O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 2.díl

23.04.2010 21:44

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup


V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1] :

____________________________________________________________________________________________________________________________

ASKEZE

Odjakživa se ve všech náboženstvích, sektách, duchovních směrech a školních soustavách klade veliký důraz na askezi. V některých orientálních soustavách hraničí askeze s nezdravým fanatizmem, který na zdraví natropil již mnoho škod. Umrtvování masa je, všeobecně vzato, právě tak jednostranné, jako kdybychom se starali o vývin pouze jedné části lidského těla a druhou úmyslně zanedbávali. Slouží-li askeze tělu jako dieta, aby zbavila tělo různých usazenin a jiných nečistot, dále aby odstranila nemoci a vyrovnala disharmonie, pak je zcela na místě. Jinak se ale musíme vyhnout jakémukoliv přehánění.

Kdo musí fyzicky těžce pracovat, nečiní dobře, když tělu odpírá potřebné látky jen proto, že se soukromě zabývá jógou nebo mystikou. Takové extrémnosti musí nevyhnutelně poškodit zdraví.

Vegetariánství, pokud neslouží jako prostředek věci, např. rovněž k odstranění usazenin v těle, není pro duchovní pokrok a pro duchovní vývin bezpodmínečně nutné. Dočasné vystříhání se masitých jídel vyžadují přípravné práce některých magických operací a to jen na určitou dobu. Totéž platí o zdrženlivosti v pohlavním životě.

Myšlenka, že pojídáním zvířecího masa přijímá tělo i zvířecí vlastností, je nerozumná a mohla vzniknout jen v takovém duchovním směru, který nezná dokonalost prazákonů. Mág takovým mylným názorům nevěnuje pozornost.

Pro magicko-mystický vývin musí mág dodržovat pouze střídmost v pití a v jídle a musí vést rozumnou životosprávu. Přesné směrnice zde nemůžeme určit, neboť magická životospráva je u každého zcela individuální. Každý musí vědět nejlépe sám, co mu svědčí a co mu škodí a jeho svatou povinností je udržovat ve všem rovnováhu.

Rozeznáváme tři druhy askeze a to:

1. duchovní čili mentální

2. duševní či astrální a

3. tělesnou či materiální askezi.


Prvnímu druhu askeze náleží kázeň myšlenky, druhému zušlechťování duše, ovládání vášní a pudů a třetí druh askeze sleduje souladnost těla, střídmý a přirozený život. Bez těchto tří způsobů askeze, které je nutno vyvíjet souběžně, není správný magický vzestup myslitelný. Žádný z těchto způsobů nesmí být zanedbán, žádnému nesmí být dána přednost, nemá-li vývin být jednostranný. Na praktické provádění upozorňuji v učební soustavě této knihy.

Dříve než ukončím teoretickou část, která tvoří teoretickou základnu, doporučuji každému, aby ji neprošel jen letmo, ale usilovným přemýšlením a náležitou meditací si vše uvedené osvojil tak, až se to stane jeho majetkem. Nastávající mág přijde k poznání, že v jednotlivých úrovních je práce živlů podmínkou života. Je samozřejmé, že síly pracují a působí jak v malém, tak i ve velkém, v mikrokosmu i v makrokosmu, v dočasném i ve věčném. Z tohoto poznání není smrtí v pravém slova smyslu, nýbrž podle prazákonů žije vše dále, mění a zdokonaluje se. Mág se proto smrti nebojí, neboť fyzická smrt je pouze přechodem do daleko jemnější sféry, do tzv. astrální sféry, odtud do duchovní úrovně atd. Mág nevěří proto ani v nebe ani v peklo. Na této představě lpí kněží nejrůznějších náboženství, aby udrželi své věřící. Jejich morální kázání slouží k tomu, aby vyvolávali bázeň před peklem a očistcem a slibovali morálně dobrému člověku nebe. Pro průměrného člověka, pokud je nábožensky založen, má i tento názor své dobré stránky, alespoň se ze strachu z pekla vynasnaží zůstat dobrým.

Mágovi však slouží morální zákony k tomu, aby duši a ducha zušlechťoval. Jenom ve zušlechtěné duši mohou univerzální síly působit, zejména tehdy, když tělo, duše a duch jsou stejnoměrně školeny a vyvinuty.

Věnujme se nyní praktické stránce zasvěcování. Stále si musíme uvědomovat, že je třeba školit tělo, duší i ducha stejnoměrně, jinak by nebylo možno dosáhnout magické rovnováhy a také by nebylo možno ji udržet. Na nebezpečí jednostranného školení jsem důrazně upozornil již v teoretické částí. Ve vývinu nespěchejme, neboť vše vyžaduje svůj čas. Trpělivost, vytrvalost a houževnatost jsou základními podmínkami vývoje. Úsilí, které k svému vývinu vynaložíme, se mnohokráte vyplatí.

