O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 6.díl

27.04.2010 19:58

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup

 

V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1] :

 

VÝCVIK  A  PRÁCE S ÁKAŠISTICKÝM PRINCIPEM

 

V pátém stupni jsme se učili projektovat živly navenek. V tomto stupni jdeme opět o kousek dále a osvojíme si ovládat akášický princip se zřetelem k živlům. Jak z teoretické části již dobře víme, vznikly živly z akášického principu, který je také ovládá a udržuje v rovnováze. Mág, jenž dlouhým cvikem dosáhl v práci se živly úspěch, může ovládat i nejjemnější princip tj. astrální éter.

 

Cvičení je následující:

 

Usedněte do ásany a zavřete oči. Představujte si, že se nalézáte v neohraničeném prostoru, jehož jste středem. Není zde „ani nahoře, ani dole“ a ani „po straně“. Tento neohraničený prostor je naplněn nejjemnější látkou, kterou je univerzální éter. Tento je popravdě bezbarvý, smyslům se však jeví v barvě ultrafialové, téměř černofialové, v kteréžto barvě si tuto éterickou látku také představujte. Vdechujte tuto éterickou látku plícemi a přivádějte ji vědomě krevní dráze. Máte-li v tom zručnost, počínejte si s vědomým dýcháním plícemi a póry stejně tak, jako s hromaděním životní síly, pouze s tím rozdílem, že namísto životní síly budete vdechovat éter ve zmíněné barvě a naplníte jím celé tělo. Při tomto cvičení udržujte pocit, že jste spojeni s celým neohraničeným prostorem. Na zevnější svět musíte docela zapomenout. Na tento neobvyklý stav si musíte při cvičeních zvyknout. Každopádně se vyvarujte toho, abyste pozbyli vědomí a usnuli. Jste-li unavení, přerušte raději cvičení a volte dobu, kdy jste duchovně svěžejší. Kdo po několika cvičeních dosáhl úspěchu ve vdechování akáši celým tělem a póry, může jít opět dále.

 

Jak již víme, je akáša svět příčin, je tedy sférou všech příčin.Vědomá příčina, jako přání, myšlenka, představa, vyvolaná v této sféře s náležitou dynamičností vůlové koncentrace, neochvějnou vírou a plným přesvědčením, se musí působením živlů realizovat bez ohledu na to, v které úrovni nebo sféře je realizace žádoucí. Toto je jedno z největších magických tajemství a je pro mága univerzálním klíčem, o jehož rozsahu se dokonale přesvědčí teprve během svého dalšího magického vývinu. Žák musí dbát svého etického vývinu, který mu dopomůže k tomu, aby jednal vždy jen šlechetně.

 

 

Dalším cvičením se naučíte získávat absolutní moc nad živly ve všech třech říších. Způsob cvičení je tento:

 

 

Sedíte ve své obvyklé pozici a vdechujete do sebe plícemi a póry celého těla proud akáši a naplňujete jím celé tělo. Je třeba ještě předeslat, že akášu nelze hromadit (kupit), jako je tomu u životní síly.

Již při vdechování musíte udržovat představu, že vyvoláváte moc nad živly. Myslete při tom, že schopnost vládnout živly již máte a že Vám živly udělají vše, co jim nařídíte vykonat a co si přejete mít, bez ohledu na to, na jaké úrovni má dojít k realizaci přání nebo rozkazu. Při každém vdechu, který v tomto stavu učiníte, musíte mít pocit moci nad živly. Vaše víra a přesvědčení v tuto moc musí být neochvějné. Nesmí ve Vás vyvstat nejmenší pochybnost.

Kdo se propracoval svědomitě všemi cvičeními dosavadních stupňů, získá po delším provádění tohoto cvičení absolutní moc nad živly.

Mág, jenž dosáhl s ohledem na živly magické rovnováhy, svou povahu v životě vyrovnal a zušlechtil, který má nejlepší ctnosti a vysoké ideály, tomu bude tato moc brzy dána. Pocítí v sobě skálopevnou víru, dokonalé přesvědčení a absolutní jistotu, což každou pochybnost předem vylučuje.

