O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 5.díl

27.04.2010 19:35

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup


V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1] :

 
STUPŇOVÁNÍ PRÁCE SE ŽIVLOVÝMI ENERGIEMI


V této kapitole rozšíříme svoji práci se živly. Naučili jsme se dýcháním plícemi a póry pojmout do sebe určitý živel a pociťovat jeho specifickou vlastnost v celém těle. Nyní naplníme zvoleným živlem jednotlivé části těla, což můžeme provést dvojím způsobem. Mág musí znát a ovládat obě metody. První je tato:

Vdechujte, jak v třetím stupni (magického výcviku duše) uvedeno, plícemi a póry zvolený živel do celého těla a nahromaďte jej v něm tj. vydechujte naprázdno bez jakékoliv přestávky. Při vdechování doprovázejte svou pocitovou představivost specifickou vlastností živlu.
U ohně – horkem, u vzduchu – lehkostí, u vody – chladem a u země – tíhou.

Započněme sedmi vdechy a namísto, abyste nahromaděný živel imaginárně vypustili opět do univerza, povedete jej do určité tělesné části tím, že specifickou vlastnost živlu ještě více stlačíte a tělesnou část živlem ještě více naplníte. Stlačený živel musíte s jeho specifickou vlastností v dotyčné části těla pocítit mnohem intenzivněji než v celém těle. Podobně jako když se stlačuje pára, aby bylo dosaženo většího tlaku, právě tak musí být živlem proniknuto maso, kosti a pokožka jednotlivé tělesné části.

Pakliže specifickou vlastnost živlu v naplněné částí těla pociťujete dosti značně, nechte živel pomocí své imaginace rozpustit do celého těla a vydechováním (viz III. stupeň) proudit nazpět do univerza. Toto cvičení provedete s každým jednotlivým živlem a to střídavě u vnějšího i vnitřního orgánu s výjimkou mozku a srdce. Do obou těchto orgánů nehromaďte ani u sebe ani u jiných osob jakýkoliv živel, nechcete-li sobě i jiným uškodit na zdraví. Jenom takový Mistr, který je v ovládání živlů dokonale zběhlý, může si do jisté míry dovolit hromadit živly i v srdci a mozku, aniž by si tím uškodil. Své tělo zná dokonale a má je pod svou mocí.

Bez zvláštního hromadění můžeme živly s jejich specifickými vlastnostmi vést do všech orgánů, tedy i do srdce a mozku. Každý začátečník ať se chrání před hromaděním v srdci a v mozku jak živlů, tak životní síly, obzvláště tehdy, není-li ještě schopen sám jasnozřivě pozorovat funkce jednotlivých orgánů. Při hromadění živlů nebo životní síly v celém těle si mozek a srdce na to zvyknou, neboť rozpětí síly pak není jen v jediném orgánu, nýbrž rozprostírá se v celém těle.

Je záhodno obzvláště v rukou a nohou dobře ovládat hromadění jak živlů, tak životní síly, protože se s tím mág v praxi nejčastěji setkává. Největší pozornost je třeba věnovat prstům.

Další možnost zbavit tělesnou část živlu tkví v tom, že nakupený živel není třeba vést zpět do těla a vydechováním póry jej vrátit univerzu, nýbrž představou můžeme celý nakupený živel vypustit póry do univerza přímo z oné části těla. Tento postup je rychlejší. Mág musí samozřejmě znát a dokonale ovládat oba způsoby.

Druhá metoda hromadění živlů do jakékoliv části těla spočívá v tom, že do tělesné části přeneseme své vědomí a necháme ji jako u dýchání póry vdechovat a vydechovat. Při každém vdechu se živel vdechuje a bez představy, tedy naprázdno, se vydechuje. Máme-li pocit, že žádoucí živel je v tělesné části již dostatečně nakupen, vrátíme jej univerzu, odkud jsme ho načerpali. Tento postup je sice rychlý a jednoduchý, vyžaduje však dobré přenesení vědomí a samozřejmě i dokonalé ovládání hromadění životní síly v jednotlivých částech těla. Kdo se stal Mistrem i této praktiky, může jít opět o krůček dál.

