O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mistr Kuthumi – Čistění smluv

08.06.2012 09:00

Pozn. redakce Rahunty: V článku je odvoláváno ve věci karmy na rok 1994, dle nás je to však rok 2011 - viz náš text zde https://www.rahunta.cz/news/deje-se-neco-30-radostna-zprava-/ a související https://www.rahunta.cz/news/epilog-/

 

 

Mistr Kuthumi – Čistění smluv

Upozorňujeme, že čtení této informace na vás bude působit. Budete energeticky propojeni s channelující bytostí a bude vás podporovat podobný proces, který je stejně tak silný. Nesoustřeďujte se příliš na časové linie dané účastníkům v živém channelingu. Budete provedeni podobnými liniemi podle svého Božského plánu, načasování a záměru. Tento přepis byl revidován a aktualizován Michelle Manders v květnu 2012.

Jsem Kuthumi a sestoupil jsem k vám na paprscích lásky a moudrosti, abych vás v tuto chvíli pozdravil a přinesl vám požehnání svobody, míru, odpuštění a smíchu. Zdravím vás, milovaní.

Je to s velkou radostí a potěšením v našich srdcích, že se dnes můžeme s vámi setkat, protože vás pevně držíme v srdci Krista a bezpečně v náručí Boha.

Vítáme vás do přítomnosti a božskosti Matky/Otce Boha a udržujeme vás ve středu jejich božské podstaty, a přitom uvolňujeme vaši energii pro vpuštění otisků karmy souvisejících s projekty, které již neslouží vaší duši na její cestě do budoucnosti. Dnešní proces je jedinečný a to jednoduše proto, že já, Kuthumi, vám budu pomáhat v provádění pokročilého a zrychleného procesu čistícího smlouvy, který rozpustí, v rámci nehmotné pavučiny buněčné struktury vašeho těla, negativní otisky vztahující se k událostem a lidem zahrnutým ve smlouvě nebo smlouvách, které jste se dnes rozhodli vyčistit.

V roce 1994 Matka/Otec Bůh odpustil lidstvu veškerou jeho negativní karmu. To znamená, že všechny karmické smlouvy byly ukončeny, rozpuštěny, vynulovány a zneplatněny. Jediným problémem bylo, že většina lidstva dosud nedosáhla kritické hodnoty uvědomění si pozitivních vibrací. Z tohoto důvodu zde byla nedostatečná energie k zajištění vědomého probuzení lidstva pro obdržení tohoto božského a požehnaného daru. Jak víte, lidstvo stále věří, že existuje karma negativní povahy, a to vede k obnovení mnoha smluv, které byly vynulovány a zneplatněny Matkou/Otcem Bohem. Teď, v této chvíli, vás zavedeme zpět do roku 1994; vystavíme vás přítomnosti energie, kterou tehdy vysílal Matka/Otec Bůh. Budete vstřebávat tyto mocné vibrace ještě jednou do svého těla, ale tentokrát jste vybaveni bdělým vědomím skutečnosti, že vaše smlouvy jsou vyčištěny. Pojďme začít s tímto procesem……

Zhluboka se nadechněte nosem, ústy vydechněte. Znovu se zhluboka nadechněte, a při výdechu ústy zklidněte svou mysl a uvolněte tělo. Představte si vyrovnanost, kterou byste zakusili, kdybyste věděli, že všechny vaše karmické smlouvy jsou završeny. Představte si svou životní zkušenost bez jakéhokoliv vnitřního strachu z nutnosti vyřídit negativní karmickou smlouvu Představte si každého, koho potkáte jako součást stezky dobré karmy; A tedy každou osobu jako požehnanou, sdílející dobrou karmu, kterou jste stvořili.

Otevřete své srdce Přítomnosti Matky/Otce Boha. Přivolejte své osobní Průvodce, Anděle a Mistrovské Průvodce. Vzývejte všechny Božské Bytosti Světla, se kterými pracujete a se kterými se cítíte v bezpečí. Otevřete svou energii a představte si, že se vaše vědomé bytí ocitlo zpátky v čase v roce 1994 – v roce, kdy Matka/Otec Bůh otevřel stavidla nové energie a vymýtil všechny smlouvy negativní karmy.

