O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

„KDE SE NACHÁZÍTE NA SVÉ CESTĚ VZESTUPU?" - AA Michael

11.04.2012 12:52

Poselství Archanděla Michaela přijala Ronna Herman, duben 2012

Milovaní mistři, je čas si uvědomit a přijmout vládu nad svou samotnou PODSTATOU, nad svou skutečnou identitou. Nejste jenom mužskou či ženskou lidskou Bytostí, sídlící na planetě Zemi. Nejste jenom Duší v lidském těle, jejíž Vyšší Já je rozeseto po celém tomto vesmíru. Jste z královského rodu, přátelé, máte velice slavné předky. Jste Hvězdnými Semínky, ukazujete cestu. Pocházíte z nejzazších koutů Omniverza a byli jste sem vysláni s výjimečným posláním, které nyní rychle vrcholí. Víte, kdo jste, neboť jsme o tom s vámi mnohokrát v minulosti hovořili. Nechceme, abyste tím získali dojem, že jste „lepší“ než ostatní lidé. Avšak vy, kdo pravidelně čtete naše poselství a využíváte to, co jsme vás naučili, jste nyní připraveni vystoupit z řady a podělit se o svou moudrost s těmi, kdo kráčejí na cestě za vámi. Nemusíte se přitom stát učiteli a začít vést lekce, ale pokud je vést chcete, máte naši podporu.

Lidská rasa od svého prvního vtělení na planetě Zemi zatím zažila tyto úrovně vědomí: zvířecí/lidská podstata, lidská/lidská podstata, lidská/Duchovní podstata a Duchovní/lidská podstata. Zaměříme se nyní na lidskou/Duchovní a Duchovní/lidskou podstatu.

ROZVOJ DUCHOVNÍ/LIDSKÉ PODSTATY

  • Jako příjemce Božského Světla a Světlonoš musíte k sobě za prvé přitáhnout a poté skrze své Svaté Srdce vyzařovat největší možné množství Světla Stvořitele, jaké jen člověk dokáže pojmout.
  • Za druhé musíte usilovat o to, stát se živoucím příkladem Mistra vlastního Já v jakékoli situaci a na jakémkoli místě. Musíte žít svou pravdu tak, jak vám byla odhalena.
  • Za třetí máte svou moudrost sdílet s ostatními, pokud je to na místě. Také se ale musíte naučit, kdy je na místě mlčet.

Na cestě k Mistrovství jsou nyní stále větší počty odvážných Duší. S lehkostí proplouvají proudy energií vyšší čtvrté a nižší páté dimenze a přitom se učí používat své posvátné dary způsoby, o kterých si nikdy dříve nemysleli, že by byly možné. Vy, Legie Světla, boříte staré překážky a struktury, které po tisíce let udržovaly lidstvo v omezené, zúžené realitě. Nyní jste lépe porozuměli sami sobě i lidem ve svém okolí. Překračujete energetické vlny vzájemné výměny, nashromážděné moudrosti a uvědomění si toho, co je a co není v harmonii. Často žasnete nad tím, co se vám ukazuje prostřednictvím zrcadlení. Odraz vás samých se zjemňuje do něžnějšího, láskyplnějšího obrazu.

Dosud se objevovaly nejasnosti ohledně rozdílu mezi SVĚTOVOU PYRAMIDOU a PYRAMIDOU SLUŽEBNÍKŮ SVĚTA.

