O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Logos Melchior – Galaktické energetické vyladění a přesun energie pro rok 2012

23.11.2011 18:52

Já jsem Melchior, Galaktický logos (řád) a dohližitel nad Galaktickou úrovní Stvořitelova vesmíru. Je to opravdu velká čest spojit se s vašimi energiemi. Z mé duše a od mnoha Galaktických Mistrů z Galaktické úrovně k vám proudí velké požehnání a mnoho lásky. Mým posláním Galaktického logose je zajistit, aby všichni dostávali odpovídající energie a moudrost, které pomáhají jejich duchovnímu vzestupu, ať už jsou na Zemi či ve vnitřních rovinách. Intenzivně pracuji s mnoha dušemi, které dokončují svůj vzestup na vnitřních rovinách, aby se staly Galaktickými Mistry, jsem znám jako ten, který uchovává mnohé nástroje, které napomáhají k mistrovskému ovládnutí energií, vibrací, duše a monády. Také pracuji s těmi, kteří jsou na Zemi připraveni naplnit nejvyšší vibrační vědomí svého vzestupu a mistrovského vývoje. Jsem nazýván ‘Mistrem všech klíčů a nástrojů’, protože čehokoli si přejete dosáhnout či cokoli odhalit, já mám techniku či porozumění, které pomůže vašemu růstu.

 

Galaktická úroveň Stvořitelova vesmíru je velmi zářivou manifestací světla a obsahuje velmi rychlou energii. Představuje ji stříbrozlaté světlo. Stříbrné světlo může být dušemi na Zemi používáno jako vysokovibrační ochrana. Všichni studenti, kteří chtějí dosáhnout galaktického mistrovství osobně pracují s mou energií a duší, abychom mohli aktivovat a prolnout naše energie v jednu, což také napomáhá procesu sjednocování se Stvořitelovým světlem. Já jsem kanálem pro Stvořitelovo světlo a mám jisté vibrace, které byly označeny za galaktické. Když studenti pracují osobně se mnou, jsou schopni přijímat všechny energie, které přenáším od Stvořitele a umožňují tím sami sobě zrcadlit tyto energie a tím se stát stejnou vibrací a úrovní osvícení. Galaktičtí Mistři pak téměř přebírají roli Glaktického logose, aby stejným způsobem učili další duše na úrovni sluneční a planetární, stejně tak jako na Zemi. Používají postup přenosu energie a vědomí, aby vyučovali a probouzeli ostatní. V božském načasování jednou zjistíte, že budete přitahováni k osobní práci s mými energiemi a to bude symbolizovat, že jste připraveni plně integrovat své Já Vzestoupeného Mistra a dosáhnout úplného přesunu do vědomí a projevu Vzestoupeného Mistra. Nyní je možné, aby Vzestoupený Mistr zůstal na Zemi, aniž by během procesu vzestupu ztratil své fyzické tělo.

 

Melchior je jméno dané mé kombinované energii a mé duši, ve skutečnosti je to jméno mé duchovní skupiny, protože všechny aspekty mé duše splynuly a vytvořily energii a vědomí, které nyní manifestuji, vědomí Melchiora. Zatímco světlo sluneční úrovně povzbuzuje studenty, aby probádali své ženské a mužské energie, Galaktické světlo povzbuzuje k úplnější integraci ženských a mužských vibrací, aby neexistovala žádná oddělenost a aby podstatnější aspekt této duše byl schopen postoupit vpřed. Galaktická úroveň podporuje hlubší spojení s duchovní skupinou duše či monády, aby člověku pomohla odhalit více o jeho energii a smyslu. Já, Melchior, jsem přítomen jako příklad ženských a mužských energií existujících v harmonii jako jedna vibrace a jako ucelená energie jedné duchovní skupiny. Toto je jeden důvod, proč má galaktická úroveň tak jasné světlo a množství vědění; je to proto, že mnoho aspektů naší duchovní skupiny již dosáhlo svého procesu růstu a vzestupu, aby se mohly spojit jako duchovní skupina a proto je zde také tak obrovská míra sdíleného osvícení. Když začnete pracovat s Galaktickým světlem, budete podporováni v tom, abyste vnesli harmonii a jednotu do svých ženských a mužských energií a prohloubili propojení se svou duchovní skupinou a prociťovali její přítomnost a vedení. Být v blízké přítomnosti své duchovní skupiny vám umožní dosáhnout dalšího stádia sjednocení se svou duší.