Je nám již známo, že lidské tělo je rozděleno podle živlů na čtyři hlavní oblasti. Pro snadnější přehled si je zopakujeme:


Nohy až ke stehnům a ke kostrči včetně pohlavních orgánů odpovídají živlu země.
Oblasti břišní se všemi orgány (tj. střeva, slezina, žlučník, játra, žaludek až k bránici) náleží vodnímu živlu.
Hrudní koš, plíce a srdce až ke krku jsou vyhrazeny živlu vzduchu.
Hlavu se všemi jejími orgány ovládá živel ohně.

 

Účelem dalšího cvičení je naplňování jednotlivých tělesných oblastí jejich příslušnými živly. Praxe je tato:
Usedneme opět do své oblíbené pozice (ásany). Plícemi a póry vdechujeme živel země s jeho specifickou vlastností tíhy do zemní oblasti těla (od nohou počínaje až nad pohlavní orgány včetně kostrče). Zemní živel vdechněte sedmkrát, naprázdno vydechněte, takže zemní oblast je naplněna živlem ji ovlivňujícím. Zemní živel ponechte v zemní oblasti a zaveďte sedmi vdechy vodní živel do vodní oblasti, tedy do břicha, aniž byste ho vydechovali, takže je i tato oblast živlem ji ovládajícím rovněž naplněna. Nyní přejděte k dalšímu živlu a vdechněte opět sedmkrát živel vzduchu do hrudního koše a ponechte tento živel v jeho vlastní oblasti. Zbývá ještě oblast hlavy, kterou naplňte taktéž sedmi vdechy živlem ohně, vydechněte naprázdno, takže i oblast hlavy zůstane naplněná živlem ji ovládajícím.

Jsou-li všechny oblasti naplněny příslušnými živly, setrvejte asi dvě až pět minut v této poloze, načež započnete s jejich rozpouštěním. A to u nejposledněji naplněného živlu, v našem případě tedy od hlavy, začněte s ohnivým živlem tím, že sedmkrát naprázdno vdechnete a při každém vydechnutí (celkem sedmkrát) necháte ohnivý živel proudit zpět do univerza. Je-li oblast hlavy zbavena ohnivého živlu, přijde na řadu další oblast a to oblast vzduchu, dále oblast vody a konečně oblast země, až je celé tělo opět živlů prosto.

Kdo získal při těchto cvičeních určitou praxi, může ji obohatit tím, že jednotlivé tělesné oblasti nejen živly naplní, ale živly v oblastech nakupí. Postup je týž, jak je shora uvedeno, to znamená, že se začíná opět živlem země od nohou a končí se živlem ohně v hlavě. Proces rozložení živlů je týž, jako u předešlého experimentu.

Tato cvičení mají veliký význam, neboť uvádějí jak tělo hmotné, tak i tělo astrální v dokonalý soulad s univerzálními zákony živlů. Došlo-li u mága k disharmonii ať již z jakékoliv příčiny a on ihned zasedne k těmto cvičením, dostane se okamžitě do své původní harmonie, nejen po několik hodin, ale po celé dni pocítí blahodárný vliv dokonalé harmonie celého univerza, která v něm vyvolá a zanechá pocit míru a blaženosti. Živlová harmonie v těle poskytuje ještě jiné možnosti a o některých z nich se zmíním v následujícím.

Především nemají negativní vlastnosti živlů na žáka žádný vliv. Dosáhl-li žák magické rovnováhy, stojí v centru dění, vidí veškeré zákony, všechen vznik a zánik z univerzální, tedy opravdové perspektivy. Vyhne se nemocem a vyvolá vyrovnávající účinek na vlastní karmu a tím i na svůj osud. Vůči každému nepříznivému vlivu se stane odolnějším. Vytříbí svou mentální a astrální auru a zesílí svou mentální a astrální matrici. Povzbudí své magické schopnosti a jeho intuice nabude univerzální povahy. Jeho astrální smysly se zjemní a jeho intelektuální schopnosti zvýší.


