O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

KOSMOGENEZE A ANTROPOGENEZE (Stezka evoluce)

26.05.2010 11:26

Vážení čtenáři pokračujeme v seznamování s části knihy od Maxe Heindla "ROSEKRUCIÁNSKÁ KOSMOKONCEPCE" a to o základech vývojových vln  a jejich náhled na roviny Stvoření. Snad vás uspokojíme krátkými ukázkami z knihy, která bohužel není , jak jsme již psali asi k sehnání a když přece jen, tak v malém počtu k uspokojení poptávky. Je to napsáno ze začátku minulého století  jazykem tehdejší doby, ale přesto velice srozumitelné i  po více než 100 letech. Mnohé informace v těchto  výňatcích vám ozřejmí  i to co dnes prožíváte a prožívat budete.....

 

Stezka evoluce

Neuškodí jedno varování ohledně ilustračních diagramů. Čtenář by měl mít na paměti, že jakákoli věc okleštěná byť o jedinou dimenzi ztrácí na přesnosti. Obrázek domu by znamenal jen málo nebo vůbec nic pro někoho, kdo dům nikdy v životě nespatřil. V takové kresbě by pozoroval jedině změť čar a různých skvrn. Neviděl by v ní žádný smysl. Diagramy sloužící k ilustraci nehmotných jevů jsou reálné ještě mnohem  méně z toho prostého důvodu, že zatímco kresbu domu zjednodušujeme z trojrozměrného na dvojrozměrný, v případě diagramů period, světů a sfér obnášejí reálné objekty čtyři až sedm rozměrů, pročež naše dvojrozměrné ilustrace, jimiž se je snažíme vyjádřit, jsou od zachycované skutečnosti neporovnatelně vzdálenější. Rovněž nesmíme zapomínat, že tyto světy i sféry se navzájem prostupují, takže způsob, jakým jsou na vyobrazeních zachyceny, připomíná vyjmutí všech koleček z hodinového stroje a jejich vyrovnání do jediné řady s úmyslem předvést, jak hodiny vlastně fungují. Pokud mají být naše ilustrace čtenářům k něčemu  užitečné.je nezbytné si je v duchu představit. V opačném případě budou mít za následek namísto vysvětlení ještě hlubší zmatek.

 

Obrátky a kosmické noci

Saturnská perioda je první ze sedmi period a v této úvodní etapě činí panenský duch při evoluci svého vědomí a formy počáteční krůčky. Na obr. Č. 1 je patrno, že evoluční impuls putuje sedmkrát kolem sedmi sfér A, B, C, D, E, F a G ve směru šipky.

Nejprve se završí částečná evoluce ve sféře A, umístěné ve světě božského ducha, což je nejéteričtějši svět ze všech pěti, na nichž se náš vývoj odehrává. Potom se postupně stále dokonalejší jedinec přesune do sféry B, která se nalézá v poněkud hutnějším světě životního ducha. Zde na něj čeká další etapa životního vývoje. Postupem času je bytost připravena vstoupit do arény sféry C, čímž se dostane do oblasti vlivu ještě hutnější substance sekce abstraktního myšlení. Jen co se poučí ze zvláštností tohoto stadia existence, poputuje na vlnách života do sféry D, situované v substanci sekce konkrétního myšlení. A to je ten nejhutnější stupeň hmoty, jakého kdy za celou Saturnskou periodu dosáhne.

 

Obrázek č.1

Od této chvíle jej vlny života začnou unášet opět směrem vzhůru do sféry E, nalézající se v sekci abstraktního myšlení stejně jako sféra C, avšak podmínky jsou zde jiné. Jedná se o etapu involuční, a substance světů se stává čím dál hutnější. Všeobecná tendence je stále více houstnout a tuhnout; a protože evoluce probíhá po spirále, je nám jasné, že při průchodu dvěma stejnými body nebudou okolní podmínky na téže úrovni, nýbrž na stupni vyšším a dokonalejším.

Po skončení poslání ve sféře E následuje přestup do sféry F, umístěné ve světě životního ducha stejně jako sféra B; poslední stanicí je sféra G. Ve chvíli, kdy je dokončena práce i zde, proběhla životní vlna jednou všemi sedmi sférami; zároveň vystřídala směrem dolů i nahoru čtyři příslušné sv.ěty. Takovému jednomu kolu se říká obrátka a sedm obrátek dává dohromady jednu periodu, Během jedné periody tedy životní vlna procestuje celkem sedmkrát nahoru i dolů čtyři příslušné světy.

Jakmile životní vlna dokončí svých sedm obrátek kolem sedmi sfér, uzavírá se první den stvoření a následuje kosmická noc plná odpočinku a asimilace, po níž přichází Sluneční perioda.

Podobně jako prospaná noc mezi dvěma dny lidského života či oddechový interval mezi dvěma zrozeními, ani odpočinková kosmická noc po dokončení Saturnské periody není obdobím pasivního nicnedělání, nýbrž etapou příprav na různé aktivity, které budou plně rozvinuty v následující Sluneční periodě, kdy se adept člověčenství ponoří do hmoty ještě hlouběji, Pro tento účel bude nezbytných dalšlch sedm sfér, jejichž poloha v jednotlivých světech se bude od sfér Saturnské periody lišit. Odpočívající duch se za kosmické noci zabývá právě opatřováním těchto nových sfér,jakož i jinými osobními aktivitami.