 

Integrace je na galaktické úrovni jedním z hlavních cílů; je vaším posláním, jakožto galaktického studenta či jako duše propojující se s Galaktickým světlem, abyste umožnili všem aspektům svého bytí dosáhnout nezbytné integrace s příslušným vědomím, energiemi a dušemi za účelem dalšího duchovního rozvoje. To znamená, že je zapotřebí zaměřit se na svá propojení – zjistit, s jakými energiemi jste propojeni, přijmout odpovídající kvality a dovolit si manifestovat se jako ucelená duše. Spolu s cestou objevování propojení a souvislostí vaší duše začnete začleňovat širší aspekty své duše, které jsou vlastně širšími aspekty Stvořitele. Všimnete si, že vaše bytí se stává nositelem většího světla a hlubšího porozumění, které umožňuje vašemu vědomí rozvíjet se a pomáhá vám stát se jasným majákem Stvořitele na Zemi. Přijetím učení Galaktické úrovně posilujete své bytí a dovolujete si přijmout vyšší aspekty svého bytí. Toto cvičení také přináší i hlubší porozumění jednotě a souladu se vším, čím je Stvořitel.

 

Je důležité pochopit, že v této době zrychleného růstu na Zemi byla vaše pozornost nasměrována k mnoha úrovním Stvořitelova vesmíru; skrze učení těchto úrovní můžeme získat pohled ze širší perspektivy na to, co je nyní třeba, aby byl podpořen růst váš osobní i lidstva. Lord Buddha z planetární úrovně vysvětlil, že bylo zapotřebí navázat vědomé propojení se Stvořitelem i planetární úrovní a také se zaměřit na manifestaci toho, po čem toužíte ve své současné realitě a v roce 2012. Helios a Vesta ze Solární úrovně hovořili o dosahování vyšší míry světla ve vašem bytí, když probíhají přesuny ve vašem těle a vám může přitékat energie. Čím více světla máte, tím více jste propojeni a jste schopni osobně podporovat svou duchovní transformaci a proto přijímat všechny ty energie a moudrost, která je potřebná k rozvoji vašeho růstu. Solární úroveň také hovořila o posilování vaší energie a otevírání se tomu, co má proběhnout v božském načasování. S vědomým propojením a zaměřením se na ukotvení množství světla budete schopni pokročit k propojení s Galaktickým světlem na hlubší úrovni a přijmete propojení vaší duše s energiemi, které napomohou vašemu osvícení.

 

V této době vzestupu, jak se blížíme k roku 2012 i dále, je potřeba objevit průvodce, mistry, anděly, hvězdy, planety, vědomí, duchovní skupiny, civilizace a mnohem více, co je propojeno s vaší duší. Dalo by se to přirovnat k objevování vašeho rodinného stromu, k průzkumu cestičky, kterou jste došli k vaší současné pozici na Zemi a cesty vesmírem a početným vztahům a poutům, která jste vytvořili. Každé pouto bylo vytvořeno ne pro legraci, ale bylo cestou shromažďování kousků skládanky, širšího aspektu vaší duše a pravdy, aby byly všechny sjednoceny v jedno. Připomenutí této cesty, po které jste šli, vám přinese hlubší ocenění sebe sama a respekt k sobě, pomůže vám také pochopit, proč jste v této vzácné době na Zemi a zažíváte lekce, které jsou ve vaší realitě tak intenzivní. Učení planetární a sluneční úrovně vytvoří základ pro vědění, které se bude rozvíjet, ale je jednoduše potřeba mít záměr či myšlenku odhalit spojení, která má vaše duše a požádat ji, aby s vámi v meditaci sdílela tuto moudrost. Pak je na místě zavolat jakoukoli energii, se kterou zjistíte, že má vaše duše spojení, aby se vlila do vašeho bytí, abyste do něj mohli začlenit tyto energie plněji. Možná zjistíte, že energie proudí do vašeho bytí z vaší duše či ze Stvořitelova vesmíru; v obou případech můžete prostě jen sedět a přijímat a žádat, aby vaše mysl byla učiněna vědomou si každé potřebné moudrosti, která je nyní pro vás vhodná, abyste ji vstřebali.