STUPŇOVÁNÍ A PROHLUBOVÁNÍ PRÁCE SE ŽIVLOVÝMI ENERGIEMI


Praktické návody čtvrtého stupně nás naučily stahovat z univerza do svého těla všechny čtyři živly a hromadit je nejdříve v celém těle a pak v jeho jednotlivých částech a vyvolat tím určité živlové napětí, přesněji řečeno, tvořit tak zvanou dynamiku. Každým dalším cvičením se tělo stávalo vůči živlovému napětí elastičtějším a vůči vytvořenému tlaku víc a více odolným.

Pátý stupeň nás vede opět o krůček dále a poučí nás o tom, jak si máme počínat při projekci a ovládání živlů navenek, neboť bez této praxe by práce v praktické magii nebyla myslitelná. Musí nám proto jít o to, abychom tuto praktiku ovládali vskutku mistrně.

Zaujměte svou obvyklou pozici. Dýcháním plícemi a póry vdechujte pomocí představy živel ohně do celého těla. Ohnivý živel vdechujte s jeho specifickou vlastností horka a naprázdno vydechujte. Pociťujete-li v těle žár, je ohnivý živel dostatečně nakupen. Pomocí imaginace jej nechte z plexu-solaris vystoupit a naplňte jím celou místnost, ve které se nacházíte. Při vyprázdnění živlu z těla musíte mít pocit, že tělo je živlu úplně zbaveno a že se nakupený živel v místnosti rozšířil, podobně jak tomu bylo u impregnování místnosti životní silou. Hromadění a vyprazdňování opakujte s tímto živlem několikrát a po každém vyprázdnění hromaďte více ohnivého živlu v místnosti. Jakmile jste sami živlu prosti, musíte v místnosti soustředěný živel pociťovat na vlastním těle a seznat, že místnost je skutečně prohřátá.

Po několikerém nacvičování se teplo v místnosti stane nejen subjektivní, ale skutečné a vstoupí-li do takového živlem naplněného prostoru osoba, ať již magicky školena či nikoliv, musí i ona pocítit teplo. Teploměr na zdi nám prozradí, nakolik jsme byli schopni imaginárně živel ohně zhustit, aby v místnosti bylo teplo citelné.

 

Úspěch v tomto cvičení závisí na vůli a na plastické imaginární síle.


V tomto stupni sice není zapotřebí vyvolávat takové fyzické teplo, které by bylo třeba měřit teploměrem. Má-li ale mág obzvláštní zájem na tom, aby v tomto směru působil fenomenálně, může se na základě uvedeného návodu na toto živelné cvičení výhradně zaměřit.
Pravý mág se však s tímto malým fenoménem nespokojí a bude raději pracovat na svém dalším vývoji, neboť je přesvědčen, že během doby dosáhne ještě větších schopností.

Cvičení, týkající se zevní projekce živlů v místnosti je splněno, když mág teplo v místnosti zřetelně pociťuje. V kladném případě nechá pak nahromaděný živel ohně opět do nekonečna, tedy do univerza, všemi směry kulovitě rozplynout.

Je-li cvičební místnost naplněna živlem, může ji mág libovolně opustit, aniž by dříve živel rozpustil. Rovněž tak může živel neomezeně dlouho udržovat v místnosti, podobně jako při impregnování místnosti životní silou. Všechen zdar závisí na jeho vůli a imaginaci.

Nedoporučuje se však opustit na delší dobu místnost, jež byla naplněna určitým živlem, protože příslušné živlové bytosti pak v takové atmosféře tropí rády svoje rejdy, jdoucí pochopitelně na úkor mága. O tom však více v kapitole, týkající se práce se živlovými bytostmi.

Je třeba upozornit ještě na následující: Pracuje-li mág při těchto cvičeních ve volné přírodě, tedy v neohraničeném prostoru, musí si na základě své představivosti vyměřit sám určitý prostor o libovolné velikosti. Imaginaci nejsou ani zde kladeny překážky a meze.

