O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Návod na sestavení horoskopu (pomůcka pro introspekci) 3.díl

08.09.2010 15:40

Vážení čtenáři, v tomto díle návodu se budeme zabývat přípravou dat pro samotný výklad, s nímž už částečně začneme na konci návodu a v následujícím díle jej dále rozvedeme a dokončíme.

 

Prvním dnešním krokem bude poznání síly planet. Tato síla se odvíjí od jejich polohy vzhledem k ostatním tělesům a stálicím a určuje jak mocný bude vliv planety v životě jedince. Na základě tohoto poznání je pak možné určit vládce horoskopu a přesněji posuzovat působení aspektů a jiných vlivů.

Jak říká M. Heindel: „Astrologie je „hvězdná logika" a je naší povinností důrazně doporučit každému žákovi, aby neupadl do závislosti na autori­tách, nýbrž aby se snažil pochopit základní povahu každé planety, vlivy znamení, domů a aspektů a potom vytvářel rozumné a logic­ké kombinace. Rozumným úsudkem je třeba vypěstovat vlastní in­tuici, která je lepším služebníkem, než schopnost opakovat jako papoušek citáty jiných“.

 

Pro snadnější orientaci přikládám tabulku se symboly a názvy hlavních těles a bodů. Opět bude dobré si symboly zapamatovat. 

 

Hodnosti planet a jejich povýšení

O planetách se říká, že v určitém znamení „vládnou", souhlasí-li hlavní povaha planety a znamení, v němž se sama nachází. Jsou-li umístěny v protilehlých znameních, jsou „ve zničení", a proto v disharmonii se svým prostředím. Jsou-li planety v dalších určitých znameních mocnější než v ostatních, říká se o nich, že jsou v „povýšení". Obývají-li protější znamení, jsou ve svém „pádu" a proto poměrně slabé.

Následující tabulka ukazuje planety a znamení, v nichž jsou silné nebo slabé, v souladu s předchozím výkladem. Je třeba poznamenat, že každá z planet, s výjimkou Uranu a Neptunu, vládne dvěma znamením, zatímco Slunce a Luna vládnou každé pouze jednomu. Pamatujme také, že Uran a Saturn jsou spoluvládci Vodnáře a že Neptun a Jupi­ter jsou spoluvládci Ryb. 

 

 

Kritické stupně

Další tabulka ukazuje určité stupně zvěrokruhu, které jsou označovány jako „kritické stupně". Je-li planeta v orbi­su tří stupňů kteréhokoli z těchto bodů, její vliv bude v živo­tě shledán mnohem silnějším, než je jinak obvyklé.

Tento vliv má tendenci zvyšovat sílu povýšení, a taktéž vyvažovat slabost vyplývající z toho, že planeta je v pádu nebo ve zničení. Zvyšuje také sílu aspektu k planetě. 

 


Elevace

O planetě umístěné blízko devátého či desátého domu (nebo v některém z nich) se říká, že je „v elevaci". Čím blíže ke Středu nebe (neboli MC) stojí, tím více je elevována. Pla­neta v elevaci, at' dobrá nebo zlá, je mnohem mocnější, než když je umístěna níže.

 

Rohy (úhly)

Nalézá-li se planeta na některém z „rohů" horoskopu (první, čtvrtý, sedmý a desátý dům), říká se o ní, že je roho­vá neboli že stojí „na úhlech". Jsou-li planety takto umístě­ny, mají jak na dobro, tak na zlo větší vliv, než jsou-li umís­těny v jiných domech.

 

Retrogradita

Pokud se ve StarFisheru (ve výpisu vpravo od Radixu) objeví vedle symbolu planety znak podobný písmenu „R“ (jako je tomu u Marsu a Uranu ve zkušebním horoskopu) jedná se o retrográdní planetu. Význam tohoto označení je následující:

Planety naší sluneční soustavy se pohybují v jednom směru, ze západu na východ, ale jejich dráhy okolo Slunce mají různé rozměry a taktéž své rychlosti a tedy i různé doby oběhu. Pohybují-li se v přímém směru, menší a rychlejší planety by brzy nechaly ty pomalé a těžkopádné za sebou, ale protože se pohybují v kruhu, míjejí daný pozorovací bod znovu a znovu. Kdyby tento bod byl centrální a nehybný, všem pozorovatelům by se pohyb planet vpřed po jejich drahách jevil jako konstantní.

Potíž je ale v tom, že žádný nehybný bod neexistuje. Každá částečka, počínaje Jupiterem, obrem naší sluneční soustavy, a konče hvězdným prachem, je v neustálém pohybu kolem společného středu. V určitých chvílích šikmý pohyb planet zodiakem, vzhledem k pozici Země, na své dráze vytváří zdání zpětného pohybu - ten nazýváme retrogradita.

Tvoří-li tedy retrográdní planeta v nativním horoskopu aspekt k jinému tělesu, znamená to, že ke znovuvytvoření stejného aspektu nebude potřebovat dobu, která je rovna době oběhu kolem Slunce. Stejný aspekt může vytvořit mnohem dříve a to jakmile přejde pohyb opět do přímého směru.

Působení retrográdních planet pozdržuje určité záležitosti v životě jedince a poukazuje na latentní talenty, možnosti a příležitosti. Obecně se bere retrogradita jako „brzda“ bránící v projevení plného potenciálu planety.

 

 

Pokud jste výše uvedené informace strávili, přikročíme k vytvoření přehledné tabulky, která nám usnadní interpretaci a v níž budou vyznačeny uvedené charakteristiky planet. Vše co zvyšuje sílu planety bude mít kladnou hodnotu, v opačném případě zápornou. Mimo povýšení a pád, které nejsou tak silné, bodujte celými body.

Planeta, s největší silou (nejvíce kladnými body) se označuje jako „vládce“ horoskopu. V případě, že je ve Vašem horoskopu více planet o stejné síle, může se jednat o „spoluvládcovství“. Tento stav může být ještě ovlivněn počtem a těsností aspektů, což bude probráno níže.

Všechny údaje nutné pro tvorbu tabulky můžete vyčíst přímo z Radixu, případně po vyvolání „Základních informací“ (klávesa F4).

 

V případě zkušebního horoskopu tedy bude vypadat tabulka následovně:

 

 

Aspekty

Nyní se zaměříme na aspekty těles. Kruh zvěrokruhu, podobně jako kterýkoli jiný, je dělitelný na 360°. V tomto kruhu se pohybují nebeská tělesa naší sluneční soustavy, ale jejich pohyby jsou značně různorodé. Je-li jedna planeta vzdálena určitý počet stupňů od planety další, říká se, že je s ní v aspektu. O aspektech označených jako opozice a kvadratura se hovoří jako o zlých; sextil a trigon jsou označovány jako dobré. Konjunkce a paralela se označují jako neurčité a záleží na povaze planet, mezi kterými působí. Na obrázku níže jsou uvedeny aspekty včetně symbolů:


Pokud objevíte ve svém horoskopu velké množství „špatných“ aspektů, nezoufejte. V Božím království žádného zla není. Co se tak jeví je pouze vyvíjejícím se dobrem. Bůh a jeho zástupci, sedm planetárních Duchů jsou brusiči a člověk je nebroušený diamant, jehož duchovní přirozenost je nutné rozličnými zkušenostmi zušlechtit a odkrýt. Ačkoliv tedy horoskop plný kvadratur a opozic může představovat to, co se obyčejně nazývá těžkým životem, je (z duchovního hlediska) o mnoho lepší než narození pouze s „dobrými“ aspekty, neboť takovýto život nemusí dát nic než nemastnou neslanou existenci, zatímco „špatný“ horoskop dá životu, v tom či onom směru, potřebnou dynamiku.

Je nutné mít na paměti, že hvězdy nenutí, ale dávají pouze tendence a je proto plně na nás v jaké míře uplatníme naši individualitu a transmutujeme současné zlo do budoucího dobra. Poslušni kosmického zákona budeme tedy hvězdám vládnout a naše konání bude s nimi v harmonii.