 

S procesem rozvíjejícího se propojení přichází praktikování přemisťování energie, což znamená přitáhnout si energii do svého bytí a do své reality nebo podporovat další osobu. Slouží to také k přijímání energie, tedy umožnění, aby vše, co vytvoříte, i vaše realita měly stejnou schopnost přijímat energii. Vidíme, že s přemisťováním energie je dosaženo i přemisťování moudrosti. Přesun energie má přemístit, pohnout, změnit, dát či vyjádřit energii nebo světlo. Má zkontaktovat s energií či vědomím, ukotvit je ve vašem bytí, ale také zaktivovat tu samou energii z nitra vašeho bytí a pak ji vyjádřit způsobem pro vás nejvhodnějším. Toto sahá až ke schopnosti přesunu negativní energie do pozitivní energie, což se již nyní na Zemi děje. Je potřeba, aby lidstvo tuto schopnost přesunování energie vstřebalo, protože to bude znamenat, že každý z vás bude schopen přesunovat své vlastní energie z negativních do pozitivních a také pracovat ve skupinách, aby toho bylo dosaženo pro celou Zemi. Přesun energie Země, aby byla vyladěná na vyšší vibrace Stvořitelova světla a vnitřních rovin, je zásadní pro povznesení nového energetického začátku, který na Zemi probíhá. Jak lidé posunují energie Země svou myslí a vyjadřováním energie, budou také posilovat propojení mezi Zemí a duchovními světy a rozpustí mnoho iluzí.

 

Navíc k procesu přesunu energií nás Galaktická úroveň povzbuzuje k pochopení a získání neutrální energie, která není ani negativní ani pozitivní, ale je to prostě aktivní energie, tvořivá, rostoucí a rozvíjející se. Aby bylo možné zažít tento stav existence, je třeba rozpustit vazby a posuzování. Je třeba cvičit se v umění zbavování se posuzování, ať už je negativní nebo pozitivní. Představte si, že můžete projít celým dnem, aniž byste cokoli negativně či pozitivně posuzovali. To může někomu připadat nemožné, někomu nudné, ale v neutrálním energetickém stavu najdete prostor mezi pozitivním a negativním, prostor, který je jednoduše klidem a mírem, který umožňuje, aby jakákoli propojení, afirmace či záměry, které tvoříte, byly tisíckrát zvětšeny. Toto je proces, který může být zprvu velmi náročný, ale když jednou vaše mysl zjistí, že nemusí více posuzovat či vytvářet vazby, pak se začne zaměřovat na jiné myšlenky, které vycházejí z duše či od vyšších aspektů vašeho bytí a proto přinášejí hlubší osvícení a odhalení vašeho pravého Já. Jakákoli energie, která je přenesena z tohoto neutrálního stavu energie, je vyjadřována s ohromnou silou a čistotou. Neutrální stav mysli neznamená, že se nemůžete cítit smutní nebo veselí, je to jen větší odstup od vaší reality, který znamená, že jste si vědomi, že zkušenosti a situace přicházejí a odcházejí podle božské vůle Stvořitele. Mnozí odhalí, že energie lásky vykvétá z neutrálního stavu mysli a energie. Láska je viděna jako pozitivní energie, ale je to jen lidstvo, které ji takto označilo; co když je energie lásky ve skutečnosti neutrálním stavem energie a mysli? Toto musíte prozkoumat a zažít sami osobně. Až v tomto cvičení pokročíte, zjistíte, že jste schopni podržet si a vtělit energii vyváženosti dokonale a jednoduše, cokoli se kolem vás či ve vás bude dít. Neutrální energie vyváženosti se vynoří jako opora, která vás stále podporuje. Toto je nesmírně důležité, protože vstupujeme do doby nových energií, nastavení a mnoha přesunů.

 

Praktikování propojování a odhalování propojení, která si vaše duše vytvořila a také propojování Země s vnitřními rovinami Stvořitelova vesmíru je nauka, která je obsažena v Galaktické úrovni, ale jsou to také inspirativní myšlenky, které, jak věřím, vám mohou v této době zásadně pomoci ve vašem růstu. Je také potřeba zaměřit se a prozkoumat praktikování přesunů energie a přijímání neutrální energie v a do svého bytí. Na Galaktické úrovni existuje mnoho nauk, ale já cítím, že tato nauka umožní lidstvu dosáhnout dokonalého stavu mysli, energie, bytí a těla a posunout se do další fáze energie a růstu na Zemi.

 

Uvnitř Galaktického světla a vědomí je toho mnoho k prozkoumání a tak vás povzbuzuji, abyste zavolali mou energii a požádali, aby Galaktické světlo zaplavilo vaše bytí a vy otevřete svou mysl a přijměte jakoukoli moudrost a nauku, která může být přenesena do vašeho vědomí.

 

Já jsem Melchior

© Natalie Glasson, www.omna.org

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Logos Melchior – Galaktické energetické vyladění a přesun energie pro rok 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.