Obrázek č. 2                                                777 INKARNACÍ

Čili

Putování panenských duchů 7 obrátkami po 7 sférách v 7 světových periodách

 

 
Děje se v zásadě toto:

Opustí-li životní vlna již naposledy sféru A Saturnské periody, sféra se začne poznenáhlu dezintegrovat. Síly, které ji vytvořily, jsou přesunuty ze světa božského ducha (kde se sféra A v Saturnské periodě nalézala) do světa životního ducha (kde se sféra A bude nalézat ve Sluneční periodě). Vidíme to na obr. č. 2.

Opustí-li životní vlna již naposledy sféru B Saturnské periody, také ona se počne rozkládat a její síly se - podobně jako sémě z lidských vehikul - použijí jako jádro pro sféru B Sluneční periody, přičemž sféra bude umístěna do sekce abstraktního myšlení. Podobným způsobem se přenesou síly sféry C do sekce konkrétního myšlení a přitáhnou k sobě substanci této sekce, aby posloužila jako materiál ke stavbě nové sféry C Sluneční periody. Sféra D se takto přesune do světa tužeb. Analogicky i sféry E, F a G. Výsledkem je (jak si můžeme všimnout na obr. č. 2), že ve Sluneční periodě všechny sféry jakoby poklesnou ojeden stupeň níže do hutnější matérie, nežjak tomu bylo v předchozí Saturnské periodě, tudíž životní vlna, která přerušila svou pouť mezi poslední aktivní sférou G Saturnské periody a první obnovenou sférou A Sluneční periody a nyní odpočívá v kosmické noci, nalezne na své další cestě nové podmínky a nové možnosti pro získání nových zkušeností.

Životní vlna znovu sedmkrát obkrouží sedmero sfér Sluneční periody a projde sedmkrát nahoru a dolů čtvero světů neboli sekcí, v nichž jsou tyto sféry umístěny. I ve Sluneční periodě vykoná sedm obrátek jako v periodě Saturnské.

Jakmile opustí sféru A Sluneční periody naposledy, tato sféra se začne rozpadat. Její síly se přenesou do hutnější oblasti abstraktního myšlení, kde vytvoří planetu pro Lunární periodu. Stejným způsobem se transformují síly ostatních sfér a poslouží jako nukleus pro sféry Lunární periody, jak je patrno z obr. č. 2, čili proběhne přesně tentýž proces, jako když se sféry přesouvaly ze svých pozic v periodě Saturnské na pozice vhodné pro periodu Sluneční. Sféry Lunární periody tedy opět poklesnou o jeden stupeň níže do hmoty, takže ta nejnižší z nich (sféra D) bude nyní situována do éterické sekce hmotného světa.

Po odpočinku v kosmické noci mezi Sluneční a Lunární periodou vyrazí životní vlna na sféru A, přičemž ji jako obvykle čeká celkem  sedm  obrátek. Po nich následuje další kosmická noc, během níž sféry poklesnou o další stupeň níž, pročež se tentokrát nejhutnější z nich ocitne v chemické sekci hmotného světa, jak se můžeme přesvědčit na obr. č. 2.

Začíná Zemská perioda a ta nejnižší a nejhutnější sféra (sféra D) je naše současná zeměkoule.

Životní vlna začala svou pouť jako vždy na sféře A, hned po svém  odpočinku v kosmické noci po Lunární periodě. Až do současné doby stačila dokončit v Zemské periodě celé tři obrátky a nyní se nalézá na sféře D v obrátce čtvrté.

Zde na Zemi, za této čtvrté obrátky, bylo dosaženo maximální hustoty hmoty - materiálního nadiru - již před několika milióny lety. Tendencí proto bude neustálý vzestup k jemnější substanci. V průběhu  zbývajících tří a půl obrátek budou pozemské podmínky stále éteričtější  až v příští, jupiterské periodě se sféra D znovu navrátí do éterické sekce, kde se nalézala v Lunární periodě, a sféry ostatní stoupnou přirozeně také.

V periodě Venušské budou sféry umístěny do stejných světů jako v periodě Sluneční. A sféry Vulkánské periody budou mít stejnou hutnost i stejné pozice jako v periodě Saturnské. To vše je patrno z obr. č. 2.

Až životní vlna dokončí své poslání v Zemské periodě a uplyne i kosmická noc, vydá se na sedm obrátek jupiterské periody. Pak bude následovat další kosmická noc se svými subjektivními aktivitami; po ní se odehraje sedm obrátek Venušské periody; potom další odpočinek před poslední známou periodou současného  evolučního schématu  periodou Vulkánskou. Také v ní se odehraje sedm obrátek, načež se všechny sféry rozpustí a životní vlna se navrátí k Bohu na stejně dlouhou dobu, jakou trvalo všech sedm period její aktivity. I samotný Bůh se pohrouží do Absolutna a nastane univerzální noc plná asimilace a příprav na nový Velký den.

Poté budou následovat další a ještě skvělejší evoluce, jenomže my se budeme zabývat pouze popsanými sedmi periodami.

 

Diskusní téma: KOSMOGENEZE A ANTROPOGENEZE (Stezka evoluce)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.