Dovolte své představivosti, aby vytvořila vjem této mohutné vlny energie splachující všechny smlouvy z vaší minulosti. Snažte se vzpomenout si, kde jste byli v roce 1994 a co jste v tomto období svého života prožívali. Protože tato energie proudí do éterické sítě vašeho těla, všechny závoje iluzí, které vám bránily v přijetí skutečnosti, že vaše smlouvy jsou vyčištěné, se pevně uloží do vašeho bytí; aby vás vedly ve směru této nové cesty – dokazující všem stezkám vaší duše, že nabraly směr potvrzující všechnu dobrou karmu, kterou jste stvořili.

Všimněte si, jak se u vás tato energie projevuje v konkrétních barvách. Představujte si tuto barvu, jak se pohybuje od vnějších oblastí, proniká kůží, vstupuje do vašeho fyzického těla a proniká každou jednotlivou buňkou vašeho fyzického těla; každičká buňka každého vašeho orgánu je pohlcena touto barvou. Tato barva je nositelem vibrací Matky/Otce Boha, které jsou vysílány proto, aby vám odpustily všechnu negativitu nahromaděnou z paralelních a alternativních realit. Dovolte svým vzpomínkám, aby vás nasytily; aby vám případně připomněly události, lidi a dobu. Nepřipoutávejte se k nim, nechte je přehrávat před vašima očima jako film. Pokud to dokážete, představte si, jak tato barva naplňuje každou vaši představu z minulosti.

Začněte následovat cestu svých vzpomínek až do současnosti a k událostem, které se odkryly ve velmi nedávné minulosti, až do dneška; všechno nese dotyk barvy, kterou k vám vysílal Matka/Otec Bůh v roce 1994, když byla lidstvu odpuštěna jeho negativní karma. Tato barevná vibrace aktivuje pokročilé zrychlené spuštění očištění smluv vaší minulosti, očištění smluv každé existující paralelní a alternativní reality. Je to tato barva, kterou můžete použít kdykoliv k pročištění vibrací negativity, které se vám představují v podobě vzpomínek z minulé existence.

Tato zkušenost může vytvořit ve vašem nitru pocit, pocit ústící ve vzepjetí se staré energie, se kterou jste popravdě skoncovali. Tato barva je tím, co transformuje negativní aspekt vaší osobnosti. Jsou to všechno aspekty, které o sobě vnímáte, které pokládáte za špatné, slabé a omezené. Představujte si, jak tato barva prostupuje všechny vaše aspekty, které pokládáte za špatné, slabé nebo omezené. Promítněte tuto barvu do všech oblastí svého těla, které vnímáte jako nehodné lásky.

Teď dovolte této barvě, aby prosákla ven do vašeho přítomného okamžiku, a do všech zkušeností, které na denní bázi pokládáte za nepřijatelné, nemilované, nepodporující, nevzbuzující úctu, nevědomé, slabé, do všech lidi, ze kterých máte pocit, že vás rozčilují, do zvyků, které mačkají knoflíky, ukazující, co je to ve vás, co jste úplně neodkryli; A všechny vaše aspekty, které nesnášíte, jsou ve skutečnosti věci o vás, které ostatní odmítali, když jste byli mladší a to vedlo k tomu, že věříte, že jsou nepřijatelné, netolerovatelné, slabé, špatné nebo nemilování hodné.

Všichni vládcové Karmy se nyní shlukují kolem vás a Bohyně Kuan Yin předstupuje a bere vás za ruce. Chce po vás, abyste se jí podívali do očí, otevřeli svá srdce a přijali skutečnost, že jste osvobozeni od všech smluv, o kterých jste soudili, že jste jimi vázáni. Hovoří k vám: „Jste osvobozeni od všech smluv, o kterých věříte, že jste k nim nebo jimi, jakýmkoliv způsobem, vázáni“. Ještě jednou vám to opakuje, pevně svírá vaše ruce, upřeně vám hledí do očí a říká, „jste osvobozeni od všech smluv, o kterých věříte, že jste jimi vázáni. Žádná z nich již nad vámi nemá žádnou moc. Jediným možným způsobem jak mohou nad vámi opět nabýt moc je, že tomu budete věřit. Jste osvobozeni od všech smluv. Veškerá vaše dobrá karma bude i nadále projevovat svou energii ve vaší realitě, ale všechny vaše postřehnutelné negativní smlouvy jsou naplněny. Naučili jste se všechno, co jste měli. Teď máte příležitost posunout se od tohoto dne kupředu a vytvořit si pro sebe novou zkušenost. Pokaždé, když zjistíte, že jednáte postaru, zhluboka se nadechněte a představte si, jak vámi prostupuje barevný paprsek Matky/Otce Boha.“

                                          Kuan Yin

 

Představte si oči Bohyně Kuan Yin a její pevný stisk a vzpomeňte si: je po všem, je hotovo a je to pryč! Důvodem proč je dnešek jedinečný je to, že Princ Damien a Paní Suatra, tito dva Nanebevzatí Mistři Stezky Nanebevstoupení zavírají dveře k těmto minulým karmickým smlouvám, zapečeťují dveře času. Znamená to konec paralelní a alternativní reality, které v sobě nesou vibraci smluv, u kterých jste měli za to, že mají nad vámi moc a v průběhu příštích 22 týdnů znovu nabudete sílu obsaženou v jakýchkoliv paralelních nebo alternativních aspektech já, která vyjadřují dynamiku těchto smluv.