Světová Pyramida je dostupná všem Duším na Zemi. Jakýkoli člověk, který cítí k ostatním nezištnou, nepodmíněnou lásku, má ve Světové Pyramidě svou trvalou Éterickou Repliku. Světová Pyramida byla vytvořena pro lidstvo jako celek, aby kdokoli, kdo do ní chce vstoupit a promlouvat s naším Otcem/Matkou Bohem, vznešenými Bytostmi Světla a andělskými zástupy, tak mohl učinit. Je to místo k vyjádření vděčnosti a vzdání pocty našim Božským Rodičům, Nejvyššímu Stvořiteli a velkolepým silám nebeských sfér. Je to nejvyšší posvátné místo a všichni, kdo touží prožít Jednotu a sdílet svou duchovní hojnost a Posvátnou Lásku, zde mají své místo. Můžete ji nazvat vznešenou Katedrálou v Nebesích, neboť v budoucnu zastoupí mnohé budovy určené k uctívání, až začnou světová náboženství uznávat vznešené učení moudrosti, předané naším Otcem/Matkou Bohem. Abyste se však mohli stát aktivním členem v řadách Služebníků Světa a získat přístup do PYRAMIDY SLUŽEBNÍKŮ SVĚTA, musíte mít v sobě pevně ukotveny vyrovnané frekvence vyšších úrovní čtvrté dimenze. Zároveň musíte začít přijímat vzorce ještě vyšších frekvencí dimenze páté. Musíte zůstat ve středu svého Svatého Srdce, abyste získali přístup ke stálému proudu Pevných Částic Světla Stvořitele. Když je PÍSEŇ VAŠÍ DUŠE vyladěna na výše zmíněné frekvence, přirozeně získáte přístup do Pyramidy Služebníků Světa, která je umístěna v nejvyšších úrovních Páté Dimenze. Služebníci Světa jsou také prostředníky mezi lidstvem a Duchovní Hierarchií.

Jako Služebník Světa musíte mít stále na paměti, že každý člověk kráčí po své vlastní výjimečné cestě vzestupu a že tuto cestu ujde sám, vlastním způsobem a vlastním tempem. Vždy si musíte udržet soucit s těmi, kteří procházejí bouřlivými údolími stínu, avšak nesmíte se nechat zatáhnout do dramat, která probíhají v iluzorním světě nižších, hutných úrovní. Je velice důležité, abyste nahlíželi na vše, co se okolo vás děje, s nadhledem, abyste tak mohli zůstat ve středu svého Svatého Srdce, neboť to je bod vaší síly. Rádi bychom vám nyní osvěžili paměť několika základními učeními, abyste toto vědění mohli předávat těm, kdo se chtějí podílet na vašem Světle a moudrosti.

ROZVOJ LIDSKÉ/DUCHOVNÍ PODSTATY:

Je třeba mít úctu k vlastní výjimečnosti a jedinečnému vzhledu a stavbě vaší tělesné schránky, k emocionální a mentální přirozenosti, kterou jste si pro tento život zvolili. Vaše pohlaví, rasa, kultura a rodinný původ, společně se základními životními okolnostmi, byly určeny, abyste měli tu nejlepší možnou příležitost čelit svým výzvám, rozvinout svá nadání a navrátit se do harmonického stavu Bytí a mohli se poté navrátit ke svému Mistrovství.

Lidé, kteří žijí v realitě třetí a nižší čtvrté dimenze, zůstávají ve víru neviditelných energií. Tyto silné energie nižších frekvencí jsou však stejně skutečné jako vzduch, který dýcháte. Když někdo projevuje nahlas své podráždění nebo zlostné myšlenky, tento hlasitý tón přitahuje podstatu nižších astrálních plání, vířící příval nesouladné, chaotické energie. Je skutečně důležité, abyste sledovali a ovládali své myšlenkové vzorce, abyste se mohli pohybovat v poli vyrovnaných sil plném láskyplných, posilujících a prospěšných myšlenkových vzorců namísto víru negativní, nesouladné, chaotické energie.

V procesu vzestupu nejprve přichází fáze očisty. Je to jako probuzení ze snu do stavu bdělého vědomí. Začnete věci vidět jinak a v mysli se vám postupně objeví Božská nespokojenost a zárodečné myšlenky. Postupem času vámi začne protékat silný zdroj energie, který vám přinese nové nápady a touhu zlepšit mnohé oblasti vašeho života. Také vaším srdcem začnou pulzovat nové pocity, dostane se vám více soucitu a citlivosti k lidem, se kterými se denně setkáváte. Také začnete pociťovat touhu po něčem, co zatím nedokážete pojmenovat.