Kdo chce kráčet magickou cestou, nechť si svatě slíbí, že bude pravidelně cvičit. K svým bližním buďme vždy laskaví, přívětiví a shovívaví, za to však neúprosní a přísní vůči sami sobě. Bez dodržování těchto pravidel bychom v magii neprospívali. Nikoho nekritizujme a neodsuzujme. Dbejme především toho, abychom měli vždy čisto před vlastním prahem. Do své svatyně nenecháme nikoho nahlédnout. Mág o své cestě, o svém úspěchu a vzestupu zachovává naprosté mlčení. V mlčení vězí největší moc a čím více tohoto přikázání budeme dbát, tím přístupnější a dosažitelnější se nám stanou všechny vyšší síly.

Se svým časem disponujeme tak, abychom z něho věnovali co nejvíce k svému duchovnímu vzestupu. Není třeba prolelkovat jej v bezvýznamné společnosti nebo jej promrhat planými záležitostmi. Čas plyne jako voda a nikdy ho už nelze dohonit. Stanovme si učební dobu, kterou však musíme bezpodmínečně dodržovat. Výjimky jsou přípustné jen ve zvláštních případech. Člověk, jak je známo, podléhá síle svých zvyků. Zvykne-li si tedy i na určitou cvičební hodinu, bude ho to v daný okamžik již samo nabádat ke cvičení. Cvičení se musí stát právě tak nutností jako jídlo, pití a spaní, jinak bychom nemohli počítat s naprostými úspěchy. Bez práce nejsou koláče!

Veškeré instrukce jsem sestavil tak, jako kdyby byly určeny pro plně zaměstnaného člověka. Kdo má více času, může se zabývat dvěma až třemi cvičeními současně.

 

Druhý stupeň magického výcviku těla přináší změnu v dechovém cvičení. V předešlém stupni se žák naučil vědomě dýchat a přáním, které se vzduchem přiváděl do plic (pomocí akášického principu) naplňoval současně krevní dráhu. V této kapitole vysvětlím žákovi, jak má vědomě dýchat nejen plícemi, ale i póry.

Naše pokožka zastává dvě funkce a to vdechuje a vylučuje (vyměšuje). Můžeme proto pokládat pokožku za druhé plíce a druhé ledviny v těle. Nyní si každý snadno vysvětlí, proč kladu tak velký důraz na kartáčování těla, na důkladné otírání (tření) hrubým ručníkem, na omývání studenou vodou a na všechny ostatní pokyny, týkající se pěstění těla. Za prvé, aby plíce a ledviny měly snazší práci a za druhé, aby póry byly povzbuzeny k větší činnosti. Netřeba zvláště podotýkat, že pro celkový zdravotní stav má toto vše velký význam. Vědomé dýchání póry nás musí zajímat zejména z magického hlediska a věnujme proto této praxi plnou pozornost.

Usedněte pohodlně do křesla nebo se položte na pohovku (nebo postel) a uvolněte všechny svaly. Nyní si myslete, že nedýchají jenom Vaše plíce, ale že celé tělo saje do sebe vzduch. Buďte pevně přesvědčeni o tom, že současně s plícemi přijímá každý jednotlivý pór životní sílu, kterou tělo přejímá. Musíte si při tom připadat jako vyschlá houba, která, namočena do vody, hltavě ji saje. Životní síla přechází takto z akášického principu a z Vašeho okolí do Vás. Zcela podle povahy cvičícího bude vnikání životní síly póry každý pociťovat jinak. Jestliže jste po několikerém opakování dosáhli určité praxe v tom, že dokážete dýchat plícemi a póry, to jest celým tělem současně, spojte oba dýchací způsoby pro vdechování určitého přání např. zdraví, úspěch, mír, zvládnutí vášní a pod. podle toho, co nejvíce potřebujete. Splnění Vašeho přání (sestaveného v přítomném čase a v rozkazovacím způsobu) musí kromě plic a krevní dráhy přijmout celé Vaše tělo.

Při dostatečné praxi můžete magicky ovlivňovat i vydechování tím, že si při každém vydechnutí představíte, že vylučujete opak Vašeho přání, tedy slabost, neúspěch, neklid atd. Pakliže jste dokázali vdechovat a vydechovat plícemi a celým tělem současně, je cvičení splněno.

Jako další přichází na řadu ovládání těla. Klidně a pohodlně sedět je rovněž umění, které je třeba si osvojit. Posaďte se zpříma na židli. Z počátku je dovoleno se zády opírat, aby páteř zůstala vzpřímená. Nohy musíte držet u sebe, aby spolu s koleny tvořily pravý úhel. Kolena dávejte vždy k sobě. Sedíte volně, bez námahy svalů, obě ruce odpočívají na stehnech. Postavte před sebe budík, který nařídíte a necháte po pěti minutách zvonit. Nyní zavřete oči a sledujte pozorně celé své tělo. Nejdříve zpozorujete, že všechny svaly se stanou neklidné. S celou svojí silou se přinuťte k tomu, abyste seděli klidně a vytrvale. Jak toto cvičení se zdá být snadné, pro začátečníka je těžké. Jdou-li kolena stále od sebe, můžete je při prvních pokusech ovinout šňůrou nebo ručníkem.