Jedná se o vážný proces, proces znamená, že aspekty vás, kteří žijete v paralelní, nebo alternativní realitě opustí svá těla, a energie bude vámi zpětně vstřebána. Jedná se pouze o paralelní a alternativní reality napojené na negativní karmické smlouvy, které chcete ukončit. Všechna paralelní a alternativní já budou pokračovat jako obvykle. Co se změní, je to, že energie, kterou vyzařujete, bude urychlovat jejich prožitky; urychlování jejich cesty po Stezce k Nanebevzetí. V současnosti je složité obsáhnout, co jsme dnes dokončili, ale ten, kdo to požadoval, byla vaše duše a vaše vědomá ochota ukončit staré způsoby, které vyústily v představení tohoto unikátního a pokročilého karmu čistícího procesu. Je třeba, aby byl člověk koncentrován ve svém já, aby přitáhl takovou očistu, odstranění a uvolnění. Buďte ochotni reagovat na nové dobrodružství, které čeká u vašeho prahu.

Zhluboka se nadechněte a s výdechem si představte vlny barevné vibrace pohybující se skrze dimenze spolu s tím, jak Princ Damien a Paní Suatra čistí energie; začněte proces zapečeťování dveří k časové ose, která odráží vaše negativní smlouvy, vaše sklony a přesvědčení týkající se těchto smluv. Pozorujte jak Princ Damien a Paní Suatra vytvářejí energetickou mřížku, která má udržovat proces zapečeťování dveří k minulé karmě. Dovolte své představivosti vytvořit takovou vizi, jakou si dokážete v případě potřeby znovu vyvolat, aby vám připomněla, co se dnes událo.

Očista probíhá s barvou vysílanou Matkou/Otcem Bohem směrem k vám, bude pokračovat v očistě buněčných otisků vašeho fyzického těla, stejně tak jako v rekalibraci energetických těl okolo vašeho fyzického těla, přesahující tak daleko do vyšších realit, jak je to zapotřebí. Doba, kdy spíte, bude znamenat velmi hluboké uvolnění duše spojené s těmito karmickými smlouvami minulosti.

Vaši Mistrovští Průvodci vstoupí do vašeho energetického pole a podpoří propojení energetických šablon, které zajistí spojení s božským plánem vaší monády, vaším naprosto dokonalým Já jsem sjednocen s já Boha/Bohyně, které ústí v aktivaci těch nejdůležitějších stezek vašeho současného života. Tato energie bude držet na místě po dobu nezbytně nutnou pro integraci energie vašich paralelních a alternativních já, které teď mohou opustit svá fyzická těla a vrátit se ke Zdroji a sloučit se s vašim energetickým polem. Tohoto procesu se není třeba obávat! Je to součást příležitosti vašich paralelních a alternativních já dosáhnout nanebevzetí ukončením cesty bolesti a utrpení a být znovuzrozen, abychom tak řekli, energeticky, v prostoru, kde jejich vědomé já, vy, je vybaveno poznáním, mocí a osvíceným stavem bytí, aby je přeneslo zpět do „jednoty“ s Matkou/Otcem Bohem.

Chvíli zhluboka dýchejte a nechte tato slova vstoupit do své mysli a usadit se ve svém srdci.

Představte si svou osobní barevnou vibraci vytvářející kolem vás spirálovou energii, přinášející všechny aspekty jáství do božského a harmonického vyladění, s ladností připravující cestu pro budoucnost, pro nový zítřek. Proto vstupte do iniciace Fénixe, Fénixe, který vstává z popela toho všeho, co bylo z minulosti zničeno; je to oheň co motivuje Fénixe, aby se povznesl nad tuto minulost. Tím ohněm je vaše touha po životě a Plamen Života; vaše vnitřní vodící světlo, které zahřívá vaše srdce a udržuje vaši energii v osvíceném stavu. Je to tento Plamen Života, který živí vaši Božskou Vůli a udržuje vás v jednotě s vaší Božskou Silou tvořit na Zemi stejně tak jako vaše Vyšší Já tvoří na Nebi.