Naproti tomu v žákovi, který nepracoval dosti svědomitě, který některého stupně a některá cvičení vynechal nebo je zanedbal, vzniknou pochyby a vliv živlu, který u něho nejvíce převládá, nepřipustí, aby živel byl zvládnut. Žák nyní vidí, proč je především na svědomitost a vytrvalost při cvičeních kladen tak veliký důraz. Postup prostě nestrpí mezery, jinak zůstane žák pozadu a mnohé se dá pak jen velmi těžko a za svízelných podmínek dohonit, protože překážky se rozrůstají.

Žák, jenž je si jist tím, že živly ovládá, pozná, že projekce živlů se mu navenek i do nitra na všech úrovních daří velmi dobře, takže se mu tyto projekce zdají být nakonec jen pouhou hračkou.

Dospěl-li mág až sem, uplatní získanou moc nad živly tím způsobem, že ji vtělí do vhodného rituálu. V jedné z předcházejících kapitol jsem se o rituálech již velmi podrobně rozhovořil. Mág si může kladením prstů nebo pohyby ruky utvořit podle vlastního úsudku vhodný rituál, do něhož vloží živelnou moc. Magickým vývinem bude mít již tolik vlastní intuice, že dokáže sestavit správný, tomu nebo onomu živlu příšlušející rituál, který opatří zvoleným slovem (formulí) a vše spojí s určitým, živlu odpovídajícím tónem.

 

Při této práci se nemůže dopustit žádné chyby, neboť takovéto rituály jsou zcela individuální, tedy čistě osobní. Proto nesmí mág s nikým sdílet rituály, které si sestavil pro svou vlastní potřebu. Druhá osoba by při upotřebení těchto rituálů mohla v ovládání živlů dosáhnout téhož úspěchu, což by šlo na úkor mágovy síly. Kdyby osoba, nemající magické znalosti, použila takových rituálů, uškodila by nejen sobě, ale přivodila by neštěstí i oněm osobám, pro které by rituály upotřebila. Je tudíž třeba opatrnosti a doporučuje se volit takové rituály, které je možno upotřebit nepozorovaně i v největší společnosti, např. rituály s kladením prstů v kapse. Pravý mág uzná, že je tato výstraha zcela na místě.

Nechť si mág sestaví nejdříve jeden rituál pro živel astrální úrovně, se kterým pohne účinností tohoto živlu a současně utvoří druhý rituál, který působivou sílu na přání okamžitě zastaví nebo rozloží. Tak si bude počínat i s ostatními živly. Pro astrální úroveň utvoří tudíž svou mocí celkem osm rituálů a pro hrubohmotnou projekci rovněž osm.

Dlouhým cvičením a opakováním rituálů se tyto tak zautomatizují, že pak stačí rituál použít, načež živel okamžitě zapůsobí v žádaném směru. Hodlá-li mág účinnost rituálu zrušit, stačí použít rituálu druhého, rozkladného.

Tuto metodu lze nacvičit tou měrou, že se práce daří bez jakéhokoliv vůlového napětí a bez jakékoliv představivosti. Že může mág účinností živlů na astrálním a hrubohmotném světě všeho dosáhnout,jsem již podotkl. K dosažení tohoto stupně zralosti je třeba především trpělivosti, vytrvalosti a pilného cvičení.

I tehdy, když se žák na podkladě vyšších stupňů vyvíjí dále, musí pokračovat v ovládání živlů, aby se stal v tomto směru dokonalým Mistrem. Jsou-li jeho ideály vznešené a chce-li konat jen dobro a lidstvu pomoci, bude mu Boží Prozřetelnost žehnat a obdaří ho nečekanými schopnostmi, které mu dopomohou k velkolepým úspěchům.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Jak vidíte je možno, pokud si odmyslíte slovo „mág - zasvěcenec“  a nahradíte ho slovem „člověk nebo Já“, dosáhnout pochopitelnými  a akceptovatelnými cviky a prací na sobě opravdu hodně, což poznáte od začátku práce na sobě.

V další části uvedeme návody jak si zajistit schopnost práce s FLUIDY pro vlastní doplnění a harmonizování podle okamžité potřeby

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 1 ] : Bardon František / Brána k opravdovému zasvěcení