O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Komentář k I. části "Testament Katarů"

23.07.2010 11:53

Komentář a vysvětlení některých pojmů z

 

Testamentu Katarů

(převodník některých pojmů a tezí)

 

Vážení čtenáři, dovoluji  si se souhlasem paní Corasdendei udělat zde výkladový komentář, aby bylo jasno v pojmech a jednotlivých tezích. Já osobně považuji tento TESTAMENT za vysoce sofistikovaně propracované dílo, které svou filosofií je totožné s našími praktickými postupy a radami. Chceme společně ukázat, jak některé úkoly, které lidstvo mělo, má  a bude muset zvládnout  v budoucnu, je možno uskutečnit již dnes….

Upozorňuji, že budeme komentovat jen některé části a to tak, že necháme původní komentovaný text a pod ním bude vlastní komentář, aby bylo jasně vidět o čem vlastně hovoříme v komentáři.

BOŽÍ ŘÁD
Corascendea
Moderní učitel poznání Katarů


20 února 2006 se lidstvu postoupilo sedm Zákonů Vesmíru spolu se sedmi Božími Zákony. Dohromady představují Boží řád. Jejich zvěstování ohlásilo vstup do Duchovního věku. Poté, co všechny tři Boží Duše dokonali svou vlastní cestu vývoje, nejdůležitější přelom nastane ve chvíli, kdy třetí Duše převezme své poslání jako představitel subjektivního Boha na Zemi.

Zde se domnívám, že jde trochu o interpretaci, která je spíše myšlena tak, že lidstvo obecně dokončilo svůj vývoj na rovině Ducha, tak že všechny jeho části byly vyvinuty do tří částí a to:

Lidský Duch, což je Tělo Ducha a má v sobě tři části (DT, IST, VDT), proto je nezbytné rychle dokončit integraci těchto tří častí do jednotného funkčního celku, které je řízeno jeho nejvyšší částí, tj. VDT = Volně duchovním tělem, které je sídlem lidské vůle, ale která již plně a vědomě přebírá a ztotožňuje se s Božím záměrem.Vědomě, přebírá svou odpovědnost za jeho realizaci a naplnění.

Životní Duch, což je Duše Ducha, je vlastně náš vnitřní Kristus a tedy je to Kristovo Tělo s Vědomím Vnitřního Krista (je to sídlo našich nejvyšších a nejčistších emocí)

Boží Duch, což je Duch Ducha, ve kterém zažíváme stav Boží Přítomnosti (BP) a stav Vědomí „JÁ JSEM!“

Takže z výše uvedeného je a mělo by být jasné, že je potřeba Vědomě prožít všechny tři úrovně Ducha, dokonale je prožívat, používat a integrovat do jednoho celku, který nazýváme u nás TROJJEDINNÝ DUCH  (3JD)……. Tomuto stavu říkáme VZESTUP!


Pro lidské Duše první fáze vývoje se poslední soud rychlé přibližuje. Duše si uvědomují, že další příležitosti už nebudou. Proto se každá Duše snaží využít ty příležitosti, které ještě zůstávají. Toto povědomí mezi Dušemi vyvolává zrychlení nárůstu poznání a současně i očišťování každé Duše toužící po nesmrtelnosti. Boží Zákony povolují každé Duši takové možnosti dosažení vlastních cílů, jaké si vysloužila předchozími myšlenkami a skutky. Následující generace Duší již vstupuje do procesu na to, aby postupně přebrala další etapu. Každá nová generace Duší pak posune dosažené výsledky na vyšší hladinu výdobytků v rámci provádění každé následující fáze duchovního vývoje.

Je potřebné si uvědomit, že výraz „lidské Duše“ je v tuto chvíli myšleno  něco jiného, než je obecně přijímáno. Máme v podstatě tři úrovně duše a proto je potřeba vědět co a kdy používat pro stejný výraz, tj. Duše!!!

Jsou tři úrovně Duše, nebo také můžeme říci stavy Duše.

a)    Nižší stav Duše, je to prožívání emocí na rovině CET (citově emoční tělo)

b)    Střední stav Duše, je to prožívání emocí na rovině IST (intuitivně citové tělo)

c)    Vyšší stav Duše, je to prožívání emocí na rovině ŽD (životního ducha)

Střední stav Duše, je obdobím, kdy se Tělo Ducha teprve vyvíjí do stavu plného a Vědomého převzetí Božího Záměru a zbavuje se sobecký laděné Vůli VDT(volně duchovního těla). V tomto období se již Vědomí nechává více a více ovlivňovat intuicí a citem, kterému říkáme soucit. Měníme tedy své emoce již ne směrem dovnitř, ale naopak na ven, kdy vnímáme jiné bytosti jako bratry a sestry v podobě „naši bližní“.