Znovu se zhluboka nadechněte a s výdechem vzdejte díky Princi Damienovi a Paní Suatře, za to co v této době tvoří ve vás a kolem vás. Poděkujte svým osobním Andělům, Průvodcům a Mistrovským Průvodcům za to, že jsou svědky tohoto mocného a pokročilého očistného procesu karmické smlouvy. Poděkujte Matce/Otci Bohu za příležitost znovu se spojit s jejich původním odpuštěním všeho, co jste považovali za negativní. Poděkujte i sami sobě za znovunabytí vaší moci a za to, že jste si zvolili zůstat pod vlivem síly přítomnosti, abyste mohli stvořit nový zítřek.

Abychom dokončili to, co se dnes událo, prosíme, abyste si v průběhu příštích 24 hodin udělali čas a zapsali všechny dobré věci, kladné, silné a milující věci o sobě samém, které můžete vidět, cítit a o kterých víte, že jsou pravdivé. Udělejte si čas být sami se sebou. Oceňte vše, čeho jste dosáhli, všechny ty dobré a úžasné věci, které jste ve svém životě udělali. Spojte se se svou šlechetností, laskavostí, se svým smyslem pro humor, inteligencí a se všemi svými ostatními silnými stránkami To vám pomůže udržet na místě morfogenetické pole pozitivních energií, které budou pro vás ukotveny během příštích 24 hodin. To se stává informací, ze které čerpáte a na které stavíte.

Máte-li dost energie, pokročte trochu dále a představte si svou budoucnost. Představujte si, jak jste šťastní, radostní, naplnění a žijící život, který má smysl, i když nevíte co je tím smyslem. Nezaměřujte se na to, co děláte, zaměřte se na pocity, které zažíváte, když žijete svůj smysluplný život! Vzpomeňte si na dobu, když jste byli šťastní, naplnění a milovali jste život a přeneste ten pocit do budoucnosti. Přeneste jej do svého zítřka, protože jsou to tyto vzpomínky a pocity, které nahradí ty staré. Vesmír nemá rád prázdnotu a vždy ji něčím zaplní a proto je tak důležité, abyste si zvolili, čím bude tato prázdnota zaplněna.

Opět se zhluboka nadechněte a začněte své vědomí stahovat zpět do svého fyzického těla. S každým výdechem stahujte svou energii do svého fyzického těla, dolů do nohou, ven chodidly a do středu země. Prociťujte své fyzické tělo. Napněte nohy a zakružte kotníky. Protáhněte ruce a zakružte zápěstím. Zakružte rameny a krkem. Vítejte zpátky na zemi. Jak se sestry cítíte? Pociťuje některá z vás nejistotu nebo strach nebo nepohodu ve svém těle?

Sestra. Trochu mě bolí hlava Mistře Kuthumi.

Kuthumi: Dovol barvě, kterou sis představila, aby pohltila pocit nepohody v tvé hlavě. Uvědom si, že tento současný pocit se také nazývá „rozpínavá“ bolest; rozpínání energie a vědomí ve fyzickém mozku. Fyziologicky mozek prochází změnou, která je způsobena průchodem většího množství energie skrze jeho systémy. Čím více života je v mozku, tím více existuje vědomí. Mnoho Lightworkerů (Pracovníků Světla) aktivuje kapacitu svého mozku za hranice původní kapacity využití z 3,7%. Lightworkeři (Pracovníci Světla) to daleko přesahují. Vdechuj do sebe barvu; jestli se to stává příliš nepohodlné, jednoduše si představ padací dvířka, jak se otevírají v tvé korunní čakře a energii jak jimi protéká ven, uvolňuje se a osvobozuje tě od tlaku.

Sestra. Cítím něco v očích a tlak v páteři.