Podaří-li se Vám bez jakékoliv nervozity, tedy nerušeně pět minut bez námahy sedět, prodlužte každé další cvičení o jednu minutu. Jestliže jste dokázali alespoň půl hodiny klidně, pohodlně a nerušeně sedět, cvičení jste absolvovali.

Kdo dospěl až sem, pozná, že v žádné jiné tělesné pozici si nemůže tak odpočinout a tak se zotavit jako v pozici právě popsané. Kdo by chtěl držení těla použít zároveň jako prostředku k určitému účelu, případně k upevnění vůle, může si dle vlastního úsudku zvolit sám různé jiné tělesné pozice, ovšem za předpokladu, že vydrží v této, mnou doporučované pozici, sedět zcela klidně a pohodlně celou hodinu.

Indická nauka o yoze (józe) uvádí v kapitole o ásánách (tělesné pozice) celou řadu pozic a dává naději, že jejich zvládnutím můžeme získat různé okultní síly. Nebudeme zatím o tom hovořit, zda můžeme těchto sil dosáhnout jenom držením těla (ásána). Pro magický vývoj potřebujeme každopádně zaujmout určitou pozici a shora uvedená je tou nejjednodušší. Slouží nejen k uklidnění těla a vypěstování vůle, ale chrání současně ducha a duši před tím, aby tělem nebyly při svých pracích rušeny. O tom se žák v dalších cvičeních ještě více poučí.

Žáci, kteří při úkolech prvního a druhého stupně zejména v mentálním a duševním školení rádi podléhají únavě a při koncentraci pravidelně usínají, učiní dobře, budou-li provádět cvičení v doporučené tělesné pozici. Snažte se cvičit i v praktickém životě ovládání těla. Pozorováním sama sebe naskytne se k tomu každému dosti příležitostí. Jste-li např. unaveni, přinuťte se ještě k nějaké práci nebo k menší procházce. Máte-li hlad, posečkejte s jídlem ještě půl hodiny. Máte-li žízeň, nepijte ihned, nýbrž až za nějakou chvíli. Kdo má ve zvyku při všem spěchat, ať si navykne jednat pomaleji a zase naopak, kdo je „budižkničemu“, musí se cvičit v tom, aby pracoval rychleji. Je na žákovi samotném, aby se naučil ovládat své tělo a své nervy silou své vůle.

 

VEDĚNÍ, ODVAHA, CHTĚNÍ a MLČENÍ

představují ony čtyři základní pilíře chrámu Šalamounova, tedy opět mikro- a makrokosmu, na nichž byla vybudována svatá věda magie. Podle oněch čtyř živlů jsou to základní vlastnosti, které musí mít každý mág, chce-li dosáhnout ve vědě toho nejvyššího.

 

Magické Vědění si horlivým studiem může osvojit bez rozdílu každý a znalost zákonů mu pak umožní, aby dospěl postupně až k nejvyšší moudrosti.

 

Chtění je aspekt vůle, jehož je možno ve svaté vědě a v běžném životě vůbec bezpečně dosáhnout houževnatostí, trpělivostí a vytrvalostí. Koho nepudí jen pouhá zvědavost, ale kdo je pevně rozhodnut jít a dospět až k samému vrcholu vytčeného cíle, ten musí vyvinout nezlomnou vůli.

 

Odvaha: Kdo se neleká ani obětí ani překážek, kdo nedbá mínění druhých, ale jde neohroženě za svým cílem, nevšímaje si také toho, zda úspěch či neúspěch se mu staví v cestu, tomu se zajisté projeví to Nejvyšší.

 

Mlčení: Kdo se vychloubá a honosí, kdo se ohání svou moudrostí, ten se nikdy nestane dobrým mágem. Mág nemá zapotřebí usilovat o to, aby byl považován za autoritu, naopak, činí vše, aby zůstal nepoznán. Mlčení je Moc! Čím více o svých zkušenostech a znalostech každý mág pomlčí, přesto se ale lidem nevyhýbá, tím více mu z nevysychajícího pramene moudrosti bude poskytnuto.

Poznámka LK: něco jiného pokud je dotyčný pověřen tímto úkolem a nebo je veden upřímnou snahou pomoci trpícímu lidstvu na cestě ke zdokonalení a nyní i ke Vzestupu.


Komu tedy záleží na tom, aby dosáhl vědění i moudrosti, nechť v sobě vybuduje tyto čtyři základní vlastnosti, bez kterých by ve svaté magii nic podstatného nesvedl.

__________________________________________________________________________________________________________________________
Jak vidíte je možno, pokud si odmyslíte slovo „mág“ a nahradíte ho slovem „člověk nebo Já“, dosáhnout pochopitelnými a akceptovatelnými cviky a prací na sobě opravdu hodně, což poznáte od začátku práce na sobě.
V další části uvedeme návody jak si zajistit schopnost práce s energiemi různého typu pro vlastní doplnění a harmonizování podle okamžité potřeby.

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 1 ] : Bardon František / Brána k opravdovému zasvěcení