Když se vám začíná rozšiřovat vědomí, dramaticky se změní váš původně úzce zaměřený život. Vaše Duše začne váš život postupně řídit a dohlížet na něj, avšak tělo tužeb ega se ještě hodně dlouhou dobu nevzdá svého vlivu na vaši mentální a emocionální podstatu.

Postupným zvyšováním uvědomění se modlitba mění v aktivní a pasivní meditaci. Afirmace a mantry jsou jedním ze způsobů, jak promlouvat s naším Otcem/Matkou Bohem a s Bytostmi Světla. Meditace nebo Posvátné ticho jsou nasloucháním odpovědi. Časem budou tužby ega pomalu nahrazeny touhami zaměřenými na Duši. Musíte vnímat příkazy své Duše a naladit se na našeptávání a podněty od svého Vyššího Já.

Musíte přejít oblastmi stínu nižších astrálních plání a čelit všem negativním iluzím, které jste si vytvořili: strachu, vině, studu, pocitu bezcennosti, opuštěnosti, odevzdání se osudu a zoufalství. Postupně se ujistíte, že když se těmto negativním myšlenkovým formám postavíte čelem, není se čeho bát. Začnete prožívat dvojí uvědomění si Sebe sama, kdy se budete postupně napojovat na vyšší astrální úrovně čtvrté dimenze a nižší mentální úrovně dimenze páté. Pomalu vyrovnáte a přijmete svou mentální i emocionální podstatu, abyste mohli následně postupně dojít k „harmonické jednotě s mnohými součástmi svého lidského Já“. Když toho dosáhnete, jste připraveni na proces přijetí četných součástí svého Vyššího Já.

Když budete i nadále naslouchat volání, pocítíte touhu porozumět smyslu života a svému vyššímu poslání za hranicemi svého omezeného pozemského bytí. Najednou vám činnosti a lidé, se kterými jste se dříve setkávali, nepřinášejí takový pocit uspokojení jako dříve. Ve vaší mysli sílí spodní proud Božské nespokojenosti a začíná ovládat i vaši citovou podstatu. Sílí také vaše touha po duchovním poznání a potřeba porozumět tomu, co se s vámi děje. Jako by se vám z očí zvedly klapky a stali jste se cizincem v neznámé zemi. Možná nemáte nikoho, na koho byste se mohli spolehnout, a cítíte se osamělí.

Než otevřete své komunikační kanály a získáte přístup k moudrosti své Duše, funguje na fyzické úrovni váš solar plexus jako střed, ze kterého vyzařujete svou energii. Je také součástí vašeho citového centra. Když se vaše Duše stane hlavním vlivem, o-Světlujícím váš život, postupně získáte přístup ke svému Svatému Srdci a Svaté Mysli. Výsledkem bude, že se váš solar plexus postupně začlení do takzvaného „SOLÁRNÍHO CENTRA SÍLY“, které se skládá ze solar plexu, srdce, brzlíku a krku. Poté se Centrem vaší Síly stane vaše Svaté Srdce, neboť budete přijímat stálý proud Pevných Částic Života, který bude protékat středem vašeho Svatého Srdce, vaší tělesnou schránkou a poté do okolního světa. Ve vnitřní svatyni svého Svatého Srdce také naleznete útěchu, soucit a sílu.

Abyste skutečně změnili sami sebe i svůj svět k lepšímu, musíte si vytvořit pevný základ. Musíte usilovat o přístup ke svému vyššímu mentálnímu tělu, abyste porozuměli vesmírným zákonům a fungování kosmu. Je to pro vás jako pro začínající učedníky na Cestě vzestupu důležitý krok, pokud máte úspěšně završit proces opuštění starých, svazujících, oslabujících přesvědčení a nahradit je o-Světle-ným pojetím vlastního Mistrovství. Když tato nová, jemnější přesvědčení a zvyky přijmete, vytvoří vám novou životní filozofii soucitného Mistra. Budete pak připraveni se dělit o svou nově nabytou moudrost s lidmi okolo sebe. V podstatě budete navštěvovat vesmírnou univerzitu, zaměřenou do vlastního nitra. Musíte v ní nejdříve porozumět každé dílčí úrovni vědomí a vytříbit ji v sobě, než vám bude dovoleno přejít k dalšímu, vyššímu stupni o-SVĚTLE-ní a síly.