Mistr Kuthumi. Jemně otáčej krkem ve směru a proti směru hodinových ručiček. Páteř je částí těla, která nese informaci o posledních 13 minulých životech. Kvantově řečeno, minulé životy neexistují, protože ve skutečnosti, všechny minulé životy jsou paralelní nebo alternativní životy, které probíhají současně. To znamená, že vaše páteř je energetický systém, který přenáší a získává informace od 13 paralelních a alternativních životů, které mají největší vliv na váš současný život a když se provádí pokročilé čistění takové jako je toto, páteř musí být „restartována“, protože informace, které pociťuješ a přenášíš, jsou kompletně rozšířené

Energetické systémy, které jste zvyklí vypouštět do základny těchto 13 paralelních a alternativních realit se mění, což vás uvede do rovnováhy s odlišnými realitami; realitami pozitivnějších povznášejících vibrací, jinými slovy, realitami, které harmonizují s vaší takzvanou dobrou karmou. Tudíž krční obratle ve vašem krku ukládají informace z prvních 12 let vašeho života. Znamená to, že prvních sedm let vašeho života je nejintenzívnějších, a je to v této oblasti, kde dochází k největším posunům, protože prvních sedm let určuje stupeň pro zbytek vašeho života; jinými slovy, „výkonný stupeň“, to je takový, na kterém budete stát a prožívat zbytek svého života.

Jemně otáčej krkem a to pomůže energii rychleji se pohybovat, a představ si svůj barevný paprsek, jak se pohybuje hlavou a oblastí krku, aby se rychleji uvolnil.

Otázka: Cítím bolest na konci páteře. Je to dost nepříjemné.

MK. Kostrč v sobě nese sílu vůle člověka, zesiluje tento smysl a jedná. Co se stane v korunní čakře má vliv i na kořenovou čakru. Proto to, co se stane v krčních obratlích ovlivní i kostrč. To, co se stane ve 2., 3., 4., 5., 6. a 7. krčním obratli se odrazí na celé křížové oblasti. To znamená, že co určuje prvních sedm až 12 let vašeho života, spíše prvních 7 let života, výrazně ovlivní vaši kořenovou čakru a vaši schopnost se prosadit – ovládnout sebe sama. Jinými slovy, vaše vůle využít svou sílu se omezí. Byli jste přemoženi vůlí ostatních.

Kostrč a křížová oblast uvolňují informace uložené v páteři, připomínají, že se jedná o paměťovou jednotku informací, stejně tak jako energie. Princ Damien a Paní Suatra pro vás vytvoří místo božské harmonie, kde znovu-obejmete božskou vůli a moc, se kterou jste přišli na zemi. Ve druhém roce vašeho života, konkrétně, probíhala velmi intenzívní bitva vůlí mezi vámi a tím kým jste přijaly se stát, vaší matkou. Znamenalo to ženskou pečující přítomnost. Bylo to během této doby, kdy byla přemožena většina vaší vůle. To jednoduše pokračovalo po zbytek vašich formativních let. Proto tedy tím, že jste se rozhodli projít dnešním pokročilým karmickým očistným procesem, vás vůle vezme na zrychlenou cestu ke znovunabytí ztracené síly vašeho božského já. Zpočátku se můžete cítit zvláštně a neobvykle. Ze začátku možná nebudete tak úplně vědět co si s tím počít. Já vás ale ujišťuji, že znovunabytí vaší moci je tím, co vám zajistí nový zítřek, po kterém tak prahnete. Mír a požehnání buď s vámi.

Dovolte mi v tomto bodě dodat, že abyste si udrželi to, co se dnes odehrálo, je nezbytně nutné, abyste pracovali se svým systémem víry, který se spojil s negativitou. Tím myslím, že všechny vaše víry kolem vás „nejsou dost dobré“, nebo že přitahujete negativní situace; cokoliv negativní povahy, co vás může jakýmkoliv způsobem poškozovat musíte odhalit a vyčistit.
Bude-li třeba, budeme vás provázet k terapiím nebo metodám, které nejlépe pomohou tomuto požadovanému léčení a uvolnění. Ujišťuji vás, není to nic, s čím byste museli bojovat úplně sami. Je velmi důležité, abyste požádali o pomoc, bude-li to potřeba. Mluvte s těmi, které uznáváte a jejichž znalosti obdivujete, protože oni budou schopni vám poskytnout informace, které potřebujete, abyste měli v každém okamžiku jasno. Tím nechci říci, že to je něco, co budete potřebovat. Avšak je důležité, abyste věděli, že je pro vás dostupná podpora a za žádných okolností se není třeba izolovat a procházet tím osamoceně. Žádný člověk není osamělý ostrov. Důvěřujte Sesterstvu a Bratrstvu Světla, že vám poskytne podporu.

Toto je něco, co budou všechny ženy považovat za základní: rozvoj důvěryhodného sesterstva. Čím více se bohyně spojují dohromady, vytvářejí podpůrné, tvořivé, milující systémy, v nichž každá Bohyně může růst a prospívat, tato Bohyně je kolektivní energie, která se stává nezadržitelnou. To začne vykořeňovat neupřímnost a nemravnost, kterou tolik žen prožívá ve stavu strachu a nejistoty.