Střední stav Duše pomíjí ve chvíli, kdy je LD, tedy Tělo Ducha plně integrováno do jednoho funkčního celku a veškerá činnost LD jako celku (DT+IST+VDT) je plně zkoordinovaná a člověk svým životem stoupá ve svém vnitřním rozvoji, ke svému vnitřnímu Kristovství.


 

PŮVOD  

Při vzniku Vesmíru existovaly obojí, pozitivní a negativní energie. Každá z energií měla své místo, a obě byly uplatňovány podle pravidel stanovených objektivním Bohem. Objektivní Bůh je nevědomá, všemocná síla, jejíž přítomnost se projevuje v Zákonech, které ovlivňují Vesmír. Na to, aby se zachovala rovnováha, bylo o málo více negativní energie. Pokud by podíl energie byl býval stejný, byly by pozitivní energie v převaze, protože jsou mocnější. První a nejdůležitější Zákon Vesmíru je, že pozitivní energie je silnější než negativní energie. Negativní energii není dovoleno zvítězit.

Je potřebné si ujasnit rozdíly mezi pozitivní - negativní energií a mezi pozitivním – negativním pólem energie!

Musíme si uvědomit, že je vše vlastně jen jedna energie, která se projevuje v účincích pozitivně, máme zde na mysli aktivní účinky, nebo negativně a zde máme na mysli pasivní účinky. Již samé základy Stvoření (ve všech úrovních projevu – viz sféry akašská, mentální, astrální a hrubo-hmotná), nám ukazují, že vše co vzniklo, je dáno aktivitou a pasivitou, expanzí a kontrakcí, elektrickým a magnetickým projevem, teplem a chladem, lehkostí a tíhou,sympatií a antipatií atd.

Proč toto zde říkám?

Aktivita a pasivita totiž má společné rysy a to, že oba dva projevy energie, mohou být tvořivé a nebo destruktivní. Uvedu příklad:

a)   Oheň je energie aktivní, expanzivní atd. a má dva protichůdné účinky. Tvořivé i destruktivní

b)   Voda je energie pasivní, stahující atd. a má tak též dva protichůdné účinky. Tvořivé i destruktivní

Proto je potřeba si vždy uvědomovat co máme přesně na mysli, když říkáme o něčem že je pozitivní nebo negativní energie, zdali hovoříme o typu energie či o jejich kladném nebo záporném pólu jejich projevů…???!!!

Dále je potřeba si uvědomit vztah mezi Kvantitou a Kvalitou, kde platí, že každá velikost Kvantity má v sobě jistý díl Kvality a to samé, že každá Kvality se projeví vždy na jistém díle Kvantity, jedno bez druhého nemůže nikdy být. To samé se pak na Kvantitě a Kvalitě dá interpretovat pozitivita a negativita s jejich póly projevu.První formy života byly bez povědomí, a proto bez zla. To znamená, že byly čisté, a nejmenší jednotky pozitivní energie se do nich soustředily. Tyto vnitřní energie se časem staly vlastně právní existencí. Duše se zrodila. Jádro každé Duše je kladné. Povědomí přežilo tělesnou smrt forem života, v nichž přebývalo, po čem hledalo vstupy do nových forem života. Tím povědomí rostlo a vyvíjelo se.

Všechny formy života jsou řízeny a vedeny řídícími Duchy té které formy života do doby než se plně individualizují a tím se stanou samostatnými a svéprávnými formami života na žebříčku vývojových cyklů.

Obrat nastal v bodě, kdy si povědomí vyvinulo schopnost vytvářet si představy, které nesouvisely přímo s existencí fyzické podoby, která byla jeho nositelem. Tyto formy začali přemýšlet, a poté, co si uvědomili svou vlastní existenci jako odlišnou od jiných, naučili se porovnávat své vlastní rysy s rysy jiných forem. Povědomí si začalo vytvářet představy a touhy, a zrodilo se sobectví. S ním přišlo i pokušení. Bez znalostí Zákonů Vesmíru se tyto formy života stali nositeli negativních energií. Do povědomí pronikly žárlivost, chamtivost a nenávist, a tím se začala dlouhá cesta utrpení.

Zde myslím mělo velký vliv i postupné popouštění z hlediska volnosti ze strany řídících Duchů, té které formy života a tím i s možností se setkávat s jinými formami projevů, tedy i negativně laděnými a polaritně jednostrannými projevy destrukce, což byl a je tříbící moment ve vývoji všeho.Jinak se vším co je uvedeno  naprostý souhlas.
LK

 

Diskusní téma: Komentář k I. části "Testament Katarů"

Datum: 17.11.2022

Vložil: Aynheert

Titulek: Are you 18? Come in and don't be shy!

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Datum: 12.11.2022

Vložil: Aynheert

Titulek: Are you 18? Come in and don't be shy!

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Datum: 30.01.2022

Vložil: loveawake.ru

Titulek: Are you 18? Come in and don't be shy!

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru