O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Modlitba dětí (The Prayer of the Children)

08.04.2011 09:24

... někdy se trápíme s "problémy", které nám život přináší. Někdy nadáváme na poměry v našem státě. Někdy si stěžujeme na naší špatnou finanční situaci. A pak stačí jedno video pro připomenutí toho, co je vlastně důležité a vědomí (=pocit), jak se vlastně máme dobře oproti některým. Viz třeba toto video :

PN

 

Text písně (modlitby):

 Can you hear the prayer of the children

Slyšíte tu modlitbu dětí,

on bended knee, in the shadow of an unknown room?

na kolenou, ve stínu neznámé místnosti ?

Empty eyes with no more tears to cry,

Prázdné uplakané oči, jež už nemají slz,

turning heavenward toward the light.

obracející se vzhůru k nebi a ke světlu.

Cryin' Jesus help me to see the mornin' light of one more day,

Prosím Ježíši, pomoz mi uvidět světlo rána příštího dne,

but if I should die before I wake,

ale pokud mám zemřít dříve než se probudím,

I pray my soul to take.

modlím se za svoji duši.

Can you feel the hearts of the children

Vnímáte srdce dětí,

aching for home, for something of their very own?

toužících po domově, po něčem skutečně vlastním ?

Reaching hands with nothing to hold on to,

Natažené ruce, které se nemají čeho držet,

but hope for a better day, a better day.

ale doufající v lepší, v lepší den.

Cryin' Jesus help me to feel the love again in my own land,

Prosím Ježíši, pomoz mi zažít znovu lásku v mé vlastní zemi,

but if unknown roads lead away from home,

když neznámé cesty zavedou mimo domov,

give me loving arms, away from harm.

poskytni mi milující náruč, která by mě chránila.

Can you hear the voice of the children

Slyšíte hlas dětí,

softly pleading for silence in their shattered world?

prosící o klid v jejich rozbouřeném světě ?

Angry guns preach a gospel full of hate,

Namířené zbraně kážou evangélium plné nenávisti,

blood of the innocent on their hands.

s krví nevinných na svých rukou.

Cryin' Jesus help me to feel the sun again upon my face.

Prosím Ježíši, pomoz mi pocítit opět slunce na mé tváři.

For when darkness clears, I know you're near,

Až temnota vymizí, budu vědět, že jsi blízko,

bringing peace again.

přinášeje opět mír.

Da-li cu-je te sve dje-cje mol-it-ve?

Da-li cu-je te sve dje-cje mol-it-ve?

Can you hear the prayer of the children?

Slyšíte tu modlitbu dětí ?

 

Diskusní téma: Modlitba dětí (The Prayer of the Children)

Datum: 09.04.2011

Vložil: LK

Titulek: Mám jednu otázku...

.... oslovilo to alespoň někoho nebo jsme již tak bez soucitu?

Datum: 10.04.2011

Vložil: Lukáš H.

Titulek: Re: Mám jednu otázku...

Děkuju.