Bude to nějakou dobu trvat, než vstřebáte vše, k čemu dnes došlo, proto je důležité, aby každý během příštích 24 hodin dokončil to, co jsme vám navrhli.

Dalším důležitým faktorem je schopnost nebo spíše využití schopnosti každého odpovědět na to, co Duch přináší následováním svého srdce a důvěrou v to, že pravda každého jedince jej povede ve směru jeho opravdového osudu. Zvolte si každý den záměr, že plánem vaší duše je ohromným a dokonale harmonickým a podivuhodným způsobem vyzařovat světlo. A že všechno, co prožíváte je ve shodě s tímto světelným plánem božské duše. To vytváří prostředí důvěry; protože budete rozvíjet a poznávat, že všechno, co každý den zažíváte je v dokonalé harmonické shodě s vaším duševním světelným plánem, protože jste zamýšleli, aby to takové bylo. Toto je součástí znovunabytí vaší moci; vaší schopnosti pracovat se svou duší a prožívat život jaký si zasloužíte.

Otázka: Mistře Kuthumi, prosím vyjasni, jestli očištěním smluv se také očistí připojené sliby.

MK. Ano, je tomu tak, protože vás bereme zpátky do roku 1994, kde Matka/Otec Bůh prominul lidstvu všechny negativní karmické smlouvy; to zahrnovalo i sliby.

Sestra. Potřebuji trochu více objasnit morfogenetické pole a jak s tím aktivně pracovat na denní bázi.

MK. Morfogenetická pole jsou schematické plány, ze kterých čerpáte informace. Tato pole se spojují v jedno s podvědomím a nevědomím. Člověk se nemusí fyzicky, vědomě soustředit na morfogenetické pole, aby z něj vytáhl informace. Stává se aktivní součástí reality jedince.

Když člověk vědomě vyživuje morfogenetické pole ztělesňující positivní, konstruktivní posilující informace, automaticky se stává součástí polí mnoha různých povah okolo vás, která předurčují magnetická pole, která přitahujete směrem k sobě. I když morfogenetické pole není nositelem energie jako takové, pouze informace, stále ovlivňuje magnetismus elektromagnetických polí, a ve skutečnosti, významně ovlivňuje, co k sobě přitahujete a co odpuzujete.

Je to banka informací, která vás může buď podporovat, nebo zničit, což vysvětluje, proč jsme tak dlouho mluvili o morfogenetických polích v minulosti, které byly vědomě vytvořeny fyzikálními systémy volícími si oslabení komunity programováním morfogenetických polí s negativními, oslabujícími, destruktivními informacemi. Ty byly stvořeny, aby zapadly do kolektivních mřížek vědomí. Ve skutečnosti je to teorie, že morfogenetická pole jsou tím, co vede k masovému vědomí prožívajícímu zkušenosti současně nebo vlna změn, ke které dochází; takové jaké jsou teď, z této úrovně

Protože vám přejeme šťastnou cestu, žehnáme vám se vší silou, odvahou, prozíravostí a předvídavostí potřebnou k tomu, abyste objali svůj život jako dar, kterým je. Věřte ve svou duši, že vás povede ve směru pravého osvobození duše. Poznejte, že kráčíte ve směru sjednocení se se svým úplným, pozitivně autentickým já. Věřte v mnohé neviditelné náruče, které vás drží, nesou a utěšují, a pamatujte, že nikdy nejste sami, protože jsme všichni jedním a vždy s vámi na všech cestách. Ať světlo Matky/Otce Boha jasně svítí na stezku před vámi, odhaluje vám stezku domů, a ať je ve vašem světě vždy všechno v pořádku.

Jsem Kuthumi, Mistr Lásky a Moudrosti, zdravím vás a s Láskou vám žehnám. Adonai!

 

Všechna práva vyhrazena & Copyright Michelle Manders

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Mistr Kuthumi – Čistění smluv

Datum: 11.06.2012

Vložil: O.

Titulek: Maytreia

https://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Datum: 12.06.2012

Vložil: LK

Titulek: Re: Maytreia

Děkujeme a dáme to sem... :-), protože Zákon "Musu" nabývá konkrétní podoby o které se nám ani nesnilo!!!

Datum: 12.06.2012

Vložil: O.

Titulek: Re: Re: Maytreia

Za málo.(:-)...O.