Stejně jako se živlem ohně nechť žák cvičí postupně i s ostatními třemi živly, takže vystřídá oheň se živlem vzduchu, po něm přijde na řadu živel vody a konečně živel země. Cvičení nechť si žák rozdělí podle svých časových dispozic. Jeden den může cvičit se živlem ohně, druhý den se živlem vzduchu atd. Může ale také v jednom dni probírat cviky s více živly. A to tak, že cvičí např. ráno s prvním živlem, v poledne s druhým, večer s třetím a druhého dne ráno opět se čtvrtým živlem. Žáci, mající nadbytek volného času a silnou vůli, mohou probrat všechny čtyři živly při jednom cvičení. Tito žáci budou mít velký úspěch v ovládání živlů. Ovládá-li žák v tomto směru všechny čtyři živly, může jít dále.

Předešlé cvičení poučilo žáka o tom, jak má živel vdechovaný skrze plexus-solaris soustřeďovat navenek do místnosti. Dalším cvičením získá schopnost vysílat póry a plícemi nakupený živel nejen skrze plexus-solaris do místnosti, nýbrž vydechováním póry celého těla vyvolat i takto jakési hromadění živlů v místnosti. To probere postupně i s ostatními živly. Rozpuštění živlů do nekonečna, do univerza se děje stejným způsobem, jak uvedeno v předešlém cvičení.

Ovládá-li žák dokonale i toto cvičení, pokračuje tím, že koná totéž cvičení, ale nikoliv celým tělem, nýbrž jen jednotlivými částmi těla. V magii je nejvíce třeba rukou a prstů, kterým musí žák věnovat největší pozornost. Živelným dýcháním póry musí onen živel soustředit v jedné ruce nebo v obou rukou tak, že jej pak pouhým pohybem ruky najednou bleskurychle vpustí do zvolené místnosti, kterou tímto živlem okamžitě impregnuje. Opakováním cvičení se stane i v tom Mistrem.

Toto cvičení provádí žák se všemi živly až do úplného zvládnutí, načež jde opět o krůček dále.
Usedněte jako obvykle do své oblíbené pozice. Vdechujte plícemi a póry celého těla živel ohně a nahromaďte jej v celém těle, až pociťujete opět žár. Nyní imaginujte, že se z nakupeného živlu ohně tvoří v pupečním důlku, v plexu-solaris stlačená ohnivá koule o průměru asi 10–20 cm. Tato stlačená koule musí být tak ohnivá a jasná, že se rovná slunečnímu svitu. Nyní si představte, že tato koule vystupuje volně z Vaší sluneční uzliny (solar-plexus) a že se v prostorovém vzduchu vznáší. Musíte imaginovat, že i při vznášení se v místnosti koule do běla žhaví a že vydává žár. Imaginárně mějte kouli co možná nejdéle v dohledu. Přibližujete-li sejí rukou, musíte pociťovat sálavé horko. Cvičení zakončíte tak, že necháte kouli do univerza buďto zvolna rozplynout nebo naráz rozpadnout v nic. Obě možnosti se Vám musí stát běžné. Stejným způsobem si počínejte se živlem vzduchu, vody a země.

Abyste si u živlu vzduchu mohli udělat lepší představu, dejte kouli při stlačování bleděmodrou barvu. Představa vodního živlu vám půjde lépe; ne-li, tedy si jej představte pro začátek jako ledovou kouli. Nebude však jistě těžko představit si zemní živel v podobě hliněné koule.
Jakmile jste toto cvičení probrali a dokonale ovládli všemi živlovými koulemi, pokuste se utvářet dle stejného návodu jiné formy, jako krychle, kužele, pyramidy a pod. Cvičení můžete považovat za zvládnuté, jestliže se vám podařilo každý živel, který jste ve svém těle nahromadili, do libovolného tvaru zhustit a navenek promítnout.

Jedině tehdy, bylo-li toto cvičení dopodrobna zvládnuto, může přijít na řadu další, které popisuje projekci živlů přímo z univerza. Praxe je následující.
Sedíte ve své ásaně a dýcháte klidně a bez námahy. Představujete si, jak z nekonečného prostoru, z univerza stahujete živel ohně a naplňujete jím místnost, kterou obýváte. Univerzum Vám musí připadat jako obrovská koule, z které ohnivý živel všemi směry čerpáte a místnost jím naplňujete. Imaginujte, že ze samého prazdroje je živel ohně nejéteričtější, nejjemnější, že houstne tím více a stává se hmotnějším a palčivějším, čím více jej k sobě stahujete. Při tomto cvičení musíte na vlastním těle pociťovat žár. Čím více stlačený živel v místnosti houstne, tím větší je teplota. Musíte mít pocit, jako byste byli v peci. Imaginací a silou vůle nechte pak tento živel opět rozplynout v nekonečnu.

