O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Návod na sestavení horoskopu (pomůcka pro introspekci) 3.díl

08.09.2010 15:40

Vážení čtenáři, v tomto díle návodu se budeme zabývat přípravou dat pro samotný výklad, s nímž už částečně začneme na konci návodu a v následujícím díle jej dále rozvedeme a dokončíme.

 

Prvním dnešním krokem bude poznání síly planet. Tato síla se odvíjí od jejich polohy vzhledem k ostatním tělesům a stálicím a určuje jak mocný bude vliv planety v životě jedince. Na základě tohoto poznání je pak možné určit vládce horoskopu a přesněji posuzovat působení aspektů a jiných vlivů.

Jak říká M. Heindel: „Astrologie je „hvězdná logika" a je naší povinností důrazně doporučit každému žákovi, aby neupadl do závislosti na autori­tách, nýbrž aby se snažil pochopit základní povahu každé planety, vlivy znamení, domů a aspektů a potom vytvářel rozumné a logic­ké kombinace. Rozumným úsudkem je třeba vypěstovat vlastní in­tuici, která je lepším služebníkem, než schopnost opakovat jako papoušek citáty jiných“.

 

Pro snadnější orientaci přikládám tabulku se symboly a názvy hlavních těles a bodů. Opět bude dobré si symboly zapamatovat. 

 

Hodnosti planet a jejich povýšení

O planetách se říká, že v určitém znamení „vládnou", souhlasí-li hlavní povaha planety a znamení, v němž se sama nachází. Jsou-li umístěny v protilehlých znameních, jsou „ve zničení", a proto v disharmonii se svým prostředím. Jsou-li planety v dalších určitých znameních mocnější než v ostatních, říká se o nich, že jsou v „povýšení". Obývají-li protější znamení, jsou ve svém „pádu" a proto poměrně slabé.

Následující tabulka ukazuje planety a znamení, v nichž jsou silné nebo slabé, v souladu s předchozím výkladem. Je třeba poznamenat, že každá z planet, s výjimkou Uranu a Neptunu, vládne dvěma znamením, zatímco Slunce a Luna vládnou každé pouze jednomu. Pamatujme také, že Uran a Saturn jsou spoluvládci Vodnáře a že Neptun a Jupi­ter jsou spoluvládci Ryb. 

 

 

Kritické stupně

Další tabulka ukazuje určité stupně zvěrokruhu, které jsou označovány jako „kritické stupně". Je-li planeta v orbi­su tří stupňů kteréhokoli z těchto bodů, její vliv bude v živo­tě shledán mnohem silnějším, než je jinak obvyklé.

Tento vliv má tendenci zvyšovat sílu povýšení, a taktéž vyvažovat slabost vyplývající z toho, že planeta je v pádu nebo ve zničení. Zvyšuje také sílu aspektu k planetě. 

 


Elevace

O planetě umístěné blízko devátého či desátého domu (nebo v některém z nich) se říká, že je „v elevaci". Čím blíže ke Středu nebe (neboli MC) stojí, tím více je elevována. Pla­neta v elevaci, at' dobrá nebo zlá, je mnohem mocnější, než když je umístěna níže.

 

Rohy (úhly)

Nalézá-li se planeta na některém z „rohů" horoskopu (první, čtvrtý, sedmý a desátý dům), říká se o ní, že je roho­vá neboli že stojí „na úhlech". Jsou-li planety takto umístě­ny, mají jak na dobro, tak na zlo větší vliv, než jsou-li umís­těny v jiných domech.

 

Retrogradita

Pokud se ve StarFisheru (ve výpisu vpravo od Radixu) objeví vedle symbolu planety znak podobný písmenu „R“ (jako je tomu u Marsu a Uranu ve zkušebním horoskopu) jedná se o retrográdní planetu. Význam tohoto označení je následující:

Planety naší sluneční soustavy se pohybují v jednom směru, ze západu na východ, ale jejich dráhy okolo Slunce mají různé rozměry a taktéž své rychlosti a tedy i různé doby oběhu. Pohybují-li se v přímém směru, menší a rychlejší planety by brzy nechaly ty pomalé a těžkopádné za sebou, ale protože se pohybují v kruhu, míjejí daný pozorovací bod znovu a znovu. Kdyby tento bod byl centrální a nehybný, všem pozorovatelům by se pohyb planet vpřed po jejich drahách jevil jako konstantní.

Potíž je ale v tom, že žádný nehybný bod neexistuje. Každá částečka, počínaje Jupiterem, obrem naší sluneční soustavy, a konče hvězdným prachem, je v neustálém pohybu kolem společného středu. V určitých chvílích šikmý pohyb planet zodiakem, vzhledem k pozici Země, na své dráze vytváří zdání zpětného pohybu - ten nazýváme retrogradita.

Tvoří-li tedy retrográdní planeta v nativním horoskopu aspekt k jinému tělesu, znamená to, že ke znovuvytvoření stejného aspektu nebude potřebovat dobu, která je rovna době oběhu kolem Slunce. Stejný aspekt může vytvořit mnohem dříve a to jakmile přejde pohyb opět do přímého směru.

Působení retrográdních planet pozdržuje určité záležitosti v životě jedince a poukazuje na latentní talenty, možnosti a příležitosti. Obecně se bere retrogradita jako „brzda“ bránící v projevení plného potenciálu planety.

 

 

Pokud jste výše uvedené informace strávili, přikročíme k vytvoření přehledné tabulky, která nám usnadní interpretaci a v níž budou vyznačeny uvedené charakteristiky planet. Vše co zvyšuje sílu planety bude mít kladnou hodnotu, v opačném případě zápornou. Mimo povýšení a pád, které nejsou tak silné, bodujte celými body.

Planeta, s největší silou (nejvíce kladnými body) se označuje jako „vládce“ horoskopu. V případě, že je ve Vašem horoskopu více planet o stejné síle, může se jednat o „spoluvládcovství“. Tento stav může být ještě ovlivněn počtem a těsností aspektů, což bude probráno níže.

Všechny údaje nutné pro tvorbu tabulky můžete vyčíst přímo z Radixu, případně po vyvolání „Základních informací“ (klávesa F4).

 

V případě zkušebního horoskopu tedy bude vypadat tabulka následovně:

 

 

Aspekty

Nyní se zaměříme na aspekty těles. Kruh zvěrokruhu, podobně jako kterýkoli jiný, je dělitelný na 360°. V tomto kruhu se pohybují nebeská tělesa naší sluneční soustavy, ale jejich pohyby jsou značně různorodé. Je-li jedna planeta vzdálena určitý počet stupňů od planety další, říká se, že je s ní v aspektu. O aspektech označených jako opozice a kvadratura se hovoří jako o zlých; sextil a trigon jsou označovány jako dobré. Konjunkce a paralela se označují jako neurčité a záleží na povaze planet, mezi kterými působí. Na obrázku níže jsou uvedeny aspekty včetně symbolů:


Pokud objevíte ve svém horoskopu velké množství „špatných“ aspektů, nezoufejte. V Božím království žádného zla není. Co se tak jeví je pouze vyvíjejícím se dobrem. Bůh a jeho zástupci, sedm planetárních Duchů jsou brusiči a člověk je nebroušený diamant, jehož duchovní přirozenost je nutné rozličnými zkušenostmi zušlechtit a odkrýt. Ačkoliv tedy horoskop plný kvadratur a opozic může představovat to, co se obyčejně nazývá těžkým životem, je (z duchovního hlediska) o mnoho lepší než narození pouze s „dobrými“ aspekty, neboť takovýto život nemusí dát nic než nemastnou neslanou existenci, zatímco „špatný“ horoskop dá životu, v tom či onom směru, potřebnou dynamiku.

Je nutné mít na paměti, že hvězdy nenutí, ale dávají pouze tendence a je proto plně na nás v jaké míře uplatníme naši individualitu a transmutujeme současné zlo do budoucího dobra. Poslušni kosmického zákona budeme tedy hvězdám vládnout a naše konání bude s nimi v harmonii.