Doporučujeme vám, abyste si změny, kterých chcete ve své vnitřní i vnější realitě dosáhnout, seřadili podle důležitosti. Snaha o příliš mnoho radikálních změn najednou by vedla k nadměrnému zmatku a nepohodlí. To bývá důvodem, proč tolik lidí sejde z cesty a navrací se ke svému starému „způsobu Bytí“, bez ohledu na to, jakou to znamená bolest a nespokojenost. Je důležité, abyste rozpoznali vrozené pudy a zvyky, které jste si do tohoto života přinesli, nebo které jste v průběhu let přijali za vlastní. Je třeba projít LABYRINTEM OMEZENÍ, který je tvořen zdmi pokřivených přesvědčení a negativních vibračních vzorců. Nenávist a strach jsou nejnižšími energetickými frekvencemi. Vyneste svou energii z oblastí stínu a svou mysl a celé své Bytí zaměřte na Světlo. Temnota nemůže růst ani dále existovat bez vibrací zášti, lakoty, posuzování, sobectví a touhy ovládat a ničit.

Přirovnání či pojem „znovuzrození“, o kterém učil Mistr Ježíš, ve skutečnosti znamenalo, že každý člověk na Zemi musí projít procesem odstranění závoje nevědomosti a omezení, a to vědomým úsilím. Jedině tak můžete znovu uchopit svůj Bohem daný status duchovní/lidské bytosti s Přirozeným Božským Právem.

V lidském spektru Světla a temnoty jsou nejvyššími frekvencemi láska a soucit. Osvícené, Posvátné myšlenkové formy, které přicházejí ze Svaté mysli skrze Svaté Srdce, jsou nejsilnější tvůrčí energií ve hmotném světě. Plamen Svatého Srdce je jedním z projevů Nejvyššího Stvořitele, Podstaty Bílého Ohně, nazývaného Pevné (Adamantinové) Částice. Živel Ohně se neustále sám v Sobě množí a jeho vzýváním bude nakonec docíleno přeměny pokřivené části lidského tvoření. Živel Ohně je nejvyšší silou z pěti živlů: ohně, vzduchu, země, vody a duchovního éteru.

Vy, zkušení Světlonoši, máte teď své místo ve stále se zvyšujících vibračních vzorcích éterického těla Země, které se postupně přesouvá do harmonických frekvencí vyšší čtvrté dimenze a připravuje se na posun do nižších frekvencí dimenze páté. Avšak, jak víte, čas se zrychluje a vaše milovaná planeta postupuje na své cestě vzestupu stále rychleji. Vlivem toho se bude vaše realita měnit ještě dramatičtěji než dosud. Velká část toho, co jste měli za svou pravdu, za nové způsoby Bytí, za svou novou totožnost, bude za nějakou dobu přeměněna, upravena, nebo zcela ponechána minulosti. Objevuje se nový holografický obraz a vy se ve své nejistotě ptáte, kde je v tomto novém řádu vaše místo a co máte v danou chvíli dělat. Žádáme vás, abyste se nadále soustředili na svůj bezprostřední úkol, abyste zůstali ukotveni ve středu svého Svatého Srdce a Sviťte na cestu těm, kteří kráčejí za vámi. Zrovna v tuto chvíli se rodí mnoho krásných zázraků, milovaní. Buďte silní ve své pravdě a celistvosti, my vám budeme Svítit na cestu. Jste hluboce milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael a přináším vám tyto pravdy.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Diskusní téma: „KDE SE NACHÁZÍTE NA SVÉ CESTĚ VZESTUPU?" - AA Michael

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.