Totéž proveďte se živlem vzduchu, který stáhnete rovněž z kulovitého univerza všemi směry k sobě dolů, naplníte jím místnost a necháte zhoustnout. Při tomto cvičení musíte mít pocit, že se vznášíte v nekonečném moři vzduchu prosti tíhy a síly přitažlivosti.

Bylo-li toto cvičení správně provedeno, máte v takto naplněné místnosti pocit lehkosti, jako byste byli sami nějakým balónem. Zhuštěný vzdušný živel rozpusťte pak do své původní substance právě tak, jako popsaný živel ohně v předcházejícím cvičení. Taktéž si počínejte se živlem vody. Představujte si, že tento živel stahujete k sobě z nekonečného oceánu, nejdříve ve tvaru studené páry, kterou tím více zhušťujete, čím blíže je Vaší osobě a místnosti.

Touto studenou párou naplňte celou cvičební místnost a domnívejte se, že jste uprostřed tohoto imaginovaného živlu vody. Musíte pociťovat třeskutý mráz, který Vám na hmotném těle nahání husí kůži. Jakmile cítíte zmíněný pocit zimy, nechte vodní živel opět rozplynout do univerza ve svou prapodstatu.

Tímto způsobem je mág schopen vyvolat kolem sebe i v nejparnějším létě v několika okamžicích příjemný chládek. Právě tak si počínejte se živlem země. Z univerza stahujte šedou hmotu, která, jsouce podobna hlíně, se stává stále hnědší, čím více přichází do Vaší blízkosti. Touto těžkou hmotou naplňte hustě svou místnost. Na vlastním těle musíte při tom pociťovat její tíhu a tlak, jakož i sílu spojitosti. Máte-li tímto pocitem živel země ve své moci, rozložte jej jako ostatní živly do jeho pralátky.

Z toho všeho vidíme, že stahování a zhmotňování živlů směřuje při tomto postupu přesně tam, kam je naše koncentrace řídí, aniž by živel, se kterým právě pracujeme, musel procházet dříve naším tělem. Vše se tedy odehrává mimo naše tělo. Mág musí dokonale ovládat oba způsoby, protože při některých magických pracích potřebuje živel, který zhmotnil vlastním tělem např. při léčení nemocí, při tvoření služebních duchů a elementárů. Naproti tomu v jiných případech potřebuje živel přímý, univerzálně zhuštěný. Ovládá-li dobře tuto praktiku, může jít dále.

Nové cvičení spočívá v tom, že z univerza je vzat živel, jímž se nenaplňuje místnost tak, jak praví cvičení předcházející, nýbrž zhušťuje se jím libovolně zvolená forma, podobně jako při cvičeních, kde v těle (solar-plexu) byly ze živlu tvořeny a zhušťovány formy a jako ve vzduchu se vznášejíce mimo tělo udržovány, jenomže tvoření forem se neděje v těle, nýbrž přímo ve vzduchu, ve kterém se formy také vznášejí.

Takto si mág musí umět vytvořit kouli ohně, vody, vzduchu a země. Když se mu to správně podařilo, nechť tvoří ze živlů před ním se v místností vznášejících jiné tvary, které po nějaké době nechá opět rozplynout v univerzu. Přitom musí ale vždy pociťovat specifickou vlastnost onoho živlu, s nímž pracuje a z něhož tvoří, musí to dokonce vést tak daleko, že i nezasvěcená osoba onen živel pocítí a zahlédne.