 

Na obrázku aspektů ze zkušebního horoskopu můžeme vidět, že aspekty jsou zobrazeny krom planet i u bodů - Asc, Mc, Dračí hlava, Dračí ohon a Bod štěstí:


U planet a Bodu štěstí bereme při výkladu v úvahu všechny aspekty, tedy kvadratury, opozice, konjunkce, trigony, sextily a paralely (ty si teprve zjistíme).

V případě bodů si všímáme:

-          u Asc a Mc všech aspektů kromě paralel

-          u Dračí hlavy a ocasu pouze konjunkcí s planetami

Jak zjistit paralely?

Paralela nastává, mají-li dvě planety stejný stupeň deklinace bez ohledu na to, zda je jedna na sever, nebo na jih od rovníku.

Stiskněte ve StarFisheru Shift+F4 (Rozšířené info) a objeví se Vám tabulka, ve které jsou úplně vpravo uvedeny deklinace. Nyní stačí porovnat mezi sebou hodnoty všech planet a Bodu štěstí, zda se shodují (povolený orbis ±1°) a výsledky si zapsat.

V případě zkušebního horoskopu je výsledek následující:

(příklad:  jeli Slunce na -23°00'07" deklinace a Jupiter na -22°46'34" (nezáleží na tom, jestli je hodnota jedné planety + a druhá -, nebo obě + či -) pak rozdíl činí 0° 13' 33" což je méně než 1°→ je zde paralela.)....


Kdo došel až sem, má vše potřebné k vlastnímu výkladu horoskopu. S ohledem na posuzování vládcovství planet, je vhodné, spolu se silou zjištěnou výše, zohlednit i aspekty, které planety tvoří. Při hodnocení vládcovství planet nezáleží na tom, jestli se jedná o dobré, nebo špatné aspekty. Důležitý je jejich počet a především těsnost (co nejmenší orbis). Horní hranice orbisu je hodnota, při které začíná být pociťován vliv aspektu.

 

Opozice, kvadratury, konjunkce, trigony a sextily se berou v úvahu do orbisu 6°

 

paralely do orbisu 1°

 

konjunkce Dračí hlavy nebo ohonu s planetou do orbisu 2°

 

Víme-li, že aspekt v orbisu 0° působí nejsilněji a postupně slábné až k hranici, kterou jsme popsali, získáme představu o jeho síle.

 

Známe-li vládce horoskopu, můžeme pokračovat nahlédnutím do tohoto pdf k prvním krokům výkladu a to k posouzení rozumu a mentality:

Rozum_a_vladnouci_planeta.pdf

 

RM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použité zdroje:

1.      Astrodiagnóza: průvodce léčením : pojednání o lékařské astrologii a diagnostikování z horoskopu a z ruky / Max Heindel a Augusta Foss Heindel ; [překlad Milada Smrčková]. Zjednodušená vědecká astrologie : kompletní učebnice s návodem pro sestavení horoskopu, s filozofickou encyklopedií astrologie a s tabulkami planetárních hodin. -- [Tišnov?] : Sursum, 2006. -- 467 s. : il.

 

2.      Poselství hvězd / Max Heindel, Augusta Fossová-Heindelová ; [překlad Josef Oršulík]. -- 1. české vyd.. -- V Tišnově : SURSUM, 1996. -- 526 s. : il.

 

Připravil a zpracoval: Radim Martinik

Diskusní téma: Návod na sestavení horoskopu (pomůcka pro introspekci) 3.díl

Datum: 06.07.2017

Vložil: Nikol

Titulek: Interpretace

Zdravím, mám laický dotaz..

Po sestavení vlastního horoskopu jsem chtěla přejít k interpretaci.

Ale teoreticky stejný horoskop by měli všichni narození v daném místě a čase (např. ve stejné porodnici)? Jak zohlednit ostatní faktory (např. stav matky v období těhotenství)?

Datum: 11.04.2021

Vložil: JJ

Titulek: Re: Interpretace

V určitých časech i jedna minuta může změnit horoskop, pokud se nacházíte na hrotu znamení (domu). Ale ano, pokud se někdo narodí ve stejný čas na stejném místě, tak budete mít totožný horoskop. Mentální stav neovlivňuje astrologii, je to naopak, tudíž tyto aspekty nebývají zohledňovány, jelikož stav vychází z energií ve kterých se zodiak nachází.