O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jsi narozen pod šťastnou hvězdou ?

26.08.2010 08:19

Vážení čtenáři zde je druhý článek zaslaný panem Radimem Martinikem a který je převzat od Maxe Heindela. Podle nás je to velice zajímavé čtení a mnohé může každému z nás objasnit......

 

Jsi narozen pod šťastnou hvězdou ?

Pohleďme někdy do kaleidoskopu, v němž je mnoho úlomků růz­ně zbarveného skla a pozorujme změny obrazců během jeho otá­čení. Zjistíme přitom, že každý obrazec se objeví pouze jednou bez ohledu na naši snahu sestavit některý předchozí. Proměnli­vost je tu pravidlem. Podobnou zkušenost učiníme, budeme-li kaž­dou noc pozorovat hvězdnou oblohu a srovnávat vzájemnou polo­hu planet. Sestava, kterou bychom viděli v okamžiku, kdy čteme tyto řádky, by se objevila znovu asi za dvacet šest tisíc let. V planetárním kaleidoskopu se vyskytuje prakticky stejná nekonečnost možností jako v kaleidoskopu dětmi užívaném jako hračka. Uvědo­míme-li si, že se lidské bytosti stále rodí ve hmotném světě a že každá bytost je poznamenávána planetárním vzorcem při prvním dokonalém vdechnutí, vyplývá z toho nezbytná rozdílnost, která se nemůže opakovat. O vlivu hvězd nelze pochybovat, známe-li elektromagnetické vlny různé délky vysílané a přijímané na vzdá­lenost tisíců kilometrů přístroji vyrobenými člověkem. Planetární chvění působené obrovskými nebeskými tělesy musí mít obdobný a přiměřený účinek, který se šíří s jistotou a snadností. Víme rov­něž, že úhel dopadu slunečních paprsků určuje naše roční období a pohyb Měsíce působí příliv a odliv moře.

Cítíme se dobře a máme dobrou náladu, je-li počasí jasné a suché, naopak máme potíže a jsme unaveni, je-li dusno a zataženo. A tyto povětrnostní podmínky jsou určovány právě obíhajícími planeta­mi.

Pozorujeme-li planetární kaleidoskop, objevujeme na nebi rozma­nité sestavy hvězd, které jsou bud' vyloženě šťastné anebo nešťast­né, v závislosti na tzv. dobrých nebo zlých planetách, např. Venu­še, Jupiter, Slunce nebo Saturn, Mars a Uran. Je-li Jupiter a Venuše v těsné konjunkci v 10. domě, znamená to dle osvědče­ného pravidla, že takový člověk bude ve svém životě obdařen příz­ní osudu víc, než bývá u obyčejného průměru a v některých případech bude pokládán přímo za šťastlivce. Naopak, najdeme-li v ji­nou dobu v 10. domě Saturna s Marsem, předpovídají se dotyčné­mu člověku potíže a strádání.

Je otázkou, proč jeden musí trpět a jiný je obdařen štěstím. Z jaké­ho důvodu darují hvězdy jednomu svou přízeň a druhému opak a v čem vězí příčina tohoto jevu? Je zde přírodní zákon a je tady mimo veškerou pochybnost. Je to Zákon příčiny a následku. Každá příčina musí vytvořit následek a jejich hodnoty jsou navzájem ma­tematicky přesně vymezeny a není žádného následku bez před­chozí příčiny. Tento Zákon má platnost v celém vesmíru a musí se tedy uplatňovat při zrození a v průběhu celého života. Je-li to pravda, může se vynořit nová otázka. Narodíme-li se za příznivého nebo nesouladného záření hvězd, musí to být nesporně následek předchozí příčiny, avšak kde a jak vznikla tato příčina? Na to je pouze jedna odpověď. Příčiny jsme museli položit sami v dřívěj­ších životech a jejich výsledkem je nynější zrození v okamžiku šťastného nebo nepříznivého vlivu hvězd. Důvěřujeme-li astrolo­gii, nutně musíme věřit v předchozí život zrovna jako v život bu­doucí, neboť náš nynější horoskop je výsledkem našich minulých životů a příští horoskop bude zvěstovat sklizeň, jejíž setba je určo­vána činy našeho současného života.

