, k mytí, k výrobě páry v nejrůznějších provozovnách atd., ale i v našem magickém vývinu se může vodní živel stát důležitým pomocným činitelem. Jak jíž bylo řečeno v teoretické části, podléhá živlu vody magnetismus neboli síla přitažlivosti. A právě této vlastnosti hodláme v magickém vývoji náležitě využít.

Z literatury, pojednávající o léčebném magnetismu, záření ódu atd., je známa skutečnost, že vodu můžeme zmagnetizovat. Nikde však není uvedeno, proč a jakým způsobem je možno tuto vlastnost rozšířit nebo ji ještě jinak prakticky zužitkovat. Nejenom voda, ale i veškeré ostatní tekutiny mají specifickou vlastnost přitahovat a vzhledem ku své stahovačnosti vše přijaté zadržet, nehledě k tomu, zda jde o dobré nebo špatné vlivy. Můžeme proto vodní živel a zejména hrubohmotný pokládat za jakýsi akumulátor. Čím chladnější je voda, tím větší je její akumulativní schopnost. Nejakumulativnější je při plné specifické váze, tj. při 4°C (nad nulou).

Tento poznatek však není tak rozhodující, neboť rozdíly akumulativnosti vody a i jiných tekutin jsou až do 6°C tak nepatrné a tak málo viditelné, že jenom dobře školený mág je schopen tyto rozdíly postřehnout. Jestliže ale teplota vody stoupá a tato se stává vlažnější, ztrácí voda rychle svou akumulativní schopnost. Mezi 36–37°C je pro magnetizování již docela neutrální. Avšak pozor! Zde jde pouze o specifickou vlastnost přitažlivé síly a o její praktický význam se zřetelem na magnetizování, což je ostatně samozřejmé na základě znalosti střídavého působení živlů.

Pomocí akášického principu můžeme přáním impregnovat každou věc, každý předmět a tudíž i fyzickou vodu a to při jakékoliv temperatuře. Můžeme tedy magicky ovlivnit jak kus chleba, tak horkou polévku nebo šálek kávy a čaje.

Toto ovlivňování nezávisí ovšem na akumulativní schopnosti vodního živlu, nýbrž na principu příčiny páté živlové síly a projevuje se účinně elektromagnetickým fluidem oněch živlů. Na tento rozdíl musíme brát zřetel, chceme-li předejít případným omylům.

Tak např. není možno zmagnetizovat talíř horké polévky, jelikož akumulativní schopnost vodního živlu vyrovnává expanzivní síla teploty obsažené ve vodě, případně ji ještě převyšuje, jestliže temperatura přesahuje 37°C. Můžeme však polévku impregnovat určitým přáním. Pohleďme nyní na problém magie vody z praktické stránky.

Kdykoliv si myjete ruce, myslete si při tom intenzivně, že omýváním nezbavujete špíny jenom tělo, nýbrž i duši. Např., že z Vás přechází do vody neúspěch, neklid, nespokojenost, nemoc atd. Pokud je to možné, myjte se pod vodovodem, kde znečištěná voda hned odtéká, přičemž se soustřeďte na to, že s vodou odtékají zároveň i Vaše slabosti. Máte-li ale k dispozici jen umyvadlo, musíte upotřebenou vodu ihned vylít, aby s nikým jiným nepřišla již do styku. Můžete také své ruce ponořit na chvíli do studené vody a intenzivně myslit, že astrálně-magnetická síla přitažlivosti přitahuje k sobě všechny nedostatky Vašeho těla i Vaší duše. Buďte pevně přesvědčeni o tom, že voda přejímá všechen Váš neúspěch.

Již zakrátko budete úspěchem tohoto cvičení mile překvapeni. I tuto vodu samozřejmě ihned vylijte. Neobyčejně silně působí toto cvičení, když je prováděno v létě při koupání v řece, kde je celé tělo (kromě hlavy) pod vodou.

Toto cvičení můžeme také provádět opačným způsobem a to následovně: v nádobě, kde se chceme umýt, vodu zmagnetizujeme nebo ji impregnujeme svým individuálním přáním, jsouce pevně přesvědčeni o tom, že při mytí vchází síla do našeho těla a přání realizuje. Kdo má dostatek času, může spojit obě cvičení, přičemž si počíná tak, že v jedné vodě se zbaví všeho špatného (pod vodovodem nebo ve zvláštní nádobě) a v druhé, dle libosti impregnované vodě, se potom myje. V tomto případě použijeme při prvém cvičení, kde se zbavujeme všeho špatného, mýdla.

Zasvěcenkyně mají kromě těchto dvou možností ještě třetí možnost a to, že se mohou soustředit na myšlenku, že zmagnetizovaná voda omlazuje a osvěžuje jejich obličej a pokožku a činí je přitažlivějšími. Při tom je dobře nejenom se umýt, ale ponořit celý obličej na několik vteřin do vody, což je nutno nejméně sedmkrát opakovat. K tomu účelu můžeme dát do vody trochu boraxu (asi na špičku nože).

Mág se může chopit ještě další možnosti, která rovněž zasluhuje náležitého povšimnutí. Je to magnetická oční koupel. Do odražené, nejlépe den před tím převařené vody, ponoří mág ráno (v umyvadle, vodou přes polovinu naplněného) svůj obličej a otevře ve vodě oči. Ve vodě koulí očima na všechny strany. Toto ponořování opakuje rovněž pokaždé sedmkrát. Počáteční pálení očí pomine, jakmile si oči na tyto koupele zvyknou. Kdo trpí oční slabostí, učiní dobře, přidá-li do vody slabý odvar světlíku (Herba Euphrasia). Tyto oční lázně učiní oči odolnější vůči povětrnostním vlivům, odstraní oční slabost, posílí tedy sílu zraku a oko se stane jasnějším a zářícím. Neopomeňte vodu pro oční koupel zmagnetizovat respektive impregnovat zvoleným přáním. Pokročilejší žáci, kteří se cvičí v jasnozření, podporují tím své jasnovidné schopnosti.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Jak vidíte je možno, pokud si odmyslíte slovo „mág“ a nahradíte ho slovem „člověk nebo Já“, dosáhnout pochopitelnými a akceptovatelnými cviky a prací na sobě opravdu hodně, což poznáte od začátku práce na sobě.
V další části uvedeme návody jak si zajistit schopnost práce s energiemi různého typu pro vlastní doplnění a harmonizování podle okamžité potřeby.

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 1 ] : Bardon František / Brána k opravdovému zasvěcení