Toto jsou však již veliké výkony, výsledky namáhavé práce v tomto oboru. Zkrátka žák musí být schopen během cvičení každý živel z univerza zhustit a stlačit do jakékoliv zvolené formy. To je účelem tohoto cvičení. Mágové v tomto směru vycvičení dokáží zhustit živel tak dokonale, že se stane hmotnou silou. Tak např. vznítí pomocí ohnivého živlu oheň v největší vzdálenosti. Z počátku se cvičí v tom, že z univerza vzatou ohnivou kouli stlačí imaginárně bez předchozího promítnutí do malé kuličky, z které učiní žhavou jiskru. Tuto jiskru vloží do připraveného klůcku vaty, nasáklého lehce hořlavou látkou, jako je éter, benzín, nebo líh. Stejným způsobem se připraví druhá jiskra se živlem vzduchu a když se tyto jiskry vzájemně dotknou, zachytí vata oheň a začne hořet. Pakliže se mágovi tento malý zázrak podařil, opakuje pokus s knotem obyčejné svíčky a konečně s petrolejovou lampou. Dokáže to učinit na blízko i na dálku.
Kromě toho může spoutat ohnivou jiskru do obyčejného skla nebo do láhve, do které vrhne bleskurychle jiskru vody. Jakmile se tyto jiskry střetnou, nastane výbuch obou živlů a sklo nebo láhev se rozletí na tisíc střepin. Takové a podobné hříčky si pak mág sestaví sám, ježto zná zákony a ovládá je. Skutečný mág ovšem při takovýchto magických žertovinách nezůstane. Ví dobře, že může se živly vyvolat přírodní fenomény, jako blesky, hromobití, déšť, velké bouřky a naopak, může tyto zadržet, zahnat a rozložit. Všechny tyto síly, na které průměrný člověk hledí jako na zázraky, jsou mágovi samozřejmostí a záleží na jeho libovůli, hodlá-li při nich zůstat nebo pokračovat ve svém vývoji.

Mimo jiné je mu též známo, že orientální fakíři dokáží onen skutečný zázrak s mangovým stromem, kde z malého semínka vyroste strom až k plodu během jediné hodiny výhradně jen na základě ovládání živlů.

Žák může ještě také fyzicky kontrolovat hmotné zhuštění živlů a to tím, že zhuštěný živel hodí do sklenice s čistou, ještě lépe destilovanou vodou a toto vhození živlu několikrát opakuje. Pak zjistí, že chuť vody je při ohnivém živlu nakyslá, při vzdušném živlu nasládlá, při vodním živlu natrpkle stahuje a při zemním živlu je ztuchlá. I chemicky je možno tento postup zkoumat, když do takto impregnované vody ponoříme malý proužek lakmusového papíru. Při dobré a pevné impregnaci uzříme, že aktivní živly tj. oheň a vzduch, vyvolají na lakmusovém papíru kyselou reakci, zatímco u vody a země bude reakce zásaditá.

Při tomto experimentu nám bezděčně přijde na mysl biblická svatba v Kanaae, při níž Kristus proměnil vodu ve víno. Jedině tak vysoký zasvěcenec, jakým byl Kristus, dokáže provést tento zázrak a to nikoliv vlivem živlů zvenčí, nýbrž ovládáním akášického principu vody z nitra navenek.
Tímto příkladem uzavírám ovládání živlů magického výcviku duše pátého stupně. Nikdo ať nejde dále, pokud nemá všechna cvičení dokonale zvládnuta. Veškerá cvičení jdou ruku v ruce, ježto jsou na sobě závislá a navazují jedno na druhé.

Předpokládám, že nikoho nenapadne sledovat pouze ojedinělé metody. Nejen, že by nedosáhl žádného očekávaného úspěchu, ale co horšího, škodil by tím vlastnímu zdraví. A hlavně toho je třeba dbát. Kdo však svědomitě probírá jedno cvičení po druhém, může s klidným svědomím pokračovat a pracovat plnou parou na svém magickém vývoji.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jak vidíte je možno, pokud si odmyslíte slovo „mág - zasvěcenec“ a nahradíte ho slovem „člověk nebo Já“, dosáhnout pochopitelnými a akceptovatelnými cviky a prací na sobě opravdu hodně, což poznáte od začátku práce na sobě.
V další části uvedeme návody jak si zajistit schopnost práce s FLUIDY pro vlastní doplnění a harmonizování podle okamžité potřeby

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 1 ] : Bardon František / Brána k opravdovému zasvěcení