Mefisto, Faustuv pokušitel v Goetheho básni, říká tuto pravdu:

 „Jak těsně je štěstí spojeno se zásluhou,

to blázen nikdy nepostřehne.

Kdyby získal kámen mudrců,

kameni by chyběl moudrý muž."

 

Zrodíme-li se v době příznivého působení hvězd, znamená to, že jsme si zasloužili dobrý osud svou předvídavostí, vlídností, ocho­tou a jinými ctnostmi uplatňovanými v dřívějších životech, neboť nemužeme mít přátele, nejsme-li sami laskaví. Máme-li však Sa­turn a Mars místo Venuše a Jupitera v 10. domě, ukazuje to, že jsme byli nepřívětiví a neúslužní a ani v současném životě nedo­vedeme tyto vlastnosti projevit. Zde jsme však došli k místu, kde nám může být k užitku studium astrologie. Odhaluje nám naše ne­dostatky, nejvhodnější způsoby jejich překonání a nejlepší mož­nosti, jak pracovat pro budoucnost. Může leopard změnit svoubarvu? Nemůže. Může lev přestat lovit zvěř? Úplně vyloučeno. Může květina přestat kvést nebo nerost zastavit svou krystalizaci? Jistě nikoliv, neboť jsou podřízeny nezměnitelným zákonům. Ne­mají ani možnost volby, výsady svobodné vůle a musí se podřizo­vat vnuknutím skupinového Ducha, který je vede cestou vývoje. V tomto ohledu se však výrazně lišíme od nižších oblastí přírody, neboť máme jednak možnost volby, jednak svobodnou vůli. Můžeme konat cokoliv chceme, a toto je činitel, který v horoskopu ne­najdeme. Tento činitel má velmi důležitý význam v každém lid­ském životě. Nestačí narodit se v době příznivého vlivu hvězd, neboť horoskop ukazuje pouze tendence a osoba takto obdařená bude mít nesporně mnoho skvělých příležitostí k povznesení na nejvyšší úroveň. Předpovědi v horoskopu obsažené se ale splní pouze v případě, že dotyčný člověk využije příležitostí v něm nabí­zených. Podobné je to u člověka, v jehož horoskopu najdeme kon­junkci dvou škůdců v 10. domě nebo kdekoliv jinde. Svou vůlí a volbou, které jsou jeho vrozenými právy, muže vládnout hvěz­dám a navzdory nedobrému horoskopu může uspořádat svůj život dle správných zásad a dosáhnout vyšší úrovně. Posádka lodi, která se utkala s bouří, je zkušenější a po dosažení bezpečného přístavu má opravdovější pocit radosti a úlevy než jiná, jejíž loď plula jen po klidné hladině.

,,Kdo nezažil starosti,

kdo neprobděl noci

s pláčem až do rána,

nemůže poznat nebeských sil."

 

Posuzujeme-li vše z vyššího hlediska, je třeba litovat lidi žijící v náručí blahobytu, neboť přízeň hvězd jim poskytuje veškeré světské pohodlí a nechává je zapomenout na své povinnosti a na den zúčtování, který jednou přijde a předloží jim seznam nedba­lostí. Budou nuceni potom přiznat, že nehospodařili správně a dost svědomitě s hodnotami jim dříve svěřenými. Jiní zatím do­byli jistého vítězství nad svými nešťastnými hvězdami seřazenými navzájem kvadraturami a opozicemi, neboť těžké životní podmín­ky je donutily k boji a úsilí. Nemůže nás překvapit počínání hvězd, jestliže odnímají výsady nevěrnému sluhovi a svěřují je v pozdějších životech jinému, který se osvědčil a získal zásluhy. Takovým zpusobem se pohybuje kyvadlo štěstí sem a tam, od štěs­tí k nouzi, od úspěchu k nezdaru během mnohých životů, dokud se nenaučíme své hvězdy ovládat.

 

Diskusní téma: Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?

Datum: 23.02.2014

Vložil: anna

Titulek: jsem narozena pod štatnou hvězdou?

jsem narozena pod štstnou hvězdou?