 

Na obrázku aspektů ze zkušebního horoskopu můžeme vidět, že aspekty jsou zobrazeny krom planet i u bodů - Asc, Mc, Dračí hlava, Dračí ohon a Bod štěstí:


U planet a Bodu štěstí bereme při výkladu v úvahu všechny aspekty, tedy kvadratury, opozice, konjunkce, trigony, sextily a paralely (ty si teprve zjistíme).

V případě bodů si všímáme:

-          u Asc a Mc všech aspektů kromě paralel

-          u Dračí hlavy a ocasu pouze konjunkcí s planetami

Jak zjistit paralely?

Paralela nastává, mají-li dvě planety stejný stupeň deklinace bez ohledu na to, zda je jedna na sever, nebo na jih od rovníku.

Stiskněte ve StarFisheru Shift+F4 (Rozšířené info) a objeví se Vám tabulka, ve které jsou úplně vpravo uvedeny deklinace. Nyní stačí porovnat mezi sebou hodnoty všech planet a Bodu štěstí, zda se shodují (povolený orbis ±1°) a výsledky si zapsat.

V případě zkušebního horoskopu je výsledek následující:

(příklad:  jeli Slunce na -23°00'07" deklinace a Jupiter na -22°46'34" (nezáleží na tom, jestli je hodnota jedné planety + a druhá -, nebo obě + či -) pak rozdíl činí 0° 13' 33" což je méně než 1°→ je zde paralela.)....


Kdo došel až sem, má vše potřebné k vlastnímu výkladu horoskopu. S ohledem na posuzování vládcovství planet, je vhodné, spolu se silou zjištěnou výše, zohlednit i aspekty, které planety tvoří. Při hodnocení vládcovství planet nezáleží na tom, jestli se jedná o dobré, nebo špatné aspekty. Důležitý je jejich počet a především těsnost (co nejmenší orbis). Horní hranice orbisu je hodnota, při které začíná být pociťován vliv aspektu.

 

Opozice, kvadratury, konjunkce, trigony a sextily se berou v úvahu do orbisu 6°

 

paralely do orbisu 1°

 

konjunkce Dračí hlavy nebo ohonu s planetou do orbisu 2°

 

Víme-li, že aspekt v orbisu 0° působí nejsilněji a postupně slábné až k hranici, kterou jsme popsali, získáme představu o jeho síle.

 

Známe-li vládce horoskopu, můžeme pokračovat nahlédnutím do tohoto pdf k prvním krokům výkladu a to k posouzení rozumu a mentality:

Rozum_a_vladnouci_planeta.pdf

 

RM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použité zdroje:

1.      Astrodiagnóza: průvodce léčením : pojednání o lékařské astrologii a diagnostikování z horoskopu a z ruky / Max Heindel a Augusta Foss Heindel ; [překlad Milada Smrčková]. Zjednodušená vědecká astrologie : kompletní učebnice s návodem pro sestavení horoskopu, s filozofickou encyklopedií astrologie a s tabulkami planetárních hodin. -- [Tišnov?] : Sursum, 2006. -- 467 s. : il.

 

2.      Poselství hvězd / Max Heindel, Augusta Fossová-Heindelová ; [překlad Josef Oršulík]. -- 1. české vyd.. -- V Tišnově : SURSUM, 1996. -- 526 s. : il.

 

Připravil a zpracoval: Radim Martinik

Diskusní téma: Návod na sestavení horoskopu (pomůcka pro introspekci) 3.díl

Datum: 06.07.2017

Vložil: Nikol

Titulek: Interpretace

Zdravím, mám laický dotaz..

Po sestavení vlastního horoskopu jsem chtěla přejít k interpretaci.

Ale teoreticky stejný horoskop by měli všichni narození v daném místě a čase (např. ve stejné porodnici)? Jak zohlednit ostatní faktory (např. stav matky v období těhotenství)?